Hotărârea nr. 124/2018

Hotărârea nr.124 – aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului judeţului Braşov, pe anul 2017

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 124 din data de 26.04.2018

- privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului județului Brașov, pe anul 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr. Ad. 19871 din data de 03.04.2018, întocmite de către Direcția Economică, precum și procesul verbal înregistrat cu nr. 19871/29.12.2017 al Comisiei centrale de inventariere a patrimoniului numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 884/17.11.2017 privind organizarea inventarului anual al patrimoniului public și privat al UAT - județul Brașov;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 891/24.11.2017, privind modificarea Anexei nr.2 la Dispoziția nr. 884/17.11.2017, privind organizarea inventarului anual al patrimoniului public, ca urmare a instruirii Comisiei Centrale de Inventariere, precum și de Dispoziția nr. 905/16.12.2017, privind modificarea Anexei nr.2 la Dispoziția nr. 884/17.11.2017 privind organizarea inventarului anual al patrimoniului public și privat, modificată și completată prin Dispoziția nr. 891/24.11.2017;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art.8 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și dispozițiile art. 122 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă rezultatul inventarierii patrimoniului județului Brașov, pe anul 2017, conform procesului verbal al comisiei centrale de inventariere a patrimoniului și proceselor verbale ale subcomisiilor de inventariere, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

J


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV COMISIA CENTRALĂ DE INVENTARIERE

APROBAT PreședinteA PATRIMONIULUI

Nr.19871/ 29.12.2017


PROCES-VERBAL

încheiat azi 29. 12.2017 de către Comisia Centrală de Inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului Brașov numită prin Dispoziția nr.884/17.11.2017 în următoarea componență:

Președinte: Săcuiu Nicolae, director executiv Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare

Membrii: Rădulea Andreea, director executiv Direcția Tehnică, Crăciun Claudia,director executiv Direcția Juridică și Relații cu Publicul

Ibănescu Adrian,arhitect șef al județului Brașov, Motoc Ana,director executiv adjunct Direcția Economică

Secretariat: Olteanu Viorica,șef serviciu Financiar- Contabilitate

Mitarcă Maria, consilier Compartimentul Patrimoniu.

și-a desfășurat activitatea în perioada 20.11.2017-20.12.2017 , în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată și a prevederilor OMFP nr. 2861/2009.

Prin Dispoziția nr.884/17.11.2017 s-au aprobat 15 de subcomisii de inventariere care au efectuat inventarierea faptică a tuturor bunurilor din / patrimoniul public și privat al județui Brașov, astfel 8 subcomisii pentru domeniul privat și 7 subcomisii pentru domeniul public.

A

In data de 24 noiembrie 2017, Comisia Centrală de Inventariere împreună cu subcomisiile de inventariere s-au instruit conform Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 întocmindu-se procesul verbal nr.Ad. 16772/24.11.2017 prin care s-a cerut modificarea anexei nr.2 la domeniul public.

Astfel Dispoziția 884/2017 se modifică prin Dispoziția 891/2017.

A

In conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 de aprobare a Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii, în data de 24.11.2017 toate persoanele nominalizate în comisiile de inventar precum și membrii Comisiei Centrale de Inventar au fost instruiri cu privire la efectuarea inventarierii faptice, întocmirea proceselor verbale cu concluziile și rezultatele acesteia, precum și propuneri cu privire la asigurarea integrității bunurilor din gestiunea inventariată.

De asemenea membrilor comisiilor de inventariere li s-au înmânat procedura operațională privind pașii de urmat sub forma unor instrucțiuni de lucru elaborate în baza OMFP 2861/2009 , a OMFP 2635/2015 și HG 548/1999, precum și a unui foldăr „inventar 2017” comunicat pe intranet tuturor compartimentelor operaționale din instituție.

Ca urmare a plecării din unitate a unor persoane care faceau parte din comisiile de inventariere s-au emis alte două Dispoziții, respectiv Dispoziția 891/24.11.2017 și Dispoziția 905/06.12.2017 ca urmare a modificării componenței unor subcomisii de inventar.

Pentru bunurile aflate în comodat la terți,inventarierea s-a efectuat pe fiecare gestiune în parte,pe locuri de folosință, de către comodatar care a comunicat rezultatele serviciului contabilitate de la Consiliul Județean Brașov pentru confruntarea cu evidența scriptică și stabilirea rezultatelor.

Fiecare comisie de inventariere a întocmit un proces verbal cu rezultatele acțiunii, constatările și propunerile de măsuri.

La terminarea inventarierii faptice, datele înscrise în listele de inventariere s-au confruntat cu datele din evidența contabilă.

Patrimoniul județului Brașov la data de 31 decembrie 2017 se compune din următoarele elemente :

Sold balanță 31.12.2017 (lei)

Elemente patrimoniale

Domeniul Public

Domeniul Privat

Diferențe

Sold Faptic

Sold Scriptic

Sold Faptic

Sold Scriptic

+

-

Obiecte      de

inventar

2.825.012,50

2.825.012,50

Materiale     și

materii prime

271.045,92

271.045,92

Active       fixe

corporale

819.272.496,60

819.272.496,60

55.087.314,92

55.087.314,92

Active       fixe

necorporale

6.134.149,46

6.134.149,46

Active corporale și necorporale în curs de execuție

31.475.815,95

31.475.815,95

Creanțe + datorii

289321,84

289321,84

TOTAL

819.272.496,60

819.272.496,60

96 082 660,59

96 082 660,59

I. Domeniul Privat

___

In inventarul domeniului privat al UAT Județul Brașov sunt o serie de clădiri care se află în evidența Consiliului Județean Brașov,o serie de bunuri de natura mijloacelor fixe și obiecte de inventar aflate în dotarea birourilor și serviciilor atât din unitatea proprie cît și din dotarea serviciilor publice care aparțin Consiliului Județean Brașov, iar comisiile de inventar nu au constatat diferențe față de listele scriptice, astfel:

 • -  Complex Tradițional de prelucrare a lânii Lisa a fost construit printr-un proiect PHARE împreună cu Muzeul de Etnografie Brașov Jar comisia nu a constatat diferențe cantitativ valorice față de evidența scriptică.

 • -  Locuințele de serviciu achiziționate de Consiliul Județean Brașov sunt în număr de nouă, iar comisia nu a constatat diferențe față de evidența scriptică.

 • -  Policlinica Stomatologică str. Diaconu Coresi se află în domeniul privat al Consiliului Județean Brașov, iar comisia nu a constatat diferențe față de evidența scriptică.

 • -  Secția Oncologie str. Brâncoveanu nr.4 Brașov se află în domeniul privat al Consiliului Județean Brașov iar în evidența scriptică există două clădiri și anume clădirea arhivă și clădirea Oncologie, ambele aparțin Spitalului Județean Brașov. Comisia de inventar nu a constatat diferențe față de evidența scriptică și face precizarea că începând cu anul 2012 Secția de Oncologie își desfășoară activitatea în Spitalul Mîrzescu Brașov.

 • -  Secția Mîrzescu a Spitalului Județean Brașov se află în domeniul privat al UAT-județul Brașov și cuprinde:atelier str. Cuza Vodă nr.28, casă portar, clădire izotopi,garaj,grup electrogen Spital Mîrzescu, clădire spital Mîrzescu, clădire urologie și dializă.Comisia de inventar nu a constatat diferențe față de evidența scriptică.

 • -  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov este amplasat pe mai multe parcele de teren, grădină Dealul Spirii nr.12, zona Stejeriș pe o suprafață de 41825 mp și se află în proprietatea Casei Centrale de Asigurări Sociale București.Comisia de inventar a constatat că unele dependințe, cum ar fi: căsuță poartă principală nu există,ciupercă decorativă există faptic dar pe terenul retrocedat,clădire bazin tampon nu există,construcție bazin nu există,construcție bazin copii nu există,construcție captare nu există, dependințe morgă nu există, iluminat exterior nu există,împrejmuiri există parțial, s-au degradat în timp. Pentru clarificarea situației prezente propunem Compartimentului Patrimoniu să inventarieze pe teren situația de la Spitalului de Pneumoftiziologie care să reflecte realitatea.

 • -  Dispensar TBC situat în Brașov str.Sitei nr.17 este secția Spitalului de Pneumoftiziologie Stejeriș, iar comisia nu a constatat diferențe față de evidența scriptică.

- Spitalul de Obstetrică-Ginecologie dr. I.A.Sbârcea se află în domeniul privat al UAT-județul Brașov deoarece corpul vechi și terenul aferent se recuperează prin cumpărare de la Biserica Evanghelică Brașov. Comisia de inventar nu a constatat diferențe față de evidența scriptică.

Bunuri achiziționate prin proiecte și aflate în dotare la sediul administrativ al Consiliului Județean Brașov sau la serviciile publice județene:

 • 1. Bunuri aflate în comodat la IJPoliție Brașov - sunt bunuri de natura mijloacelor fixe și obiecte de inventar achiziționate de Consiliul Județean Brașov , date în comodat la IJP Brașov cu contractul de comodat nr.Ad.2306/26.02.2015 la propunerea Comisiei ATOP pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea capacității operative a structurilor de intervenție ale Inspectoratului Județean de Poliție Brașov .Contractul de comodat a expirat în data de 26.02.2018. Nu sunt diferențe față de evidența scriptică.

