Hotărârea nr. 106/2018

Hotărârea nr.106 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 aprilie 2018

România
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.106

din data de 16.04.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 aprilie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16 aprilie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 436/13.04.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 16 aprilie 2018, ora 1400,sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art unic, - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 aprilie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 436/13.04.2018.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


România
PREȘEDINTE


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR. 436

din data de 13.04.2018

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 16.04.2018 ora 1400, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (4) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 16.04.2018, ora 1400, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesul ui-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2018.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice Studiu de oportunitate și a indicatorilor tehnico-ecomici și anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția de Boli Infecțioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

 • 5.  Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic - șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov. U.A.T. Județul Sibiu și U.A.T. Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș, modificat

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr. 10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/7

 • 9. Proiect de hotărîre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.13, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înserise în C.F. nr. 10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/13.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul „Primăvara Românească la Bruxelles”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final ai evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.Vizat pentru legalitate,