Hotărârea nr. 119/2018

Hotărârea nr.119 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 aprilie 2018


CONSILIUL.JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.119

din data de 26.04.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 aprilie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 449/20.04.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018, ora 13°°, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 5 propuneri la punctul nr. 17 - „ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 26 aprilie 2018.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 aprilie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 449/20.04.2018.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dupibrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.449

din data de 20.04.2018

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018 ora 1300, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018, ora 1300, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.04.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018 a bugetului Județului Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea rezultatelor inventarierii patrimoniului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Județul Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr.l 15.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repartizarea profitului net pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Dalmaco Prod Impex S.R.L.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Mecena S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind instituirea restricției totale de circulație pe podul peste râul Olt, situat pe DJ 104K, între localitățile Comăna de Jos și Crihalma.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietate privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini.

 • 12. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov - sediu și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, 10 ambulanțe, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef Laborator Radiologie și imagistică medicală, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formațiilor salvamont.

 • 17.Diverse.RomâniaConsiliul Județean BrașovPropuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinu Județean Brașov din data de 26.04.?


;ei ordinare a Consiliului 1018


Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 201 anuale întocmite la data de 31.12.2017.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea de cătii preemțiune pentru achiziționarea imobilului, situat : Viteazul, nr. 2, județul Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței (Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării! reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie dos.nr.768/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect litigiu de muncă.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov în anul 2018.


1.


2.


3.


4.


[7 și aprobarea situațiilor financiare


e Județul Brașov a dreptului de în Municipiul Făgăraș, str. Mihai


al județului Brașov.

de servicii juridice de asistență și și Neurologie Brașov în