Hotărârea nr. 104/2018

Hotărârea nr. 104 – privind aprobarea trecerii suprafeței de teren de 14907 mp, înscris în C.F. nr. 101122 Șoarș, având categoria de folosință de drum, din domeniul public al U.A.T. Comuna Șoarș în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în vederea derulării unui proiect de reabilitare și modernizare a DJ 105A, din fonduri nerambursabile

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 104

din data de 22.03.2018

privind aprobarea trecerii suprafeței de teren de 14907 mp, înscris în C.F. nr. 101122 Șoarș, având categoria de folosință de drum, din domeniul public al U.A.T. Comuna Șoarș în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în vederea derulării unui proiect de reabilitare și modernizare a DJ 105A, din fonduri nerambursabile

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate sub nr. 4496 din data de 22.03.2018, întocmite de Direcția Juridică și Relații cu Publicul, Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii suprafeței de teren de 14907 mp, înscris în C.F. nr. 101122 Șoarș, având categoria de folosință de drum, din domeniul public al U.A.T. Comuna Șoarș în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în vederea derulării unui proiect de reabilitare și modernizare a DJ 105A, din fonduri nerambursabile;

Ținând cont de Hotărârea nr. 16 din data de 15.03.2018 a Consiliului Local Șoarș privind aprobarea transferului suprafeței de teren înscris în CF 101122 Șoarș în suprafață de 14.907 mp, având categoria de folosință drum, din proprietatea publică a U.A.T. Comuna Șoarș în proprietatea publică a Județului Brașov, în vederea derulării unui proiect de reabilitare și modernizare a DJ 105 A din fonduri nerambursabile;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 alin. (3), art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică;

Având în vedere prevederile dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c”, art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea suprafeței de teren de 14907 mp, înscris în C.F. nr. 101122 Șoarș, având l^categoria de folosință de drum, din domeniul public al U.A.T. Comuna Șoarș în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în vederea derulării unui proiect de reabilitare și modernizare a DJ 105A, din fonduri nerambursabile.

Art. 2 - Se aprobă înscrierea în cartea funciară nr. 101122 a Comunei Șoarș a dreptului de proprietate publică a U.A.T. Județul Brașov, precum și a dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov asupra suprafeței de teren prevăzută la art. 1.

Art 3 - Suprafața de teren prevăzută la art. 1 face parte din DJ 105 A (Limită Jud. Sibiu - Cincu -Rodbav - Șoarș - Văleni - Lovnic - Jibert - Dacia - Rupea DN 13), având categoria de folosință de drum și constituie bun de interes județean, necesar derulării unui proiect de reabilitare și modernizare din fonduri nerambursabile.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Compartimentul Patrimoniu.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu