Hotărârea nr. 12/2018

Hotărârea nr.12 – stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, începând cu data de 1.01.2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.12 din data de 30.01.2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 1.01.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. Ad. 1113/25.01.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Socială, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 1.01.2018;

Luând în considerare adresa nr. 3270/22.01.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 294/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.6, art.8, art.ll, art.l2,art. 25 și art.38, alin. (3), lit. „e” din Legea nr.153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dispozițiile art. 1 din H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și dispozițiile O.U.G. nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1.01.2018 se stabilesc salariile de bază pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Socială și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veș


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

* DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV STR. IULIU MANIU NR. 6

Aprobat Președinte

Adrian-Ioan Veștea


ANEXA 1


Secretar

Maria Dumbrăveanu
SALARII DE BAZĂ

A. FUNCȚII PUBLICE

1. Funcții publice de conducere


Director General Mihai Lucian Pascu

Director Executiv"""^ Adelina Văsioitr> \


DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVELUL STUDIILOR

GRAD

SALARIUL DE BAZĂ LA 01.01.2018

COEFICIENT

DIRECTOR GENERAL

S

II

11552

6.08

DIRECTOR GENERAL

S

I

10507

5.53

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

10640

5.60

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

I

10450

5.50

SEF SERVICIU

S

II

8341

4.39

SEF SERVICIU

S

I

8151

4.29

SEF BIROU

S

II

7904

4.16

SEF BIROU

S

I

7600

4.00

Notă; Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

2. Funcții publice de execuție

Denumirea funcției

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

Gradația 0

Coeficient

AUDITOR

S

I

Superior

5738

3.02

S

I

Principal

4503

2.37

S

I

Asistent

4275

2.25

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR

S

I

Superior

5263

2.77

S

I

Principal

4294

2.26

S

I

Asistent

3344

1.76

S

I

Debutant

2679

1.41

REFERENT DE SPECIALITATE

Ssd

I

Superior

3059

1.61

Ssd

I

Principal

2945

1.55

Ssd

I

Asistent

2907

1.53

Ssd

I

Debutant

2869

1.51

REFERENT

M

II

Superior

2869

1.51

M

II

Principal

2603

1.37

M

II

Asistent

2394

1.26

M

II

Debutant

2299

1.21

ta^ji țe prin înmulțirea coeficientului prevăzut, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare. Director Gen dj. Ec.

Liviu Gavrjlă

Notă : Salariile de bază prevăzute, sunt pentru gradațiile de vechime o. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art. 10 din L Salariile de bază brute prezentate în

DirecfiS

Ghe
Sef Serviciu Resurse Umane Raluca Hașu

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV       ANEXA 2

STR. IULIU MANIU NR. 6


Director General Mihai Lucian Pascu Director Executiv — Adelina Văsioiu n/A


SALARII DE BAZĂ

B. FUNCȚII CONTRACTUALE

1. Funcții contractuale de conducere

DENUMIREA

FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

SALARIUL DE BAZĂ LA

GRADAȚIA 0

COEFICIENT

ȘEF SERVICIU

S

II

7600

4.00

ȘEF SERVICIU

S

I

6650

3,5

ȘEF BIROU

S

II

7220

3.80

ȘEF BIROU

S

I

5700

3.00

Notă; Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

2*Tuncții contractuale de execuție

Denumirea funcției

Nivel studii

Clasa

Gradația 0

Coeficient

Inspector de Specialitate

S

I A

4294

2.26

S

I

3819

2.01

S

II

3344

1.76

S

debutant

3268

1.72

Referent

M

IA

2793

1.47

M

I

2413

1.27

M

II

2394

1.26

M

debutant

2375

1.25

Secretar

M,G

2394

1.26

M,G

debutant

2394

1.26

Șofer

M,G

I

2869

1.51

M,G

II

2622

1.38

îngrijitor

M,G

2299

1.21

M,G

Debutant

2242

1.18

Muncitor Calificat

M,G

I

3021

1.59

M,G

II

2850

1.50

M,G

III

2242

1.18

M,G

IV

2242

1.18

Notă : Salariile de bază prevăzute, sunt pentru gradațiile de vechime o. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art. 10 din Legea nr. 153/2017.

Ițirea coeficientului prevăzut, cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

Salariile de bază brute prezentate în anexe sunt stabilite


Director General Ec.

Liviu Gavrilă \

Directo


Sef Serviciu Resurse Umane Raluca Hașu


1

O

JB DBAfiSTENTA

[Q SOCIALA Oi

\O ȘJPROTECpA oeptLuui *