Hotărârea nr. 121/2018

Hotărârea nr.121 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.121

din data de 26.04.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 5924/24.04.2018 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018;

Ținând cont de propunerea formulată de domnul vicepreședinte Gabor Adrian de suplimentare cu suma de 13.000 lei a poziției „Expertiză tehnică + DALI Modernizare și Reabilitare DJ 109 Beclean -Luța - Ludișor km 0+000-8+000” din lista de investiții a județului Brașov pe anul 2018, precum și de referatul nr.6697/26.04.2018 întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin.(2) și art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2018, buget local - sursa 02, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Qumbrăveanu

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

259.250,80

4,97

259.255,77

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

1,00

4,00

5,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

2,31

2,31

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-253,74

-1,34

-255,08

TOTAL CHELTUIELI

259.250,80

4,97

259.255,77

Titlul - Bunuri și servicii

20

39.514,91

1.245,00

40.759,91

Titlul * Transferuri între unități ale administrației publice

51

22.300,32

205,00

22.505,32

Titlul - Alte transferuri

55

1.771,52

6,73

1.778,25

Titlul- Alte cheltuieli

59

18.652,26

-400,00

18.252,26

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

0,00

-1.051,76

-1.051,76

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

28.158,37

1.056,73

29.215,10

Titlul- Bunuri și servicii

20

4.435,70

1.050,00

5.485,70

Titlu - Alte transferuri

55

421,52

6,73

428,25

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.212,71

-1.045,03

2.167,68

Titlul- Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

0,00

-1.045,03

-1.045,03

Județul Brașov -

3.212,71

-1.045,03

2.167,68

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-1.045,03

-1.045,03

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

14.911,82

-6,72

14.905,10

Titlul - Bunuri și servicii

20

2.354,82

0,00

2.354,82

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-6,72

-6,72

Județul Brașov

10.313,00

-6,72

10.306,28

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-6,72

-6,72

CAP. 67 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

30.255,91

-0,01

30.255,90

Titlul - Bunuri și servicii

20

1.280,50

195,00

1.475,50

Titlul - Transferuri intre instituții publice, din care:

51

10.610,65

205,00

10.815,65

Titlul- Alte cheltuieli

59

14.795,26

-400,00

14.395,26

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Titlul- Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

0,00

-0,01

-0,01

Județul Brașov

14.795,26

-400,01

14.395,25

Titlul- Alte cheltuieli

59

14.795,26

-400,00

14.395,26

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-0,01

-0,01

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

1.280,50

195,00

1.475,50

Titlu - Transferuri intre instituții publice

20

1.280,50

195,00

1.475,50

Muzeul de Etnografie

1.660,50

40,00

1.700,50

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.660,50

40,00

1.700,50

Muzeul Casa Mureșenilor

1.113,89

19,00

1.132,89

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.113,89

19,00

1.132,89

Centrul Cultural "Reduta"

1.928,22

136,00

2.064,22

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

1.928,22

136,00

2.064,22

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.007,19

10,00

2.017,19

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

2.007,19

10,00

2.017,19

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

25.442,57

2.303,74

27.746,31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

253,74

1,34

255,08

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,81

0,81

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42,02,69

3.275,55

305,31

3.580,86

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

21.913,28

1.996,28

23.909,56

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48,02,01

21.584,33

1.996,28

23.580,61

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02,01,01

21.584,33

1.996,28

23.580,61

TOTAL CHELTUIELI

169.790,50

7.912,35

177.702,85

Titlul - Cheltuieli de capital

70

128.178,41

3.254,70

131.433,11

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

25.702,00

4.657,65

30.359,65

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA .Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei

203,00

0,00

203,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

203,00

0,00

203,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

802,20

0,00

802,20

Titlul - Cheltuieli de capital

70

802,20

0,00

802,20

Centrul Școlar pentru Educație Inluziva FAGARAS

10,00

0,00

10,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

10,00

0,00

10,00

CAP 66.02 SANATATE

22.013,59

6.550,19

28.563,78

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Județul Brașov

22.013,59

2.000,00

24.013,59

Titlul - Cheltuieli de capital

70

8.695,00

2.000,00

10.695,00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0,00

4.550,19

4.550,19

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)

58,01

0,00

4.550,19

4.550,19

Finanțarea națională

58.01.01

0,00

291,34

291,34

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

1.904,94

1.904,94

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

2.353,91

2.353,91

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.931,50

207,46

2.138,96

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.834,50

100,00

1.934,50

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0,00

107,46

107,46

Județul Brașov

1.037,00

100,00

1.137,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

940,00

100,00

1.040,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)

58,01

0,00

107,46

107,46

Finanțarea națională

58.01.01

0,00

13,97

13,97

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

0,00

91,34

91,34

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

0,00

2,15

2,15

Cap. 70,02- Locuințe, servicii si dezvoltare publica

2.743,35

240,00

2.983,35

Titlul - Cheltuieli de capital

70

488,00

240,00

728,00

1. Județul Brașov

480,00

240,00

720,00

Titlul - Cheltuieli de capital

70

480,00

240,00

720,00

CAP.84.02 -TRANSPORTURI

135.433,86

914,70

136.348,56

Titlul - Cheltuieli de capital

70

110.117,96

914,70

111.032,66

84,02,03- Drumuri si poduri

52.553,36

760,00

53.313,36

Titlul - Cheltuieli de capital

70

27.237,46

760,00

27.997,46

84,06,02-Aviatia Civila

92.522,50

154,70

92.677,20

Titlul-Cheltuieli de capital

70

82.880,50

154,70

83.035,20

DEFICIT

-144.347,93

-5.608,61

-149.956,54

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚEL4

Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldikd


Secretar,


Maria Dumbrăveanu


ANEXA nr. 2Secretar,

MariaD^fl^ăveanu

PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

545.255,13

275,08

545.530,21

Alte venituri din care:

36.10.50

200,65

70,08

270,73

* Muzeul Casa Mureșenilor

0,35

70,08

70,43

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

18.643,58

205,00

18.848,58

TOTAL CHELTUIELI

563.546,50

275,08

563.821,58

Titlul - Cheltuieli de personal

10

426.809,32

97,00

426.906,32

Titlul - Bunuri si servicii

20

132.676,33

178,08

132.854,41

CAP 66.10 SANATATE

540.686,07

0,00

540.686,07

Titlul- cheltuieli de personal

10

410.228,10

97,00

410.325,10

Titlul - Bunuri si servicii

20

126.456,97

-97,00

126.359,97

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala San petru

2.129,00

0,00

2.129,00

Titlul- cheltuieli de personal

10

1.912,58

97,00

2.009,58

Titlul - Bunuri si servicii

20

216,42

-97,00

119,42

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

11.905,18

275,08

12.180,26

Titlul Bunuri și servicii

20

3.570,86

275,08

3.845,94

4. Muzeul Casa Mureșenilor

1.127,84

89,08

1.216,92

Titlul - Bunuri si servicii

20

334,42

89,08

423,50

7. Muzeul de Etnografie

1.823,00

40,00

1.863,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

642,00

40,00

682,00

6. Centrul Cultural Reduta

2.140,22

136,00

2.276,22

Titlul - Bunuri si servicii

20

787,00

136,00

923,00

7. Școala de Arta si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.788,63

10,00

2.798,63

Titlul - Bunuri si servicii

20

371,85

10,00

381,85

DEFICIT

-18.291,37

0,00

-18.291,37

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFITE/

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko


Președinte Adrian Ioan Vește;

SecretarPROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 14.02.2018

Valoarea propusă aprilie 2018

Influențe +/

Capitolul 61 TOTAL

183,61

183,61

0,00

ISU

183,61

183,61

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

183,61

183,61

0,00

1

Autospecială pirotehnică 1 buc

163,60

183,61

20,01

2

SMART - UPC 3 KVA 1 buc

7,00

0,00

-7,00

3

ROUTER 1 buc

13,01

0,00

-13,01

Capitolul 65 TOTAL

10,00

10,00

0,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FĂGĂRAȘ

10,00

10,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

10,00

10,00

0,00

1

DALI Sala de sport

10,00

0,00

-10,00

2

Centrală termică -1 buc

0,00

10,00

10,00

Capitolul 66 TOTAL

4.988,00

6.988,00

2.000,00

CJBRAȘOV

4.988,00

6.988,00

2.000,00

A-Obiective în continuare

4.988,00

6988,00

2000,00

1

Proiectare si execuție Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov - Corp B)

4.988,00

6988,00

2000,00

Capitolul 68 TOTAL

940,00

1.040,00

100,00

CJBRAȘOV

940,00

1.040,00

100,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

940,00

1040,00

100,00

1

Achiziție suprafață teren pe care este construit imobilul din

Brașov, str. Iuliu Maniu nr.6 cu destinația DGASPC

940,00

1040,00

100,00

Capitolul 70 TOTAL

0,00

240,00

240,00

CJBRAȘOV

0,00

240,00

240,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

240,00

240,00

1

Apartament cu două camere - 1 buc

0,00

240,00

240,00

Capitolul 84 TOTAL

7428,57

8343,27

914,70

CJBRAȘOV

7.428,57

8.343,27

914,70

A - Obiective in continuare

4317,36

5017,36

700,00

1

Reabilitare DJ132, Rupea - Homorod - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000-18+250

4.317,36

5017,36

700,00

B - Obiective noi

1.404,21

2.004,21

600,00

1

Modernizare DJ102G Victoria - Vistisoara km 0+900-9+900

1.404,21

1292,72

-111,49

2

Modernizare DJ102G Victoria - Vistisoara km 0+000-0+900

0,00

111,49

111,49

3

PT+DDE+ execuție - Reabilitare trecere la nivel cu calea ferata linia 300 Brașov - Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea - Homorod - Jimbor - limita jud. Harghita

0,00

600,00

600,00

C - Alte cheltuieli de investiții (total)

1.707,00

1.321,70

-385,30

1

PT+DDE+DTAC - Consolidare alunecare de teren pe DJ105 la km 9+400

143,00

0,00

-143,00

2

PT+DDE+DTAC - Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ105, km 9+400

0,00

143,00

143,00

3

Expertiza tehnica+SF+PT + DDE - Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia - Hălmeag, la km 5+001

75,00

0,00

-75,00

4

Expertiză tehnică + SF+PT + DDE - Pod peste râul Olt pe DJ 131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001

0,00

75,00

75,00

5

Expertiză + PT + DDE Pod peste râul Olt pe DJ105 Voila la km 0+660

600,00

0,00

-600,00

6

Expertiză + PT + DDE Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila

0,00

600,00

600,00

7

PT+DDE+ execuție - Reabilitare trecere la nivel cu calea ferata linia 300 Brașov - Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea - Homorod - Jimbor - limita jud. Harghita

600,00

0,00

-600,00

8

Expertiză + PT + DTAC pentru pod situat la km 6+500 de pe DJ 132

0,00

60,00

60,00

9

Studiu de coexistență cu LEA 400kV a DJ 103A

0,00

15,00

15,00

10

Expertiza tehnica + DALI Modernizare si Reabilitare DJ

109 Beclean - Luta - Ludișor km 0+000-8+000

110,00

108,00

-2,00

11

Reactualizare SF pentru etapa a IlI-a de realizare a Aeroportului Internațional Brașov- Ghimbav

44,00

198,70

154,70

12

Expertiză tehnică + SF + PT pod de lemn peste Olt DJ 104K km 1 + 350

135,00

122,00

-13,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare Andreea Rădulea

întocmit: Bortes Didona

Președinte Adrian Ioan Vestea

Secretar

Maria Durobrăveanu


Programul deHnvestiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2018, bugetul local - sursa 02

Anexa 4

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 14.02.2018

Valoarea propusă aprilie 2018

Influențe

+/-

Capitolul 66

B - Obiective noi

1

Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere( de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov, cod SMIS 2014+: 110264

0,00

4550,19

4550,19

Capitolul 68

B - Obiective noi

1

Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumofiiziologie Sânpetru, cod SMIS 2014+: 115281

0,00

107,46

107,46

Director Ex. Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona