Hotărârea nr. 100/2018

Hotărârea nr. 100 – privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 100

din data de 22.03.2018

privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 3851/16.03.2018, întocmite de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, ' Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov; în referat se face precizarea că modificările aduse la nivelul statului de funcții se încadrează în bugetul de venituri și cheltuielii aprobat pentru anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 189/29.11.2016 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 464/26.10.2017, privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.91, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov, modificate, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu f/    .BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

“GEORGE BARIȚIU”

Consiliul Județean Brașov

B-dul Eroilor nr. 35, Brașov, ROMÂNIA

Tel: + 40-68-419338, 410801, fax: + 40-68-415079

email: biblgb@rdsbv.ro

ORGANIGRAMA BIBLIOTECII JUDEȚENE „GEORGE BARIȚIU” BR


APROBAT

( :CRETAR                PREȘEDINTE
ANJOAN VEȘTEA


OV


■>i


•>


•>


Consiliul Științific


DIRECTOR


Consiliul de Administrație


DIRECTOR ADJ. DE SPECIALITATE

1+33


Serviciul Dezvoltarea și Prelucrarea

Colecții lor.Referințe

1+9


Serviciul împrumut Carte


1+7


Serviciul Comunicarea colecțiilor.

1+9


±

Compartimentul Sală de lectură periodice 3


Compartimentul Sala de lectură carte

6


DIRECTOR ADJUNCT

1+30


Compartimentul Mediatecă

2


Compartimentul Filiale


Filiala 2

2Compartimentul Asistență Juridică 1


Compartimentul Resurse Umane Secretariat și Depozit Legal


Serviciul Bibliografic.

Revista ASTRA 1+7


Filiala 3

1


Compartimentul Legătorie

1


Compartimentul

Colecții Speciale

1


Compartimentul Bibliografic și

Revista ASTRA■ 8 DIRECTOR


Serviciul de Informare și Formare Continuă. 1+7


Centrul de Informare

Comunitară. .<■

3


Secția pentru Copii și

Tineret

3


Centrul de Formare

1


Serviciul Relații Externe 1+7


Biblioteca Engleză <■

2


Biblioteca Franceză

3


Compartimentul Financiar Contabil

4


Compartimentul Administrativ, întreținere și Achiziții Publice 10


Compartimentul Informatizare

2


Filiala 5

3


Serviciul Informatizare

1+8


Compartimentul înscriere unică 2


Compartimentul Metodic


Biblioteca Maghiară

1


Filiala I

Biblioteca mobilă.

1


<■Pers, de specialitate

= 68

Pers. Administrativ

=   7

Pers. întreținere

= 11

IDEAL

= 86

Din care pers, de conducere

= 10 /

’Px.eccA’kuANEXA LA HCJBvNR...........

SECRETAR


MARIA DUMBRĂVEANU


STAT DE FUNCȚII MARTIE 2018

FUNCȚIA

Studii

GR/

TR

Nr. posturi

Manager

s

II

1

Director adj de specialitate

s

II

1

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

IA

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

II

1

Referent de specialitate

s

I

2

Tehnoredactor

M

IA

1

Bibliotecar

S

IA

29

Bibliotecar

s

I

8

Bibliotecar

s

II

4

Bibliotecar

SSD

I

9

Bibliotecar

SSD

II

1

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

M

IA

2

Muncitor calificat

M

I

6

îngrijitoare

I

5

TOTAL

86

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise^Biblioteca Județeană "GEORGE BARITIU" -r                                                             f

BRAȘOV

9

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

2018

_r?TECA JUDEȚEANĂ

v.k ib-P.l i IU - BRAȘOV


«i *5 ■' 3U’«M> ■ I 1 >     u »» t .- A « u ismaci- ■•

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

AL BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CUPRINS

CAP.I. ORGANIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE “G.BARIȚIU” BRAȘOV
 • 1.1 .Dispoziții generale

1.2.Structura organizatorică

CAP.II. CONDUCEREA Șl ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 2.1. Consiliul de Administrație

 • 2.2. Director

CAP.III. ORGANE DE LUCRU ALE CONDUCERII BIBLIOTECII

 • 3.1. Consiliul științific

 • 3.2. Comisia de achiziție carte

CAP.IV. ATRIBUȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 4.1. Atribuții generale

