Hotărârea nr. 108/2018

Hotărârea nr.108 – aprobarea documentaţiei tehnico - economice Studiu de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”

RomâniaCONSILIUL JUDEȚEAN B (AȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.108

din data de 16.04.2018
- privind aprobarea documentației tehnico - economice Studiu de oportunitate, a indicatorii» ei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pr t paratură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic .


economici, precum și a ane? “Dotarea cu echipamente și Urgență Brașov”


Consiliul Județean ' Irașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16 aprilie 2018;


Analizând Referatul și

Direcția Achiziții și Contractare - Birou Centralizare Achiziții Publice și Strategii, prin care aprobarea documentației tehr ico - economice Studiu de oportunitate, a indicatorilor tehnico precum și a anexei privind d scrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul echipamente și aparatură me

Brașov”;


Expunerea de Motive, înregistrate sub nr.5808/13.04.2018, întocmi


tehnico-jroiectul ețean de


:e e :con»

.    .                             .      .                Joțai

licală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean (le

),


44


de către propune lomici, irea cu Urgență


Având în vedere lansa-ea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-202 prioritare 8 - Dezvoltarea ii frastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Ii veștiții în infrastructurile sanitare și soc ale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și loca starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățire și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale l< vul Specific 8.2 - îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spi aii POR/180/8/2 Operațiunea 8.2. B: Unități de primiri urgențe;

Luând în considerare pi îvederilor secțiunii 7.4.1 , din „Ghidul solicitantului” - Condiții gm ’OR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), în vedere;


inegalitățile în ceea ce privește la serviciile sociale, culturale prestate de comunități, Obiect urgență, nr. apelului de proiect»


accesare a fondurilor în cadrul cererii de finanțare;

Având în vedere dispoziț


a Axei


reducând accesului serviciile i cești de


ierale de d punerii


ile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținuți 1-, documentațiilor tehnico-econoi lice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondt ri precum și dispozițiile art. 9 nr.215/2001, republicată, cu mddificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 1 33 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, repu modificările și completările uite rioare;


alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit.”f’ din Legea administrației pub


HOTĂRĂȘTE:


Io


îce


> cale, cu cadru al publice locale


)l


icată, cu


Art.l. - Se aprobă docum parte integrantă din prezenta ho


lentația tehnico -economică Studiu de oportunitate, conform anexei, ărâre, a investiției propuse a fi realizată prin proiectul “Dotarea cu ecfr și aparatură medicală performar te a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”.


care face i amenteicatorii tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată pr paratură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic mează:


OMICI:

ste de 6.793.628,72 lei (cu TVA inclus) din care: ia beneficiarului (2%)

de stat si din partea Uniunii Europene (98%)


1.2. INDICATORI TE Prezentul proiect își pr Brașov cu echipamente și a medicală performantă (83 de


n proiectul udețean de


proiectul


ICI:

pune dotarea Unității de primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județe ratură medicală, urmând astfel a se achiziționa 18 tipuri de echipam i buc.), care vor utila cabinetele medicale ale UPU Brașov.


țin

ntb, aparatură


de Urgență


a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, privind descrierea sumară a ~oi mante a


tă prin proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală pei

ic Județean de Urgență Brașov” în vederea depunerii acestuia spre inânțare în 1 Regional (POR) 2014-2020.


siliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hc t; și Direcția Economică.


\y',A

fc ’ A s

---'^5*


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


:ăiâri, prin


Proiect: "Dotarea cu ichîpamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov"

Solicitant: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov

Beneficiarul investiției: Ur itatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Data elaborării: 05.04.2018

Elaborator: Județul Brașov

cu sprijinul

Unitatea de Primiri Urgen :e din cadrul a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Cap I. Context

 • 1.1 Caracteristicile infrastr jcturii/dotărilor/echipamentelor folosite la momentul actual pentru diagnoză sau tratament

  infrastructurii/dotării/ echipamentelor


 • a) Condițiile de utilizare a

 • b) Analiza facilităților de întreținere

 • c) Resursele umane existente în UPU Brașov

 • 1.2 Identificarea probleme

  or/ nevoilor specifice cărora le răspunde proiectul tatea achiziționării dotărilor/echipamentelor


 • 1.3 Necesitatea și oportun

 • 1.4 Promovarea investiției

Cap II. Justificare

2.1 Justificarea echipamen telor și aparaturii medicale

Cap III. Descrierea investit ei

 • 3.1 Denumirea proiectului

 • 3.2 Sursele de finanțare al< *

 • 3.3 Situația propusă pentru

 • 3.4 Amplasamentul investi;

 • 3.5 Solicitantul proiectului

 • 3.6 Beneficiarul investiției

 • 3.7 Modul de întreținere c


investiției

realizarea proiectului de investiții


iei


echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului


Cap IV. Descrierea tehnică

4.1 Descriere caracteristici


echipamente ce urmează a fi achiziționate în UPU Brașov

Cap. V. Bugetul proiectulu

 • 5.1. Deviz general

 • 5.2. Deviz pe obiecte

 • 5.3. Durata proiectului


CAP I. CONTEXT


1.1 Caracteristicile infr pentru diagnoză sau tra


jstructurii/dotărilor/echipamentelor folosite la momentul actu« I


:ament


Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov îsi desfășoară activitatea într-un spațiu cu o suprafață utilă de 600 mp amplasat la parterul aripii B a spitalului. Funcționarea activităților spitalului se face în baza Autorizației Sanitar > de Funcționare a Spitale ui nr. 0150EV/12.09.2017, valabila si vizată de către autoritatea d;> sănătate publică județea nă.

;-a înființat structura UPU la parterul Spitalului Clinic Județean di


începând cu anul 2007 ;•

Urgență Brașov, care fu îcționează în baza OMS 1706/2007 și 1029/2010, fiind clasificat la categoria UPU de tip II îi

Inspectoratul pentru Siti

în anul 2010 în urma descentralizării unităților sanitare, Spitalul Clinic Județean de Urgenții Brașov trece în subordin ;a Consiliului Județean Brașov.

Activitățile UPU SCJU E rașov sunt reprezentate de triajul, evaluarea si tratamentul du urgență pentru toți păci (politraume, afecțiuni c<

respiratorii severe, corie metabolice sau de alte cauze etc.). Activitatea UPU este coordonată și corelată funcționare UPU-Secțiile pavilioane exterioare ale


cadrul spitalelor județene de urgență iar in 2008, în colaborare cu ații de Urgență (ISU Brașov) s-a înființat structura SMURD.


?nții cu afecțiuni acute medico-chirurgicale, inclusiv cele pediatrice rdiace severe, afecțiuni neurologice și neurochirurgicale, afecțiur


cu activitatea spitalului existent conform "Protocoalelor de Spitalului", pentru toate secțiile spitalului, inclusiv secțiile celorlalte spitalului.


Situația existentă a UPU


a Spitalului Clinic de Urgență Brașov


în prezent, UPU - Spița pentru care Unitatea df


ului Clinic Județean de Urgență Brașov este în reabilitare, motiv Primiri Urgențe este relocată temporar, utilizând intrarea de pe strada Octavian Augustuu.

Conform contractului d( lucrări nr. 67/14834 din 16.11.2015 încheiat cu S.C. ROM LIAN‘ CONSTRUCT S.R.L., liderul asocierii S.C. ROM LIANT CONSTRUCT S.R.L. cu S.C. CORAL S.R.L.

constau în consolidarea, reorganizarea funcțională a secțiilor, refacerea instalațiilor pentru Pavilionul central - inclusiv pentru 3U. Proiectul este finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov,


lucrările de reabilitare renovarea interioară și parter unde funcționa U iar valoarea totală a cont 'actului este de 20.481.243,26 lei fără TVA.


Conform contractului menționat termenul de finalizare al lucrărilor este 10.05.2019, respectiv 22 de luni de la Secția UPU a Județului B civile și spațiului urban 3 nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, dispunând dej de: două rampe de acce circulație și uși de acce


ordinul de începere a lucrărilor emis în data 10.07.2017.

așov respectă prevederile normativului privind adaptarea clădirilo


s, conform indicativului NP - 051/1997, uși interioare pe căile de s în saloane ce permit accesul persoanelor cu dizabilități și uși accesibilizate către grupi rile sanitare ale saloanelor pentru persoane cu dizabilități. Totodată, proiectul de c< nsolidare pentru aripa B a respectat prevederile Expertizei Tehnice

13 Cod de proiectare seismică Partea I - prevederi de proiectări


și prevederile P100-1/2C pentru clădiri.

în prezent prin proiectul Brașov, vor avea loc o se nivelul spitalului legate


de Reabilitare a Corpului B al Spitalului Clinic Județean de Urgenți 'ie de intervenții care au ca scop remedierea carențelor existente I;

de siguranță în caz de incendiu. Astfel, principalele măsuri


implementate vor fi: insta caz de incendiu și instala presurizare pentru împie evacuare a fumului din c impuse prin normele în limitarea distanțelor de e\ UPU are în componență Funcționare a Spitalului CI

 • -   Spațiu de triaj

 • -  Cameră de resuscit

 • -  camera urgențe m;

 • -  camera urgențe mi

 • -  Camera de training

 • -  Sectorul de Radiolc

 • -   Spațiu consultații s

 • -   Spațiu consultații s

 • -  Camera pentru par

 • -  Camera pentru dec

 • -  Camera de izolare hainelor de la pacic Cabinet de medici așteptare).

După finalizarea lucrărilor de la parterul Spitalului Cli

Situat în zona centrală a ță populație de peste 620.0 posibilitate de creștere în în medial urban trăiesc 7 județului este la categor caracteristic populației oci UPU deservește 24/7 o zo și Prahova până la limita Ic în zonă și au nevoie de ser

Echipamentele folosite la sunt prezentate în tabelu

area de centrale inteligente pentru monitorizarea și avertizarea în ea de senzori de fum în toate spațiile; instalarea de sisteme de icarea inundării cu fum a culoarelor; instalarea de sisteme de isele de scări; instalarea de uși antifoc acolo unde acestea sunt vigoare; amenajarea celei de-a treia scări de evacuare pentru acuare.

următoarele spații, conform anexei la Autorizația Sanitară de nic Județean de Urgență Brașov - Pavilionul Central:

are (cod roșu) 3 paturi

jore (cod galben) 7 paturi)

aore (cod verde)4 paturi

gie Urgențe

aecifice - chirurgie (sala suturi) jecifice - ortopedie (sala gips), îmedici SMURD

ontaminarea pacienților, cu două cabine, chiuvetă și cadă cu wc , cabinet medic șef, Garderoba (cu spațiu pentru depozitarea nți și spațiu pentru schimbarea pacienților și evidența hainelor), iă dentară de urgență (un cabinet de consultații și o sală de

de reabilitare, UPU Brașov va reveni în spațiul reabilitat (corpul B) îic Județean de Urgență Brașov.

rii, zonă puternic dezvoltată industrial și turistic, UPU deservește o DO locuitori și un potențial de până la 50.000 turiști lunar, cu ilele de weekend și preponderent în sezoanele turistice.

5,6% din locuitori, iar în cel rural 24.4%. Ponderea locuitorilor a 16-59 ani și reprezintă 67.3%. Acest interval de vârstă este pate, active în diverse sectoare de activitate.

>ă formată din județele: Brașov, Covasna, o parte din județul Sibiu calității Câmpina, inclusiv turiștii din țară și străinătate care ajung 'iciile UPU.

momentul actual pentru diagnoză și tratament în cadrul UPU de mai jos:

Nr. crt.

Mij

oc fix

Cantitate

An

Sursa finanțare

1.

Aparat ecg 3 canale

Cardiofax

1

2007

Fonduri spital

2.

Ecg Edan tip SE-600

1

2010

Transfer Spitalul

Municipal Săcele/Ba

Mondiala

nc

a

3.

Ecg Nihon ICB lot II

eria BJ902D

1

2016

Banca Mondiala

4

4.

Monitor complex i

cg EtC02 SAO2 Edan

4

2017

Banca Mondiala

5.

Monitor Edan Ecg

>AO2 noninvazive BP

10

2017

Banca Mondiala

6.

Stație centrala de

nonitorizare

1

2017

Banca Mondiala

7

Monitor pentru tri

aj M3A Edan

1

2017

Banca Mondiala

8.

Monitor pentru tri

aj M3A Edan

1

2017

Banca Mondiala

9.

Ventilator Drager-

>avina 300

2

2016

Banca Mondiala

10.

Ecograf doppler Lc

giq V2 General

1

2016

Banca Mondiala

11.

Ventilator portabil

NEWPORT HT70PLUS

1

2017

Banca Mondiala

12.

Analizor de drogur

Syntron

1

2011

Sponsorizare

13.

Monitor portabil fi

nyView

5

2016

Buget local CJ

14.

Ventilator Drager-

ivita XL

1

2016

Banca Mondiala

15.

Pat radiotranspare

nt hidraulic

10

2007

Banca Mondiala

16.

AparatRX mobil Jo

ly 15R

1

2007

Banca Mondiala

17.

Negatoscop N150

1

2007

Banca Mondiala

18

Aparat cu pătură ii

calzita cu aer cald

1

2007

Banca Mondiala

19.

Dispozitiv pt. Tran:

fuzie-perfuzie rapida

1

2007

Banca Mondiala

20.

Echipament cu fibi

a optica pt. IOT

1

2007

Banca Mondiala

21.

Ventilator Vela

2

2007

Banca Mondiala

22.

Defibrilator cu mo

îitor PHILLIPS

1

2007

Banca Mondiala

23.

Analizor Pathfast

1

2009

Banca Mondiala

24.

Aspirator portabil

6

2017

Banca Mondiala

25.

Ecograf portabil M

ndray

1

2007

Sponsorizare

26.

Analizor rapid bioc

aimie Skyla HBI

1

2015

Sponsorizare

27.

Dab- metru Kerma

X Plus

1

-

MS/DSP

28.

Monitor AnyView

^8

5

2017

Fonduri spital

29

Ecg portabil SN 12

)1

1

2016

Buget local CJ

30.

Analizor Hematolc

’ie HC10 Samsung

1

2014

Comodat

5

31.

Analizor Coaguche

ck XS24

1

2016

Comodat

32.

Analizor de gaze s;

jnguine

1

2015

Comodat

33.

Saltea transfer par

itru pacient obez

1

2017

Banca Mondiala

34

Scaun cu roti pen| pacientilor

ru transportul

4

2016

Banca Mondiala

35.

Set centuri pelvien

e

2

2017

Banca Mondiala

36.

Semitarga rigida

1

2012

Banca Mondiala

37.

Targa de coloana r centuri

u fixator de cap si

2

2017

Banca Mondiala

38.

Targa rigida cu im

jbilizator pentru cap

4

2007

Banca Mondiala

39.

Saltea vacuum coi

npacta

6

2017

Banca Mondiala

40.

Cărucior transpon

pacienti 200kg

2

2017

Banca Mondiala

41.

DefibrilatorTEC56

31NIHON KOHDEN

1

2016

Banca Mondiala

42

Saltea vacuum

3

2016

Banca Mondiala

43.

Targa pentru fixar

j coloana

1

2017

Banca Mondiala

44.

Glucometru Super

check

10

2017

Sponsorizare

45.

Laringoscop cu fib

ra optica

2

2017

Banca Mondiala

46.

Aparat cu pătură

pt.hipotermici

1

2017

Banca Mondiala

47.

Rucsac ambulanta

Logic 2

3

2017

Banca Mondiala

48.

Rucsac ambulanta

albastru SILOS

1

2017

Banca Mondiala

49.

Rucsac ambulanta

3

2017

Banca Mondiala

50.

Rucsac ambulanta

2

2017

Banca Mondiala

51.

Rucsac ambulanta

Logic 2

1

2017

Banca Mondiala

52.

Sistem centuri de

figuranta pediatric

8

2017

Banca Mondiala

53.

Tensiometru mec;

sin ic cu stetoscop

2

2017

Banca Mondiala

54.

Termometru elect

ionic uz uman

20

2017

Banca Mondiala

55.

Termometru elect flexibil

ionic uz uman cu vârf

20

2017

Banca Mondiala

56.

Set laringoscop cu fibra optica

[7 lame si mâner cu

4

2017

Banca Mondiala

6

57.

Defibrilator cardia

extern

1

2016

Fonduri Spital

58.

Otoscop si oftalmc

scop de perete

2

2007

Banca Mondiala

59.

Butelii de oxigen

16

2007

Banca Mondiala

60.

Cărucior pentru in medicamente

>trumentar si

7

5 - 2007

2-2017

Banca Mondiala

Sursa datelor: Lista de invente r a UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

a) Condițiile de utilizare i La prezentarea în Unitat asistentul de triaj, luân


infrastructurii/dotării/ echipamentelor

ea de Primiri Urgențe pacienții sunt evaluați și triați de către în considerare funcțiile vitale și acuzele cu care se prezintă

potențialul de agravare a


stării lor, necesitatea instituirii unui tratament sau a efectuării unoi

investigații, precum și altje date considerate relevante, astfel încât să fie stabilite prioritatea cu care un pacient este a

istat și nivelul de asistență necesară acestuia.


în zona de triaj pot fi recomandate unele investigații pacienților aflați în așteptare, în urma unei examinări clinice sunare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigaților sa fie disponibile la mome îtul examinării pacientului respectiv în spațiul de examinare dir cadrul UPU (Fast Track)

După stabilirea nivelului de prioritate, pacientul va fi preluat în zona de tratament care i-a fost alocată de către asistentul medical responsabil cu procedura de triaj.

Nivel I - RESUSCITARE (cod roșu):

Pacientul care nec esită ACUM intervenție salvatoare de viață. Timpul maxim de jreluare în zona de tratament: 0 minute.

id galben)

4zintă o situație cu risc major sau status mental alterat (modificare


Nivel II- CRITIC (cf

Pacientul care pri

acută) sau orice dfjrere intensă sau disconfort major. Timpul maxim de

jreluare în zona de tratament: 10 minute.


(cod verde)

ții vitale stabile, dar care necesită două sau mai multe dintre mai jos: ex. deteminări sanguine, radiografii, ecografie, tomografie ( ministrarea de medicamente i.v sau i.m, instituirea unei perfuzii,


Nivel III-URGENT

Pacientul cu fund resursele definite i computerizată, a sutura plăgilor, im|obilizarea unei fracturi, pansamentul sau toaleta plăgilor etc. Timpul maxim de

jreluare în zona de tratament: 30 de minute.


Nivel IV- NONURGENT (cod albastru)

Pacientul care prezintă funcții vitale stabile și necesită o singură resursă dintre cele definite anterior Timpul maxim de Nivel V-CONSULI Pacientul care nu definite mai sus ( Timpul maxim de

a nivelul III).

jreluare în zona de tratament: 60 de minute.

(cod alb)

lecesită asistență medicală de urgență și niciuna dintre resursele


i nivelul III).

jreluare în zona de tratament: 120 de minute.


Medicii specialiști în difer ite domenii din spital sunt chemați la consult după ce în cadrul UPU a fost stabilit un diagnostic prezumptiv sau final pe baza examinărilor și a investigațiilor efectuate cu excepția s specialiști din diferite se pacientului în UPU. Mec i procesul de investigare necesar în vederea stabil mai multe specialități sau o altă unitate sanitară.

ituației pacienților critici, unde, după caz, chemarea medicilor cții poate fi necesară încă din primul moment de la sosirez cii din cadrul UPU pot solicita consulturile la orice moment dir ?i evaluare a pacientului în cazul în care consideră acest lucru rii unei conduite de investigare sau tratament comună cu una sau pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către


Medicii din cadrul UPU pot solicita medici care asigură serviciul de garda la domiciliu pentru rezolvarea cazurilor ce irr pun consultul și tratamentul unor pacienți ce aparțin specialităților ce nu se regăsesc în rândi il celor care au garda în cadrul spitalului.

în ceea ce privește echipe

mentele existente în UPU, o parte dintre ele au fost achiziționate în


urmă cu peste 10 ani (2)07) și au un grad mare de uzură (ex. aparat radiologie digital -mobil, otoscop și oftalrr oscop; electrocardiograf; dulap mobil medicamente și materiale sanitare), în timp ce altei;

sunt insuficiente raportat la necesitățile unei activități de urgență


(ex. targă pentru resuscitare și transfer pacient; monitor - ECG, EtCO2, SpO2, invaziv-noninvaziv TA, tempera :i defibrilator). Alte aparat

ura centrală; monitor - ECG, respirație SpO2, TA neinvazivă; :uri medicale - computer tomograful și un aparat radiologie


convențional - nedigital sunt folosite pentru activitatea întregului spital, nu doar pentru UPU și au un grad mare de uzl

ră.


b) Analiza facilităților de ntreținere

Pentru unele echipamentele pe care le utilizează UPU și care au un grad mare de uzură, sunt încheiate contracte de service (ex. pentru computer tomograf- unde sunt cheltuieli anuale de 158.127,20 lei/an, respectiv 14.375,20 Lei /luna la nivelul anului 2017). în ceea ce privește cheltuielile pentru repare ții pentru alte echipamente și aparaturi medicale, aceastea au fost efectuate când a fost cazi I (pentru tărgi, monitoare etc.).

c) Resursele umane exist ante în UPU Brașov

în UPU lucrează următoarele categorii de personal: medici în specialitatea medicină de urgență, medici rezident generală sau de familie ci perioade determinate, a< sociali, registratori medii ali/operatori calculator, personal auxiliar (infirmieri, brancardieri, îngrijitori curățenie).

de medicină de urgență în condițiile legii, medici de medicină atestat în medicina de urgență cu contract individual de muncă pe istenți medicali, asistenți tehnicieni radiologie/laborator, asistenți


Numărul de personal exis

ent la ora actuală în UPU în raport cu statutul de funcții:

Personalul din UPU care format din 157 de persoa

asigură permanența activității 24 de ie, conform tabelului de mai jos:

ore din 24, 7 zile din 7, este

Nr.

Categorie

Număr posturi ocupate

Număr pos normate

ti

ri

1.

Medici (cu specialit; medicină generală s de urgență cu contr determinată)

tea medicina de urgență, medici de au de familie cu atestat în medicina act individual de muncă pe perioadă

14

28

2

Medici rezidenți

14

-

3.

Asistenți medicali

56

67

4.

Asistenți radiologie

10

6

5.

Asistenți sociali

2

3

6.

Infirmiere

31

48

7.

Brancardieri

21

45

8.

Registratori medical

6

6

9.

Operator calculator

1

1

10.

îngrijitoare

2

20

Sursa datelor: UPU a Spit;

lului Clinic Județean de Urgență Brașov

Coordonarea activității es parte din responsabilități de conducerea secției, ap

:e responsabilitatea medicului șef al UPU și a asistentului șef, dar o sunt delegate medicului și asistentului responsabil de tură, numiți obați de manager și cu atribuții specifice trecute în fișa postului.

Normarea personalului d numărul anual de prezent în anii precedenți, acesta Specificul activității UPU muncă, diversitatea activi în weekenduri au determ (spor mediu unic 75 % reprezentat în anumite sit specialiști în medicina de aderării slabe la specialita

n UPU este realizată conform reglementărilor legale, în raport cu ări. Nu a existat o fluctuație semnificativă a numărului de personal iind permanent subnormat.

:aracterizată prin consum fizic și psihic intens, volumul mare de :ăților, activitatea în ture fără pauze în timpul sărbătorilor legale și nat evitarea angajării în UPU pe termen lung. Veniturile salariale până în ianuarie 2018 când s-a modificat legea salarizării au uații un factor determinat, dar nu suficient. Numărul mic de medici urgență se regăsește cu mici excepții și la nivel național datorită :e sau abandon în primii ani de rezidențiat.

Activitatea se desfășoară pentru medici din cauză respectiv 2 la UPU, 1 SM personalul medical din U

în ture pentru asistenți și personal auxiliar și program de 7 ore lumărului insuficient al acestora. Există 4 linii de gardă aprobate, JRD și 1 dispecerat (la sediul ISU care este acoperită alternativ de U și de cei din Ambulanță).

9

UPU a Spitalului Clinic <le Urgență Brașov este și centru de formare în rezidențiatul de medicină de urgență to'alizând în prezent un număr de 14 medici rezidenți aflați în an diferiți de pregătire.


1.2 Identificarea problen ielor/ nevoilor specifice cărora le răspunde proiectului


Proiectul prezent a fost

Spitalului Clinic Județean

>


propus în urma identificării următoarelor probleme in UPU î de Urgenta Brașov:

Incapacitatea de < satisface, în condițiile optime, atât din perspectiva pacientului, dar și a unității medicale, cererea existentă, care cunoaște o dinamică pozitive a nivel cantitativ, dar și la nivel calitativ, având în vedere număru i pe zi (un număr mediu de 230/zi, din care ~ 25 de persoane aflate mai precis 11% pacienți cod roșu și 30-35% pacienți cod galben), ■e ar avea loc incidente cu victime multiple;


semnificativă atât mare de prezentă ■ în stare critică sar i dar și situații in ca •

Gradul mare de izura a unor echipamente sau aparaturi medicale având în vedere folosirea lor inteisă în UPU și vechimea acestora de peste 10 ani (ex. aparat radiologie digital ■ sanitare, otoscop computerul tomegraf pentru plata serviciilor de service sau pentru investigarea pacienților într-c suportându-se chf Ituieli suplimentare din bugetul secției UPU;

Numărul mic al u vedere numărul d resuscitare și tr; neinvazivă etc.;

întârzierea diagnosticului pentru pacienți din cauza volumului mare de solicitări pe același aparat - e :. computer tomograf - care este folosit pentru întreg spitalul, nu doar pentru UPU, Brașov, Spitalul C

Tulbure Făgăraș; amaratul radiologie convențional (nedigital) care este al spitalului, nu doar pentru UPU;

(gaze sanguine, hdmoleucograma rapidă, biochimie și markeri cardiaci); Imposibilitatea de presupune apelare a la resurse externe (ex. transfer către alte spitale: Târgul Mureș și București). Aceste diagnosticului, ge agravare a afecți costurilor interne >rin transferul pacientului către spital sau a costurilor pacientului în cazul în care acest i este îndrumat spre o unitate privată;

Performanțele scăzute ale unor echipamente în raport cu posibilitățile tehnologiei actuale care sa cor ducă la un diagnostic cât mai precis;

Creșterea riscului

numărului insuficient al acestora - ex. cele pentru intubație dificilă reprezentând 20 % din numărul ca:

Terapie Intensivă li/lobilă SMURD; defibrilatoare în cazuri de stop cardiorespirator.


- mobil, electrocardiograf, dulap mobil medicamente și materiale

> și oftalmoscop etc.) care au condus și la cheltuieli mari - ex.


structura privată, din cauza defecțiunii aparatului, astfel


r or echipamente medicale necesare activității de urgență având în e prezentări actuale și cazuistică specifică UPU - ex. tărgi pentru jnsfer pacient, defibrilator, monitor ECG, respirație SpO2, TA


dar și pentru alte Spitale - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii nic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Spitalul Municipal Dr. Aure


echipamente tip POINT OF CARE pentru diverse analize - ASTRUP


rulării de proceduri complete, în anumite cazuri de boală, care


cazuri presupun un interval de timp crescut pentru stabilirea ierând riscuri de apariție a unor afecțiuni secundare sau de unii de bază. în același sens, aceste cazuri determină creșterea


de deces al pacienților din cauza lipsei unor echipamente sau a


urilor prezentate in UPU sau asistate în prespital de Unitatea de


în urma analizei de situați spitalului la nivel județear la servicii medicale de ur ?ență de calitate, considerăm imperios necesară dotarea UPU a


e a tuturor problemelor identificate și având în vedere importanța și zonal și nevoile pacienților de a le fi respectat dreptul la viață și


Spitalului Clinic Județe:

n de Urgență Brașov cu echipamente și aparatură medicală


performante. Acestea vor conduce la realizarea unui act medical eficient conform standardelor Uniunii Eurcpene, respectiv la creșterea calității serviciilor medicale și scurtarea timpilor de așteptare pentru pacienți în vederea obținerii diagnosticului, dar și a serviciilor medicale necesare, care \ or conduce la scăderea riscului de deces.

1.3 Necesitatea și oportu


litatea achiziționării dotărilor/echipamentelor

Proiectul privind dotarea JPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu echipamente și aparatură medicală p< rformante este necesar având în vedere problemele prezentate anterior în vederea creș

erii calității serviciilor medicale și scurtării timpilor de așteptare


pentru pacienți. Acestea \ or conduce la scăderea riscului de deces pentru pacienți.

Necesitatea realizării ur următoarele argumente:


ui asemenea obiectiv de investiții este motivată sintetic de necesar obținerii unui d

Eficientizarea Ip parametrii maximi a actului medical, prin diminuarea timpului agnostic preliminar, datorită achiziției de echipamente care nu


există în prezent în UPU sau suplimentării cu echipamente performante (o parte se regăsesc în Ordinul nr. 1706 din 20 )7 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor);

îmbunătățirea

și fluidizarea actului medical, astfel încât acesta să devină mai î într-un interval de timp mult mai rapid, ceea ce va conduce la un


eficient și să se desfășoar

grad de salvare de vieți omenești mult mai ridicat.

Logistica fluxului de pacie iți centrată pe nevoile pacientului

Oportunitatea prezentuh i proiect este dată de:

Interesul Unității Administrativ - Teritoriale Județul Brașov și a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov de a îmbu nătăți dezvoltarea infrastructurii sanitare a județului Brașov Existența programelor de finanțare nerambursabilă care sprijină îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalict ști de urgență.

Cap II. Justificare

2.1 Justificarea echipamentelor și aparaturii medicale în alegerea echipamentelor selectate ca urmare a ofertelor solicitate, s-a ținut cont de următorii factori:

 • -  situația dotărilor e <istente în UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

 • -  cheltuielile implicite cu întreținerea unora dintre echipamentele existente (ex. computer tomogr; ful)

 • -  datele statistice a e pacienților din ultimii 5 ani (2013 - 2017) care au beneficiat de serviciile UPU

  rii unor performanțe îmbunătățite ale echipamentelor și aparaturii


 • -   necesitatea obține

medicale care să ajute la stabilirea unui diagnostic cât mai precis, la creșterea calității îngrijirii de urgenț i și scurtarea timpului de așteptare pentru pacienți, inclusiv pentru cei aflați în stare c

itică


 • -  numărul de posturii de lucru existent în UPU - 20

  - existența resurse or umane calificate care vor utiliza echipamentele care se vo‘

  achiziționa prin | utilizarea aparatu - legislația național cu modificări pri primire a urgențe

  Prezentăm situația dotî medicala care se vor achi

  rezentul proiect - 10 asistenți radiologie, având competențe îri ii radiologice

  în vigoare privind funcționarea UPU - Ordinul nr. 1706 din 2007 ind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de or.

  rilor existente în UPU (referitor la echipamentele si aparatura

  iționa) și

  a celor propuse a fi achiziționate prin proiect:

  Nr. crt.

  Denumire echipa

  mente

  Nr echipamente solicitate

  Număr echipamente existente în UPU

  Anul achiziției și sursa de fina pentru echipamentele existe inventarul UPU

  nț: nte

  are în

  1.

  Computer tomogr

  r

  1

  0

  -

  2.

  Aparat radiologie c fix

  igital -

  1

  0

  -

  3.

  Aparat radiologie t mobil

  igital -

  1

  1

  1 buc. - 2007 - Banca Mondia

  ă

  4.

  Targă radiotranspj hidraulică pentru resuscitare și tranj pacient

  rentă

  fer

  10

  10

  10 buc. - 2007 - Banca Mond (*Obs. 10 buc. - dec. 2017 - Banca Mondială - nu au fost încă introdus de inventar, urmând a se întâmpla lucru în perioada următoare)

  aii

  ;îr

  ice

  lista

  st

  5.

  Targă radiotransp? hidraulică pentru resuscitare și tranj pacient bariatric

  rentă

  fer

  1

  0

  *Obs. 1 buc. - dec. 2017 - Banca IV - nu a fost încă introdusă în lista de inventar, urmând a se întâmpla ace în perioada următoare

  on

  stl

  iială jeru

  6.

  Echipament pentri intubație dificilă

  i

  1

  0

  -

  7.

  Otoscop si oftalmc

  scop

  8

  2

  2 buc. - 2007 - Banca Mondia

  ă

  8.

  Sistem de livrare a medicale (oxigen, comprimat și vacu

  gazelor

  ier

  im)

  20

  0

  Cele 14 bucăți din 2007 au fo. mutate în spațiul unde este r< în prezent activitatea UPU.

  t

  •Io

  :ată

  9.

  Monitor (ECG, EtC<

  SpO2, invaziv/non-

  TA, temperatura c<

  »2, invaziv intrală)

  10

  4

  4 buc. - 2017 - Banca Mondia

  ă

  10.

  Monitor (ECG, res

  SP02, TA neinvaziv

  irație ă)

  10

  10

  10 buc. - 2017 - Banca Mondi

  ală

  11.

  Electrocardiograf

  1

  4

  1 buc. - 2007 - Fonduri spița

  1 buc. - 2010 - transfer Spița Municipal Săcele /Banca Mor

  1 buc. - 2016 - Banca Mondi

  1 buc. - 2016 - Buget CJ Braș

  ul di lă

  JV

  12.

  Defibrilator

  1

  3

  1 buc. - 2007 - Banca Mondi utilizat pentru instruirea personalului

  1 buc. - 2016 - fonduri spital

  1 buc. - 2016 - Banca Mondi

  ilă

  ală

  12

  13.

  Injectomat

  10

  0

  -

  14.

  Dulap mobil medii și materiale sanita

  amente e

  4

  7

  5 buc. - 2007 - Banca Mondia ă

  2 buc. - 2017 - Banca Mondia ă

  15.

  Echipament tip PC CARE-ASTRU P(g< sanguine)

  NT OF

  ze

  1

  1

  1 buc. - 2015 - Comodat cu HC

  Union SRL

  )l.

  16.

  Echipament tip PC

  CARE -hemoleucof rapidă

  NT OF rama

  1

  1

  1 buc. - 2014 - Comodat cu Me Imaging and POC SRL

  ‘dist

  17.

  Echipament tip PO

  CARE - biochimie

  NT OF

  1

  1

  1 buc. - 2015 - sponsorizare

  18.

  Echipament tip PO CARE - markeri car

  NT OF iaci

  1

  1

  1 buc. - 2009 - Banca Mondia ă

  TOTAL

  83

  Sursa datelor: Extras dii Brașov - pentru echipami

  Justificarea fiecărui echip

  1. Computer tomogr Computer tomografia cc avansată pentru a recre eficientă și relativ ieftina medicală contribuind anatomice ale organelor « politraumatizat); stabileșt și precizează în majoritat utilă în ghidarea spre o p pulmonar); este nedurero La ora actuală, UPU a computer tomograf cu S examinări pentru întregu spitale (Spitalul Clinic c Neurologie Brașov, Sp. h multe ori la întârzierea solicitări pe același aparal defecțiuni care au condus suportându-se cheltuieli aparatului (în condițiile î de 158.127,20 lei la niveli Având în vedere vechime de urgență, performanț injectare automată, defe viteză de scanare mai ma pentru anumite afecțiuni computer tomograf mai p

  Lista de inventar a UPU a Spitalului Clinic Județean de Urgență ntele care se achiziționează prin proiect

  iment se găsește mai jos:

  of

  mbină tehnologia razelor X cu o postprocesare computerizată i imagini detaliate ale organelor interne. Este o metoda rapidă, de diagnostic paraclinic, utilă în numeroase situații de urgență astfel la salvarea vieții pacienților. Examinarea CT oferă detalii i țesuturilor; este rapidă (ex: oferă o scanare rapidă a pacientului e în multe situații necesitatea unui tratament chirurgical, confirmă aa situațiilor diagnosticul de hipertensiune intracraniană, poate fi rocedură salvatoare de viață (ex: tromboliză în trombembolismul asă și neinvazivă.

  •pitalului Clinic de Urgență Brașov realizează investigații pe un slice-uri, funcțional din 2008, unde până în prezent s-au realizat spital, nu doar pentru UPU, dar și pentru pacienți proveniți din alte î Urgență pentru Copii Brașov, Spitalul Clinic de Psihiatrie și lunicipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș etc). Această situație a dus de liagnosticului pacientului din UPU din cauza volumului mare de . Utilizarea continuă a computer tomografului a dus de multe ori la la necesitatea investigării pacienților într-o structura privată, astfel suplimentare din bugetul secției UPU. Serviciile de service ale îcheierii unui contract de service) determină în prezent cheltuieli 1 anului 2017, respectiv 14.375,20 Lei /luna.

  3 aparatului existent la nivelul spitalului, întârzierea diagnosticului lui scăzută (numărul mic de slice-uri, absența posibilității de :țiuni frecvente) în raport cu posibilitățile tehnologiei actuale - o e, o reconstrucție mai bună, examinări speciale mult mai relevante un diagnostic mai precis, considerăm necesară achiziționarea unui >îrformant (cu minim 64 de slice-uri).

  13

Achiziția unei astfel de ajaraturi medicale urmărește creșterea calității actului medical de urgență și scurtarea timjului de așteptare pentru pacienți în UPU a Spitalului Clinic de Urgență Brașov.


2. Aparat radiologie digital - fix în prezent, în UPU a Spitii pe un aparat radiologie : urgență, acesta aparținâr este un echipament veci i imaginilor radiologice nu deservește acest aparat e Tehnica de radiologie dig radiologia convențională iar printarea imaginilor superioară. Achiziția în si computerul atașat sisten incidențe suplimentare, ci în tehnica de radiologie < poate fi transmisă prin informației medicale. Toa posibilitatea comparării ; postterapeutic.

Având în vedere toate ce aparat radiologie digital -


ului Clinic de Urgență Brașov se realizează investigații radiologice :onvențional (nedigital) care nu este dedicat numai activității de spitalului în ansamblu. Aparatul existent datează din anul 2008, cu un mare grad de uzură fizică și morală. Achiziția și calitatea ;unt la standardele acceptate la ora actuală. Personalul tehnic care ;te angajat al UPU (10 asistenți tehnicieni radiologie).

tală, prin calitatea imaginii obținute reprezintă un avantaj față de clasică. Imaginea radiologică este cu valoare diagnostică maximă, radiografice pe filme (dacă se dorește acest lucru) este net sternul digital este mult mai rapidă, poate fi transmisă imediat în ului digital, dând posibilitatea medicului radiolog să recomande lescând astfel gradul de eficiență al investigației.

ligitală, imaginea radiologică poate fi înregistrată pe un CD/DVD, î-mail, ceea ce reprezintă o cale mai ușoara de comunicare a i :e investigațiile radiologice ale unui pacient pot fi arhivate existând aspectelor radiografice, fapt important în evaluarea răspunsului


î de mai sus, considerăm oportună și necesară achiziționarea unui ix în UPU a Spitalului Clinic de Urgență Brașov.


3. Aparat radiologie Aparatul radiologie mobil uzură fizică și morală.

Aparatul radiologie mobil la pat a pacienților aflai i presupune angrenarea ur ui număr mare de resurse (personal, echipamente). Acest aparat mobil își demonstrează utilizat frecvent la pacienț Toate tărgile pe care sun precum și cele care vor investigații radiologice în Având în vedere cele p aparat radiologie mobil nclu.


iigital - mobil

existent în UPU datează din anul 2007 și prezintă un mare grad de


eprezintă pentru activitatea de urgentă posibilitatea diagnosticării i în stare critică a căror deplasare către o unitate radiologică


qficiența prin accesul facil în toate zonele din cadrul UPU, fiinc i politraumatizați, cei ventilați mecanic, pentru pacienții bariatrici.

: asistați pacienții în UPU sunt radiotransparente (tărgi existente, achiziționate prin proiect), pacientul nu trebuie mobilizat pentru


dondițiile existenței unui aparat Roentgen mobil.

rezentate, considerăm oportună și necesară achiziționarea unui


4. Targa radiotransp irentă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient

Targa pentru resuscitare evaluarea, tratamentul și de tărgi primite la finalu


și transfer pacient reprezintă echipamentul pe care are loc stabilizarea pacientului în UPU. în prezent, în UPU există 10 astfe anului 2017 printr-un program derulat prin Banca Mondială, care


nu fost încă operate în li^ta de inventar a UPU. Restul celor 10 tărgi existente datează din 2007 și au grade diferite uzate). Având in vedere condițiile unui incident


( e uzură (sistem hidraulic defect, sistem de frânare defect, saltele dinamica activității în UPU, numărul tărgilor este insuficient în

< u victime multiple, situație în care posturile de lucru trebuieaugmentate, de aceea devine necesară suplimentarea acestora prin prezentul proiect cu 10 bucăți.


5. Targa radiotransp arentă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient bariatric în prezent, în UPU existe finalul anului 2017 printr-u în lista de inventar a U ’ pacienților cu o greutate acestora cu 1 bucată cârje același timp 2 pacienți cu


1 targa pentru resuscitare și transfer pacient bariatric primită la in program derulat prin Banca Mondială, care nu fost încă operată U. Targa speciala bariatrică permite transportul și poziționarea de peste 100 kg până la 350 kg, fiind necesară suplimentarea se va achiziționa prin proiect, pentru situațiile în care ajung în greutate peste 100 kg.


6. Echipament pentr i

Aproximativ 20% din pac ienții prezentați în UPU sau asistați în prespital de Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă inflamatorii, tumori beni Aceste cazuri au risc erb: manevra de intubație; rei șita manevrei în asemenea cazuri depinde de existența unui kit de intubație dificilă, special conceput pentru astfel de cazuri.

Experiența în realizarea manevrei de intubație prin laringoscopie directă diferă, raportat la numărul de manevre asistate sau efectuate. Videolaringoscopia oferă un avantaj și pentru medicii aflați în perioada Centrul de formare a re dobândire de abilități at; t pentru rezidenții UPU-SMURD, cât și pentru rezidenții din alte specialități, dezvoltând astfel relațiile interdisciplinare și munca în echipă a personalului medical. Lipsa de medici < e urgență de la Brașov reprezintă un motiv pentru care pregătirea rezidenților este poate m; i importantă (sau mai bine înțeleasă) aici decât în alte centre.

în acest moment, UPU-Sh manevra de intubație dific


intubație dificilă


SMURD reprezintă cazuri de intubație dificilă (afecțiuni infecto ’ne, maligne, traumatisme ale capului și gâtului, obezitate etc). iscut de deces prin imposibilitatea protezării căii aeriene prin


deformare (rezidenți).

idenților în medicina de urgență este un nucleu de învățare și


URD Brașov nu deține nici un echipament cu care poate realiza ă.


<scop


7. Otoscop si oftalmi <

Cele 2 echipamentele existente datează din 2007 și sunt uzate fizic.

Otoscopul și oftalmoscopul sunt necesare în diagnosticul de urgență pentru a putea examina rapid și eficient pacientu severe cu fractură de baz;

nu trebuie sa lipsească în achiziția a 8 bucăți.


în condiții de hipertensiune intracraniană, traumatisme craniene de craniu, traumatisme oculare. Ele reprezintă echipamente care :amera de resuscitare sau urgențe majore, de aceea este necesară


gazelor medicale (oxigen, aer comprimat și vacuum)


8. Sistem de livrare c

Rampele pentru distribui ia gazelor medicale și a circuitelor electrice sunt necesare unui tratament corespunzător circuite electrice) sunt p medicale este destinat a prevăzut cu terminale p destinate alimentării cu rampe (barele eurorail) apropierea pacientului (m


pacienților din UPU. Toate utilitățile (gaze medicale, vacuum și oziționate ergonomie în apropierea pacientului. Modulul cu gaze mentării cu gaze medicale a dispozitivelor medicale conexe, fiinc entru oxigen și vacuum. Modulele pentru circuite electrice sunt mergie electrică a echipamentelor medicale. Accesoriile acestor asigură flexibilitate în poziționarea echipamentelor medicale în jnitoare, injectomate, defibrilatoare etc.).Sistemele existente - 14 bucăți datează din anul 2007, având un grad mare de uzură (sunt utilizate zilnic la un numur mediu de 230 pacienți/zi) și au fost mutate în zona în care este relocată temporar activita aripa B care se reabilitează

ițea UPU (cu intrarea de pe str. Octavian Augustus), astfel că în în prezent nu mai există niciun astfel de echipament.


Astfel, devine necesară ai hiziția unui sistem nou de livrare a gazelor medicale - 20 de bucăți, care vor fi amplasate în c< >rpuI B în care va reveni UPU după finalizarea reabilitării acestuia.

9. Monitor (ECG, EtC 02, SpO2, invaziv/non-invaziv TA, temperatura centrală)

Numărul existent de moritoare cu funcții avansate (ex.: TA invazivă, EtC02) este insuficient raportat la activitatea di 1 numărul total de prezen aceea este necesară suplimentarea cu 10 astfel de echipamente.

urgență, respectiv la numărul de pacienți critici pe zi (11% din ari, însemnând 25 de pacienți la o medie de 230 pacienț/zi), de


10. Monitor ECG, resp irație SPO2, TA neinvazivâ

Numărul existent de monitoare este insuficient raportat la activitatea din urgență, respectiv la numărul de prezenti pacientului face parte din în UPU. De asemenea, pe transportului la investiga astfel de echipamente pri

ri pe 24 de ore (în medie 230 prezentări/zi). Monitorizarea procesul de evaluare și reevaluare pe durata staționării pacientului cienții cu patologie de urgență necesita monitorizare și pe durata ii sau la internare. De aceea, este necesară suplimentarea cu 10 1 prezentul proiect.


11. Electrocardiograf

Cu ajutorul electrocardiografului, se stabilește o bună parte din patologia pacientului cu probleme cardiace. încep ind cu zona de triaj, efectuarea electrocardiogramei este o metodă esențială de diagnostic precoce a infarctului miocardic acut. Pe durata evaluării și stabilizării pacienților, este necesară în prezent, în UPU există achiziționate în 2016, uni de uzură foarte ridicat.

efectuarea mai multor electrocardiograme la același pacient.

I electrocardiografe distribuite în spațiile specifice UPU, din care 2 I în 2010 și încă unul in 2007, ultimul dintre acestea având un grac


entate, este necesară suplimentarea cu un electrocardiograf prin


Având în vedere cele pre: prezentul proiect.

12. Defibrilator

n mod automat, cât și în mod manual pentru adulți, copii și nou-a de vieți, defibrilatorul poate fi utilizat în primele momente de la espirator. De asemenea, la pacienții cu tulburare majoră de ritm


Permite defibrilarea atât născuți. Esențial în salvare instalarea stopului cardio poate fi utilizată funcția d > stimulator cardiac extern. In momentul de față, nu vedere distribuția acestor spital. Din cele 3 existen utilizat pentru instruirea Având în vedere cele p prezentul proiect.

nărui defibrilatoarelor existente în UPU este insuficient având în aparate pe spații și utilizarea lui la transportul pacienților critici în :e, 2 au fost achiziționate în anul 2016, iar celălalt în 2007 este ersonalului medical.

ezentate, este necesară suplimentarea cu un defibrilator prin


13. Injectomat

Injectomatele sunt utilizai substanțe active utilizate reduce semnificativ rata


e pentru asigurarea dozării precise în unitatea de timp a diferitelor în tratamentul pacienților. Prin utilizarea acestor echipamente, se ie inexactitate și/sau greșeală în administrarea medicamentelor.

Administrarea anumitor substanțe medicamentoase se efectuează în micrograme/kilogram corp fiind foarte dificilă ac ministrarea lor manuală.


Deoarece aceste echiparr


ente sunt utilizate zilnic


și la o frecvență destul de ridicată, acest


lucru conduce ca gradul da uzură să fie ridicat, de aici și necesitatea achiziționării acestui tip de echipament medical - .0 bucăți prin prezentul proiect.


14. Dulap mobil medicamente și materiale sanitare

Dulapurile mobile pentru pentru a facilita accesul dulapurilor existente este


medicamente și materiale sanitare sunt utile personalului medical ușor la materialele necesare tratamentului pacienților. Numărul insuficient pentru numărul posturilor de lucru - 20, iar 5 dintre


acestea sunt din 2007 (avi nd un grad de uzură ridicat), astfel că este necesară suplimentarea cu 4 dulapuri mobile pent i


u medicamente și materiale sanitare prin prezentul proiect.


15 - 18. Echipament tip

rapidă, Biochimie și Mark ?ri cardiaci

Majoritatea echipamente < comodat - cel pentru gaz>: cardiaci) fiind primit prin [ i Testarea convenabilă și in

OF CARE. Acest lucru crește probabilitatea ca pacientul, medicul și echipa de îngrijire să primească rezultatele mai clinic.

Echipamentele POC solicitjate includ: testarea gazelor în sânge, electroliților și metaboliților, hemoleucograme rapide, menționăm: depistarea (nonSTEMI), a septicem

severe, diagnosticul hemdragiilor acute, al insuficienței respiratorii acute. Stabilirea rapidă a acestor diagnostice este e Având în vedere cele prez pentru fiecare tip de anali markeri cardiaci).


POINT OF CARE - ASTRUP (gaze sanguine), Hemoleucograma


or de tip POINT OF CARE (POC) existente în UPU se află în : sanguine si pentru hemoleucograma rapidă, unul singur (markeri roiectul Băncii Mondiale în 2009.

ediată a pacientului este noțiunea de bază a testării de tip POINT


rapid, ceea ce permite luarea de decizii imediate în managementul


biochimie, markeri cardiaci. Ca exemple de utilitate clinică, infarctului miocardic fără modificări pe electrocardiograma iei, diagnosticul dezechilibrelor metabolice și hidroelectrolitice


;ențială în salvarea vieții pacientului.

întate, este necesară achiziția unui echipament tip POINT OF CARE :e (ASTRUP-gaze sanguine, hemoleucograma rapidă, biochimie și


O parte dintre echipamer ale unei unități de prim conform Ordinului nr. 1 compartimentelor de pr Spitalului Clinic Județean


% din totalul de prezentări pe zi, un număr mediu de 230 de


tele care fac obiectul proiectului fac parte din dotările obligatorii iri urgențe de tip II (din cadrul spitalelor județene de urgență) 706 din 2007 privind conducerea și organizarea unităților și mire a urgențelor, cu modificările ulterioare. Dotarea UPU a de Urgență Brașov cu cele 18 tipuri de echipamente (un număr total de 83 bucăți) va cor duce astfel la creșterea calității serviciilor medicale de urgență și scurtarea timpului de intervenție pentru pacienți, inclusiv pentru pacienții aflați în stare critică (o medie de 11 pacienți/zi).

în ceea ce privește număr jI de pacienți, peste 65.000 de cazuri ajung la UPU în fiecare an, în medie 230 de pacienți/zi, situația cazurilor care au ;

5 ani (2013-2017):

, 5.900 de pacienți/lună. Prezentăm mai jos datele statistice privind <juns la UPU - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în ultimii


2013

2014

2015

2016

201

7

TOTAL prezentări în UPL

73.050

67.732

68.566

66.346

72.:

564

Urban

54.874

52.056

51.748

49.085

52.:

>4)

Rural

18.176

15.676

16.818

17.261

20.!

11

Adulți

72.551

67.221

68.096

65.847

72.i

ii;

Copii

499

511

470

499

!4<

Internări

17.864

17.603

15.456

14.229

14.!

Transferuri către alte spi

ale

3.298

3.503

4.149

4.226

4.:

jie

Transfer Târgu Mureș + E

ucurești

46

42

48

42

57

Cod roșu

8.035

7.451

7.542

7.298

8.(

)1S

Cod galben

20.454

18.965

19.198

18.576

20.^0:

Cod verde

33.603

31.156

31.540

30.519

33.!

Cod albastru

10.227

9.482

9.599

9.288

10.201

Cod alb

731

677

687

664

Pacienți veniți de la alte :

pitale

77

143

210

199

^4f

Accidente rutiere

1.070

956

1.041

992

l.(

5'

Stop cardiorespirator

97

88

100

136

,6C

r

Infarct miocardic acut

254

329

364

403

■47

Trombembolism pulmon

ir

86

78

112

102

97

Disecții de aortă

10

29

24

14

1;

Arsuri grave pe suprafață

mare

64

97

137

181

.7!

Pneumonii

1.753

1.550

1.659

1.172

î.:

377

I.A.C.R.S.(infecții acute a respiratorii superioare)

î căilor

333

289

383

314

307

B.D.A. (boală diareică aci

tă)

161

235

177

205

12!

Sursa de date: UPU a Spit; ilulului Clinic Județean de Urgență Brașov


Adresabilitatea populației


către UPU a crescut cu 9,82% în 2017 raportat la 2016.achiziționa vor avea o perioadă de garanție de minim 2 ani, astfel reparațiile necesare apărute în perioada de garanție. De asemenea, resursele financiare necesare pentru funcționarea optimă a


Echipamentele care se voi că nu vor fi cheltuieli cu s-au luat în considerare echipamentelor și aparat irii medicale care se vor achiziționa prin proiect, inclusiv pentru achiziționarea consumabi


dor necesare funcționării acestora.


în ceea ce privește resursi le umane calificate, există personal specializat care să utilizeze CT-ul si aparatele radiologice angajați în UPU. De asen colaborarea cu 3 medici n Spitalului.


digitale - fix și mobil - sunt 10 asistenți tehnicieni radiologice , enea, ca urmare a realizării proiectului, se va avea în vedere și diologici cu contract parțial, pe lângă medicii radiologiei angajați ai


în ceea ce privește computer tomograful și aparatul radiologie digital - fix care se vor achiziționa, există spații special amenajate, adecvate pentru amplasarea acestora în corpul B - care se reabilitează în ; rezent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la circuitele funcționale, pre< Nucleare (CNCAN).

:um și a cerințelor Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților


Cap III. Descrierea investi

iei


 • 3.1. Denumirea proiectul ii: "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului (

  inie Județean de Urgență Brașov"

  e investiției

  Spitalul Județean de Urgență Brașov este inclus pe lista Ordinului 739/2017) privind spitalele eligibile să beneficieze de fondurile 8.2.B, realizarea investiției UPU poate fi finanțată din fonduri UE, :e și aparatură medicale performante este varianta optima pentru Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

  a inițiat demersurile pentru pregătirea unei aplicații de finanțare cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din Județean de Urgență Brașov" și solicitarea unei finanțări


3.2. Sursele de finanțare <

Având în vedere faptul că !

Ministerul Sănătății (OM5 alocate în cadrul POR, Ax< iar dotarea cu echipamen dotarea Unității de Primiri Astfel, UAT Județul Brașo\ pentru proiectul "Dotare; cadrul Spitalului Clinic nerambursabile prin pre gramul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructuri infrastructurile sanitare și local, reducând inegalități socială prin îmbunătățiree trecerea de la serviciile in ;1

sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și e în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și ;tituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific


8.2 - îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B -Unități de primiri urgențe.

3.3.Situația propusă penti Obiectivul proiectului de Spitalului Clinic Județear performante în vederea așteptare pentru pacienți. medicală performante (re; Urgențe, care vor utila ca Brașov. Echipamentele și 1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


u realizarea proiectului de investiții

investiție îl reprezintă dotarea Unității de Primiri Urgențe a de Urgență Brașov cu echipamente și aparatură medicală creșterii calității serviciilor medicale și scurtării timpilor de Se dorește achiziționarea a 18 tipuri de echipamente și aparatură spectiv 83 de bucăți) specifice dotării unei Unități de Primiri inetele medicale ale UPU ale Spitalului Clinic Județean de Urgență s paratura medicala care se vor achiziționa sunt:

Computer tomogra|f - 1 buc.;

gital — fix — 1 buc.;

c igital - mobil -1 buc.;

entă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient - 10 buc.;

entă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient bariatric- 1


Aparat radiologie c

Aparat radiologie

Targă radiotranspa

Targă radiotranspa

buc.;

6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.


intubație dificilă - 1 buc.;

;cop - 8 buc.;

jazelor medicale (oxigen, aer comprimat și vacuum) - 20 buc.;


Echipament pentru

Otoscop și oftalmo:

Sistem de livrare a

Monitor (ECG, EtCd2, SpO2, invaziv/non-invaziv TA, temperatură centrală) - 10 buc.;

 • 10. Monitor ECG, respi


ație SPO2, TA neinvazivă - 10 buc.;

 • 11. Electrocardiograf- 1

  buc.;


 • 12. Defibrilator - 1 bir

  • 13. lnjectomat-10 bic

  • 14. Dulap mobil medica

  • 15. Echipament tip PO

  • 16. Echipament tip PO

  • 17. Echipament tip PO

  • 18. Echipament tip PO


'•/

mente și materiale sanitare - 4 buc.;

NT OF CARE - ASTRUP (gaze sanguine) - 1 buc.;

NT OF CARE - Hemoleucogramă rapidă 1-1 buc.; MT OF CARE - Biochimie - 1 buc.;

NT OF CARE - Markeri cardiaci -1 buc.

Toate echipamentele și ap aratura medicale care se vor achiziționa prin proiect vor fi noi.

itiției este localizat în Județul Brașov, Municipiul Brașov, Calea în Cartea Funciară nr.112123, având următoarele vecinătăți:


3.4 Amplasamentul inveii București nr. 25-27, înscrii '

 • - N-V - str. Octavian Augu tus

 • - N-E- complexul rezidenț al Privilegio, proprietăți particulare

 • - S-E - str. Aurelian

 • - S-V- Calea București.

3.5 Solicitantul proiectulu i: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov 3.6 Beneficiarul investiți îi: Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

3. 7 Modul de întreținere 3 echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului

a medicală care se vor fi achiziționa în cadrul proiectului vor fi ne de către specialiști ai firmelor furnizoare. De asemenea, se va instruirea personalului medical din UPU privind modul de utilizare


Echipamentele și aparatu instalate si puse în funcții efectua training-ul pentru a noilor echipamente si aparaturi medicale achiziționate.

Fiecare echipament va avea o perioadă de garanție de minim 2 ani în care se va asigura întreținerea și repararea echipamentelor dacă va fi cazul, cu personal calificat și autorizat de producător. Toate aceste; i echipamente si aparatura

vor fi solicitate în cadrul procedurii de achiziție publică pentru nedicală.


Se va avea în vedere și respectarea Ordinului nr. 44/2013 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor

rpedicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, reținere vor cuprinde:


Serviciile de reparație și în

verificări și revizii fiecărui echipament;

evaluarea paramet evaluarea paramet verificarea îndepli


jeriodice a parametrilor de funcționare conform cărții tehnice a ilor definitorii de securitate, prin examinare și testare; ilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

nfcrii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical

(valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);

ort de încercări care să conțină rezultatele obținute în urma


emiterea unui raf examinărilor și test arilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplinește criteriile de acceptabilitate

și în cazul în care cel puțin una dintre valorile măsurate ale


cerințelor esențiala de securitate sau performanță se situează în apropierea limitelor specificate admise;

emiterea unui bu

poate fi utilizat;

intervenții pentru


etin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical


eparații la cerere;


intervenție la solicitarea beneficiarului, cu timp de răspuns la sesizare de maxim 48 de ore;

rapoarte de casar; pentru dispozitivele medicale ce au depășit perioada normală de funcționare și emf


erea devizelor de casare și a memoriului justificativ;


activități de demo rtare - montare în cazul modificării locației respectivului dispozitiv medical;

asigurarea de a nstență tehnică necesară întocmirii documentațiilor pentru reautorizarea periodică a echipamentelor unității contractante.

:e includ înlocuiri de piese și subansamble se vor efectua după ce


Reparațiile la intervenție prestatorul va prezenta U’U a Spitalului Clinic de Urgență Brașov un raport de service ce va menționa piesele defecte ii valoarea înlocuirii acestora.


Piesele trebuie să fie orignale sau să fie compatibile cu cele recomandate de producător. Lucrarea se va executa de


către prestator după primirea comenzii ferme din partea UPU.


Fiecare intervenție la un raport de service, vizat și de beneficiar.


echipament/aparatură medicală va fi urmată de eliberarea unui


Responsabilul tehnic al p oiectului, membru din partea UPU a Spitalului Clinic de Urgență Brașov va asigura legătura cu furnizorii de echipamente și aparatură medicală în vederea asigurării mentenanței acestora și după finalizarea proiectului.


De asemenea, vor fi echipamentelor și aparaturii medicale achiziționate în vederea funcționării optime a acestora.


asigurate cheltuielile financiare necesare pentru operarea


în ceea ce privește riscuri


e existente, acestea sunt:


Principalele categorii de 'iscuri care au fost identificate si care pot aparea pe parcursul procesului de implementa -e sunt de natura: tehnica, legala, financiara, managerială. Astfel, riscurile identificate

sunt:

vederilor cererii de finanțare și a contractului de finanțare in ceea


 • 1. Riscul nerespectarii pre

ce privește graficul de realizare.

Nivel Risc - Mediu

j| de management:


 • 2. Riscuri legate de proces

 • A. Management defectu >s care poate genera erori/ blocaje/ întârzieri in procesul de implementare

  din cauza un proces defectuos de comunicare


 • B. Dificulati de funcționare

Nivel risc - Mediu 3. Riscuri legate de proces

jl de achiziții:


A. Inexistenta operatorilor economici care sa dorească sa execute contractul in condițiile prevăzute in caietul de sarcini, in termenul specificat. Astfel exista riscul reluării procesului

de achiziție, ceea ce ai

medicale.

B. Contestarea procedu

achiziționare a echipamer telor si aparaturii medicale vizate prin proiect. Nivel risc - Semnificativ


duce la întârzierea achiziționării echipamentelor și aparaturii


ilor de achiziții care ar putea genera întârzieri in


procesul de


4. Riscurile financiare ce po

 • A. Creșterea nejustificata medicala care vor fi ach zitionate in cadrul proiectului, ca urmare a schimbării politicilor fiscale (creștere de taxe, 1 VA etc.)

 • B. Dezangajare a bugetu

realizarea cheltuielilor, a: a cum au fost stabilite în bugetul anual defalcat poate duce la pierderea bugetului.

 • C. Pierderea fondurilor pe

Nivel risc - Mediu


•t aparea:

a preturilor de achiziții pentru echipamentele


si aparatura


ui ca urmare a regulii N+2. Aceasta înseamnă ca o amanare în


itru plățile care nu sunt solicitate la timp si complet.


5. Rezilierea contractelo contractuale

Nivel risc - Mediu


de servicii/furnizare bunuri in cazul neindeplinirii obligațiilor


6. întârzierea finalizării lui rărilor de reabilitare care se fac în prezent în corpul B al Spitalului Clinic Județean de Urgenți;

Nivel risc - Mediu


Brașov inclusiv pentru parter unde funcționa UPU


Pentru toate aceste riscu i asigure implementarea cu în cadrul cererii de finanțare


au fost găsite masuri de atenuare a acestora, astfel încât sa se succes a prezentului proiect. Detalierea acestor măsuri este făcută


CAP IV. DESCRIEREA TEHh ICĂ


r achiziționa 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală întru dotarea cabinetelor medicale ale UPU ale Spitalului Clinic de


Prin proiect se vo performante (83 bucăți) p Urgență Brașov, în vede rea creșterii calității serviciilor medicale și scurtării timpilor de așteptare pentru pacienți.


Caracteristicile echipamei itelor/dotărilor ce urmează a fi achiziționate sunt prezentate mai jos:


1. Computer tomograf

A. Configurație:


 • -  Gantry si sistem detector

 • -  masa pacient

 • -   server cu aplicații accesorii

B. Caracteristici tehnice:

Gantry si sistem detector: număr minim de s


ost-procesare


ice-uri - 64


apertura Gantry minim 70cm; înclinare minim ±25 distanta de la pun< tul focal la detector sa fie de maxim 100 cm ; câmp de scanare c e display integrat cin luminile laser, date număr fizic de rânduri de detectori - minim 64 numărul total de e cea mai mica groși ne a slice-ului achiziționat sa fie de maxim 0,75mm; acoperire maxima 3 timp de scanare p( ntru o rotatie completa 3602 intre 0,3-0,8 sec.


minim 50 cm;

e sa afișeze minim următoarele caracteristici: indicator pentru pacient, tip examinare, indicator pentru tinerea respirației, ECG;


emente de detector de minim 50.000 de elemente


sistemului de detectori pe axa z minim 38 mm


Generator de inalta tensic ne si frecventa si ansamblu tub Rx: Putere nominala minim 7( kV - (fara echivalente)

intervalul minim 80-135kV

abil de minim 20-550mmA (fara echivalente)

a tubului de raze x de inmagazinare a căldurii exprimata in MJ de


 • -  Tensiune anodica ii

 • -  curent anodic select:

 • -  capacitatea total a

minim 6 MJ

 • -  rata maxima de rac ire a anodului minim 800kHU/min

 • -  tub Rx cu minim 2 1

 • -  reglare automata tehnologie pentru selectarea automat utilizator cu menții n

Masa pacient

 • -  Greutate maxima c

 • -  domeniu de scanar e orizontal in regim axial de minim 170 cm

 • -  domeniu de scanar e orizontal in regim helicoidal de minim 150 cm

Consola de achiziție

procesor cu o frecventa de minim 2,5 GHz

 • -  memorie RAM de

HDD de minim 500

monitor de minim

 • -  unitate de inscripti mare CD/DVD

mouse si tastatura

posibilitate de inre jistrare manuala a datelor pacientilor;

posibilitatea prelu

 • -   posibilitate scanare

posibilitatea afisari

 • -  sistemul sa ofere

planificarea scanar

 • -   sa ofere o proiecție

 • -  sistemul sa aiba p- abilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective, multif I

 • -   posibilitatea de a protocolul de scan; posibilitatea de re pentru țesuturi su posibilitatea modi marimea si anatomia pacientului;


oca re

in timp real a curentului din tub; alertare depășire nivel doza; reducerea iradierii directe pentru regiuni senzitive ale corpului; a a valorii de pitch necesara pentru domeniul de scanare ales de erea calitatii imaginii si grosimii secțiunii (0,6 - 1,5);


dmisa: minim 200 kg


minim 16 GB

3B

19" cu rezoluție de minim 1,3 MP


ajrii datelor pacientilor din sistemul informatic HIS/RIS

pacient in regim de urgenta;

de imagini reconstruite in timp real pentru verificarea achiziției;

o imagine radiologica de proiecție a pacientului pentru a facilita i (topograma);

automata a imaginilor, multiplanare


lanar;

putea programa pana la minim 8 seturi de reconstrucții din re înainte de inceperea scanării;

ducere a dozei de radiație prin modularea curentului anodic, erficiale;

f carii automate a curentului anodic in timpul scanării in funcție de


 • -   posibilitatea reduc erii dozei pe direcția axei z;

 • -   posibilitatea pornii ii

 • -   algoritmi de recor structie iterativa a imaginii pentru imbunatatirea calitatii imaginii si/sau reducerea d Dzei cu cel puțin 40%;

posibilitatea afișai ii

DICOM;

 • -  soft de reconstruct


scanării când substanța de contrast ajunge in zona de interes;


informațiilor despre doza, raport structurat de doza format


e a imaginii care sa permită reducerea artefactelor datorate


semnalului slab precum artefactele de helix;

Statie de postprocesare

 • -  procesor cu o frec\ e memorie RAM de ninim 16 GB

 • -  HDD de minim 500 3 monitor de minim

 • -   unitate de inscripti

 • -  mouse si tastatura posibiliatea accesa posibilitatea viz posibilitatea de a de a ajusta indepe

 • -   calculare de distan' e, unghiuri, adnotări, ROI;

 • -   posibilitate de na\ i automat pentru lezii

 • -  aplicații postprocesare avansate: pulmonara; analiza

 • -  soft independent care sa permită o vizualizarea istoric ului dozei la fiecare pacient; avertizări privind depășirea pragului de doza predefinit. rapoarte automate, SSDE.

Accesorii:

 • -  suport poziționare

 • -  mobilier consola dq

 • -  set radioprotectie

 • -  injectomat substan

 • -  geam de plumb,

postprocesare.


nta de minim 2,5 GHz


B

9" cu rezoluție de minim 1,3 MP jnare CD/DVD


ii si vizualizării imaginii provenite de la RM, PETCT, RX jalizarii imagini 3D si 4D; posibilitatea renderizare volum;

(ombina pana la minim 4 volume intr-o vedere 3D si posibilitatea i dent culori, nivel de transparenta;


igare prin structuri anatomice cu aer si posibilitate de contur uni detectate; eliminare automata tesut osos

analiza cerebrala; analiza cardiaca; analiza vasculara; protocoale pediatrice;

lentru gestionarea informațiilor referitoare la doza de radiații X tinerea datelor dozimetrice, arhivarea datelor cu privire la doza,


accesul la istoricul pacientului înaintea examinării; generarea de , analize statistice si grafice, evaluare estimata a coeficientului


:ap axial si coronal; brațe picioare saltea, achiziție si statie de postprocesare formata din masa si scaun;

f jrmat din sort protecție gonade si tiroida

a de contrast cu cap dublu;

tablou electric; UPS pentru statia de achiziție si cea de


2. Aparat radiologie digita


-fix


Sistem digital radiografie c i configurația:

Generator de înalta frecve ita cu o putere de minim 50kW; cu timp de expunere de maxim 2 secunde, reglabil in 30 de 620mA/s

Tub raze x cu focare cu (

radiografii cu rezoluție

Capacitate de stocare a căldurii intre 820 - 1250 kHU; capacitate de răcire intre 150 - 170 kHU. colimator cu diafragi


trepte; putere 50kW, domeniu kV 40-150; intervalul mAs: 0,50 -


(imensiuni intre min 0,6 si max 1,2 care permit realizarea unor >arte buna. Unghi optic 12 grade; tensiune maxima 150kW;


na reglabila manual si indicator luminos de câmp; deplasarea pe


verticala 55 cm-175 cm; angulatia tubului: -15 grd

Masa pacientului cu dimensiuni de min. 80cm x min 210 cm; greutatea maxima admisa de 180 - 200 kg; deplasarea L)

11 cm; blocarea electrom;

Detector digital folosit la

40x40cm; - posibilitatea u

 • -   posibilitatea de de

eficienta detectori

mâner pentru man

Standul vertical pentru ex verticala a detectorului de 37 - 50 cm (masurat din reducerea radiației împrăștiate; suportul de detector poate fi blocat in orice poziție datorita frânei electromagnetice.

Statia de achiziție si proce:

 • -  mai mult de 200 de

 • -  monitor cu rezolut

 • -  timp de afișare imdgine finala de maxim 12 s;

 • -  peste 10.000 imagi

 • -   imaginile pot fi rep

inversarea nivelelo

 • -   posibilitatea introd jcerii datelor pacientului, dozei de radiații, secției.

  deplasare longitudinala 170 cm, rotatia coloanei +/- 180grd; si +20grd; rotatia tubului +/-120 grd cu blocare in orice poziție.


  ngitudinala a blatului de min. 42 cm si deplasarea laterala de min. gnetica a blatului mesei; blat flotant cu mișcare in 4 direcții.

  masa pacientului, cu dimensiuni active de 35 x 35 cm pana la ilizarii acestuia atat la masa pacientului cat si la standul vertical; ilasare orizontala a tubului concomitent cu suportul detectorului; lui (DQE) 67%.

  pularea in siguranța a detectorului;

  iminarile care necesita poziția verticala a pacientului; mișcarea pe minim 125 cm; inaltimea minima la care coboara detectorul intre centrul detectorului), compatibil cu grile de antidifuzare pentru


  are pentru revizualizarea, postprocesarea si stocarea imaginilor programe configurabile de utilizator, specifice pentru pacient

  i e intre 1280x1024 pixeli


  ii stocate

  ocesate pentru obținerea unor vederi diferite ale același expuneri • de gri; rotirea imaginilor la 360 grd.


Imaginile pot fi transferat: manual sau automat prin intermediul unei rețele DICOM pentru imprimare, depozitare pe ermen lung/arhiva si revizuire detaliata.

Perioada de intervenție m ixim 48 de ore.

- mobil


3. Aparat radiologie digita

Aparat de radiologie digita greutate totala intre 375 -

Dimensiuni (Lxlxh): 110-14 3cm x 58-68cm x 160 -170cm;

 • -   viteza reglabila corn

 • -  autonomie de funcționare de pana la 6 ore sau pana la 200 de expuneri; posibilitate de alimentare la re

Generator si tub Rx cu putire de minim 35 kW;

 • -  curent anodic de maxim peste 450mA;

 • -  timp de expunere f osibil intre min 0.001-max lOs;

 • -  focar de tub cu dirr ensiune nominala intre 0.3-1;

 • -  capacitatea tubului

Detectorul wireless

material de scintila

 • -  marimea pixelului c

 • -  eficienta detectoru dimensiuni intre mi

 • -  greutate de maxim


la mobil, destinat efectuării de radiografii la patul bolnavului, cu o 400 kg.


andata de la suportul mâner al aparatului;


ea.


de stocare a căldurii anodului intre 100 - 300 kHU.


:ie: iodura de cesiu

e 148 microni

ui de minim 70%

i nim 24x35 si maxim 30 x 43 cm

i 3.5 kg;


 • -  grosime sub 20 min

  /

  ata când este in compartimentul de depozitare;

  ate efectua o rotatie intre minim 90^ si maxim 315^ astfel incat sa


 • -  cu incarcare autori brațul articulat po permită examinai ea pacientului inclusiv in spatii înguste si când pacientul este imobilizat;

Panoul de comanda

monitor de minim 17" cu tip de operare touch screen

 • -  capacitate de stoc; ire a imaginilor de minim 4.000 de imagini;

  sau wireless pentru a permite vizualizarea si stocarea imaginilor D.

  :egrate, pentru a asigura igiena aparatului.


Interfața de rețea DICOIV obținute; inscriptor CD/D' 'I Cablurile sa fie complet in

Perioada de intervenție mlaxim 48 de ore.

4. Targa radiotransparenta hidraulica pentru resuscitare si transfer pacient


Targa universala cu dou recuperare pacienti in urg

 • -  Lungime minim 2C0 cm, lățime totala max 80 cm, inaltime reglabila intre 60-90 cm, suprafața de încarc

 • -   pedale situate pe a mbele parti; laterale rabatabile din material rezistent;

 • -  blat radiotranspar rnt din doua secțiuni pentru scanare cu raze X, suport pentru caseta radiologica;

 • -  posibilitate de pozi donare Trendelenburg si antiTrendelenburg; posibilitate de inc grade);

 • -   4 roti antistatice, < u sistem de franare hidraulic la ambele capete ale targii si a 5-a roata pentru direcționare;

 • -  suport infuzie teles:opic cu inaltime de minim 50 cm, rabatabil in poziție orizontala;

 • -  suport pentru bute ia de oxigen cu volum de 51 posibilitate de fixare

 • -  suport pentru mon

 • -  spațiu pentru depozitarea bunurilor pacientilor;

 • -  mânere de împinge re rabatabile;

 • -  suprafața ușor de c jratat;

 • -  saltea cu grosime facilitarea transferului pacientului. Interiorul saltelei din spuma poliuretanica de înalta rezilienta cu alunecarea.

Perioada de intervenție m;i:


; coloane telescopice pentru transport, examinare, tratament si înta.


are minim 180kg.


nare a secțiunii pentru spate pana la 90 de grade (minim 70 de


tor;


de 6 cm, impermeabila si lavabila, cu mânere speciale pentru


inflamabilitate redusa. Sistem de contentie pentru a impiedica


ixim 48 de ore.


5. Targa radiotransparent i hidraulica pentru resuscitare si transfer pacient bariatric

coloane telescopice pentru transport, examinare, tratament si


Targa universala cu doua recuperare pacienti bariatiici in urgenta.

 • -  Lungime minim 200 cm, lățime de minim 70cm pentru pacient, inaltime reglabila intre 60-90 cm, suprafața maxima de incarcare minim 350kg

  nbele parti;

  i lin material rezistent;

  ( nt din doua secțiuni pentru scanare cu raze X, suport pentru


 • -   pedale situate pe a

 • -   laterale rabatabile

blat radiotranspan

caseta radiologica;

 • -  posibilitate de po; itionare Trendelenburg si antiTrendelenburg;

 • -   posibilitate de înclinare a secțiunii pentru spate pana la 90 de grade (minim 70 de grade);

 • -   4 roti antistatice, cu sistem de franare hidraulic la ambele capete ale targii si a 5-a roata pentru direcționare;

 • -  suport infuzie tele ;copic cu inaltime de minim 50 cm, rabatabil in poziție orizontala;

 • -  suport pentru but ilia de oxigen cu volum de 51 posibilitate de fixare

 • -  suport pentru mor itor;

  itarea bunurilor pacientilor; re rabatabile;


 • -  spațiu pentru depoz

 • -  mânere de împing ?

 • -  suprafața ușor de :uratat;

  de 6 cm, impermeabila si lavabila, cu mânere speciale pentru ului pacientului. Interiorul saltelei din spuma poliuretanica de inflamabilitate redusa. Sistem de contentie pentru a împiedica


 • -  saltea cu grosime facilitarea transfer înalta rezilienta cu alunecarea.

  ixim 48 de ore.


Perioada de intervenție ma:

 • 6. Echipament pentru inti ibatie dificila

  a) Raft mobil medical:

  • -   pentru suportul si

  • -  -cărucior mobil cu

  • -  -H: 140-150 cm

  Accesorii:

  • -  cos din sarma inox,

  • -  suport din matei videolaringoscop

  • b) Monitor color videolari ngoscop, cu funcție de videodocumentare

  • -  dimensiune diagonala display: 16-18 cm (6'-7') ușor de curatat rezoluția minima: cu min 4 butoane domanada "touch", izolate la umezeala: butoane acționare aoza si film

  • -  buton comutare ra )ida intre 2 dispozitive conectate

  • -  buton navigare me îiu pentru setări

  • -  buton pornire cu fi

  • -  cu indicator de încercare baterie si memorie cârd SD consumata

  • -  cu memorie tip SD

  JPEG /MPEG4


  ransportul completului

  roti, dintre care 2 cu sistem de franare


  : pentru depozitare accesorii

  rial termorezistent, pentru depozitarea in cos a min 5 lame de


  280 X 800 pixeli


  nctie tripla: pornire/oprire, standby si resetare


  integrata, ca suport electronic pentru a salva foto/video în format


cu port cârd integr; t

cu 1 port USB pent u conectare memorie externa sau memory stick

c conecta simultan 2 dispozitive de intubatie: videofibroscop, cap ima videolaringoscop

comuta rapid intre 2 dispozitive de intubatie, prin apasarea pe un ecranul principal (plan B)

cu posibilitata de camera video sau cu posibilitata de a singur buton de pe


cu mufa HDMI peni ru conectare la monitor secundar cu acumulatori inel funcționare indepe

isi pentru o lunga utilizare detașat de la tensiunea rețelei, identa pe acumulatori: minim 120 min.


protecție la umezi ială tip IP 54

standard de cone< tare la diferiți suporți, tip VESA75, inclusiv la raftul mobil Posibilitate de rot re imagine cu 180 grade in cazul folosirii videoendoscopului flexibil Posibilitate de doc u Posibilitate de rul;


mentare a diagnosticului prin memorare digitală de poze și film re/vizionare a filmului si pozelor direct pe monitor


c) Cablu de interconectar e

 • -  cu mufă rapidă ce videostilet cu artițulatie

 • d) Lamă măsură 1:

 • -  tipMilIernrl

 • -   Vârful lamei sa fie Lama trebuie să fie utilizare multiplă ș

Iluminare cu LED de mare

 • -   Placheta fotosensi >ilă, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

 • -  cu sistem conectare

 • -  corp compact, inc

 • -  mâner cu invelis a

 • -  mâner cu buton pi

 • -   Sterilizare : orice

100S, 20,100NX, dezinfectie termica).


a monitorului cu lamele videolaringoscop

conectare la monitor pentru toate lamele videolaringoscop +


lizibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor

: confecționată din materiale rezistente, metal/compoziti, pentru o i de foarte lungă durată putere integrat în lamă


la monitor, prin cablu

jzand mâner

il jminiu rezistent la lovire

f ntru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme netoda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50,


e) Lamă măsură 3 :

 • -  tip Macintosh nr. 3

 • -   cu ghid cateter, mi 1

 • -   Vârful lamei sa fie


15 Fr.

rizibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor confecționată din materiale rezistente, metal/compoziti, pentru o de foarte lungă durată

î mare putere integrat în lamă


Lama trebuie să fie utilizare multiplă ș Iluminare cu LED d

 • -   Placheta fotosensillilă, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

 • -  cu sistem conectar

 • -  corp compact, inc mâner cu invelis a

 • -  mâner cu buton p

 • -   Sterilizare : orice

100S, 20,100NX,


la monitor, prin cablu

uzând mâner

iminiu rezistent la lovire

entru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme metoda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50, d szinfectie termica).


f) Lamă măsură 4 :

 • -  tip Macintosh nr 4

 • -   cu ghid cateter, mii 1.17 Fr.

 • -   Vârful lamei sa fie

 • -   Lama trebuie să fi utilizare multiplă

 • -  Iluminare cu LED mare putere integrat în lamă Placheta fotosensi

 • -  cu sistem conectar| la monitor, prin cablu

 • -  corp compact, inc mâner cu invelis a


\ izibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor e confecționată din materiale rezistente, metal/compoziti, pentru și de foarte lungă durată


ilă, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire


i zand mâner miniu rezistent la lovire


mâner cu buton p întru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme Sterilizare : orice metoda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50, 100S, 20,100NX, ( ezinfectie termica).

pentru intubații dificile adult:


g) Lamă videolaringoscop

 • -  geometrie (curbur î) a lamei foarte accentuată, eliptică

  tubatie dificila de tip III și IV,

  n.17 Fr.

  /izibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor pentru o utilizare multiplă și de foarte lungă durată

  mare putere integrata în lamă


 • -  pentru cazuri de ir

 • -  cu ghid cateter, m

 • -   Vârful lamei sa fie

 • -   Lama trebuie să fit

 • -  Iluminare cu LED de

 • -   Placheta fotosensi )ilă integrata, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

  la monitor, prin cablu izand mâner jminiu rezistent la lovire


 • -  cu sistem conectar e

 • -  corp compact, inel

 • -  mâner cu invelis al

mâner cu buton pt ntru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme

 • -  Sterilizare : orice netoda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50, 100S, 20,100NX, c ezinfectie termica).

  pentru intubații dificile copii:

  i) a lamei foarte accentuată, eliptică

  :ubatie dificila de tip III și IV,

  'izibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor pentru o utilizare multiplă și de foarte lungă durată

  mare putere integrata în lamă


h) Lamă videolaringoscop

 • -  geometrie (curburii pentru cazuri de in :

 • -   Vârful lamei sa fie

Lama trebuie să fie Iluminare cu LED d j

Placheta fotosensii ilă integrata, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

la monitor, prin cablu

zand mâner

uminiu rezistent la lovire

itru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme


 • -  cu sistem conectar î

 • -  corp compact, incli mâner cu înveliș a mâner cu buton pe

i) Mandren pentru lama ir tubatie dificila

 • -   din otel inox

 • -  cu vârf atraumatic

 • -  cu curbura preforrr

  ata după curbura lamei de intubatie dificila


  j) Videostilet cu articulație

  • -  stilet cu cip CMOS

  • -  cu sursa lumina LE

  • -   teaca rigida, cu arti


distala

istaI, de înalta rezoluție, cu redare imagine in format 4:3 de mare putere integrata

:ulatie distala

 • -  cu sistem conectări la monitor, prin cablu

 • -  mâner cu buton pe itru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme

 • -  diametru videostile:: 5,5 mm

 • -  lungime lucru: 400

  420 mm

  - 620 mm

  -1005


lungime totala: 590

 • -  unghi de vedere: 9(

articulare distala: nin 905 in sus, actionata prin apasarea unei manete

mâner cu buton pentru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme

Accesorii incluse:

Suport sonda intubtie cu )ort insuflare 02-1 buc

Tester etanșeitate -1 buc

Sterilizare: orice metoda


de sterilizare la temperatura de pana la 65°


Complet imersibil in apa s au soluții de dezinfectare - norma IPX8


7. Otoscop si oftalmoscoi i


Statie de perete cu 2 m; nere; cu cabluri extensibile pana la 2 - 3 metri, cap otoscop cu lumina LED si cap oftalmoscop cu lumina LED ambele cu sistem antifurt.


8. Sistem de livrare a gâzi

Rampa orizontala pentr i

1400mm, formata din 3 c; nale aluminiu extrudat, avand in componenta:

2 prize oxigen mec ical

 • -  2 prize aer comprii nat

 • -  2 prize vacuum

 • -   3 prize electrice cir cuit principal 230V/16 A

 • -  3 prize electrice cir cuit secundar 230V/16A

 • -  3 prize electrice cir cuit rezerva 230v/16A

 • -  4 echipotential 63A

 • -   3 bara eurorail Iun ;i

Set oxigenator:

Debimetru vertical cu bile:

reglare debit la ies r< presiune intrare: 3

 • -  cuplare rapida in p

Vas umidificator:

 • -  volum de 200ml, c

 • -  autoclavabil

Set unitate de aspirație:

regulator de aspirație cu jet de aer

 • -  capacitate de aspir

 • -   debit aspirație: ma presiune standard

 • -  aer consumat: max

 • -  cuplare rapida in p iza de gaze medicinale din rampa

 • -  vas de siguranța ai toclavabil

 • -  vas de colectare se

 • -  furtun de aspirație

 • -  sonda de aspirație

 • -  vas spălător sonda

Stativ dublu articulat de pdrfuzii cu prindere pe bara e-rail a rampei Lampa de examinare cu pr ndere pe bara e-rail a rampei


or medicale (oxigen, aer comprimat si vacuum)

distribuție fluide medicale si curenti electrici, lungime min


me min 1400mm (superioara, standard si inferioara)


e:0-15l/min

5 bariatrici

iza de gaze medicinale din rampa


n policarbonat


3tie -0.8bar+_ 25mbar

(251/min +- 21/min

ie alimentare: 3.5bar +-10%

471/min +- 21/min


creții autoclavabil cu capacitate de 2 litri din silicon


9. Monitor (ECG, EtC02, S >02, invaziv/non-invazivTA, temperatura centrala)

Monitor portabil (cu mane r incorporat) adult, pediatric si neonatal


:G, frecventa respiratorie, SpO2 multisenzor, EtC02, doua


Parametrii masurati: EO

temperaturi, presiune arteriala non-invaziva adult, pediatric, neo-natal; doua presiuni invazive simultan, calcul I emodinamic.

Cabluri si accesorii:

 • -  cablu ECG cu 5 deiivatii, cablu ECG 3 derivații, electrozi ECG adulti 100 buc, electrozi ECG neo-nat 100 t uc.,

  itilizabile toate dimensiunile;

  2 bucăți

  ital si pediatric - 50 buc

  si adaptor pentru senzor capnografie adult, pediatric, neonatal


 • -  set de manșete re

 • -  Senzor SpO2 adult

 • -  senzorSpO2 neon

 • -  senzor capnografie

 • -   electrozi de unica-

  :olosinta adult si copil;

  ura reutilizabila pentru piele;


 • -  sonda de tempera

 • -  senzor de tempere tura centrala;

kit monitorizare in /aziva 20 bucăți, cablu adaptare presiune invaziva.

 • -  imprimanta cu har :ie termica - 10 pachete

 • -  suport perete cupe sibilitatea de eliberare rapida mâner incorporat

 • -  cablu de alimentar a 220V: standard european acumulator cu o ai tonomie de minim 4 ore si indicator pentru status baterie si alarma audio si vie eo la descărcare. Sistem de protecție împotriva suprasolicitării bateriilor cu defec iuni si eliminarea riscului de ardere a monitorului

Display:

Diagonala display < e minim 12 inch;

 • -  touch sau non-touch screen;

 • -  800x600 pixeli;

  :onfigurat pentru pacienti adulti, pediatrici si neo-natali :ice simultan;

  registrare informații despre pacient (nclusiv calcularea suprafeței


 • -   monitorul poate fi minim 5 trasee gra

 • -   cu posibilitate de i 1

corporale.)

 • -   afișare grafica si ta )elara a parametrilor in dinamica.

 • -  ton alarma conținu u sau intermitent (ISO)

 • -   afișare grafica si tabelara a parametrilor monitorizați, in orice moment pentru ultimele 24 de ore

 • -  posibilitate de imp imare a datelor prin imprimanta incorporata

  ata după pornirea alarmei min 20 sec sau pana la acționarea


 • -   înregistrare autorr

manuala

; activare a alarmei automate

trebuie sa conțină următoarele informații: grafice selectate, ora si


 • -   posibilitatea de de:

 • -   toate înregistrările

data înregistrării

ECG

toate canalele ECG trebuii; sa determine alarmare pentru tahicardie, bradicardie, asistola si fibrilatie ventriculara, trigger alarma audio si vizuala pentru detectare asistola, fibrilatie ventriculara/tahicardie vei itriculara, bradicardie extrema, tahicardie extrema, aritmii Identificare pacer.

TA noninvaziva

rica a TA non invazive


măsurare oscilome

 • -  decompresie rapidâ a amnsetei

  • -   diferențiere intre

  SPO2 :

  • -  saturația in oxigen

  • -  saturatien masurj ta de la 30% pana la 100%


  semnalele de presiune si mișcările pacientului


  a hemoglobinei funcționale


  • -  rata puls 30-250 ipm

  • -   unda grafica in tir ip real

  Temperatura:

  • -  -limite: 20-42grd C

  • -   -unda grafica TI,'"

  Respirație:

  • -   afișarea in timp re al a frecventei respiratorii

  • -  alarma pentru fre^ :venta joasa/inalta

  • -  alarma apnee

  Capnografie:

  • -   aplicație universal î

  • -  măsurare si afișai e umatorii paramentrii: End Tidal CO2, rata respiratorie, alarma apnee, CO2 minim,

  • -  adaptorneonatsij

  • -  adaptor adult sub


  2, si delta T


  pentru adult, pediatric, neonatal


  lcc

  3cc


  memorie de stoca

  • -  Greutate: max 10k|g.

  • -  Imprimanta incor înregistrare autori manuala;

  • -   Posibilitate de cuj Perioada de intervenție maxim 48 de ore. Toate semnele (display m engleza).


  e a minim 100 de evenimente.


  orata si funcție de înregistrare.

  ata a alarmei pana la terminarea acesteia sau pana la oprire


  are la sistem monitorizare wireless.


  Dnitor, intrerupatoare, etichete trebuie sa fie in limba romana sau


10. Monitor Ecg, respirați î SP02, TA neinvaziva ir incorporat) adult, pediatric si neonatal recventa respiratorie, SpO2 multisenzor, presiune non-invaziva.

Monitor portabil (cu mane Parametrii masurati: ecg,


Cabluri si accesorii: Senzc manșete reutilizabile toat alimentare 220V; acumu baterie si alarma audio si


r/sonda SpO2 reutilizabil; cablu ECG cu 3 sau 5 derivații, set de î dimensiunile; electrozi de unica-folosinta adult si copil; cablu de stor cu o autonomie de minim 4 ore si indicator pentru status video la descărcare.

grafice simultan; Diagonala display de minim 10 inch; touch sau 0 pixeli; cu posibilitate de înregistrare informații despre pacient,


Display: Minim 3-5 trasee non-touch screen; 800x6( inclusiv calcularea suprafe :ei corporale. Afișare grafica si tabelara a parametrilor in dinamica. Memorie de stocare a minjm 100 de evenimente.

inanta incorporata si funcție de înregistrare.

il irmei pana la terminarea acesteia sau pana la oprire manuala;

(pentru toate canalele ecg) pentru frecventa mare, mica, aritmii, triculare/tahicardie ventriculara, valori presetate SP02, apnee, •espiratorie. Identificare pacer.


Greutate: max 8 kg. Impri înregistrare automata a a Alarma audio si vizuala ( asistola sau fibrilatie ver valori presetate frecventa

Posibilitate de cuplare la Perioada de intervenție n Toate semnele (display rr engleza).


sistem monitorizare wireless. axim 48 de ore;

onitor, întrerupătoare, etichete trebuie sa fie in limba romana sau

11. Electrocardiograf


12 derivații ECG st modul automat si viteza de derulare senzitivitate 5-10-protectie defibrilațor;

detectare stimulator cardiac, alarme: lipsa padele, lipsa electrozi, pacer; capacitate de stocare date a i comunicare cu PC direct de pe dispo: ecran minim 7 inel imprimanta termica cu rola de hârtie acumulator cu aut troliu electrocardick greutate: sub 1,5 l<g cablu pacient, eleeti


andard

nanual;

12,5-25 -50mm/s; *0-30 mm/mV;


minim 1.000 pacienti;

arin USB si posibilitatea de a trimite examinări ECG prin email itiv.

i, tastatura alfanumerica


anomie de minim 3 ore 'graf


rozi si gel incluse la livrare.


12. Defibrilator

Permite defibrilarea in mc

Ecran de afișare pc

Energie bifazica de

 • -  Padele pentru adu


d automat cat si in mod manual pentru adulti, copii si nou-nascuti. monitor ECG, puls, SP02, CO2, TA, frecventa respiratorie; pana la 200J;

ti si pentru uz pediatric (adaptor)


 • -  Modul pacing extern cu padele de unica folosința pentru 50 de teste si posibilitate de defibrilare prin acc ste padele

 • -  Afișare mod sincrc

energiei de la 5 pj

 • -   încărcare de la 0 la


n, asincron si posibilitatea selectării manuale conform AHA/ERC a na la min 200J.

200J in mai puțin de 7s (acumulator la capacitate maxima)


 • -  Acumulator maxin incarcat permite: minim 90 min monitorizare cardiaca sau 50 defibrilari la energ

 • -  Alarma vizuala si sonora pentru capacitate redusa a bateriei

 • -  Alarma frecventa cardiaca cu volum ajustabil imprimanta incorp


e maxima sau minim 60 min monitorizare in timpul pacingului


srata;


 • -  cablu de monitoriz 3re ecg;

 • -  adaptor si senzor S 302 si Co2;

mâner incorporat

 • -  greutate: sub 10 k{


lentru transport

incluzând bateria, imprimanta si padelele externe.


Perioada de intervenție m Toate semnele (display m romana sau engleza).

13. Injectomate


axim 48 de ore.

onitor, întrerupătoare, etichete, tastatura trebuie sa fie in limba


-Seringa automati schimbării ratei de


pentru administrarea constanta a medicatiei, cu posibilitatea infuzie.


Display incorporat

Utilizabil cu orice 1 ip de seringa (mărime sau producător). Seringi compatibil»: 5ml,10ml, 20ml, 30/35ml, 50/60 ml senzor pentru inec control poziție ser

rcare seringa, echipamentul va conține funcție KVO. nga


detectare piston, < istem de fixare si inchidere seringa;

Debit: 0,lml-1000 nl/h cu diviziuni de max O.lml posibilitatea schirr barii ratei de infuzie in timpul funcționarii programabil mod >olus sistem antibolus alarma la variații infuzie (limite pre; prealarmare si ala alarme tehnice:

de presiune când exista risc de ocluzie sau pierdere in linia de electate)

i mare: sfarsit infuzie, limita de volum, ocluzie

deconectare sistem, nivel energie baterie, programare

3 ore si posibilitate de conectare la 220V.


necorespunzatoar Autonomie minim

Memorie date infi zie ( debit, rata bolus, volum, limite de volum, rata KVO) greutate maxima c

e 3 kg incluzând bateria si cablurile de alimentare, întie maxim 48 de ore.


