Hotărârea nr. 113/2018

Hotărârea nr.113 – aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Judeţul Braşov, U.A.T. Judeţul Sibiu şi U.A.T. Judeţul Argeş în vederea realizării în comun a activităţilor privind promovarea şi dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraş, modificat


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.113

din data de 16.04.2018

- privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Județul Sibiu și U.A.T. Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș, modificat

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad. 4289/ 20.03.2018, întocmite de Direcția Resurse Programe, Proiecte de Dezvoltare/ Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport prin care se propune aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Județul Sibiu și U.A.T. Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș, modificat; modificarea se referă la modificarea conținutului textului art.4 din Acordul de parteneriat, în forma transmisă de Consiliul Județean Argeș, prin adresa nr. 1478/15.03.2018, înregistrată la noi sub nr. 4289/20.03.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 77/28.02.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT Județul Brașov, UAT Județul Sibiu și UAT Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare art. 14 și art.91 alin.(l), lit.”e” și alin.(6) lit/’a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 77/28.02.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT Județul Brașov. UAT Județul Sibiu și UAT Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș, care va avea următorul cuprins:

Art.l. -1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Județul Sibiu și U.A.T. Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Acordul de parteneriat se va încheia pe o perioadă de 10 ani și va intra în vigoare la data semnării de către părți, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.”

Art.2. - Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 77/28.02.2018 rămân neschimbate.


Contrasemnează, SECRETAR