CAP.V. ATRIBUȚII SPECIFICE DIRECȚIILOR Șl COMPARTIMENTELOR BIBLIOTECII

 • 5.1. Director

 • 5.2. Compartimentul Asistență Juridică

 • 5.3. Director Adjunct de Specialitate

 • 5.3.1 Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

 • 5.3.2 Serviciul împrumut carte

 • 5.3.3 Serviciul Comunicarea Colecțiilor

 • 5.3.3.1 Sala de lectura carte

 • 5.3.3.2 Sala de lectura periodice

 • 5.3.4 Compartimentul Filiale

 • 5.3.4.1  Filiala 2

 • 5.3.4.2 Filiala 4

 • 5.3.5 Compartimentul Mediateca

  • 5.4. Compartimentul Resurse Umane, Secretariat si Depozit legal

  • 5.5. Director adjunct

   • 5.5.1 Compartiment Administrativ, întreținere si Achiziții Publice


   • 5.5.2 Compartimentul Financiar Contabil

   • 5.5.3 Serviciul Informatizare

    • 5.5.3.1. Compartimentul Informatizare

    • 5.5.3.2. Compartimentul înscriere unica

    • 5.5.3.3. Filiala 5

    • 5.5.3.4. Compartimentul Metodic

 • 5.6 Serviciul de Formare și Informare continuă

 • 5.6.1 Centrul de Informare Comunitară.

 • 5.6.2 Centrul Regional de Formare

 • 5.6.3  Secția pentru Copii și Tineret

 • 5.6.3.1. împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

 • 5.6.3.2. Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

 • 5.7 Serviciul Relații Externe

 • 5.7.1 Biblioteca Engleză

 • 5.7.2 Biblioteca Maghiara

 • 5.7.3 Biblioteca Franceză

 • 5.7.4 Filiala 1. Biblioteca mobila

 • 5.8 Serviciul Bibliografic. Revista Ăstra

 • 5.8.1 Compartimentul Colecții speciale

 • 5.8.2 Compartimentul Bibliografic. Revista Astra

 • 5.8.3 Filiala 3

 • 5.8.4 Compartimentul Legatorie

CAP.VI. REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

 • 6.1. Serviciile publice asigurate de bibliotecă

 • 6.1.1. Servicii prestate gratuit

 • 6.1.2. Servicii prestate contra cost

 • 6.2. înscrierea și eliberarea permiselor de intrare în bibliotecă

 • 6.3. Condițiile generale privind împrumutul documentelor la domiciliu sau pentru consultarea pe loc

 • 6.3.1. împrumutul documentelor la domiciliu

 • 6.3.2. Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

 • 6.3.3. Regulamentul de funcționare la Sala calculatoarelor si Internet

 • 6.3.4. Regulamentul de funcționare a Serviciului Colecții Speciale. Sala de studiu

 • 6.3.5. Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică

 • 6.3.6. Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Sala de lectură

 • 6.3.7. Regulamentul de funcționare a Secției pentru Copii și tineret

 • 6.3.8. Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară. Metodic

6.3.9 Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

 • 6.4. Drepturile utilizatorilor

 • 6.5. Obligațiile utilizatorilor

 • 6.6. Sancțiuni

CAP.VII. OBLIGAȚIILE GENERALE ALE UTILIZATORILOR PENTRU PREVENIREA Șl

STINGEREA INCENDIILOR

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexa 1 - Taxe și tarife pentru servicii publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene „George Barițiu”

Anexa 2 - Calculul penalităților

Anexa 3 - Fișă contract de împrumut

Anexa 4 - Fișa contract de utlizare

Anexa 5 - Contract (de parteneriat cu privire la serviciile oferite de Biblioteca

Județeană "George Barițiu” prin secțiile de jucăriotecă și calculatoare)

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV
CAPITOLUL I

Organizarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

 • 1.1- Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.- (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov - astfel denumită în toate actele și înscrisurile oficiale - este o instituție publică de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov, în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările si completările ulterioare și al Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecilor publice din Romania.

 • (2) Biblioteca Județeană “George Barițiu”Brașov este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, în slujba comunității județene; ea permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și alte surse proprii de informații.

 • (3) Biblioteca asigură egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire

de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

 • (4) Principalele atribuții ale bibliotecii publice sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colecțiilor de cârti, publicațiilor seriale, a altor documente de biblioteca si a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora in scop de informare, cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea si desfasurarea de proiecte si programe culturale, inclusiv in parteneriat cu autoritati si instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; in cadrul societarii informației biblioteca are rol de importanta strategica.

Art. 2.- Biblioteca are personalitate juridică, firmă și sigiliu proprii; biblioteca are sediul propriu în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.35, din anul 1967.

Art. 3. (1) Biblioteca județeană “George Barițiu” este o instituție non-profit, finanțată de la bugetul ^județean, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau în cele ale instituțiilor tutelare.

 • (2) Biblioteca publică poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

 • (3) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov poate primi finanțare din fonduri externe nerambursabile in cadrul programelor europene.

1.2 - Secțiunea II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 4.-   (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov este o bibliotecă publică, de drept public,

înființată și organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov și funcționează potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, având următoarea structură organizatorică:

- consiliu de administrație

consiliu științific

director

director adjunct de specialitate

director adjunct consilier juridic

 • -   7 servicii specializate

24 compartimente și secții specializate

(2) Biblioteca are autonomie organizatorică și de funcționare, se poate afilia la organizații și asociații profesionale de profil, la consorții locale și programe de cooperare în plan local, regional, național sau internațional, fără a accepta însă eventuale ingerințe de ordin propagandistic sau politic.

CAPITOLUL II

Conducerea și administrarea Bibliotecii Județene “Georqe Barițiu” Brașov

 • 2.1 - Consiliul de Administrație

Ărt. 5.- Consiliul de Administrație, având rol consultativ, este format din :

 • -   director - președinte

director adjunct de specialitate

director adjunct

 • -   jurist

3 șefi serviciu

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

referent resurse umane observator sindicat, conform legii

Art. 6.- Activitatea de secretariat este asigurată de referentul de resurse umane.

Art. 7.- Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • a) Avizează Planul managerial anual și Strategia de dezvoltare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov propuse de directorul instituției.

 • b) Avizează proiectele de Organigramă și Stat de Funcții

 • c) Aprobă primele salariale stabilite în conformitate cu legea

 • d) Aprobă sancțiunile disciplinare stabilite de comisiile de anchetă

 • e) Avizează memoriile justificative înaintate Consiliului Județean Brașov

 • f)  Are rol consultativ în modificările strategiei de dezvoltare apărute în timpul anului

 • g) Avizează Proiectul de Buget

 • h) Avizează Proiectele de Regulamente

Ărt. 8.- Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 9.- Consiliul de Administrație adoptă hotărâri valabile în prezența majorității simple.

 • 2.2 - Director

Art. 10.- Directorul este numit, sancționat și eliberat din funcție de Consiliul Județean Brașov.

Art. 11.- Directorul este ordonator de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terții în plan intern și internațional.

Art. 12.- Directorul este conducătorul instituției și în această calitate răspunde de organizarea și funcționarea bibliotecii pe baza contractului de management, organigramei, statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare precum și a celui de ordine interioară, elaborate în condițiile egii și avizate de Consiliul Județean.

CAPITOLUL III

Organe de lucru ale conducerii bibliotecii

 • 3.1 - Consiliul Științific

Art. 13.- Consiliul Științific are rol consultativ și este alcătuit din 9 membri, având în componență membri din principalele compartimente ale bibliotecii:

Director - președinte

Director adjunct de specialitate

 • -  împrumut carte

Relații externe.

Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

Informatizare

Comunicarea colecțiilor

 • -  Centrul de Informare și Formare continuă

 • -   Bibliografic. Revista ASTRA

Art. 14.- Consiliul Științific este abilitat să se pronunțe asupra tuturor problemelor profesionale privind activitatea bibliotecii și are următoarele competențe:

elaborează strategia și stabilește direcțiile de dezvoltare a fondului bibliotecii;

- elaborează programe și acțiuni de diversificare și modernizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare și de promovare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale locale; stabilește strategiile privind perfecționarea personalului;

analizează proiectele de acțiuni culturale și propune includerea în Programul acțiunilor culturale pe anul următor;

- elaborează programe de studii și cercetări în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și sociologiei lecturii;

analizează activitatea de valorificare a colecțiilor.

 • 3.2- Comisia de Achiziții unități de bibliotecă

Art. 15.- Comisia de Achiziții are în componență 9 membri, numiți prin dispoziția directorului.

Art. 16.- Comisia de Achiziții are următoarele atribuții:

- stabilește politica de achiziții și necesarul anual, trimestrial și lunar de unități de bibliotecă în limita fondurilor bugetare, a profilului bibliotecii și a ponderii minorităților în cadrul comunității;

analizează și aprobă comenzile lunare cu titlurile de aprovizionat.

Art. 17.- Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, lucrând în prezența majorității.

CAPITOLUL IV

Atribuțiile Bibliotecii Județene “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

 • 4.1- Atribuții generale

Art. 18.- Biblioteca Județeană. “George Barițiu” Brașov, ca instituție de cultură care face parte integrantă din sistemul informațional național, îndeplinește, corespunzător nivelului său de organizare, a resurselor alocate și a cerințelor comunității județene, următoarele atribuții:

 • a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de documente; biblioteca județeană organizează, în condițiile legii, Depozitul legal la nivelul comunității județene Brașov;

 • b) asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare pe loc a colecțiilor de informare comunitară, documentare, lectură și educație permanentă, prin secțiile de la sediu, filiale ori puncte de informare și împrumut, cu respectarea normelor de circulație și evidență a documentelor, precum și a utilizatorilor;

 • c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și /sau automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

 • d) organizează sau oferă, la cerere, activități/servicii de informare bibliografică și documentare, în sistem tradițional sau informatizat; elaborează, editează ori conservă în baze de date bibliografia locală curentă, realizată la nivelul comunității județene;

 • e) facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare și comunicare la distanță;

 • f) inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă;

 • g) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, studii și cercetări în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei, științelor informării și al sociologiei lecturii, organizează reuniuni științifice de profil, redactează și editează produse culturale necesare membrilor comunității;

 • h) Biblioteca Județeană "George Barițiu” Brașov are rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza județului Brașov.

 • i) Realizează programe culturale anuale/strategii multianuale în care se includ proiecte culturale finanțate din fonduri proprii sau alte surse (donații, subvenții, colaborări).

Art. 19.- Biblioteca publică oferă utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit disponibilităților și dotărilor existente, în condițiile legii și cu avizul Consiliului Județean, unele servicii, pe bază de tarife, stabilite prin regulamente proprii de organizare și funcționare, constând în principal Jin: închirieri temporare de spații, copiere și multiplicare de documente indiferent de tipul de suport. Cuantumul tarifelor este stabilit de Consiliul Județean Brașov. Fondurile astfel constituite se utilizează pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea și dotarea cu documente și echipamente specifice.

CAPITOLUL V

Atribuțiile specifice direcțiilor și compartimentelor bibliotecii

 • 5.1 - Director

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • a) elaborează și propune spre aprobare proiectul de buget al instituției;

 • b) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • c)  negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

 • e) aprobă fisele de post si fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților

 • f)  acționează pentru gospodărirea și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;

 • g) coordonează realizarea proiectelor culturale incluse în Programul anual al acțiunilor culturale;

 • h) conduce Consiliul de Administrație al bibliotecii, în calitate de președinte;

 • i)  numește Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte;

 • j)  conduce Consiliul Științific al bibliotecii în calitate de președinte

 • 5.2-   Asistență juridică

Compartimentul Asistență juridică este organizat și funcționează în subordinea directă a conducătorului instituției, având următoarele atribuții principale:

reprezintă Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov în fața instanței judecătorești;

redactează și promovează acțiunile și căile de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

asigură consultanță de specialitate;

avizează, la solicitarea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției, precum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;

avizează angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obiectul de plată înainte de a fi supuse CFPP și alte documente la solicitarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu;

transmite la compartimentele bibliotecii note informative privind legislația nouă sau modificări care interesează compartimentele de specialitate, redactează acte și opinii juridice