Perioada de interv

14. Dulap mobil medicarr ente si materiale sanitare Cărucior medicatie cu stri ctura monobloc; suprafața de lucru prevaz prevăzut cu minim 4 sertati suport pentru catetere (ui i deschizător fiole; cutie pentru ace intepato; re; sistem pentru depozitarei sistem de inchidere a sert

ita cu margini ridicate anticadere;

e glisante din care minim 1 sertar prevăzut cu compartimentare; nar, nazogastric, etc.);


medicatiei, transparent, minim 6 compartimente; irelor;


4 roti pivotante, prevazutje cu frana;

15.Echipament tip POINT

OF CARE - ASTRUP (gaze sanguine)


CO2, pH din lichid pleural

21- (inclusiv din lichid de dializa)


Parametrii determinați:

Gaze sanguine: pH, pO2,

Electroliti: Na+, K+, Ca++,

Metaboliti: Glicemie, Lactat

CO-oximetrie:nBili, tHb, S(p2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb

Hematocrit

Caracteristici tehnice:

r tegral heparinizat, seringa si vase capilare; lichid pleural; lichid de


Tipuri de mostre: sânge i

dializa

Timp pentru rezultate: aproximativ 60 de secunde

a de viata 28 de zile sau nr. maxim de teste; calibrare: 1 punct de


Cartuș de măsurare: dura

calibrare la fiecare 30 minbte, 2 puncte de calibrare la fiecare 2 ore; Scanner integrat pentru coduri de bare__________________________

16. Echipament tip POIN


OF CARE - Hemoleucograma rapida

Parametrii determinați: 2 ! de parametri (WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWs, RDWc, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWs. PDWc, P-LCR, P-LCC); 3-diff (WBC, RBC, PLT); Nu narare de leucocite: Neutrofile, Limfocite, Monocite, Eozonofile s Bazofile; Hematocrit, hemoglobina glicozilata, eritrocite, trombocite

Tipuri de mostre: sânge ir tegral, sistem recolta EDTA ( flacoane închise sau deschise)

Cartuș de măsurare: capa zitate de lucru pana la 60 de probe/ora

Imprimanta incorporata cu rola de hârtie

Kit de reactivi inclus

17. Echipament tip P01N'


OF CARE - Biochimie


Parametrii determinați:

14 parametrii convention

i: ALB, ALP,ALT, AST, AMY, P-, Ca, CL, CHE, CK, CKMB, CREA, GGT, TBA, TC, TG, TP, UREA, UA, TCO2, HDL, HBDH, DBIL, LPS


Glu, LDH, MG, K, NA, P, TE,

Tipuri de mostre: sânge integral heparinizat cu litiu, ser sau plasma

Timp de reacție: 10-15 mi iute

Imprimanta incorporata

Kit reactivi inclus

18. Echipament tip POIN1


OF CARE Markeri cardiaci


Parametrii determinați: f T-proBNP, D-dimer, hsCRP, PCT, TNI, Ck-MB, MIO, panel 3 in 1 Troponina/Ck-MB/MIO, p esepsina.

Tipul probei: sânge integri i

reactivi cu peste 1 an vala jilitate si minim 60 teste/cutie

Echipamentele ce vor fi a funcțiune de către specia

Perioada de garanție a echipamentelor va fi de minim 24 luni de la semnarea procesului de instalare.

Producătorul va elibera

îndeplinește toate cerințe

Totodată, se va asigura transportul (gratuit) până la sediul beneficiarului, iar manualul de utilizare al echipamentelo Pe perioada de garanție ;

asigurarea service-ului.

Perioada de intervenție m î:


, plasma, ser


:hiziționate în cadrul proiectului vor fi instalate (gratuit) și puse în ști ai firmelor furnizoare.


< declarație de conformitate CE din care să rezulte că produsul e legale.


medicale va fi în limba română (după caz).

a fiecărui echipament și aparaturi medicale, va fi solicitata si


ixim 48 de ore.


De asemenea, se va efectjua training-ul (gratuit) pentru instruirea personalului medical din UPU privind modul de uti Pentru aparatele radiolog autorizația de securitate CNCAN.

izare a noilor echipamente și aparaturi medicale achiziționate, ce (digital - fix si digital - mobil), furnizorul va asigura la livrare adiologică pentru produs sau autorizația de furnizare emisă de


Toate aceste servicii vor echipamente si aparatura


fi solicitate în cadrul procedurii de achiziție publică pentru nedicală.

Având în vedere cele prezentate mai sus considerăm necesară și oportună Dotarea cu echipamente și aparatul ă medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic

Județean de Urgență Braș

CAP V. BUGETUL PROIEC

5.1 Deviz general

ULUI

"DOTAREA CU ECHIPAMENTE Șl Al

>EVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:

ARATURĂ MEDICALĂ PERFORMANTE A UPU DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV"

euro la cursul 4.558 lei/euro din august 2017*

Nr. crt

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE

(fără TVA)

TVA

19%

VALOARE

(inclus TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

t

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru investiția de bază

1.1

r/'

Dotări echipamente și aparatură medicală

5.686.661,70

1.247.622,14

1.080.465,72

6.767.127,42

1.484.

570

,34

TOTAL CAPITOL 1

5.686.661,70

1.247.622,14

1.080.465,72

6.767.127,42

1.484.

670

,34

CAPITOLUL II

Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate pentru proiect

2.1

Comunicat de presă la începerea proiectului

1.000,00

219,39

190,00

1.190,00

261,08

2.2

Comunicat de presă la finalizarea proiectului

1.000,00

219,39

190,00

1.190,00

261,08

2.3

Panou temporar

4.000,00

877,58

760,00

4.760,00

1.044,

32

2.4

Panou permanent

4.000,00

877,58

760,00

4.760,00

1.044,

32

2.5

Etichete autocolante

270,00

59,24

51,30

321,30

70,49

TOTAL CAPITOL II

10.270,00

2253,18

1.951,30

12.221,30

2.681,

29

CAPITOLUL III

Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

3.1

Audit financiar

12.000,00

2.632,73

2.280,00

14.280,00

3.132,

95

TOTAL CAPITOL III

12.000,00

2.632,73

2.280,00

14.280,00

3.132,

95

TOTAL GENERAL

(CAP. 1 + CAP.I1 + CAP III)

5.708.931,70

1.252.508,05

1.084.697,02

6.793.628,72

1.490.

48/

1,58

* Conform ghidului solicitantul ji pentru cod apel POR/180/8/2

5.2 Deviz obiecte

Cheltuieli pentru ir vestiția de bază

Cheltuieli f

Detaliere CAPITOLUL 1

întru investiția de bază/ 1.1 Dotări echipamente și aparatură medicală

Nr. crt

Echipamente și apa medicală

atură

Nr. buc.

Preț/buc. fără TVA - lei

Preț Total fără TVA - lei

TVA - lei

Preț TOTAL cu TVA - lei

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

Computer tomograf

1

2.482.970,50

2.482.970,50

471.764,40

2.954

.734,90

1.1.2

Aparat radiologie di; fix

ital —

1

1.116.710,00

1.116.710,00

212.174,90

1.328

.884,90

1.1.3

Aparat radiologie di; mobil

tal -

1

690.553,00

690.553,00

131.205,07

821.

758,07

1.1.4

Targa radiotranspar hidraulica pentru resuscitare si transfi pacient

nta

r

10

30.820,00

308.200,00

58.558,00

366.

758,00

1.1.5

Targa radiotranspar hidraulica pentru resuscitare si transfc pacient bariatric

nta

r

1

56.983,00

56.983,00

10.826,77

67.î

09,

77

1.1.6

Echipament pentru intubatie dificila

1

169.680,00

169.680,00

32.239,20

201.

919,20

1.1.7

Otoscop si oftalmosi

OP

8

7.538,00

60.304,00

11.457,76

71.761

76

1.1.8

Sistem de livrare a g medicale (oxigen, ae comprimat si vacuur

izelor r

0

20

13.683,00

273.660,00

51.995,40

325.

655

,40

1.1.9

Monitor (ECG, EtCo

SpO2,invazin/non-in

TA, temperatura cei

<aziv trala)

10

13.151,00

131.510,00

24.986,90

156.

496

,90

1.1.10

Monitor ECG, respir;

SPO2, TA neinvaziva

tie

10

9.765,00

97.650,00

18.553,50

116.203

,50

1.1.11

Electrocardiograf

1

8.050,00

8.050,00

1.529,50

9.579,

50

1.1.12

Defibrilator

1

32.817,60

32.817,60

6.235,34

39.052

94

1.1.13

Injectomat

10

4.193,36

41.933,60

7.967,38

49.900

98

1.1.14

Dulap mobil medicar si materiale sanitare

lente

4

12.010,00

48.040,00

9.127,60

57.167

60

1.1.15

Echipament tip POIN CARE-ASTRUP (gaze sanguine)

FOF

1

65.000,00

65.000,00

12.350,00

77.350

,00

1.1.16

Echipament tip POIN CARE - Hemoleucogr rapida

TOF ima

1

23.250,00

23.250,00

4.417,50

27.667

,50

1.1.17

Echipament tip POIN CARE -Biochimie

TOF

1

41.850,00

41.850,00

7.951,50

49.801

,50

1.1.18

Echipament tip POIN CARE - Markeri cârd

TOF ici

1

37.500,00

37.500,00

7.125,00

44.625

,00

TOTAL CAPITOLUL 1

83

5.686.661,70

1.080.465,72

6.76Î

127,42

Cheltuieli de informare, comun

care și publicitate pentru proiect

Che

Detaliere CAPITOLUL II

tuieli de informare, comunicare și publicitate pentru proiect

Nr.crt

Denumire

Nr.     Preț fără

Preț total fără      TVA-lei

Preț tota

cu

37


buc

TVA - lei

TVA - lei

TVA -1

ei

1

2

3

4

5

6

7

2.1

Comunicat de presă începerea proiectul!

a

1

1.000,00

1.000,00

190,00

1.190,

30

2.2

Comunicat de presă finalizarea proiectul

a

i

1

1.000,00

1.000,00

190,00

1.190,00

2.3

Panou temporar

1

4.000,00

4.000,00

760,00

4.760,00

2.4

Panou permanent

1

4.000,00

4.000,00

760,00

4.760,00

2.5

Etichete autocolanti

90

3,00

270,00

51,30

321,30

TOTAL CAPITOLUL II

10.270,00

1.951,30

12.221,3C

Cheltuieli cu auditul achizițiom

t de beneficiar pentru proiect

C

Detaliere CAPITOLULUI

neltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Nr.crt

Denumire

Nr. luni

Preț/buc fără TVA - lei

Preț total fără TVA - lei

TVA-lei

Preț total c TVA - lei

u

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Audit financiar

3

4.000,00

12.000,00

2.280,00

14.280,(

)0

TOTAL CAPITOLUL III

4.000,00

12.000,00

2.280,00

14.280,1

)0

:ursui euro este de 4.558 lei/euro din august 2017


Conform ghidului solicitantului

5.3 Durata de realizare a proie

18 luniAsistent Manager


Spitalul Județean Brașdv


VecerdiGJrisina

Șef UPUS

Secretar

APARATURĂ MEDICALĂ PERFORMANTE A UPU DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC IV"

ANEXA

"Dotarea cu echipamen


DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI pentru proiectul e și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov"

PREAMBUL


Obiectivul investiției îl reprezintă dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului

București, nr. 25-27, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020

 • -   Axei prioritare 8 -

 • -   Prioritatea de inve dezvoltarea la niv starea de sănăta serviciile sociale, la serviciile prestaile de comunități,

 • -   Obiectivul Specific

nr. apelului de pro

 • -  Operațiunea 8.2. Bl Unități de primiri urgențe


Clinic Județean de Urgență Brașov localizat în județul Brașov, Str. Calea


Jezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,

îtiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la îl național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește e și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la xilturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale


8.2 -îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, ecte POR/180/8/2


STRUCTURAREA INVESTIȚIEI PE OBIECTE

OBIECTE

lu :rări

DESCRIERE

REZULTATE

OBIECT 1

Dotarea UPU Brașov

infrastructurii

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă în cadrul UPU Brașov

Se vor achiziționa 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală (83 de echipamente)

CAP I DATE GENERALE


ui de investiții

și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic


1.1 Denumirea obiectivu

Dotarea cu echipamente

Județean de Urgență BrașAv.

Obiectivul de investiții îl constituie dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brașov.


Clinic


1.2 Amplasament

Str.Calea București, nr. 25


27, Municipiul Brașov, Județul Brașov


1.3 Titularul investiției:

Unitatea Administrativ Te

itorială Județul Brașov

Bulevardul Eroilor, Nr. 5,

Municipiul Brașov, Județul Brașov

1.4 Beneficiarul investiție

:

Unitatea de Primiri Urgen

e a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Str.Calea București, nr. 25

27, Municipiul Brașov, Județul Brașov

1.5 Elaboratorul documei

tației

Unitatea Administrativ Te

itorială Județul Brașov

1.6 Data elaborare docun

entație

05.04.2018

CAP II DESCRIEREA INVES

riȚIEI

2.1 Situația existentă a oi

iectivului de investiții

Unitatea de Primii

i Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov își desfășoa

activitatea la parterul Spit

aiului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Spitalul Clinic Jud(

țean de Urgență din Brașov (aripa B) este în reabilitare/modernizare,

motiv pentru care Unitate

a de Primiri Urgențe (UPU) este relocată temporar, utilizând intrarea

de

pe strada Octavian August

us.

Conform contractului di

; lucrări nr.67/14834 din 16.11.2015 încheiat cu SC ROM L

IANT

CONSTRUCT SRL, liderul <

socierii SC ROM LIANT CONSTRUCT SRL cu SC CORAL SRL, lucrările

de

modernizare constau în c<

nsolidarea, reorganizarea funcțională a secțiilor, renovarea interioară

Și

refacerea instalațiilor pei

itru Pavilionului central - inclusiv pentru parter unde funcționa L

JPl

J .

Proiectul este finanțat dir

bugetul Consiliului Județean Brașov, iar valoarea totală a contractului

este de 20.481.243,26 lei

ără TVA.

Conform contractului mer

ționat termenul de finalizare al lucrărilor este 10.05.2019, respectiv

22

de luni de la ordinul de înc

epere a lucrărilor emis în data 10.07.2017.

După finalizarea

ucrărilor de reabilitare/modernizare, UPU Brașov revine în spațiul

reabilitat de la parterul Sp

talului Clinic Județean de Urgență Brașov.

2.2 Descrierea investiției

OBIECT 1 - Dotarea infras

:ructurii UPU Brașov

Prin proiect se vor

achiziționa 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală performante

(83 de echipamente) sp

ecifice dotării infrastructurii serviciilor de sănătate, care vor

utila

cabinetele medicale ale U

’U Brașov, în vederea creșterii calității serviciilor medicale și a gradului

de accesibilitate a populai

ei deservite la standardele impuse de normele europene.

Echipamentele ce se vor a

ihiziționa prin proiect sunt:

Nr.

Denumire echipamente

Nr.

crt

buc

1   Computer tomograf

L

2    Aparat radiologie dig

tal - fix

L

3    Aparat radiologie di

ital - mobil

l

4

Targa radiotranspan:

ntă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient

10

5

Targa radiotranspare

ntă hidraulică pentru resuscitare și transfer pacient bariatric

1

6

Echipament pentru ii

tubație dificilă

1

7

Otoscop și oftalmosi

ap

8

8

Sistem de livrare a g

zelor medicale (oxigen, aer comprimat și vacuum)

20

9

Monitor (ECG, EtCCX

SpO2, invaziv/non-invazivTA, temperatură centrală)

10

10

Monitor ECG, respirj

:ie SPO2, TA neinvazivă

10

11

Electrocardiograf

1

12

Defibrilator

1

13

Injectomat

10

14

Dulap mobil medicar

lente și materiale sanitare

4

15

Echipament tip POIN

OF CARE - ASTRUP (gaze sanguine)

1

16

Echipament tip POIN

r OF CARE - Hemoleucogramă rapidă

1

17

Echipament tip POIN

r OF CARE - Biochimie

1

18

Echipament tip POIN

T OF CARE - Markeri cardiaci

1

Caracteristicile tehnice alt

echipamentelor care se vor achiziționa prin proiect

1.A. Configurație:


 • - Gantry si sistem de ector

 • - masa pacient

 • - server cu aplicații p

 • - accesorii

B. Caracteristici tehn ce:


jst-procesare


Gantry si sistem dete ctor:

 • - apertura Gantry mi ii

 • - distanta de la pund ul focal la detector sa fie de maxim 100 cm ;

 • - câmp de scanare de


m 70cm; înclinare minim ±25°


minim 50 cm ;

sa afișeze minim următoarele caracteristici: indicator pentru luinile nare, indicator pentru tinerea respirației, ECG ;


 • - display integrat car: date paciet, tip exan i

 • - număr fizic de rând iri de detectori - minim 64

 • - numărul total de el(


mente de detector de minim 50.000 de elemente


 • - cea mai mica grosin e a slice-ului achiziționat sa fie de maxim 0,75mm;

 • - acoperire maxima a

 • - timp de scanare pei

Generator de inalta tensiune si frecventa si ansamblu tub Rx:

 • - Putere nominala m

 • - Tensiune anodica in

-curent anodic seledabil de minim 20-550mmA (fara echivalente)

 • - capacitatea total a i

MJ

 • - rata maxima de raci

 • - tub Rx cu minim 2 fa care

 • - reglare automata in pentru reducerea ira valorii de pitch nece imaginii si grosimii se

Masa pacient

 • - Greutate maxima ac

 • - domeniu de scanare

 • - domeniu de ascanar e orizontal in regim helicoidal de minim 150 cm Consola de achiziție

 • - procesor cu o frecvi

 • - memorie RAM de m

 • - HDD de minim 500G

 • - monitor de minim J

 • - unitate de inscripțio lare CD/DVD

 • - mouse si tastatura

 • - posibilitate de inreg strare manuala a datelor pacientilor;

 • - posibilitatea preluai

 • - posibilitate scanare


sistemului de detectori pe axa z minim 38 mm Htru o rotatie completa 360? intre 0,3-0,8 sec.


ipim 70kV-(fara echivalente) intervalul minim 80-135kV


aser,


tubului de raze x de inmagazinare a căldurii exprimata in MJ de minim 6


e a anodului minim 800kHU/min


timp real a curentului din tub; alertare depășire nivel doza; tehnologie ierii directe pentru regiuni senzitive ale corpului; selectarea automata a i^ara pentru domeniul de scanare ales de utilizator cu menținerea calitatii itiunii (0,6- 1,5);


misa: minim 200 kg

orizontal in regim axial de minim 170 cm


enta de minim 2,5 GHz

nim 16 GB

B

9" cu rezoluție de minim 1,3 MP


r datelor pacientilor din sistemul informatic HIS/RIS ! jacient in regim de urgenta;


 • - posibilitatea afisarii

  de imagini reconstruite in timp real pentru verificarea achiziției; imagine radiologica de proiecție a pacientului pentru a facilita planificarea


 • - sistemul sa ofere o scanării (topograma)

  automata a imaginilor, multiplanare abilitatea de a permite trecerea de la imagini 2D la imagini 3D prospective,


 • - sa ofere o proiecție

 • - sistemul sa aibe po multiplanar;

 • - posibilitatea de a f utea programa pana la minim 8 seturi de reconstrucții din protocolul de scanare înainte de in

  :eperea scanării;

  jcere a dozei de radiație prin modularea curentului anodic, pentru țesuturi


 • - posibilitatea de red superficiale;

  :arii automate a curentului anodic in timpul scanării in funcție de marimea ui;


 • - posibilitatea modifi si anatomia pacientu

 • - posibilitatea reduce'ii dozei pe direcția axei z;

  scanării când substanța de contrast ajunge in zona de interes; itructie iterativa a imaginii pentru imbunatatirea calitatii imaginii si/sau


 • - posibilitatea porniri

 • - algoritmi de recon reducerea dozei cu c^l puțin 40%;

  informațiilor despre doza, raport structurat de doza format DICOM;

  e a imaginii care sa permită reducerea artefactelor datorate semnalului


 • - posibilitatea afisarii

 • - soft de reconstruct i

slab precum artefactde de helix;

Statie de postprocesa re

nta de minim 2,5 GHz


 • - procesor cu o frecvt

 • - memorie RAM de minim 16 GB

  B

  9" cu rezoluție de minim 1,3 MP


 • - HDD de minim 500C

 • - monitor de minim :

 • - unitate de inscripționare CD/DVD

 • - mouse si tastatura

  si vizualizării imaginii provenite de la RM, PETCT, RX


 • - posibiliatea accesării

  de a


 • - posibilitatea vizua izarii imagini 3Dsi 4D; posibilitatea renderizare volum; posibilitatea combina pana la minim 4 volume intr-o vedere 3D si posibilitatea de a ajusta independent culori, nivel de transparenta;

  :, unghiuri, adnotări, ROI;

  gare prin structuri anatomice cu aer si posibilitate de contur automat te; eliminare automata tesut osos

  ;are avansate: analiza cerebrala; analiza cardiaca; analiza pulmonara;


 • - calculare de distante.

 • - posibilitate de nav pentru leziuni detecta

 • - aplicații postproce

analiza vasculara; protocoale pediatrice;

 • - soft independent pentru gestionarea informațiilor referitoare la doza de radiații X care sa permită obținerea < istoricului dozei la fi accesul la istoricul p statistice si grafice, exlaluare estimata a coeficientului SSDE.

  ațelor dozimetrice, arhivarea datelor cu privire la doza, vizualizarea iecare pacient; avertizări privind depășirea pragului de doza predefinit; acientului înaintea examinării; generarea de rapoarte automate, analize


Accesorii:

 • - suport poziționare c îp axial si coronal; brațe picioare saltea,

  achiziție si statie de postprocesare formata din masa si scaun; rmat din sort protecție gonade si tiroida


 • - mobilier consola de

 • - set radioprotectie fc

 • - injectomat substan a de contrast cu cap dublu;

 • - geam de plumb, ta )lou electric;UPS pentru statia de achiziție si cea de postprocesare;


Servicii asociate:

 • - transport pana la medical si tehnic minim 8 zile;

 • - garanție minim 24 c e luni de la semnarea procesului de instalare Declarația de conformitate CE pentru produs.

Manual de utilizare a


sediul beneficiarului; instalare si punere in funcțiune; instruire personal


e aparatului in limba romana.


Aparat radiologie dig ital - fix


Sistem digital radiogrpfic cu configurația:

Generator de înalta secunde, reglabil in 620mA/s

Tub raze x cu focare cu dimensiuni intre min 0,6 si max 1,2 care permit realizarea unor radiografii cu rezolut de stocare a căldurii cu diafragma reglabil cm; deplasare longiti n

+20grd; rotatia tubuli ii +/-120 grd cu blocare in orice poziție.

Masa pacientului cu <

200 kg; deplasarea Ic blocarea electromagr Detector digital folo 40x40cm; - posibilitat ea utilizării acestuia atat la masa pacientului cat si la standul vertical;

 • - posibilitatea de dep detectorului (DQE) 6> ‘

 • - mâner pentru manipularea in siguranța a detectorului;

Standul vertical pentru examinările care necesita poziția verticala a pacientului; mișcarea pe verticala a detectoru

50 cm (masurat din radiației imprastiate electromagnetice.

Statia de achiziție si ftocesare pentru revizualizarea, postprocesarea si stocarea imaginilor

 • - mai mult de 200 de

 • - monitor cu rezolutid intre 1280x1024 pixeli

 • - timp de afișare imaj ine finala de maxim 12 s;

 • - peste 10.000 imagin stocate

 • - imaginile pot fi rt procesate pentru obținerea unor vederi diferite ale același expuneri inversarea nivelelor de gri; rotirea imaginilor la 360 grd.

 • - posibilitatea introducerii datelor pacientului, dozei de radiații, secției.


recventa cu o putere de minim 50kW; cu timp de expunere de maxim 2 30 de trepte; putere 50kW, domeniu kV 40-150; intervalul mAs: 0,50 -


e foarte buna. Unghi optic 12 grade; tensiune maxima 150kW; Capacitate ntre 820 - 1250 kHU; capacitate de răcire intre 150 - 170 kHU. colimator 3 manual si indicator luminos de câmp; deplasarea pe verticala 55 cm-175 idinala 170 cm, rotatia coloanei +/- 180grd; angulatia tubului : -15 grd si


limensiuni de min 80cm x min 210 cm; greutatea maxima admisa de 180 -ngitudinala a hiatului de min. 42 cm si deplasarea laterala de min. 11 cm; etica a hiatului mesei; blat flotant cu mișcare in 4 direcții.

;it la masa pacientului, cu dimensiuni active de 35 x 35 cm pana la


asare orizontala a tubului concomitent cu suportul detectorului; eficienta %.


ji de minim 125 cm; inaltimea minima la care coboara detectorul intre 37 -centrul detectorului), compatibil cu grile de antidifuzare pentru reducerea suportul de detector poate fi blocat in orice poziției datorita frânei


jrograme configurabile de utilizator, specifice pentru pacient


k—

3.


Imaginile pot fi trars

imprimare, depozitai e

Transport, instalare,


erate manual sau automat prin intermediul unei rețele DICOM pentru pe termen lung/arhiva si revizuire detaliata.

Dunerea in funcțiune, service pe durata garanției


Declarația de conformitate CE pentru produs.

Perioada de garanție 24 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de ore; furnizorul va asigura ; de furnizare emisa de Manual de utilizare medical si tehnic.


a livrare autorizația de securitate radiologica pentru produs sau autorizația j CNCAN.

ale aparatului in limba romana. Este inclusa școlarizarea personalului


Aparat radiologie dig ital - mobil


Aparat de radiologie greutate totala intre

Dimensiuni (Lxlxh): 1

 • - viteza reglabila con

 • - autonomie de funct i alimentare la rețea. Generator si tub Rx c i

 • - curent anodic de m; ixim peste 450mA;

-timp de expunere p

 • - focar de tub cu dime

 • - capacitatea tubului

Detectorul wireless

 • - material de scintilat

 • - marimea pixelului c

 • - eficienta detectoru

 • - dimensiuni intre mii|im 24x35 si maxim 30 x 43 cm

 • - greutate de maxim 3

 • - grosime sub 20 mm

 • - cu incarcare autometa când este in compartimentul de depozitare;

 • - brațul articulat poat 5 efectua o rotatie intre minim 909 si maxim 3159 astfel incat sa permită examinarea pacientu Panoul de comanda

 • - monitor de minim

 • - capacitate de stocarle a imaginilor de minim 4.000 de imagini;

Interfața de rețea DIC obținute; inscriptor C1/DVD.

Cablurile sa fie comp Transport, instalare,

Declarația de conformitate CE pentru produs.

Perioada de garanție

ore;

Furnizorul va asigurja la livrare autorizația de securitate radiologica pentru produs sau autorizația de furniza

Manual de utilizare medical si tehnic.


digitala mobil, destinat efectuării de radiografii la patul bolnavului, cu o 575 - 400 kg.

L0-140cm x 58-68cm x 160 -170cm; landata de la suportul mâner al aparatului;

onare de pana la 6 ore sau pana la 200 de expuneri; posibilitate de


putere de minim 35 kW;


>sibil intre min 0.001-max lOs; nsiune nominala intre 0.3-1;

e stocare a căldurii anodului intre 100 - 300 kHU.


e: iodura de cesiu î 148 microni ji de minim 70%


•5 kg;


ui inclusiv in spatii înguste si când pacientul este imobilizat;


7" cu tip de operare touch screen


OM sau wireless pentru a permite vizualizarea si stocarea imaginilor


ît integrate, pentru a asigura igiena aparatului, unerea in funcțiune, service pe durata garanției


’4 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de


e emisa de CNCAN.

ale aparatului in limba romana. Este inclusa școlarizarea personalului


4.


Targa radiotranspar^nta hidraulica pentru resuscitare si transfer pacient

Targa universala ci recuperare pacienti


doua coloane telescopice pentru transport, examinare, tratament si n urgenta.


- Lungime minim 20) de incarcare minim


cm, lățime totala max 80 cm,inaltime reglabila intre 60-90 cm, suprafața 80kg.


- pedale situate pe ambele parti;


- laterale rabatabile in material rezistent;

- blat radiotranspar înt din doua secțiuni pentru scanare cu raze X, suport pentru caseta radiologica;

- posibilitate de poziționare Trendelenburg si antiTrendelenburg;

- posibilitate de inclir are a secțiunii pentru spate pana la 90 de grade (minim 70 de grade);

- 4 roti antistatice, ci direcționare;


sistem de franare hidraulic la ambele capete ale targii si a 5-a roata pentru - suport infuzie telest opic cu inaltime de minim 50 cm, rabatabil in poziție orizontala;

- suport pentru bute


ia de oxigen cu volum de 51 posibilitate de fixare

- suport pentru moni


or;


- spațiu pentru depo; itarea bunurilor pacientilor;


- mânere de impingei e rabatabile;


- suprafața ușor de ci ratat;


- saltea cu grosime transferului pacienti inflamabilitate redus;


de 6 cm, impermeabila si lavabila, cu mânere speciale pentru facilitarea ui. Interiorul saltelei din spuma poliuretanica de inalta rezilienta cu . Sistem de contentie pentru a împiedica alunecarea.


Declarația de conforrțiitate CE pentru produs. Perioada de garanție ore;

Manual de utilizare ir


24 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de


limba romana. Instalare si instruirea personalului medical.


Targa radiotransparepta hidraulica pentru resuscitare si transfer pacient bariatric Caracteristici genera de incarcare minim 3țOkg si lățime de minim 70cm pentru pacient.


î similare cu cele pentru pacient non-bariatric, in plus suprafața maxima


Declarația de confornjiitate CE pentru produs. Perioada de garanție ore;

Manual de utilizare


24 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de


in limba romana. Instalare si instruirea personalului medical.


6.


Echipament pentru intubatie dificila


1. Raft mobil medict I:

 • - pentru suportul si t ansportul completului

-cărucior mobil cu 4 oti, dintre care 2 cu sistem de franare

-H: 140-150 cm

Accesorii:

 • - cos din sarma inox,

 • - suport din ma videolaringoscop

2. Monitor color vidt olaringoscop, cu funcție de videodocumentare

-dimensiune diagona

-ușor de curatat


sentru depozitare accesorii

erial termorezistent, pentru depozitarea in cos a min 5 lame de


a display: 16 -18 cm (6'-7z)


-rezoluția minima: lz 80 X 800 pixeli

 • - cu min 4 butoane cc manada "touch", izolate la umezeala:

 • - butoane acționare [ oza si film

 • - buton comutare raț ida intre 2 dispozitive conectate

 • - buton navigare mer i

 • - buton pornire cu fu

 • - cu indicator de inca

-cu memorie tip SD

/MPEG4

-cu port cârd integrat

-cu 1 port USB pentri

-cu posibilitata de a video sau lama video

-cu posibilitata de a buton de pe ecranul

-cu mufa HDMI pentr j conectare la monitor secundar

-cu acumulatori inclu ;i pentru o lunga utilizare detașat de la tensiunea rețelei, -funcționare indepen -protecție la umezeai -standard de conecta

-Posibilitate de rotire

-Posibilitate de documentare a diagnosticului prin memorare digitală de poze și film

-Posibilitate de rulare/vizionare a filmului si pozelor direct pe monitor

3. Cablu de intercone

 • - cu mufă rapidă de i

articulație

4. Lamă măsură 1:

-tip Miller nr 1

-Vârful lamei sa fie vi

-Lama trebuie să fie multiplă și de foarte Iluminare cu LED de -Placheta fotosensibi

-cu sistem conectare

-corp compact, inclu:


u pentru setări

ictie tripla: pornire/oprire, standby si resetare

care baterie si memorie cârd SD consumata

integrata, ca suport electronic pentru a salva foto/video în format JPEG


conectare memorie externa sau memory stick

conecta simultan 2 dispozitive de intubatie: videofibroscop, cap camera aringoscop

comuta rapid intre 2 dispozitive de intubatie, prin apasarea pe un singur orincipal (plan B)


lenta pe acumulatori: minim 120 min.

3 tip IP 54

e la diferiți suporți, tip VESA75, inclusiv la raftul mobil imagine cu 180 grade in cazul folosirii videoendoscopului flexibil


ctare a monitorului cu lamele videolaringoscop

conectare la monitor pentru toate lamele videolaringoscop + videostilet cu


i; ibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor

< onfectionata din materiale rezistente, metal/compoziti, pentru o utilizare ingă durată

mare putere integrat în lamă

a, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

a monitor, prin cablu

iz and mâner


-mâner cu invelis ale

-mâner cu buton per tru activare funcție documentare: inregistrare imagini si filme -Sterilizare : orice rr


miniu rezistent la lovire


etoda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50, 100S, 20,


100NX, dezinfectie t :rmica).

 • 5. Lamă măsură 3 : -tip Macintosh nr. 3 -cu ghid cateter, min -Vârful lamei sa fie v -Lama trebuie să fie multiplă și de foarte -Iluminare cu LED de -Placheta fotosensibi -cu sistem conectare -corp compact, inclu: mâner cu invelis alur riniu rezistent la lovire

-mâner cu buton pentru activare funcție documentare: inregistrare imagini si filme -Sterilizare : orice m 100NX, dezinfectie tf

 • 6. Lamă măsură 4 : -tip Macintosh nr 4 -cu ghid cateter, min -Vârful lamei sa fie vi -Lama trebuie să fie multiplă și de foarte lungă durată -Iluminare cu LED de -Placheta fotosensibi -cu sistem conectare -corp compact, incluzjand mâner -mâner cu invelis alu -mâner cu buton pen -Sterilizare : orice m 100NX, dezinfectie teri

7. Lamă videolaringo><

 • - geometrie (curbură^

 • - pentru cazuri de int

 • - cu ghid cateter, min

 • - Vârful lamei sa fie vi

 • - Lama trebuie să fie

 • - Iluminare cu LED de

 • - Placheta fotosensibi -cu sistem conectare -corp compact, incluzbnd mâner -mâner cu invelis alurpiniu rezistent la lovire -mâner cu buton pen -Sterilizare : orice mi 100NX, dezinfectie te


15 Fr.

zibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor confecționată din materiale rezistente, metal/compoziti, pentru o utilizare ungă durată

: mare putere integrat în lamă

i ă, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

la monitor, prin cablu

and mâner


?toda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50, 100S, 20, rmica).


17 Fr.

:ibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor

:onfectionata din materiale rezistente, metal/compoziti, pentru o utilizare


nare putere integrat în lamă

ă, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire a monitor, prin cablu


miniu rezistent la lovire

:ru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme itoda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50, 100S, 20, mica).

tcop pentru intubații dificile adult:

a lamei foarte accentuată, eliptică

ubatie dificila de tip III și IV,

17 Fr.

uibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor

>entru o utilizare multiplă și de foarte lungă durată

i mare putere integrata în lamă

i ă integrata, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

a monitor, prin cablu


r ru activare funcție documentare: inregistrare imagini si filme etoda de sterilizare la temperatura de pana la 93° (Sterrad 50, 100S, mica).


cop pentru intubații dificile copii:

a lamei foarte accentuată, eliptică

ubatie dificila de tip III și IV,

izibil permanent in imaginea videoendoscopica de pe monitor pentru o utilizare multiplă și de foarte lungă durată

; mare putere integrata în lamă

ă integrata, tehnologie CMOS, cu calități antiaburire

a monitor, prin cablu

:and mâner


8. Lamă videolaring >s

 • - geometrie (curburi);

 • - pentru cazuri de in

 • - Vârful lamei sa fie >

 • - Lama trebuie să fie

 • - Iluminare cu LED de

 • - Placheta fotosensit i

-cu sistem conectare

-corp compact, inclu:

-mâner cu invelis alu miniu rezistent la lovire

-mâner cu buton per tru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme

9. Mandren pentru I ima intubatie dificila

 • - din otel inox

 • - cu vârf atraumatic

  ta după curbura lamei de intubatie dificila


cu curbura preformz

10. Videostilet cu ar iculatie distala

 • - stilet cu cip CMOS c istal, de inalta rezoluție, cu redare imagine in format 4:3

  de mare putere integrata


 • - cu sursa lumina LEE a monitor, prin cablu

  -teaca rigida, cu articulație distala

  • - cu sistem conectare

  • - mâner cu buton pe

  • - diametru videostile

  • - lungime lucru: 400 -

  • - lungime totala: 590

  • - unghi de vedere: 90 articulare distala: mii

  • - mâner cu buton per

  Accesorii incluse:


i tru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme

: 5,5 mm

420 mm

- 620 mm

-1009

902 jn sus, actionata prin apasarea unei manete

tru activare funcție documentare: înregistrare imagini si filme

Suport sonda intubtif cu port insuflare 02-1 buc

buc

o

Tester etanșeitate -

Sterilizare : orice metbda de sterilizare la temperatura de pana la 65

Complet imersibil in

pa sau soluții de dezinfectare - norma IPX8

7.

Otoscop si oftalmosc

Statie de perete cu 2

LED si cap oftalmoscc

□p

mânere; cu cabluri extensibile pana la 2 - 3 metri, cap otoscop cu lumina p cu lumina LED ambele cu sistem antifurt.

8.

Sistem de livrare a g

Rampa orizontala pe formata din 3 canale

 • - 2 prize oxigen medi

 • - 2 prize aer comprirr

zelor medicale (oxigen, aer comprimat si vacuum)

îtru distribuție fluide medicale si curenti electrici, lungime min 1400mm, iluminiu extrudat, avand in componenta:

< al

13t

 • - 2 prize vacuum

 • - 3 prize electrice cin :uit principal 230V/16 A

 • - 3 prize electrice circuit secundar 230V/16A

 • - 3 prize electrice circuit rezerva 230v/16A

 • - 4 echipotential 63A

  me min 1400mm (superioara, standard si inferioara)


 • - 3 bara eruorail lung i

Set oxigenator:

bila:


Debimetru vertical c j

9.


 • - reglare debit la iesii e:0-15l/min

 • - presiune intrare: 3- >

 • - cuplare rapida in pr za de gaze medicinale din rampa

Vas umidificator:

 • - volum de 200ml, din

 • - autoclavabil

Set unitate de aspira i-

 • - regulator de aspirat e cu jet de aer

 • - capacitate de aspirt tie -0.8bar+_ 25mbar

 • - debit aspirație: max

 • - presiune standard c e alimentare: 3.5bar +-10%

 • - aer consumat: maxe

 • - cuplare rapida in pr

 • - vas de siguranța au

 • - vas de colectare sectetii autoclavabil cu capacitate de 2 litri

 • - furtun de aspirație <

 • - sonda de aspirație

 • - vas spălător sonda

Stativ dublu articulat de perfuzii cu prindere pe bara e-rail a rampei Lampa de examinare cu prindere pe bara e-rail a rampei


bariatrici


policarbonat


ie:


251/min +- 21/min


71/min +- 21/min

za de gaze medicinale din rampa it oclavabil


in silicon


Monitor (ECG, EtC02 SpO2, invaziv/non-invazivTA, temperatura centrala)


Monitor portabil (cu

Parametrii masurati: presiune arteriala ndi calcul hemodinamic.

Cabluri si accesorii:

 • - cablu ECG cu 5 deri”;

nat 100 buc.,

 • - set de manșete reut lizabile toate dimensiunile;

 • - Senzor SpO2 adult 2 bucăți

 • - senzor SpO2 neonat al si pediatric - 50 buc

 • - senzor capnografie < i adaptor pentru senzor capnografie adult, pediatric, neonatal

 • - electrozi de unica-fc losinta adult si copil;

 • - sonda de temperate

 • - senzor de tempera

 • - kit monitorizare inv^ziva 20 bucăți, cablu adaptare presiune invaziva.

 • - imprimanta cu harți


naner incorporat) adult, pediatric si neonatal

ecg, frecventa respiratorie, SpO2 multisenzor, EtCO2, doua temperaturi, n-invaziva adult , pediatric, neo-natal; doua presiuni invazive simultan,


ații, cablu ECG 3 derivații, electrozi ECG adulti 100 buc, electrozi ECG neo-


ra reutilizabila pentru piele; itura centrala;


> termica - 10 pachete


 • - suport perete cupoai mâner incorporat

 • - cablu de alimentare

 • - acumulator cu o autonomie de minim 4 ore si indicator pentru status baterie si alarma audio si video la descărcare eliminarea riscului d >


ibilitatea de eliberare rapida


220V: standard european


Sistem de protecție impotriva suprasolicitării bateriilor cu defecțiuni si ardere a monitorului


Display:

 • - Diagonala display d a

 • - touch sau non-touc 1

 • - 800x600 pixeli;


minim 12 inch; screen;


 • - monitorul poate fi (onfigurat pentru pacienti adulti, pediatrici si neo-natali

 • - minim 5 trasee graf o

 • - cu posibilitate dt

corporale.)

 • - afișare grafica si tat elara a parametrilor in dinamica.

 • - ton alarma continuu

-afișare grafica si tabelara a parametrilor monitorizați, in orice moment pentru ultimele 24 de ore

-posibilitate de impri nare a datelor prin imprimanta incorporata

-înregistrare automa- a după pornirea alarmei min 20 sec sau pana la acționarea manuala

 • - posibilitatea de dez ictivare a alarmei automate

-toate înregistrările

înregistrării

ECG

-toate canalele ecg

fibrilatie ventriculari

ventriculara/tahicard e ventriculara, bradicardie extrema, tahicardie extrema, aritmii Identificare pacer.

TA noninvaziva

-măsurare oscilometqi

-decompresie rapida

-diferențiere intre seijnnalele de presiune si mișcările pacientului

SPO2:

-saturația in oxigen a

-saturatien masurata

-rata puls 30-250 bpijn

-unda grafica in timp

Temperatura:

-limite: 20-42grd C

-unda grafica T1,T2,

Respirație:

 • - afișarea in timp real

 • - alarma pentru frecv

 • - alarma apnee

Capnografie:

 • - aplicație universala

 • - măsurare si afișare

minim,

 • - adaptor neonat sub


:e simultan;

înregistrare informații despre pacient( inclusiv calcularea suprafeței


sau intermitent (ISO)


rebuie sa


rebuie sa i. trigger


conțină următoarele informații: grasfice selectate, ora si data


determine alarmare pentru tahicardie, bradicardie, asistola si alarma audio si vizuala pentru detectare asistola, fibrilatie


ica a TA non invazive a amnsetei


hemoglobinei funcționale de la 30% pana la 100%


■eal


s delta T


a frecventei respiratorii ;nta joasa/inalta


jentru adult, pediatric, neonatal

jmatorii paramentrii: End Tidal CO2, rata respiratorie, alarma apnee,


lcc


CO2


- adaptor adult sub t cc

 • - memorie de stocar î

  a minim 100 de evenimente.


 • - Greutate: max 10k|.

 • - Imprimanta incorporata si funcție de înregistrare.

  a a alarmei pana la terminarea acesteia sau pana la oprire manuala;


 • - înregistrare autom; t

 • - Posibilitate de cup are la sistem monitorizare wireless.

Declarația de conformitate CE pentru produs. Perioada de garanție ore;

Manual de utilizare i i

(display monitor, intre

24 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de


limba romana. Instalare si instruirea personalului medical. Toate semnele rupatoare, etichete trebuie sa fie in limba romana sau engleza).


10.


Monitor Ecg, respira


:ie SPO2, TA neinvaziva


Monitor portabil (cu mâner incorporat) adult, pediatric si neonatal

Parametrii masurati: ecg, frecventa respiratorie, SpO2 multisenzor, presiune non-invaziva.

Cabluri si accesorii: manșete reutilizabik alimentare 220V; ac si alarma audio si vie


Senzor/sonda SpO2 reutilizabil; cablu ECG cu 3 sau 5 derivații, set de toate dimensiunile; electrozi de unica-folosinta adult si copil; cablu de Jmulator cu o autonomie de minim 4 ore si indicator pentru status baterie îo la descărcare.

Display: Minim 3-5 tiasee grafice simultan; Diagonala display de minim 10 inch; touch sau non-touch screen; 800x6 )i calcularea suprafeței de stocare a minim 1 Greutate: max 8 kg. înregistrare automat i Alarma audio si vizua ; sau fibrilatie ventrict frecventa respiratorie Posibilitate de cupla

'0 pixeli; cu posibilitate de înregistrare informații despre pacient, inclusiv corporale. Afișare grafica si tabelara a parametrilor in dinamica. Memorie )0 de evenimente.

nprimanta incorporata si funcție de înregistrare.

i a alarmei pana la terminarea acesteia sau pana la oprire manuala;

a (pentru toate canalele ecg) pentru frecventa mare, mica, aritmii, asistola are/tahicardie ventriculara, valori presetate SP02, apnee,valori presetate !. Identificare pacer.

i e la sistem monitorizare wireless.


Declarația de conforrpitate CE pentru produs. Perioada de garanție ore;

Manual de utilizare ir (display monitor, intr

24 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de


limba romana. Instalare si instruirea personalului medical. Toate semnele jrupatoare, etichete trebuie sa fie in limba romana sau engleza).


Electrocardiograf

-12 derivații ECG stai dard

 • - modul automat si mțanual;

 • - viteza de derulare


 • - senzitivitate 5-10-2C

 • - protecție defibrilator;

 • - detectare stimulato


>,5-25 - 50mm/s; -30 mm/mV;


• cardiac, alarme: lipsa padele, lipsa electrozi, pacer; capacitate de


stocare


date a minim 1.000

 • - comunicare cu PC

dispozitiv.

 • - ecran minim 7 inch,

 • - imprimanta termice


acienti;

f rin USB si posibilitatea de a trimite examinări ECG prin email direct de pe tastatura alfanumerica cu rola de hârtie

 • - acumulator cu auto iomie de minim 3 ore

 • - troliu electrocardio ;raf

 • - greutate: sub 1,5 k$

 • - cablu pacient, elect

  ozi, si gel incluse la livrare.


  12.


  Defibrilator


  Permite defibrilarea

  • - Ecran de afișare pe

  • - Energie bifazica de


  n mod automat cat si in mod manual pentru adulti, copii si nou-nascuti. monitor ECG, puls, SPO2, CO2, TA, frecventa respiratorie;

  aana la 200J;

  si pentru uz pediatric (adaptor)


  -Padele pentru adult

  • - Modul pacing extern cu padele de unica folosința pentru 50 de teste si posibilitate de defibrilare prin acesl


  e padele


  • - Afișare mod sincron, asincron si posibilitatea selectării manuale conform AHA/ERC a energiei de la 5 pana la min :

  • - încărcare de la 0 te

  • - Acumulator maxirr

  energie maxima sau i

  • - Alarma vizuala si sq

  -Alarma frecventa c.

  • - imprimanta incorpbrata;

  • - cablu de monitoriza

  • - adaptor si senzor S

  -mâner incorporat p entru transport

  • - greutate: sub 10 kg

  Declarația de confo i

  Perioada de garanti

  ore;

  Manual de utilizare

  (display monitor, in


  200J.

  200J in mai puțin de 7s (acumulator la capacitate maxima)

  incarcat permite: minim 90 min monitorizare cardiaca sau 50 defibrilari la minim 60 min monitorizare in timpul pacingului

  •nora pentru capacitate redusa a bateriei irdiaca cu volum ajustabil


  re ecg; pO2 si Co2;


  ; incluzând bateria, imprimanta si padelele externe, mitate CE pentru produs.

  ; 24 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de


  in limba romana. Instalare si instruirea personalului medical. Toate semnele :rerupatoare, etichete, tastatura trebuie sa fie in limba romana sau engleza)


  13.


  Injectomate

  -Seringa automata jentru administrarea constanta a medicatiei, cu posibilitatea schimbării ratei de infuzie.


  • - Display incorporai

  • - Utilizabil cu orice

  • - Seringi compatib le: 5ml,10ml, 20ml, 30/35ml, 50/60 ml

  • - senzor pentru inc ircare seringa, echipamentul va conține funcție KVO.

  • - control poziție se inga


  :ip de seringa (mărime sau producător).


  ;tem de fixare si închidere seringa;


 • - detectare piston, si

 • - Debit: 0,lml-1000n l/h cu diviziuni de max O.lml

 • - posibilitatea schiml arii ratei de infuzie in timpul funcționarii

 • - programabil mod b >lus

 • - sistem antibolus

  presiune când exista risc de ocluzie sau pierdere in linia de infuzie (limite


 • - alarma la variații de preselectate)

 • - prealarmare si alarmare: sfarsit infuzie, limita de volum, ocluzie

 • - alarme tehnice: de( onectare sistem, nivel energie baterie, programare necorespunzatoare

 • - Autonomie minim • ore si posibilitate de conectare la 220V.

 • - Memorie date infu; ie ( debit, rata bolus, volum, limite de volum, rata KVO)

 • - greutate maxima d * 3 kg incluzând bateria si cablurile de alimentare.

  nitate CE pentru produs.

  24 de luni de la punerea in funcțiune; perioada de intervenție maxim 48 de


Declarația de confor

Perioada de garanție

ore;

i limba romana. Instalare si instruirea personalului medical.


Manual de utilizare i

14.


nente si materiale sanitare


Dulap mobil medica

Cărucior medicatie cj structura monobloc;

suprafața de lucru p evazuta cu margini ridicate anticadere;

re (urinar, nazogastric, etc.);


prevăzut cu minim sertare glisante din care minim 1 sertar prevăzut cu compartimentare; suport pentru catete deschizător fiole;

cutie pentru ace inte patoare;

itarea medicatiei, transparent, minim 6 compartimente; a sertarelor;

îvazute cu frana;


sistem pentru depoz

sistem de închidere

4 roti pivotante, pr

15


Echipament tip POI1JT OF CARE ASTRUP (gaze sanguine)

Parametrii determinați:

Gaze sanguine: pH, )O2, pCO2, pH din lichid pleural Electroliti: Na+, K+, Ca++, CI- (inclusiv din lichid de dializa) Metaboliti: Glicemie

, Lactat


CO-oximetrie:nBili, tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb Hematocrit

Caracteristici tehnic

a*

mge integral heparinizat, seringa si vase capilare; lichid pleural; lichid de


Tipuri de mostre: s dializa

Timp pentru rezulta :e: aproximativ 60 de secunde Cartuș de măsurare calibrare la fiecare:

: durata de viata 28 de zile sau nr. maxim de teste; calibrare: 1 punct de 0 minute, 2 puncte de calibrare la fiecare 2 ore;

îtru coduri de bare


Scanner integrat pe

16


17


18.


Echipament tip P0II1T OF CARE Hemoleucograma rapida

Parametrii determin;iti: 22 de parametri (WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWs, RL Wc, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWs. PDWc, P-LCR, P-LCC); 3-diff (WBC, RBC, PLT); Numarar Hematocrit, hemoglobina glicozilata, eritrocite, trombocite Tipuri de mostre: sar

e de leucocite: Neutrofile, Limfocite, Monocite, Eozonofile si Bazofile;


ge integral, sistem recolta EDTA (flacoane inchise sau deschise)


Cartuș de măsurare: capacitate de lucru pana la 60 de probe/ora Imprimanta incorporata cu rola de hârtie Kit de reactivi inclus

Echipament tip POIt T OF CARE Biochimie

Parametrii determin

14 parametrii conve

Glu, LDH, MG, K, NA

Tipuri de mostre: sânge integral heparinizat cu litiu, ser sau plasma Timp de reacție: 10-Imprimanta incorpoi Kit reactivi inclus

îti:

ntionali: ALB, ALP,ALT, AST, AMY, P-, Ca, CL, CHE, CK, CKMB, CREA, GGT,

P, TB, TBA, TC, TG, TP, UREA, UA, TCO2, HDL, HBDH, DBIL, LPS


.5 minute

ata


Echipament tip POIIIT OF CARE Markeri cardiaci

Parametrii determinați: NT-proBNP, D-dimer, hsCRP, PCT, TNI, Ck-MB, MIO, panel Troponina/Ck-MB/N IO, presepsina.

Tipul probei: sânge

Cartuș de măsurare:

rezultate pana la 10 :

3 in 1


ntegral, plasma, ser

: durata de viata 23 de zile sau pana la minim 200 de teste; Timp pentru 15 minute. Imprimanta inclusa


CAP III. INDICATORI TEHF

ICO-ECONOM1CI

3.1 Deviz general

DE

VIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:

"DOTAREA CU ECHIPAMENTE Ș

APARATURĂ MEDICALĂ PERFORMANTE A UPU DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV"

euro la cursul 4.558 lei/euro din august 2017*

Nr.

crt

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE

VALOARE (fără TVA)

TVA

19%

VALOARE (inclus TVA)

CHELTUIELI

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru investiția de bază

1.1

Dotări echipamente și aparatură medicală

5.686.661,70

1.247.622,14

1.080.465,72

6.767.127,42

1.484.670,34

TOTAL CAPITOL 1

5.686.661,70

1.247.622,14

1.080.465,72

6.767.127,42

1.484.670,34

f CAPITOLUL II        Cheltuit

i de informare, comunicare și publicitate pentru proiect

2.1

Comunicat de presă la începerea proiectului

1.000,00

219,39

190,00

1.190,00

261,08

2.2

Comunicat de presă la finalizarea proiectului

1.000,00

219,39

190,00

1.190,00

261,08

2.3

Panou temporar

4.000,00

877,58

760,00

4.760,00

1.044,32

2.4

Panou permanent

4.000,00

877,58

760,00

4.760,00

1.044,32

2.5

Etichete autocolante

270,00

59,24

51,30

321,30

70,49

TOTAL CAPITOL II

10.270,00

2253,18

1.951,30

12.221,30

2.681,29

CAPITOLUL III       Cheltuit

i cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

3.1

Audit financiar

12.000,00

2.632,73

2.280,00

14.280,00

3.132,95

TOTAL CAPITOL III

12.000,00

2.632,73

2.280,00

14.280,00

3.132,95

TOTAL GENERAL (CAP. 1 + CAP.II + CAP III)

5.708.931,70

1.252.508,05

1.084.697,02

6.793.628,72

1.490.484,58

* Conform ghidului solicitant

ului pentru cod apel POR/180/8/2

Valoarea totală eligibilă

ÎNV = 6.793.628,72 lei (T

Valoare EURO = 1.490.4?

a ivestiției (INV), inclusiv TVA

/A inclus)

4,58 euro (TVA inclus)

3.2 Defalcare pe surse d

î finanțare

Bugetul de stat ș

Contribuția bene 3.3 Deviz obiecte

3.3.1 Cheltuieli p

UE (98%) = 6.657.756,14 lei ficiarului (2%) = 135.872,58 le

intru investiția de bază

Cheltuiel

Detaliere CAPITOLUL 1

pentru investiția de bază/ 1.1 Dotări echipamente și aparatură medicală

Nr. crt

Echipamente și aparatură medicală

Nr. buc.

Preț/buc. fără TVA-lei

Preț Total fără TVA - lei

TVA - lei

Preț TOTAL cu TVA-lei

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

Computer tomograf

1

2.482.970,50

2.482.970,50

471.764,40

2.954.734,90

1.1.2

Aparat radiologie digital -fix

1

1.116.710,00

1.116.710,00

212.174,90

1.328.884,90

1.1.3

Aparat radiologie digital -mobil

1

690.553,00

690.553,00

131.205,07

821.758,07

1.1.4

Targa radiotransparenta hidraulica pentru resuscitare si transfer pacient

10

30.820,00

308.200,00

58.558,00

366.758,00

1.1.5

Targa radiotransparenta hidraulica pentru resuscitare si transfer pacient bariatric

1

56.983,00

56.983,00

10.826,77

67.809,77

1.1.6

Echipament pentru intubatie dificila

1

169.680,00

169.680,00

32.239,20

201.919,20

1.1.7

Otoscop si oftalmoscop

8

7.538,00

60.304,00

11.457,76

71.761,76

1.1.8

Sistem de livrare a gazelor medicale (oxigen, aer comprimat si vacuum)

20

13.683,00

273.660,00

51.995,40

325.655,40

1.1.9

Monitor (ECG, EtCo2, SpO2,invazin/non-invaziv TA, temperatura centrala)

10

13.151,00

131.510,00

24.986,90

156.496,90

1.1.10

Monitor ECG, respirație SP02, TA neinvaziva

10

9.765,00

97.650,00

18.553,50

116.203,50

1.1.11

Electrocardiograf

1

8.050,00

8.050,00

1.529,50

9.579,50

1.1.12

Defibrilator

1

32.817,60

32.817,60

6.235,34

39.052,94

1.1.13

Injectomat

10

4.193,36

41.933,60

7.967,38

49.900,98

1.1.14

Dulap mobil medicamente si materiale sanitare

4

12.010,00

48.040,00

9.127,60

57.167,60

1.1.15

Echipament tip POINT OF CARE - ASTRUP (gaze sanguine)

1

65.000,00

65.000,00

12.350,00

77.350,00

1.1.16

Echipament tip POINT OF CARE - Hemoleucograma rapida

1

23.250,00

23.250,00

4.417,50

27.667,50

1.1.17

Echipament tip POINT OF CARE -Biochimie

1

41.850,00

41.850,00

7.951,50

49.801,50

1.1.18

Echipament tip POINT OF CARE - Markeri cardiaci

1

37.500,00

37.500,00

7.125,00

44.625,00

TOTAL CAPITOLUL 1

83

5.686.661,70

1.080.465,72

6.767.127,423.3.2 Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate pentru proiect

Detaliere CAPITOLUL II

c

îeltuieli de informare, comunicare

și publicitate pentru proiect

Nr.crt

Denumire

Nr. buc

Preț fără TVA - lei

Preț total fără

TVA - lei

TVA-lei

Preț total cu TVA - lei

1

2

3

4

5

6

7

2.1

Comunicat de prese la începerea proiectului

1

1.000,00

1.000,00

190,00

1.190,00

2.2

Comunicat de preș finalizarea proiecte

a la lui

1

1.000,00

1.000,00

190,00

1.190,00

2.3

Panou temporar

1

4.000,00

4.000,00

760,00

4.760,00

2.4

Panou permanent

1

4.000,00

4.000,00

760,00

4.760,00

2.5

Etichete autocolan

|e

90

3,00

270,00

51,30

321,30

TOTAL CAPITOLUL 1

10.270,00

1.951,30

12.221,30
3.3.3 Cheltuieli cu auritul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Detaliere CAPITOLUL III

Iheituieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Nr.crt

Denumire

Nr. luni

Preț/buc fără TVA - lei

Preț total fără TVA - iei

TVA-lei

Preț total cu TVA - lei

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Audit financiar

3

4.000,00

12.000,00

2.280,00

14.280,00

TOTAL CAPITOLUL III

4.000,00

12.000,00

2.280,00

14.280,00Conform ghidului solicitantuluijcursul euro este de 4.558 lei/euro din august 2017Elaborator

Unitatea Administrativ T

Administrator public