Hotărârea nr. 117/2018

Hotărârea nr.117 – aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul ”Primăvara Românească la Bruxelles”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 117

din data de 16.04.2018

- privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles"

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2018;

Analizând Expunerea de motive nr.5699/13.04.2018, precum și referatul nr.5697/13.04.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, la evenimentul „Primăvara Românească la Bruxelles”;

Ținând cont de invitația domnului europarlamentar Răzvan Popa adresată președintelui Consiliului Județean Brașov, Județul Brașov de a participa la evenimentul „Primăvara Românească la Bruxelles”.

Având în vedere dispozițiile art.20, lit.c din Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, prevederile art.IV din Ordonanța de urgență nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art. 91 alin. (1) lit. ,.f* din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles".

Art.2. - Se aprobă componența delegației care va reprezenta Județul Brașov la evenimentul "Primăvara Românească la Bruxelles" în data de 29 aprilie 2018 . după cum urmează:

Szasz Alina - manager public

Iureș Nicoleta - șef serviciu Serviciul învățământ. Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe Iureș Octavian - consilier în cadrul Serviciului Autorizații, Avize și Disciplina în Construcții.

Art.3. - Se aprobă alocarea sumei de 14.230 lei (cu TVA inclus) din bugetul Județului Brașov pe anul 2018, Cap.87.02.04 Turism, prin diminuarea sumelor alocate pe Convenția Carpatică (5.000 lei) și promovare turistică județ (9.230 lei), pentru participarea delegației la evenimentul ”Primăvara Românească la Bruxelles” în data de 29 aprilie 2018, reprezentând: cheltuieli de transport, cheltuieli de participare, cheltuieli de asigurare de călătorie și cheltuieli de transport pentru produsele de promovare și reprezentare a județului care vor fi expuse în cadrul evenimentului.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe și Direcția


Contrasemnează, SECRETAR