Hotărârea nr. 125/2018

Hotărârea nr.125 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.115, înscris în CF nr.117641 Braşov, nr. topografic 117641 și nr. cadastral 117641-C1

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 125

din data de 26.04.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.l 15, înscris în CF nr.l 17641 Brașov, nr. topografic 117641 și nr. cadastral 117641-CI

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018 ;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.4779/16.04.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.l 15, înscris în CF nr.l 17641 Brașov, nr. topografic 117641 și nr. cadastral 117641-CI.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.4779/27.03.2018 a BRAUDIT S.P.R.L., cu sediul în Brașov, str.Constantin Brâncoveanu nr.26, societate profesională atestată RSP 0257, având C.U.I. :2264926, în calitate de Lichidator Judiciar al S.C.COMPLEX SATURN S.R.L., privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.l 15, înscris în CF nr.l 17641 Brașov, nr. topografic 117641 și nr. cadastral 117641-C1, la un preț de 144.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.l22/15/06.03.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Lungă nr.l 15, casă monument istoric, datare secolul XVIII, poziția 298, cod. LMI2015 BV-II-m-B-11447;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11447, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 298, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.l 15, înscris în CF nr.l 17641 Brașov, nr. topografic 117641 și nr. cadastral 117641-CI.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Biroul Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu