Hotărârea nr. 103/2018

Hotărârea nr. 103 – privind alocarea sumei de 20.000 lei, comunei Comăna, cu scopul decontării operaţiunilor de îndepărtare a plutitorilor şi igienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt – DJ 104 K

România

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA nr. 103 din data de 22.03.2018

- privind alocarea sumei de 20.000 lei, comunei Comăna, cu scopul decontării operațiunilor de îndepărtare a plutitorilor și igienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt-DJ 104 K

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 22.03.2018

Analizând referatul nr.Ad.4218/20.03.2018 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică, prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei, comunei Comăna, din fondul de rezervă a Consiliului Județean Brașov, cu scopul decontării operațiunilor de îndepărtare a plutitorilor și igienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt - DJ 104 K;

Ținând cont de Hotărârea nr. 1/13.03.2018 a Comitetului local pentru situații de urgență al Comunei Comăna precum și adresa Primăriei Comunei Comăna înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 4281/19.03-2018;

în conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. 1 lit.b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 alin. 2 și art.36 alin.l din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se alocă suma de 20.000 lei, comunei Comăna, pentru decontarea operațiunilor de îndepărtare a plutitorilor și igienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt - DJ 104 K, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap 54.02 „Alte servicii publice generale”, titlul 50.04 „ Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 20.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, titlul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art.2. -Direcția Generală Administrației Publică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

PREȘEDINTE,

Adrian- Ioan-T^ȘEa-


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu