Hotărârea nr. 116/2018

Hotărârea nr.116 – aprobarea programelor de activități culturale – suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.116

din data de 16.04.2018

- privind aprobarea programelor de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2018

Analizând Expunerea de motive nr.5566/10.04.2018 și Referatul de specialitate nr.5565/10.04.2018, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe prin care se propun spre aprobare programele de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.48/14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al județului Brașov pe anul 2018, la capitolul nr.67 Cultură, recreere și religie a fost prevăzută suma de 400.000 lei pentru Aniversarea Centenarului Marii Uniri;

Ținând cont de referatul de specialitate în care se centralizează acțiunile culturale care se înscriu în tematica Centenarului, după cum urmează:

Unitatea

Suma alocată

Muzeul Casa Mureșenilor

Muzeul de Etnografie

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov

Centrul Cultural Reduta

19.000

40.000

195.000

136.000

Școala Populară de Artă și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

10.000

Total


400.000

Având în vedere prevederile art.91, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă repartizarea sumei de 400.000 lei pentru Aniversarea Centenarului Marii Uniri în bugetele instituțiilor de cultură subordonate.

Art2.- Se aprobă programul de activități culturale - suplimentare Centenar pentru Muzeul Casa Mureșenilor, conform anexei nr. 1.

Art.3.- Se aprobă programul de activități culturale - suplimentare Centenar pentru Muzeul de Etnografie, conform anexei nr.2.

Art.4.- Se aprobă programul de activități culturale - suplimentare Centenar pentru Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, conform anexei nr.3.

Art.5. - Se aprobă programul de activități culturale - suplimentare Centenar pentru Centrul Cultural Reduta, conform anexei nr.4.

Art6. - Se aprobă programul de activități culturale - suplimentare Centenar pentru Școala Populară de Artă și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov, conform anexei nr.5.

ArL7.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbtâveanu


Secretar,

Dumbrăveanu Maria

$

PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2018 - SUPLIMENTARE CENTENAR

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

Contabilșef, Gheorghe T^tiana


Șef Serviciu ÎCTSCRE, Iureș Nicoleta


Nr. crt.

Descriere program

Acțiuni în cadrul programului

Perioada de organizare

Locație desfășurare eveniment

Suma alocată / instituție

1.

Harta „Monumentele eroilor Primului Război Mondial” din Județul Brașov -realizarea unei hărți cu locația monumentelor; organizarea unei expoziții de fotografie a monumentelor ridicate în memoria celor căzuți în Primul Război Mondial.

în cadrul acțiunii culturale, muzeul va realiza o    hartă cu locația

monumentelor istorice din Județul Brașov ridicate în memoria celor căzuți în Primul Război Mondial și o expoziție de fotografie a acestor monumente.

Prima etapă o constituie activitatea de documentare.

în etapa a doua se va realiza expoziția foto-documentară.

A

In cea de a treia etapă va fi organizata expoziția itinerantă.

Etapa I: iunie-august 2018 Etapa II: septembrie 2018

Etapa III: octombrie-decembrie 2018

Brașov, Făgăraș, Săcele, Rupea, Zămești

19.000

Total

19.000

*       Wânager,

^aler Rus


k # #   <

Director execuți^ DMP, Săcuiu Nicolae

Secretar,

Dumbrăveanu Maria
PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2018 - SUPLIMENTARE CENTENAR

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

Lei

Nr. crt.

Descriere program

Acțiuni în cadrul programului

Perioada de organizare

Locație desfășurare eveniment

Suma alocată / instituție

1.

în cadrul programului cultural comun România-Franța dedicat Centenarului, participare la Festivalul internațional de textile din Franța, expoziție de deschidere a festivalului de la Clermont- Ferrand, Franța

Proiect expozițional internațional privind patrimoniul textil din România, intitulat Deviations (relația dintre tradițiile textile românești și preluarea lor în arta contemporană)

Iunie 2018-ian.

2019

Muzeul de Etnografie Brașov colab. Muzeu din Clermont - Ferrand, Franța

30.000

2.

Program de afirmare a identității românești în Transilvania - înființarea instituțiilor culturale după 1918 la Brașov - instituții, ctitori, programe, colecții

Organizarea expoziției comune privind înființarea instituțiilor culturale după 1918 la Brașov: Conservatorul Astra - Tiberiu Brediceau -1928, Biblioteca Astra -1930, Muzeul Astra -1937 și concurs interactiv cu școlile din Județul

sept. 2018-iunie 2019

Muzeul de Etnografie Brașov

10.000

r

Brașov pe acest subiect cu sesiune de premiere a câștigătorilor

Total

40.000


Contabil șef, Urdea, Lucia y

Director executiv DMP,
Șef Serviciu ÎCTSCRE,

Iureș Nicoleta >
PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2018 - SUPLIMENTARE CENTENAR BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ GEORGE BARIȚIU

Lei

Nr. crt.

Descriere program

Acțiuni în cadrul programului

Perioada de organizare

Locație desfășurare eveniment

Suma alocată / instituție

1.

Expoziție aniversară outdoors pe tema Centenarului

Expoziția va cuprinde informații și imagini despre personalitățile brașovene și din țară care au jucat un rol însemnat înanui 1918.

Vernisaj iunie

2018

Biblioteca

Județeană

30.000

2.

Jurnal Valeriu Braniște

Aplicație informatică (QR code) cu un album care să surprindă perioada, cu înglobarea noilor tehnologii, film, arhivă sonoră, voci actori, manuscrise. Valeriu Braniște este unul din cei mai importanți făuritori ai României Mari, brașovean prin naștere, implicat în Bucovina și Banat în lupta pentru idealul național și membru al Consiliului Dirigent în domeniul educației

Apariție septembrie 2018

Județul Brașov și în țară

90.000

3.

Editarea Revistei Astra

NumF" festiv al revistei dedicat Cenfeiiarului, care să cuprindă semnăturile unor prestigioși istorici și prețioase documente de arhivă și fotografii cu privire la anul 1918.

Apariție noiembrie z018

Promovare în județ și în țară

75.000

Total

195.000


Director,         ___

Nazare Daniel            '«X

* Qb/ (J

\”iicGiVtt£ S'.iîipU / '"■<?ASO>z/


Director economic, Andrei ClaudiaDirector executiv DMP,


Șef Serviciu ÎCTSCRE,


Săcuiu Nicolai


Iureș Nicoleta


CENTRU! Ctu TUF:AL „ftEDUTA" BRAȘOV ^Z^!qSecretar,

Dumbrăveanu MariaPROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2018 - SUPLIMENTARE CENTENARCENTRUL CULTURAL REDUTANr. cri.

Descriere program

Acțiuni în cadrul programului

Perioada de organizare

Locație desfășurare eveniment

Suma alocată / instituție

1.

Conferințe itinerante „Centenar brașovean, Centenar românesc” în locații din Județul Brașov: Municipiile: Brașov Făgăraș, Săcele Orașul Rupea.

Conferințe, lansări de carte.

Invitați: Mihai Neamțu (SUA) (născut 16 aprilie 1Q78.

Făgăraș.

Ioan Aurel Pop - Academician Profesor Universitar Doctor, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.

Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Centrul Cultural Reduta,

Casele de Cultură din Făgăraș, Săcele, Rupea.

10.000

2.

CENTENAR

“Unire-n cuget și-n simțiri”

Congresul Internațional de Numismatică „îoo de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia 1 decembrie 1918”, ediția a IV-a

11-13 septembrie

Centrul Cultural Reduta

25.000

3-

CENTENAR

“Unire-n cuget și-n simțiri”

INTER ASSSO

Congresul Internațional al Foștilor Deținuți Politici

24-27 iunie

Centrul Cultural Reduta

40.000

4-

CENTENAR

“Unire-n cuget și-n simțiri”

Expoziție de artă fotografică itinerantă "Comorile României”

15-30 iunie 01-30 nov.

Piața Sfatului

5-

Ziua Multiculturalității - Celebrăm România

Eveniment realizat în cadrul festivalului Internațional de folclor "Garofița Pietrei Craiului”

14 iulie

Piața Sfatului

25.000

0

6.

Ziua Universală a Iei

Expoziție tematică și ~oectacol în Piața Sfatului

24 iunie

Piața Sfatului

25.000

7-

Veniți la marea sărbătoare! Spectacol 1 Decembrie

Proiect cultural artistic de amploare cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Unirea din 1 decembrie 1918

01 decembrie

Centrul Cultural Reduta

11.000

Total

136.000


Manager,

Cisar Marius Cristian Cj CENTRUL >■

J      V’ 9nSTURAL Z

H        "REDUTA

Contabil,

Tănăsescu Aura
Director executjV DMP,Șef Serviciu ÎCTSCRE,


Iureș Nicoleta^^/Secretar,

Dumbrăveanu MariaPROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2018 - SUPLIMENTARE CENTENAR ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ ȘI MESERII TIBERIU BREDICEANU


Lei

Nr. crt.

Descriere program

Acțiuni în cadrul programului

Perioada de organizare

Locație desfășurare eveniment

Suma alocată / instituție

1.

Expoziție itinerantă la Colegiile Naționale din județul Brașov cu tematica Centenar.

Lucrările realizate de elevii claselor de arte plastice (sculptură, ceramică, fotografie, grafică, pictură, artă decorativă și design vestimentar) ale școlii vor fi expuse în cadrul acestei expoziții itinerante.

Mai -decembrie

Centrul Cultural Reduta, licee, școli din Brașov

2.

Program de afirmare a identității românești în Transilvania - înființarea instituțiilor culturale după 1918 la Brașov - instituții, ctitori, programe, colecții

90 de ani de la înființarea Conservatorului Astra 1928-2018 (editarea de broșuri, reviste, materiale promoționale)

05 noiembrie 2018

Centrul Cultural Reduta

(spectacol, expoziție)

10.000

3.

Proiect cultural artistic de amploare cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Unirea din 1 decembrie 1918

02 decembrie 2018

Centrul Cultural Reduta

Total

10.000

Manager,

LA

OPULARĂ V DE ARTE Șl MESERII

x TtBRRIU BREDICEANU 7 \        ADirector executivmp;


Contabil sef,

AT“ Șef Serviciu ÎCTSC Iureș Nicoleta