Hotărârea nr. 118/2018

Hotărârea nr.118 – aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 118 din data de 16.04.2018

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2018;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 5426 din data de 5.04.2018, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, precum și Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 52/14.02.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/14.02.2018 privind aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în anul 2018;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HORĂRĂSTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexelor nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE Adrian - IoXn*Ve&

Contrasemnează, SECRETAR


Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2017)

Nazare Daniel

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov

9,98Șef serviciu, Duicu Claudia

Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2017)

Bartha Arpad

Muzeul de Artă Brașov

8,91
Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2017)

Fulga Ligia Domninca

Muzeul de Etnografie Brașov

9,97Șef serviciu, Duicu Claudia


Secretar,

Maria Du răveanu


Șef serviciu,


Duicu ClaudiaNumele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2017)

Rus Vaier

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

9,71


Secretar,

Maria Dumbrăveanu p


Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2017)

Pepene Nicolae Dorin

Muzeul Județean de Istorie Brașov

10

Șef serviciu, Duicu Claudia


Secretar,

Maria Dumbrăveanu


Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2017)

Moruz Carmen

Școla Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

9,84

Șef serviciu, Duicu Claudia


Secretar,

Maria Dumbrăveanu


Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2017)

Cisar Marius Cristian

Centrul Cultural Reduta Brașov

9,80

Șef serviciu, Duicu Claudia