Mai există un contract de comodat cu IJP Brașov nr. 1950/19.02.2014, încheiat pe o perioadă de 8 ani pentru bunurile achiziționate de Consiliul Județean Brașov,respectiv sistem de supraveghere video în vederea eficientizării exercitării serviciului polițienesc, care expiră în anul 2022. Nu sunt diferențe față de evidența scriptică.

 • 2. Proiect SMIS 15874- sunt bunuri achiziționate prin proiect în vederea modernizării Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Brașov,se află în comodat pe locuri de folosință la Maternitate cu contract de comodat nr.8139/2014. Comisia de inventar nu a constatat diferențe între stocul faptic și evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

 • 3. Proiect PODCA 9328- sunt bunuri achiziționate prin proiect și date în folosință prin contractul de comodat nr.523/2012 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Nu există diferență între stocul faptic și cel scriptic.

 • 4. Proiect MAI SMIS 2284 - sunt bunuri pe care le-a primit în comodat Consiliul Județean Brașov prin contractul de comodat nr.4371315/2012 și care se află la noi în exploatare. Nu există diferență între stocul faptic și cel scriptic.

 • 5. Proiect REGISTRUL AGRICOL SMIS 48399 -sunt bunuri achiziționate

5 printr-un proiect ca sistem informatic integrat destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, la nivelul județului Brașov pentru un număr de 15 UAT-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov.Toate bunurile sunt în gestiunea Consiliului Județean Brașov și sunt date în folosință gratuită prin contracte de comodatlaurmătoarele primării :Augustin,Bod,Cața,Feldioara, Fundata, Ghimbav,Jibert,Măieruș, Predeal, Rupea,Săcele,Sânpetru,Teliu,Zămești.Listele de inventar au fost confirmate de reprezentanții primăriilor respective, iar comisia de inventar a constatat că nu există diferențe între stocul faptic și soldul scriptic.

 • 5. Bunuri aflate în dotarea Serviciului Public Județean Salvamont sunt bunuri achiziționate de Consiliului Județean Brașov,locația str.Ecaterina Varga nr.23și aflate în administrarea Serviciului Public Județean Salvamont în gestiunea d-ului Hațegan Marius.Comisia de inventar nu a constatat diferență între stocul faptic și soldul scriptic.

 • 6. Centrul Militar Zonal Brașov. Clădirea în care își desfășoară activitatea Centrul Militar Zonal Brașov este proprietatea statului român, se află în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Bunurile mobile achiziționate de Consiliul Județean Brașov sunt în folosința gratuită prin contract de comodat pe perioadă nedeterminată, iar comisia de inventar nu a constatat diferențe între stocul faptic și evidența scriptică.

 • 7. S.T.P.S Brașov. Bunurile mobile achiziționate de Consiliul Județean Brașov se află în folosința gratuită la structura teritorială pentru probleme speciale , în comodat, iar comisia de inventar nu a constatat diferențe între stocul faptic și soldul scriptic.

 • 8. I.S.U ”Țara Bârsei”a Județului Brașov. Bunurile mobile din dotare achiziționate de Consiliul Județean Brașov se află în comodat la I.S.U Brașov,în folosință gratuită pe perioadă nedeterminată, conform contract de comodat actualizat prin acte adiționale.Comisia de inventar nu a constatat diferențe între stocul faptic și soldul scriptic.

9. Bunuri din dotarea adăposturilor de apărare civilă.

Comisia de inventar a efectuat inventarierea faptică a bunurilor din dotarea adăposturilor de apărare civilă în prezența gestionarului Debu Florin și nu a constatat diferențe între stocul faptic și soldul scriptic.

10. Magazia de materiale și rechizite a Consiliului Județean Brașov.

Comisia a efectuat inventarierea faptică la magazia de materiale și rechizite la sediul Consiliului Județean Brașov în prezența gestionarului Ciociu Ovidiu și nu a constatat diferențe între stocul faptic și soldul scriptic.

A

 • 11. Debite și creanțe bugetare de încasat. In urma închiderii balanței de verificare contabilă de la sfârșitul anului 2017, comisia nr.7 a inventariat totalul debitelor și creanțelor bugetare de încasat la Compartimentul Venituri ,în sumă totală de 289 321,84 lei care se compune din:

 • -  impozit pe profit de la Compania de Construcții Generale SA Brașov suma de 167 900,23 lei, aflată în insolvență. Pentru recuperarea sumei datorate, Județul Brașov a formulat acțiune în instanță.

 • -  taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare de la terțe persoane fizice sau juridice, în sumă de 11 781 lei.

 • -  concesiuni și închirieri pentru spațiile care aparțin Consiliului Județean Brașov în sumă de 92 711,11 lei, din care redevență medici 78 641 lei, chirie tehnicieni dentari 11 963 lei, cotă parte chirie cuvenită bugetului local al UAT din închirierea unor bunuri proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Brașov în sumă de 2 107.11 lei.

 • -  contribuție lunară a părinților pentru întreținerea copiilor instituționalizați în unitățile de protecție socială, în sumă de 5 774,50 lei.

 • -  venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputării și despăgubiri în sumă de 4 905 lei.

 • -  venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate, în sumă de 3000 lei.

 • -  taxe speciale în sumă de 32501ei.

12. Casieria CJB, disponibilitățile din trezorerie și bănci, gestiunea de valori, timbre poștale,BCF-uri combustibil.

Comisia 7 a inventariat faptic gestiunea de valori , timbre poștale,bcf-urile de combustibil,numerarul în lei și valută din casieria unității în prezența gestionarilor și nu s-au constatat diferențe între stocul faptic și soldul scriptic.

 • 13. Toate conturile de activ și pasiv din balanța de verificare contabilă la data de 31.12.2017 . S-au inventariat toate soldurile conturilor de activ și pasiv, pe clase de conturi și s-a constatat că există egalitatea bilanțieră în valoare totală de

1 244 395 862,25 lei.

14. Toate bunurile din dotarea sediului administrativ al Consiliului Județean Brașov atât mijloace fixe cît și obiecte de inventar.

Comisia de inventar a procedat la inventarierea faptică a calculatoarelor date în comodat prin contractul nr.2463/30.06.2015 la Colegiul Național „Andrei Șaguna” pe o perioadă de 4 ani.Nu s-au constatat plusuri sau minusuri de inventar.

De asemenea comisia a procedat la inventarierea faptică a calculatoarelor date în comodat prin contractul nr.2611/30.06.2015 la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” pe o perioadă de 2 ani.Nu s-au constatat plusuri sau minusuri de inventar.

La Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, respectiv Comisia ATOP toate bunurile achiziționate de Consiliul Județean Brașov pentru dotarea IPJ Brașov s-au dat în folosință gratuită cu contractele de comodat nr.9777/10.10.2011,1950/19.02.2014,    2306/26.02.2015,    11288/11.02.2012,

1951/19.02.2014 și au fost confirmate de către gestionarul instituției Lancea Ilie. Pentru cele zece ambulanțe achiziționate de Consiliul Județean Brașov și care se află în folosința gratuită la Serviciul Județean de Ambulanță Brașov există contract de comodat nr.3189/1.04.2008 care expiră la data la care expiră durata normală de exploatare a acestora,comisia de inventariere a confirmat listele fără diferențe cantitativ-valorice față de situația scriptică.

15. Alte bunuri care s-au achiziționat prin Proiectul BACIU Săcele,comisia nu a consemnat diferențe față de evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov, în procesul verbal, comisia a întocmit o listă cu propunerile de scoatere din funcțiune a unor bunuri uzate de natura mijloacelor fixe și obiectele de inventar.

în urma încheierii balanței de verificare contabilă la sfîrșitul anului 2017 la contul 260”titluri de participare” a UAT- județul Brașov la capitalul social al unor societăți, soldul în valoare totală de 8 636 802 Iei se compune astfel:

 • -  la SC Fotbal Club Brașov SA titlurile de participare necotate la capitalul social sunt în valoare de 643 215 lei,societatea este în insolvență;

 • -  la SC Consilprest SRL Brașov titlurile de participare necotate la capitalul social sunt în valoare de 6 572 716 lei;

 • -  la SC Carfil Parc Industrial SA Brașov titlurile de participare necotate la capitalul social sunt în valoare de 800 000 lei;

 • -  la SC Metrom Parc Industrial SA Brașov titlurile de participare necotate la capitalul social sunt în valoare de 550 000 lei;

 • -  la SC Energy Saving Agenny SA titlurile de participare necotate la capitalul social sunt în valoare de 70 871 lei.

A

In balanța de verificare la sfârșitul anului 2017 soldul contului 231 „active fixe

9                                                              9

corporale în curs de execuție’’ prezintă un sold de 31 475 815,95 lei , pentru care comisia de inventar a efectuat verificarea faptică comparativ cu lista din contabilitate si nu există diferente cantitativ-valorice.

3                                                               9

II. Domeniul public

Școala Specială Codlea.Terenul cît și clădirile sunt intabulate în domeniul public al județului.Pe lista de inventar există două poziții fără valoare,respectiv cabină poartă și cantină cu cinci încăperi datorită faptului că acestea se regăsesc în folosința gratuită și în evidența extracontabilă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Comisia de inventar nu a constatat diferente cantitativ-valorice fată de evidenta scriptică din contabilitate, respectiv HGR 972/2002.

Școala Specială Victoria.Imobilul și terenul în care funcționează școala sunt domeniul public al orașului Victoria,școala avînd contract de comodat cu primăria Victoria.Compartimentul Patrimoniu a efectuat demersuri pentru obținerea avizului pentru radierea din domeniul public al județului a pozițiilor nr.448 și 449 din HGR 972/2002 și a obținut acest aviz prin HCJ 150/30.03.2016 și HCJ 151/30.03.2016 prin care s-a aprobat radierea din domeniul public al județului urmând a se opera în evidența contabilă a județului după publicarea HGR în Monitorul Oficial. Nu există diferențe cantitativ-valorice față de evidența contabilă HGR 972/2002.

Școala Specială Brașov .Imobilul situat în Brașov ,str. 13 Decembrie nr.125 precum și terenul aferent sunt domeniul public al județului Brașov întabulate în cartea funciară.Urmează ca terenul aferent construcției în suprafață de 748 mp să fie evaluat deoarece în HGR 972/2002 această poziție nu are valoare de inventar. Nu există diferențe cantitativ-valorice față de evidența contabilă HGR 972/2002.

Școala Specială Brădet Săcele.Imobilul situat în localitatea Săcele cu destinația de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele, teren și construcții sunt proprietatea județului Brașov întabulate în cartea funciară. în procesul verbal comisia de inventar menționează că pe terenul în suprafață de 89398 mp aflat în domeniul public al județului Brașov se află corpuri de clădire folosite atât de către școala specială cât și către DGASPC Brașov. Nu există diferențe cantitativ-valorice fată de evidenta contabilă din HGR 972/2002.

Școala Specială Făgăraș.Clădirile și terenul sunt întabulate în domeniul public al județului Brașov și sunt în folosința gratuită atât la DGASPC - Centrul de Plasament „Floare de colț” cît și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș.Pentru reglementarea dreptului de administrare s-au făcut demersuri pentru folosința gratuită pe o perioadă de 5 ani print-un contract de comodat.

De asemenea urmează a se evalua sala de sport și centrala termică pentru completarea celor două poziții din HGR 972/2002.Nu există diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Unități sanitare

Spitalul de Copii Brașov

Clădirea administrativă a spitalului este intabulată în domeniul public al județului Brașov,iar clădirea spitalului și policlinica nu se pot intabula în domeniul public deoarece sunt construite pe parcele de teren revendicate de foștii proprietari și sunt în litigiu.Dispensarul de Pediatrie de pe str. Berzei nr.2 Brașov este în domeniul public al municipiului Brașov, dar nu mai este în administrarea Spitalului de Copii Brașov,urmează demersuri de radiere din HGR 972/2002 . Comisia nu a stabilit diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov,Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Situația juridică este următoarea: clădirile și terenurile aferente sunt întabulate în domeniul public al județului Brașov.Comisia de inventar nu a constatat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

Pentru imobilele situate pe str. AL.I.Cuza Brașov nr.26 cu destinația Secția LSM și nr.24 cu destinația Atelier reparații aparatură medicală, proprietar este Ministerul Sănătății, respectiv CNAS București.Pentru a se trece în domeniul public al Județului s-a transmis proiect de hotărâre, iar guvernul a emis negația cu adresa nr. 12435/2013.

Imobilele din Timișul de Sus,respectiv Pavilioanele 1 și 4 sunt date în administrarea Consiliului Județean Brașov, din anul 2016 s-a aprobat trecerea din domeniul privat în domeniul public cu destinație medicală.

Imobilul din Zămești, secția de Psihiatrie este domeniul public al județului Brașov, terenul nu este înscris în evidențele contabile dar este înscris în cartea funciară ca domeniu public al județului. Comisia de inventar nu a constatat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Imobilele care aparțin comunei Vulcan, respectiv Secția de Neurologie Vulcan s-au radiat din evidențele județului,adică din anexa 1 la HG 972/2002 urmare a modificărilor aduse de HG 540/2017.

Comisia de inventar nu a constatat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Imobilul cu destinația de spital este situat pe mai multe parcele de teren, pozițiile din inventar nefiind identificate în cartea funciară.

Imobilul de la poziția unu definită ca grădină Dealul Spirii 12 Stejeriș proprietar este Casa Națională de Pensii Publice.

Imobilul de la poziția doi definită ca grădină str. Picard 4 Stejeriș este trecut în domeniul privat, revendicat de proprietari.

Imobilul de la poziția trei definită ca grădină str. Sitei 17 , proprietar este Statul Român, respectiv Ministerul Sănătății.Clădirile sunt în domeniul privat al județului.Comisia de inventar nu a constatat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sân petru

Situația juridică este următoarea:terenul pe care sunt construcțiile aparține comunei Sânpetru iar județul Brașov are drept de folosință gratuită pe durata construcțiilor, iar Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru are drept de administrare.Comisia de inventar nu a constatat diferente cantitativ-valorice fată de evidența scriptică.

Serviciul Județean de Ambulanță Brașov .Construcțiile nu sunt înscrise în CF,iar terenurile sunt o parte înregistrate în CF pe domeniul public al județului Brașov , iar alte trei parcele de teren au proprietari particulari.Comisia de inventar nu a constatat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov.Clădirea nu este înscrisă în CF., iar terenurile au un regim juridic diferit:o parcelă de teren este înscrisă în domeniul public al județului Brașov,o parcelă de teren este în domeniul privat, revendicată de proprietar,o parcelă de teren este proprietatea municipiului Brașov.

Comisia de inventar nu a constatat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Compania Apa Brașov .Nu sunt diferențe față de evidența scriptică.

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului

Comisia numită prin dispoziția președintelui a inventariat și a confruntat cu evidența Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului toate Centrele de plasament și Casele de tip familial.Comisia nu a constatat diferențe față de evidența scriptică, cu excepția unor poziții legate de internatul de fete de la Brădet unde anul trecut s-a declanșat un incendiu,se așteaptă radierea prin hotărîre de guvern și corecția în anexa 1 la HG972/2002.

Fosta Regie Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri

Comisia de inventar a consemnat în procesul verbal starea de insolvență a Companiei de Construcții Generale SA al cărui lichidator este Top Expert SRL Brașov.Evidența contabilă rămâne neschimbată până la finalizarea procedurii de insolvență. Comisia de inventar nu a constatat diferente cantitativ-valorice fată de

5                                                                                                                                               9                                                                        9

evidența scriptică.

Drumuri județene,poduri,podețe și portaluri.Comisia de inventar nu a consemnat diferențe față de evidența scriptică.

Refugiile de transport în comun existente în localitățile județului Brașov la sfârșitul anului 2017, din totalul de 60 bucăți mai există funcționale doar 25 bucăți, cele 35 bucăți fiind foarte deteriorate ca urmare a vandalizării si sunt propuse la casare.Există în acest sens notificări întocmite de către primarii din localitățile pe raza cărora s-au contruit aceste refugii.

Unitățile de cultură din subordinea CJBrașov.

Școala Populară de Artă Brașov. Pentru înscrierea în CF în domeniul public al județului Brașov există începută acțiunea de ieșire din indiviziune în curs de finalizare. Comisia de inventar nu a consemnat diferențe față de evidența scriptică.

Muzeul de Artă Brașov- clădirea este revendicată de Biserica Evanghelică. Compartimentul Patrimoniu a înaintat HG 540/2017 la Serviciul Contabilitate care a operat radierea din evidențele scriptice.

Muzeul Județean de Istorie Brasov.Pentru Bastionul Țesătorilor există cerere

9                                                        9                                                             9

de retrocedare la Comisia Centrală de Culte , deci nu se radiază din inventar până la soluționarea dosarului de retrocedare.La colecția de obiecte muzeale nu sunt diferențe față de evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

Casa Sfatului sau fosta Primărie a Brașovului este în proprietatea Municipiului Brașov.Compartimentul Patrimoniu a întocmit referat de radiere din domeniul public al județului împreună cu mai multe imobile.Nu se radiază din HGR 972/2002 pînă la obținerea HG în Monitorul Oficial.

Muzeul de Etnografie Brașov .Este revendicat de Biserica Evanghelică. Imobilul s-a radiat din anexa 1 la HG 972/2002 ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a HG 540/2017.La colecția de obiecte muzeale nu există diferente fată de

S                                                                                                                              9             9

evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

Muzeul Casa Mureșenilor. Clădirile și terenul aparțin domeniului public al județului Brașov.La colecția de obiecte muzeale nu sunt diferențe față de evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

Centrul Cultural Reduta Brașov . Clădirile și terenul aparțin domeniului public al județului Brașov.Nu există diferențe față de evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

Biblioteca Județeană ”George Barițiu”Brașov.Clădirea a fost revendicată de Camera de Comerț Brașov care era proprietara imobilului și s-a retrocedat.

S-a efectuat radierea din anexa 1 la HGR 972/2002 ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a HG 540/2017.

Cele două puncte de lucru, respectiv parter bloc din str.Berzei nr.2 și filiala de pe str. Iuliu Maniu nr.6 nu se pot înscrie în domeniul public al județului deoarece aparțin municipiului Brașov, iar în HGR 972/2002 apare ca poziție garaje la DGASPC Brașov revendicată de Hidromecanica SA Brașov.

Aeroportul Internațional Ghimbav-Brașov .Comisia de inventar a consemnat următoarele aspecte legate de stadiul fizic al lucrărilor de investiții: la lucrările de investiții nu sunt diferențe față de evidența scriptică din contabilitate, a se clarifica suprafața de teren de 26 970,3 mp reprezentând suprafața pentru drumurile de exploatare , suprafață care nu apare în Cartea Funciară deoarece nu a fost întabulată.Urmează procedura de soluționare.

Lucrări de investiții în domeniul public. Comisia de inventar a consemnat toate lucrările de investiții efectuate în domeniul public, recepționate și înregistrate în contabilitate.Nu s-au constatat diferențe cantitativ-valorice.

Clădire I.S.U Brașov. Clădirea aflată pe str.Școlii nr.4 se află în domeniul public al județului Brașov, iar terenul aferent construcției în suprafață de 1081,72 mp se regăsește la poziția 2 din anexa nr.l la HGR 972/2002 domeniul public atestat al UAT-județul Brașov.

In lista de inventariere,comisia nu a consemnat diferente fată de evidenta scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

Case pentru rromi Săcele și teren exproprieri rețea de apă Săcele.

Imobilul case pentru rromi din Săcele este situat în municipiul Săcele,zona Gârcini.Pentru clarificarea situației existente s-au întocmit protocoale de predare în administrarea primăriei a acestui obiectiv.Terenul aferent exproprierii pentru rețeaua de apă a municipiului Săcele s-a înregistrat în domeniul public cu drept de proprietate Consiliul Județean Brașov. în lista de inventariere,comisia nu a consemnat diferențe față de evidența scriptică de la Consiliul Județean Brașov.

Amenajări, inscripționări, dotări Tâmpa.

Comisia de inventar a confirmat existența obiectivului și face următoarea propunere de renovare a structurii metalice și de consolidare a inscripționării deoarece aceasta s-a degradat.

Complex Agrement Tâmpa str. Aleea Tiberiu Brediceanu.Imobilul a fost identificat și reevaluat,face parte din domeniul public al județului Brașov.Nu sunt diferențe față de evidența scriptică .

Adăposturile de apărare civilă se află în locațiile următoare:

 • -  subsol adăpost ISU str. 13 Decembrie,

 • -  subsol adăpost ISU str.Memorandumului nr.9,

 • -  subsol adăpost ISU str.Memorandumului nr.13.

Nu există diferențe față de evidența scriptică.

Clădire sediu Direcția de Evidență a Populației se află pe str. Nicolae Titulescu nr.28 și este în proprietatea statului român și în administrarea operativă a MAI UM 879/2 ,iar în anul 2005 cu HCJ 290 s-a trecut în domeniul public un număr de 11 încăperi în suprafață de 367,25 mp.

Comisia de inventariere nu a constatat diferente cantitativ-valorice fată de evidența scriptică.

Baza Sportivă Olimpia.Imobilul situat în Brașov str. George Coșbuc nr.2 este înscris în domeniul public al județului Brașov.în lista de inventariere nu s-au consemnat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Clădire sediu ad-tiv Consiliul Județean Brașov

9                      9

Imobilul situat pe B-dul Eroilor nr.5 cu terenul aferent în CF de 7830,80 mp este proprietatea statului român.Construcția cu destinație de Palat Administrativ, corp A se află în administrarea instituției Prefectului Brașov în conformitate cu prevederile HGR 706/1994.

Imobilul situat în Brașov str.Iuliu Maniu nr.6 în care își are sediul DGASPC Brașov este înscris în HGR 972/2002 ca destinație garaj clădire administrativă și teren în suprafață de 1108,80mp sunt proprietatea SC HidromecanicaSA și sunt revendicate.Celelalte construcții existente la fața locului nu sunt înscrise în cartea funciară, regimul juridic al imobilelor este neclarificat.

A

In lista de inventariere nu s-au consemnat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Imobilul situat în Brașov str. Ecaterina Varga nr.23 este în domeniul public al județului Brașov. In lista de inventariere nu s-au consemnat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Lucrări de amenajare arenă Liceul Sportiv Brașov.

Toate lucrările au fost vizualizate de către comisia de inventarele sunt înregistrate în evidența scriptică și nu există diferențe cantitativ-valorice.Deocamdată nu s-a identificat procedura de introducere în domeniul public al județului.

Serviciul Public Județean Salvamont Brașov își are sediul în clădirea de pe str. Ecaterina Varga nr.23.în evidențele Consiliului Județean Brașov figurează patru poziții în domeniul public al județului, și anume:

-imobil situat în Zămești înregistrat ca punct de prim ajutor Plaiul Foii și este întabulat pe domeniul public al Primăriei Zămești.Construcția nu mai este folosită de către SPJSalvamont Brașov, deci este necesară radierea din HGR 972/2002.

S-au efectuat demersuri în acest sens pentru remedierea situației juridice, -imobil situat în masivul Postăvarul cu destinația punct de prim ajutor Cristianul Mare este domeniul public al municipiului Brașov.SPJSalvamont Brașov nu își mai desfășoară activitatea în masivul Postăvarul deoarece clădirea a rămas fără utilităti

9                                                                                                                                                                                                                        * încă din anul 2011. Clădirea este dezafectată, s-a solicitat demolarea acesteia, există în acest sens autorizație de demolare.

9

-centrala termică din Cristianul Mare nu mai este în stare de funcționare fiind depozitată la sediul SPJSalvamont Brașov cu propunere de casare.

-refugiul turistic Zâmea este realizat din panouri metalice în munții Făgăraș și are liber acces pentru toții turiștii care ajung în zonă, este înregistrat în domeniul public al județului Brașov.

Imobil cantină/restaurant/bar. Imobilul situat în Brașov,b-dul Eroilor nr.5 cu destinația de cantină/restaurant/bar este utilizat în prezent ca sediul social al

A

SC Consilprest SRL unde județul Brașov este unic acționar. In lista de inventariere nu s-au consemnat diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor.Imobilul situat în Brașov,str.Lânii nr.47 este proprietatea statului român și se află în administrarea operativă a Unității Fitosanitară Brașov.

Imobilul situat în Făgăraș,str.Hurez nr.Ieste domeniul public al județului Brașov și în administrarea SPJ de Protecția Plantelor ca punct de lucru.

Imobilul situat în Prejmer ,str.Cenușii nr.89 cu destinația punct de lucru al SPJ de Protecția Plantelor Brașov este identificat în CF ca proprietar statul român , se află în litigiu de revendicare.

Nu există diferențe cantitativ-valorice față de evidența scriptică.

Hangar și teren Rugby sunt două poziții în HGR.972/2002, situația reală fiind că acestea se află în comuna Sânpetru, iar prin HCJ 149/2014 s-au întreprins demersuri pentru radierea din domeniul public al județului Brașov care nu s-a finalizat prin emiterea unei hotărîri de guvern care să modifice HGR 972/2002.

Comisia Centrală de Inventariere a analizat rezultatele inventarierii generale a domeniului public și privat al patrimoniului UAT-Județul Brașov pe anul 2017 și propune următorul plan de măsuri în vederea remedierii situației constatate pe teren de către comisiile de inventar astfel încât rezultatele inventarierii anuale să reflecte cât mai just realitatea:

A

 • 1. înregistrarea tuturor bunurilor proprietatea publică și privată a UAT-Județul Brașov în evidența gestionară , atât în contabilitatea proprie a Consiliului Județean Brașov cât și la serviciile publice din subordinea acestuia.

A

 • 2. înregistrarea tuturor bunurilor primite în folosință gratuită, în comodat sau în chirie în gestiunea proprie a Consiliului Județean Brașov și în gestiunea unităților subordonate, în conturi în afara bilanțului.

 • 3. Prelungirea duratei de folosință Ia contractele de comodat sau chirie care au expirat sau urmează să expire.

 • 4. Preocuparea permanentă pentru stabilirea regimului juridic al unor imobile care aparțin proprietății publice și care sunt atestate în domeniul public al județului Brașov în anexa 1 la HGR 972/2002.

 • 5. Forma actualizată a Hotărârii de Guvern 972/2002 se va publica în Monitorul Oficial cu toate bunurile care aparțin domeniului public al UAT-județul Brașov.

 • 6. Centralizarea tuturor propunerilor privind scoaterea din funcțiune și declasarea unor bunuri din proprietatea privată care îndeplinesc condițiile să fie casate si valorificate.

9

Președinte:

Săcuiu Nicolae, director executiv Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Cibcî'tl/

Membrii:

Rădulea Andreea,director executiv Direcția Tehnică,

Crăciun Claudia, director executiv Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Ibănescu Adrian, arhitect șef al județului Brașov,

Motoc Ana,director executiv adjunct Direcția Economică

Secretariat:Olteanu Viorica, șef serviciu Financiar-Contabilitate Mitarcă Maria, consilier Compartimentul Patrimoniu.