Hotărârea nr. 11/2018

Hotărârea nr.11 – stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 1.01.2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 11

din data de 30.01.2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 1.01.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 1187/25.01.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 1.01.2018; în referat se precizează, totodată, că salariile de bază stabilite, urmează a se încadra în fondurile financiare propuse spre aprobare în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 292/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Văzând dispozițiile art. 3, alin. (1) și alin. (4), art. 11, alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dispozițiile art. 1 din H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dispozițiile din Titlul IV- pct. 15, Titlul V - pct.42 și pct. 69 din O.U.G. nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dispozițiile art. VII, alin. (2) din O.U.G. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1.01.2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse Programe, Proiecte de Dezvoltare.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC

1 ex. - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex. - Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare 2ex. - Colecție

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr. I


Secretar,


Aprobat cf.HCJBV: in ședin|a din data de:Maria Dumbrăveanu


Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază 01 ianuarie 2018

GradI

Grad 11

Grad 1

Grad 11

1

Secretar al unitatii administrativ-teritoriale

S

5.70

6,27

10830

11913

2

Arhitect Șef

S

5,70

6,27

10830

11913

3

Director General

S

5,82

6,40

11058

12160

4

Director Executiv

S

5,70

6,27

10830

11913

5

Director Executiv Adjunct

S

4.80

5,28

9120

10032

6

Șef Serviciu

S

4,20

4,62

7980

8778

7

Șef Birou Audit

S

4,20

4,62

7980

8778

8

Șef Birou

S

4.10

4,30

7790

8170

Notă:

l.Salariile de bază prevăzute la gradul 1 și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Salariile de bază s-au stabilit prin înmul|irea coeficienților cu salariul dc bază minim brut pe {ară garantat în plată. în vigoare.


2. Funcții publice de execuție specifice

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază - lei , Gradația 0 la 1 ianuarie 2018

1

Manager public

Superior

S

4,72

8968


3. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2018

1

Auditor

Superior

S

3.18

6042

Principal

S

2,49

4731

Asistent

s

2.35

4465

Debutant

s

2.20

4180

2

Consilier/ consilier juridic/ inspector

Superior

s

2.91

5529

Principal

s

2,38

4522

Asistent

s

1.85

3515

Debutant

s

1.48

2812

3

Referent de specialitate

Superior

SSD

1.70

3230

Principal

SSD

1.58

3002

Asistent

SSD

1,47

2793

Debutant

SSD

1,35

2565

4

Referent

Superior

M

1.59

3021

Principal

M

1,49

2831

Asistent

M

1.32

2508

Debutant

M

1,20

2280

Notă:

  • 1. Salariile de bază la gradația 0 s-au stabilit prin înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe {ară garantat în plată, in vigoare.

  • 2. Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 și pct.3 s-au stabilit pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină

prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit art.10 din Legea nr. 153/2017.

  • 3. Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .


Director Executiv, Săcuiu Nicolae


Șef Serviciu SRUSSI Duicu Claudia


Redactat, Neamțu Paula


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Anexa 2 I

Aprobat cf. HC|BV: în ședința din dfita de.B. PERSONAL CONTRACTUAL

1. Funcții de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază iei 01 ianuarie 2018

Grad I

Grad II

GradI

Grad II

1

Administrator public

S

6,27

8

11913

15200

2.

Șef serviciu

s

3,96

4,30

7524

8170

3.

Șef Birou Cabinet Președinte

s

3,60

3,96

6840

7524

4.

Șef Birou

s

3,60

3.96

6840

7524

Notă"

1.Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Salariile de bază s-au stabilit prin înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe {ară garantat în plată, în vigoare.

Nr. Crt.

Denumire funcție

Grad/treaptă profesională

Nivel studii

Coeficienți

Salariu de bază -gradația 0 la 01 ianuarie 2018

1

Consilier, consilier juridic, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

IA

S

2,38

4522

I

S

2,12

4028

II

S

1,85

3515

debutant

S

1,32

2508

2

Referent, inspector, arhivar, referent - casier

IA

M

1,55

2945

I

M

1,32

2508

II

M

1,30

2470

Debutant

M

1,25

2375

3

Casier, magaziner, funcționar

M;G

1,32

2508

debutant

M;G

1,22

2318

4

Șofer

I

M;G

1,59

3021

II

M;G

1,50

2850

5

Muncitor calificat

I

M;G

1,59

3021

II

M;G

1,49

2831

III

M;G

1,45

2755

IV

M;G

l,35

2565

6

îngrijitor

M;G

1.27

2413

7

Paznic

M;G

1.27

2413

Notă: l. Salariile de bază la gradația 0 s-au stabilit prin înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe (ară garantat în plată, în vig sare.

2. Salariile de bază prevăzute la lil.B, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea & tăriilor de bază pentru gradația 0, potrivit art 10 din Legea nr. 153/2017.

3 .Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .

4. Salariul individual de bază al administratorului public s-a stabilit de președintele consiliului județean în funcție de atribuțiile stabilite prin contractul încheiat și fișa postului, cuprins între salariul de bază al secretarului județului ca limită minimă și indemnizația vicepreședintelui ca limită maximă.


Șef Serviciu SRUSSI Duicu Claudia


Redactat, Neamțu Paula