Hotărârea nr. 112/2018

Hotărârea nr.112 – aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.112

din data de 16.04.2018

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2018

Analizând Raportul de specialitate nr. 5804/13.04.2018 și Expunerea de motive înregistrată sub nr. Ad.5804/13.04.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.176 alin. (4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.91, alin.l lit.d, alin.5 lit. a pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

ArtL - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 92/17.02.2017, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa nr. 1 la HCJ nr.............


ACTIVITĂȚII MANAGERILOR UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Evaluarea activității managerilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea,, Brașov, Spitalului Clinic de Neurologie și Psihiatrie Brașov, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, unități sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2 (1) Evaluarea activității managerilor unităților sanitare publice, menționate la art. 1, pentru anul calendaristic precedent, se face până la data de 30 aprilie a anului următor.

 • (2) Sunt evaluați managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate și au condus unitatea sanitară publică respectivă pe o perioadă de cel puțin 6 luni în anul evaluat.

 • (3) Evaluarea anuală se efectuează:

 • a) prin stabilirea gradului de realizare a indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management și acordarea punctajului corespunzător, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament;

 • b) prin stabilirea gradului de realizare a criteriilor generale de management și acordarea unui punctaj final prin calcularea mediei punctajelor acordate de către fiecare membru al comisiei, conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 3 (1) în vederea evaluării, managerul fiecărei unități sanitare publice menționate în art. 1, înaintează Comisiei de evaluare un dosar de evaluare care cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 • a. copia contractului de management si a actelor adiționale la acesta

 • b. organigrama și statul de funcții pe anul evaluat, aprobat conform legii;

 • c. situația financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;

 • d. darea de seamă statistică cuprinzând indicatorii de performanță asumați prin contractul de management și pe cei realizați în anul evaluat; (formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități», centralizatorul -cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități», completate în conformitate cu statul de funcții aprobat al unității, (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoașterii sănătății, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat și ștampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecții interioare din spital»);

 • e.  copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;

 • f.  raportul de autoevaluare al managerului unității sanitare publice care cuprinde:

 • •  modul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, motivele care au determinat nerealizarea unor indicatori, după caz;

 • • proceduri interne de evaluare și control;

 • •  elaborarea de acte normative cu caracter intern;

 • •  măsurile întreprinse pentru eflcientizarea activității unității sanitare și creșterea calității actului medical;

 • •  gestionarea eventualelor situații de criză apărute la nivelul unității sanitare;

 • •  modul de realizare a măsurilor dispuse prin actele de control;

 • •  lista proiectelor, indiferent de sursa de finanțare, în care unitatea sanitară publică este implicată;

 • •  stadiul realizării investițiilor aflate în derulare în anul evaluat;

 • •  alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor generale de management prevăzute în Anexa nr. 2.

(2) Managerii unităților sanitare publice menționate la art. 1 răspund pentru veridicitatea și autenticitatea datelor puse la dispoziția Comisiei de evaluare, conform legii.

(       CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE

EVALUARE ȘI A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR. REZULTATELE EVALUĂRII

Art. 4 (1) Evaluarea anuală a activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov se face de către o comisie de evaluare formată dintr-un președinte și 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane, numite, prin act administrativ emis de Președintele Consiliului Județean Brașov.

(2) Secretariatul Comisiei de evaluare va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul Direcției de Sănătate și Asistență Medicală.

Art. 5 (1) Comisia de evaluare întocmește, pe baza rezultatelor obținute de managerul fiecărui spital, fișa de evaluare prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(2) Comisia de evaluare are următoarele atribuții:

 • a) verifică dacă dosarul depus de managerul fiecărei unități sanitare publice este complet și

f           respinge motivat dosarele incomplete;

 • b) evaluează gradul de îndeplinire / neîndeplinire a indicatorilor și a criteriilor de performanță realizați, în raport cu cei asumați prin contractul de management și acordă punctajele corespunzătoare fiecărui indicator, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2;

 • c) analizează documentele depuse și modul de realizare a actului managerial;

 • d) întocmește, pe baza punctajului obținut, fișa de evaluare, acordând calificativul corespunzător, conform Anexei nr. 3;

 • e) înaintează Președintelui Consiliului Județean Brașov fișa de evaluare și validează, sub semnătură, în funcție de calificativul obținut în urma evaluării, propunerea de menținere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;

Art. 6 Secretariatul Comisiei de evaluare are următoarele atribuții:

 • a) înregistrează dosarul cu toate documentele depuse de manager si întocmește, sub semnătura președintelui comisiei de evaluare și a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager;

 • b) întocmește procesul-verbal al ședinței Comisiei de evaluare;

 • c) transmite comisiei de soluționare a contestațiilor dosarele managerilor care au depus contestații

 • d) asigură comunicarea către managerii celor șase spitale a motivării Comisiei de evaluare, în situația respingerii dosarului, și a termenului în care acesta poate completa dosarul cu documentele lipsă;

 • e) asigură comunicarea fișei de evaluare și a propunerii pentru acordarea calificativului obținut către Președintele Consiliului Județean Brașov și către managerul evaluat, în termen de 24 de ore de la finalizarea evaluării.

Art. 7 (1) Punctajele obținute în urma evaluării vor sta la baza acordării de către comisia de evaluare a unuia din următoarele calificative, astfel:

 • a) Foarte bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. în cazul indicatorilor C. 1-C.5 a obținut la fiecare 5 puncte;

 • 2. în cazul a cel puțin 80% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 și 2 managerul a obținut la fiecare 5 puncte;

 • 3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 și 2, alții decât cei menționați la pct. 1 și 2, a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte.

 • b) Bine - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 4 puncte;

 • 2. în cazul a cel puțin 70% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 și 2 managerul a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte;

 • 3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 și 2, alții decât cei menționați la pct. 1 și 2, a obținut la fiecare cel puțin 3 puncte.

 • c) Satisfăcător - dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 • 1. în cazul indicatorilor C.1-C.5 a obținut la fiecare 3 puncte;

 • 2. în cazul a cel puțin 70% dintre indicatorii și criteriile de performanță prevăzute în anexele nr. 1 și 2 managerul a obținut la fiecare cel puțin 4 puncte;

 • 3. în cazul restului indicatorilor cuprinși în anexele nr. 1 și 2, alții decât cei menționați la pct. 1 și 2, a obținut cel puțin două puncte.

 • d) Nesatisfacător - dacă nu sunt îndeplinite condițiile minime necesare pentru a obține cel puțin calificativul Satisfăcător.

 • (2) Contractul de management se menține, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativele Foarte bine, Bine și Satisfăcător. Pentru managerii care au obținut calificativul Satisfăcător, activitatea acestora se reevaluează după 6 luni. Dacă la reevaluare obțin același calificativ sau unul inferior, contractul de management al acestora încetează înainte de termen.

 • (3) Contractul de management încetează înainte de termen pentru managerii spitalelor publice care au obținut calificativul Nesatisfăcător.

Art. 8 (1) Managerul spitalului public, nemulțumit de rezultatul evaluării, are dreptul de a depune contestație la comisia de contestații, în termen de o zi lucrătoare de la data luării la cunoștință a conținutului fișei de evaluare și a calificativului acordat de comisia de evaluare.

(2) Comisia de contestații analizează și rezolvă contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidență a acesteia.

Art. 9 (1). Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin act administrativ emis de Președintele Consiliului Județean Brașov și este formată din președinte, 4 membri și un secretariat format din 1-2 persoane.

 • (2) Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul Direcției de Sănătate și Asistență Medicală.

 • (3) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) verifică modul de întocmire a fișelor de evaluare, modul de desfășurare a evaluării și documentele aferente;

 • b) admite sau respinge contestația formulată și comunică Președintelui Consiliului Județean Brașov rezultatul contestației, conform Anexei nr. 4;

 • (4) Secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) primește contestațiile;

 • b) informează Comisia de soluționare a contestațiilor și Președintele Consiliului Județean Brașov cu privire la depunerea contestațiilor;

 • c) întocmește procesul-verbal al ședinței Comisiei;

 • d) asigură comunicarea rezultatelor contestației, atât managerului cât și Președintelui Consiliului Județean Brașov.

CAPITOLUL III - DISPOZIȚII FINALE

Art. 10 (1) în 24 de ore de la împlinirea termenului pentru depunerea contestațiilor, respectiv de la soluționarea acestora, Comisia de evaluare, respectiv Comisia de soluționare a contestațiilor, va înainta Președintelui Consiliului Județean Brașov fișa de evaluare (Anexa nr.3), respectiv, rezultatul contestației (Anexa nr.4), cu propunerea de menținere sau încetare înainte de termen a contractelor de management ale managerilor unităților sanitare publice din

subordine.


(2) Președintele Consiliului Județean Brașov ia act de propunerea Comisiei de evaluare și dispune, după caz:

 • a) menținerea contractului de management în perioada de valabilitate, pentru managerii unităților sanitare publice care au obținut calificativele „Foarte bine”, „Bine” și „Satisfăcător”;

 • b) încetarea contractului de management înainte de termen, pentru managerii unităților sanitare publice care au obținut calificativul „Nesatisfăcător”.

Art. 11 Prezentul regulament se poate modifica si completa de fiecare dată când, prin acte normative apărute după aprobarea acestuia, vor interveni noi reglementări în materie.

Director Executiv DSAM Adelina Mihaela Văsioiu

ANEXA nr. 1 la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR ASUMAȚI

PRIN CONTRACTUL DE MANAGEMENT

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

1 .Proporția medicilor din totalul personalului

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

2.Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

3.Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

4.Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

41-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

l.Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

0 puncte

81-100%

5 puncte

71-80%

4 puncte

65-70%

3 puncte

55-64%

2 puncte

50-54%

1 punct

sub 50%

0 puncte

2. Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

0 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

51-60%

1 punct

sub 50%

0 puncte

3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital și pe fiecare secție

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 110%

5 puncte

101-110%

4 puncte

100%

3 puncte

91-99%

2 puncte

80-90%

1 punct

sub 80%

0 puncte

 • 4. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale

  Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

  Punctajul acordat

  Peste 100%

  5 puncte

  91-100%

  5 puncte

  81-90%

  4 puncte

  71-80%

  3 puncte

  61-70%

  2 puncte

  40-60%

  1 punct

  sub 40%

  0 puncte

1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100% fără acoperire în servicii

0 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

2. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma „venituri proprii „ înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile proprii ale spitalului public,mai puțin sumele inasatein baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

5 puncte

91-100%

4 puncte

81-90%

3 puncte

61-80%

2 puncte

50-60%

1 punct

sub 50%

0 puncte

3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

0 puncte

71-100%

5 puncte

61-70%

4 puncte

51-60%

3 puncte

41-50%

2 puncte

30-40%

1 punct

sub 30%

0 puncte

4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 110%

0 puncte

81-110%

5 puncte

71-80%

4 puncte

61-70%

3 puncte

51-60%

2 puncte

40-50%

1 punct

sub 40%

0 puncte

5. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

0 puncte

81-100%

5 puncte

75-80%

4 puncte

70-74%

3 puncte

65-69%

2 puncte

60-64%

1 punct

sub 60%

0 puncte

1. Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție(datorita complicațiilor survenite in timpul spitalizării)

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

0 puncte

91-100%

1 punct

81-90%

2 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

4 puncte

40-60%

5 puncte

sub 40%

6 puncte

2. Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital și pe fiecare secție

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 130%

0 puncte

121-130%

1 punct

111-120%

2 puncte

91-110%

3 puncte

70-90%

4 puncte

sub 70%

5 puncte

3.1ndicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 100%

5 puncte

91-100%

5 puncte

81-90%

4 puncte

71-80%

3 puncte

61-70%

2 puncte

40-60%

1 punct

sub 40%

0 puncte

4.Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților analizate și soluționate

Gradul de realizare față de indicatorii asumați prin contract

Punctajul acordat

Peste 130%

0 puncte

121-130%

1 punct

111-120%

2 puncte

91-110%

3 puncte

60-90%

4 puncte

sub 60%

5 puncte

ANEXA nr. 2 la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT

Nr crt.

Criteriul de performanță

Dimensiuni specifice criteriului analizat

1.

Planificare

 • a) stabilirea unei viziuni și misiuni realiste;

 • b) elaborarea unor obiective generale și specifice conform planului de management;

 • c) respectarea etapelor stabilite în planul de management.

2.

Organizare

 • a) stabilirea și comunicarea priorităților organizaționale și monitorizarea implementării soluțiilor adecvate;

 • b) capacitatea de a identifica, prioritiza și rezolva problemele spitalului public;

 • c) capacitatea de relaționare cu autoritățile locale și centrale, comunitatea locală și mass media în scopul promovării interesului spitalului;

 • d) capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficiențele propriei activități, de a răspunde pentru acestea și de a le îndrepta;

 • e) capacitatea de bună comunicare și relaționare cu personalul angajat al spitalului, colaboratori, pacienți și aparținători etc.;

 • f) elaborarea de norme și metodologii de organizare (ROF, regulament intern etc.), proceduri interne de evaluare și control, protocoale interne, delegare de atribuții etc.

3.

Coordonare

 • a) stabilirea încadrării eficiente în timp a activităților și respectarea termenelor asumate;

 • b) capacitatea de mediere și negociere către o soluție comună acceptată în interesul spitalului;

 • c) evaluarea efectelor deciziilor asupra întregului spital și operarea de modificări, dacă sunt necesare;

 • d) luarea deciziilor în mod participativ prin implicarea tuturor membrilor echipei manageriale a spitalului și a șefilor de structuri (aprecieri din partea acestora).

4.

Control

 • a) monitorizarea și implicarea în buna derulare a activității spitalului;

 • b) controlul activității la nivel strategic și al realizării obiectivelor;

 • c) capacitatea de depistare a deficienților și a modalităților de îndreptare a acestora în timp util;

 • d) urmărirea utilizării raționale a tuturor resurselor financiare ale spitalului, indiferent de sursa de finanțare.

Punctaj de evaluare a criteriilor de performanță:

 • - 0 = deloc;

 • - 1 = în foarte mică măsură;

 • - 2 = în mică măsură;

 • - 3 = satisfăcător;

 • - 4 = în mare măsură;

 • - 5 = în foarte mare măsură.


ANEXA nr. 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov


COMISIA DE EVALUARE


FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE_____________________________,

MANAGERUL SPITALULUI________________________________

ÎN ANUL................

Nr. crt.

Indicatori/criterii de performanță

Valoare indicator

Grad de realizare1

Puncta-jul acordat

Concluzii/ termene de reevaluare

asumată prin contract

realizată

A. Indicatori de management al resurselor umane

1.

Proporția medicilor din totalul personalului

2.

Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

3.

Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

4.

Numărul mediu de consultații/ medic în ambulatoriu

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1.

Durata medie de spitalizare, pe spital și pe fiecare secție"

2.

Rata de utilizare a paturilor, pe spital și pe fiecare secție”

3.

Indicele de complexitate al cazurilor, pe spital și pe fiecare secție"

4.

Procentul      pacienților     cu

intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale

 • 1 în situația în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se va face la întreg astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0.

 • 2 Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.


C. Indicatori economico-financiari

1.

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

2.

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

3.

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

4.

Procentul       cheltuielilor       cu

medicamentele      din      totalul

cheltuielilor spitalului

5.

Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție1

D. Indicatori de calitate

1.

Rata mortalității intraspitalicești, pe total spital și pe fiecare secție1

2.

Rata infecțiilor nosocomiale, pe total spitalul și pe fiecare secție1

3.

Indicele de concordanță între diagnosticul    la    internare    și

diagnosticul la externare

4.

Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților,

E Criterii generale de management

Punctajul acordat de:

Evaluator

1:

Evaluator

2:

Evaluator

3:

Evaluator 4:

Evaluator 5:

Punctaj final2

1.

Planificare

2.

Organizare

3.

Coordonare

4.

Control

Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Consiliului Județean Brașov nr. ________ din

___________________, în baza rezultatelor obținute, potrivit prevederilor Regulamentului de evaluare a managerilor spitalelor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea nr. _______________, apreciază că doamna/domnul______________________________________, managerul Spitalului ___________________________________________________________________, a obținut calificativul

I ] FOARTE BINE [ ] BINE      [ ] SATISFĂCĂTOR       [ ] NESATISFÂCĂTOR

Având în vedere calificativul obținut de managerul evaluat conform prezentei fișe de evaluare, COMISIA DE EVALUARE PROPUNE:

a. Menținerea contractului de management

b. încetarea înainte de termen a contractului de management

Prezenta fișă de evaluare a fost întocmită într-un exemplar, care rămâne la comisia de evaluare.

Comisia de evaluare

Certificăm concordanța datelor înscrise în contractul/actul adițional la contractul de management cu documentele menționate la art. 4A1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările și completările ulterioare, precum și concordanța valorilor indicatorilor calculate de spital cu cele menționate în documentele prevăzute art. 4A1 alin. (2).

COMISIA DE EVALUARE

Președinte:


Membri:


Am luat la cunoștință,

(numele, prenumele și semnătura managerului evaluat)

Data:___________________


NOTĂ: managerul spitalului poate contesta la comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 24 de ore de la data luării la cunoștință a conținutului fișei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia de soluționare a contestațiilor rezolvă contestația în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării în evidență a acesteia.

ANEXA nr. 4 la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

REZULTATUL CONTESTAȚIEI

Analizând contestația depusă de managerul Spitalului.....................................................

___________________________________________________, dl./ d-na....................................................... ________________________________________________, privind rezultatul evaluării activității sale pe anul _________, consemnat în fișa de evaluare nr.________________________întocmită de Comisia de evaluare, precum și dosarul depus de acesta în vederea evaluării, Comisia de soluționare a contestațiilor:

A. RESPINGE CONTESTAȚIA

(Motivație:___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________);

B. ADMITE CONTESTAȚIA, acordă managerului calificativul

Am luat la cunoștință,


și propune:

c. Menținerea contractului de management

d. încetarea înainte de termen a contractului de management

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Președinte:_________________________________________

Membri:


(numele, prenumele și semnătura managerului evaluat)

Data:___________________

1

Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.

2

în situația în care punctajul final are cifră cu zecinale rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0.