Hotărârea nr. 110/2018

Hotărârea nr.110 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secţie – Secţia de Boli Infecţioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.110

din data de 16.04.2018

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția de Boli Infecțioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Ux                 Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 16.04.2018;

Analizând Expunerea de Motive, precum și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. ad. 4608/05.04.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția de Boli Infecțioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Văzând adresa nr. 2075/25.03.2018 a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția de Boli Infecțioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu