Hotărârea nr. 105/2018

Hotărârea nr. 105 – privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) – Mănăstirea Breaza, în categoria funcțională de drum comunal


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.105

din data de 22.03.2018

- privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) - Mănăstirea Breaza, în categoria funcțională de drum comunal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22 martie 2018;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4253/19.03.2018, precum și Expunerea de motive, întocmite de Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri, prin care se propune aprobarea încadrării drumului județean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) - Mănăstirea Breaza, km 0+000-3+700, în categoria funcțională de drum comunal; în referat se solicită, totodată, și radierea poziției 6 din Anexa 2.8 la H.G.R. nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la H.G.R. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, actualizată;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 86/17.02.2016 privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din județul Brașov, prin care s-a aprobat propunerea de declasare a drumului județean DJ 102 C de pe raza U.A.T. Comuna Lisa, poziția 5 din Anexa 1 la hotărâre;

Văzând adresa Primăriei Comunei Lisa nr. 4004/14.03.2018, prin care solicită încadrarea DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) - Mănăstirea Breaza, în categoria funcțională de drum comunal;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit/'d” și alin.(5) lit.'‘a*‘ pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) - Mănăstirea Breaza, km 0+000-3+700, în categoria funcțională de drum comunal, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă predarea drumului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre către Primăria Comunei Lisa.

Art.3. - Se aprobă inițierea procedurilor privind modificarea anexei 2.8 la HGR nr. 782/2014 privind modificarea anexelor la HGR nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, actualizată, prin radierea poziției nr. 6.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri, Direcția Juridică și Relații cu Publicul și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXĂ


Președinte

Adrian loan Vestei

I


Secretar

Maria Dumbrăveanu

încadrarea

drumului județean DJ 102 C în categoria funcțională de drum comunal

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziție km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

Valoare de inventar

1.

DC75B

Breaza(DJ 103F)

- Mănăstirea

Breaza

0+000- 3+700

3,700

DJ 102C:

Breaza(DJ103F) -Mănăstirea Breaza, km 0+000-3+700