Hotărârea nr. 102/2018

Hotărârea nr. 102 – privind încetarea raportului de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov, după expirarea perioadei de preaviz, începând cu data de 06.04.2018

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovTel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: offîce&iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.102

din data de 22.03.2018

privind încetarea raportului de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Județean

Salvamont Brașov, după expirarea perioadei de preaviz. începând cu data de 06.04.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 22 martie 2018;


Analizând Expunerea de Motive, precum și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 4338/20.03.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune încetarea raportului de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, după expirarea perioadei de preaviz, începând cu data de 06.04.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/28.02.2018 privind reorganizarea activității Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, prin care s-a aprobat desființarea funcției de director, ocupată de domnul Pais Ciprian și înființarea Compartimentului Salvamont în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 256/2007 privind numirea domnului Pais Ciprian în funcția de director al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

Luând în considerare Notificarea nr. 3409/05.03.2018 și Preavizul nr. 3410/05.03.2018, prin care i s-a acordat domnului Pais Ciprian un preaviz de 20 de zile lucrătoare, în perioada 08.03.2018-06.04.2018;

în perioada de preaviz. Consiliul Județean Brașov a pus la dispoziție postul vacant de salvator montan, iar domnul Pais Ciprian, prin adresa nr. Ad. 3409/12.03.2018 nu a optat cu privire la noul loc de muncă oferit;


Ținând cont de dispozițiile art. 65, art. 75, alin. (1), art. 76, art. 77 și art. 268 alin.(l) lit. ,,a*' din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.(l) lit."a" și alin.(2) lit/'e" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


Art.l.- Raportul de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov încetează, începând cu data de 06.04.2018, dată la care expiră preavizul de 20 de zile, acordat conform art. 75, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.

Art.2.- Cu drept de contestație în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Tribunalul Brașov - Secția 1 Civilă.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioa/kV eștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu