Hotărârea nr. 123/2018

Hotărârea nr.123 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.123 din data de 26.04.2018

- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018;

Analizând expunerea de motive și referatul, înregistrate cu nr. ad. 6352/24.04.2018, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 5.608,61 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018 și, respectiv, nr. 49/14.02.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea sumei de 5.608,61 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, după cum urmează:

  • •   60 mii lei - pentru poziția ''Expertiză + PT + DTAC pentru pod situat la km 6+500 de pe DJ 132”, la capitolul 84 -Transporturi;

  • •  700 mii lei pentru poziția "Reabilitare DJ 132, Rupea -Homorod -Jimbor-lim. județ Harghita km 0+000-18+250”, la capitolul 84 - Transporturi;

  • •  2.000 mii lei pentru poziția "Proiectare si execuție Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Corp B)”, la capitolul 66 -Sănătate;

  • •  240 mii lei - pentru poziția Apartament cu două camere, Cap. 70.02- Locuințe, servicii și dezvoltare publică;

  • •   100 mii lei pentru poziția “Achiziție suprafață teren pe care este construit imobilul din Brașov, str. luliu Maniu nr.6 cu destinația DGASPC”, Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială;

  • •  2.353,91 mii lei, pentru implementarea proiectului "Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I.A Sbîrcea Brașov", Cod SMIS 2014+: 110264, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B;

154,70 mii lei, pentru poziția “Reactualizare SF pentru etapa a IlI-a de realizare a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav”.

Art.2 -Președintele Consiliului Județean Brașov, prin îndeplinire a prezentei hotărâri.

Direcția Economică, asigură aducerea la
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu