Hotărârea nr. 115/2018

Hotărârea nr.115 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.13, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr.10766 Braşov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/13

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.115

din data de 17.04.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 13, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr. 10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/l3

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2018 ;

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr.4588/29-03.2017 întocmite de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru pentru achiziționarea apartamentului nr.13, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr. 10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/7;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Fenechiu Adina-Constantina, proprietar al apartamentului nr 13 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, privind intenția de vânzare a apartamentul nr 13, la prețul de 125.000 Euro;

Ținând cont de adresa nr. 141-142/18/09.03.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale-Direcția Județeană pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Republicii nr.48, ap.7 și 13, casa monument istoric, cod LM1 BV -II-m-B-11547, poz. 406, casă datare sec.XVIII;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103. alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.13, din imobilul monument istoric de categoria B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr 406, având cod LMI BV -II-m-B 11547, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscris în C.F. nr. 10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/l 3, deținut de doamna Fenechiu Adina -Constantina.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.


•       Contrasemnează,

________


« Vi      K^VllVI MJVlIlUVMm

fc\\      SECRETAR

CX : f >\         11                     TA * L v >

Maria Dirftibrăveanu