Hotărârea nr. 111/2018

Hotărârea nr.111 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de medic – şef Unitate de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.111

din data de 16.04.2018

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic - șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 16.04.2018;

Analizând Expunerea de Motive, precum și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. ad. 3954/05.04.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic - șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Văzând adresa nr. 5494/26.03.2018 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, prin care solicită avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic - șef Unitate de Primiri Urgențe, medic primar specialitatea pediatrie, cu atestat studii complementare în medicina de urgență și ultrasonografie generală, precum și adresa nr. 2124/23.03.2018 a Direcției de Sănătate Publică Brașov, prin care acordă avizul favorabil pentru stabilirea condițiilor specifice de participare la concursul de ocupare a acestei funcții de conducere;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin. (10) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 22 din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic - șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan /flqștea,Contrasemnează, SECRETAR Maria Dnmbrăveanu