 • -   se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3- Director Adjunct de Specialitate

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • -   de dezvoltare, conservare, evidențiere și gestionare a colecțiilor bibliotecii;

 • -   de prelucrare biblioteconomică a colecțiilor

 • -  de împrumut, de informare și documentare;

 • -   de achiziție de unități de bibliotecă;

de valorificare a colecțiilor de documente în scopul efectuării unor studii și cercetări în domeniul bibliologiei și biblioteconomiei;

 • -  de împrumut interbibliotecar

 • -   în lipsa directorului instituției execută atribuțiile delegate prin act de dispoziție;

avizează procedurile de lucru aferente activităților din compartimentele pe care le coordonează și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern.

Directorul adjunct de specialitate are în subordine și coordonează următoarele departamente:

 • 1.  Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor

 • 2. Serviciul de împrumut carte

 • 3.  Serviciul Comunicarea colecțiilor

 • 4. Compartimentul Filiale.

 • 5. Compartimentul Mediateca

 • 5.3.1- Serviciul Dezvoltarea și prelucrarea colecțiilor. Referințe

Serviciul are următoarele atribuții pe care le exercită conform prevederilor legale: achiziționează unitățile de bibliotecă;

organizează evidența globală și individuală a documentelor în sistem tradițional și automatizat;

 • -   urmărește mișcările (intrări, ieșiri) ale unităților de bibliotecă; raportează lunar și trimestrial mișcarea și structura fondurilor pe gestiuni;

 • -   prelucrează biblioteconomie unitățile de bibliotecă, pe suport tradițional și electronic, prin efectuarea operațiunilor specifice de catalogare, clasificare, cotare sistematico-alfabetică;

 • -   organizează, întreține și actualizează cataloagele bibliotecii;

 • -  completează baza de date a bibliotecii;

 • -   asigură schimbul interbibliotecar;

realizează și întreține catalogul on-line al bibliotecii;

creează și actualizează fișierele de autoritate; furnizează informații și referințe electronice

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 9 posturi.

 • 5.3.2- Serviciul de împrumut carte

Serviciul de împrumut carte are următoarele atribuții principale:

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu;

 • -   acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

organizează acțiuni culturale;

participă la manifestările culturale organizate de bibliotecă sau de alte instituții de cultură;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 7 posturi.

 • 5.3.3- Serviciul Comunicarea colecțiilor.

Serviciul Comunicarea colecțiilor este condus de un sef de serviciu, și este deservit de 9 posturi. Serviciul are in componenta doua compartimente si desfasoara următoarele activitati:

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, controlând condițiile de bună desfășurare a acestora;

organizează acțiuni culturale;

efectuează evidența zilnică a publicațiilor, în vederea realizării statisticilor trimestriale și anuale;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; pune la dispoziția utilizatorilor puncte de acces internet;

asigură împrumutul interbibliotecar;

se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3.3.1. - Sala de lectura carte

Compartimentul este deservit de 6 posturi și are următoarele atribuții principale:

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de biblioteca in Sălile de lectura;

rezolva cererile de imprumut interbibliotecar;

 • -  gestionează fondul de carte de la Depozitul General;

 • -   asigura îndrumarea și supravegherea în vederea utilizării serviciilor Internet; asigura asistență de specialitate în elaborarea documentelor electronice;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3.3.2- Sala de lectura periodice

Compartimentul este deservit de trei posturi cu următoarele atribuții:

asigură servicii de consultare pe loc a publicațiile periodice ale bibliotecii;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   asigură servicii de consultare legislativă pe suport tradițional și în format electronic;

asigura îndrumarea și supravegherea în vederea utilizării serviciilor Internet; asigura asistență de specialitate în elaborarea documentelor electronice; gestionează fondul de publicații periodice aflate in sala de lectura, in depozitele compartimentului;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.3.4 - Compartimentul Filiale

Compartimentul are următoarele atribuții principale:

 • -   organizează și pune la dispoziția utilizatorilor fondul de carte de care dispune, asigurând servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în secție a publicațiilor;

 • -   asigură înscrierea utilizatorilor în baza Regulamentului de organizare și funcționare;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Compartimentul este deservit de 3 posturi distribuite în doua filiale pe teritoriul municipiului după cum urmează:

 • 5.3.4.1 - Filiala nr. 2

Filiala este situată în str. Prunului nr. 41 (Cartier Noua) și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți și copii. Filiala este deservită de două posturi.

 • 5.3.4.2- Filiala nr. 4

Filiala este situată în str. Berzei nr. 2 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii. Filiala este deservită de un post.

 • 5.3.5 - Compartimentul Mediateca

Compartimentul Mediatecii este deservit de doua posturi și are au următoarele atribuții: asigură servicii de împrumut la domiciliu a publicațiilor, indiferent de suport; organizează audiții colective și individuale, precum și alte acțiuni culturale;

 • -   asigură consultarea publicațiilor electronice ale bibliotecii (CD-uri, dischete, DVD-uri) în sala de audiții;

asigură consultarea în secție a publicațiilor din fondul de referință

Organizează expoziții de arta plastica;

efectuează controlul intern;

se conformează procedurilor specifice;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

5.4 Compartimentul Resurse Umane. Secretariat si Depozit legal

Compartimentul Resurse Umane- Secretariat si Depozit legal asigură desfășurarea următoarelor activități:

 • -   evidența personalului, stat funcții, organigramă, fișe de post, evaluarea personalului;

 • -   elaborarea referatelor pentru emiterea dispozițiilor de încadrare;

 • -   întocmirea situațiilor privind existentul și mișcarea personalului;

organizare concursuri;

 • -   face parte din comisia de recepție a mărfurilor; efectuează controlul intern;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice;

 • -   organizează depozitul legal

 • -   gestionează depozitul legal

asigură servicii de consultare la sala de lectură a unităților de bibliotecă din fondul Depozit Legal, pe bază de cerere aprobată de director

Compartimentul este deservit de două posturi.

 • 5.5 - Director Adjunct

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează si organizează următoarele activitati:

 • -   de efectuare a operațiunilor financiar - contabile; de evidenta a bunurilor;

 • -   de asigurare a condițiilor materiale pentru desfasurarea activitatilor si gospodărirea spatiilor bibliotecii;

 • -  organizează activitatea compartimentelor pe care le le coordonează, respectiv compartimentul financiar - contabil si compartimentul administrativ si achiziții publice;

 • -  elaboreaza/avizează procedurile de lucru aferente activităților compartimentului financiar-contabil și respectiv procedurile de lucru aferente activităților din compartimentul administrativ si achiziții Publice, și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern;

alte sarcini trasate de directorul instituției.

Coordonează următoarele compartimente și servicii:

 • -  Compartimentul Administrativ. întreținere si Achiziții Publice

Compartimentul Financiar-Contabilitate

 • -   Serviciul Informatizare

 • -   Serviciul de Informare si formare continua

 • 5.5.1 - Compartiment Administrativ. întreținere și Achiziții publice.

în cadrul compartimentului figurează 10 posturi .

Compartim entul are următoarele atribuții:

 • -  asigură achiziționarea materialelor necesare pentru buna desfășurare a activității instituției;

 • -  compară oferte și propune încredințări directe; atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • -   administrează și gestionează patrimoniul instituției;

răspunde de activitatea de protecție și pază împotriva incendiilor;

 • -   desfășoară activități de întreținere, reparații și curățenie necesare în interiorul instituției;

asigură multiplicarea și legarea documentelor și publicațiilor; se conformează procedurilor specifice;

Compartimentul este deservit de 10 posturi.

 • 5.5.2 - Compartimentul Financiar-Contabilitate

In cadrul Compartimentului Financiar-Contabil figurează 4 posturi.

Compartimentul este astfel organizat încât asigură:

informații directorului unității cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu;

 • -   contabilitatea financiară;

 • -   contabilitatea de gestiune;

 • -   întocmirea situațiilor trimestriale și anuale;

 • -   contabilitatea veniturilor extrabugetare;

 • -   evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

 • -  evidența angajamentelor bugetare și legale conform prevederilor Legii 500/2002 , Legii finanțelor publice locale și Legii 273/2006;

respectarea reglementărilor financiar-conabile în vigoare.

 • 5.5.3 - Serviciul Informatizare

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 8 posturi și are următoarele atribuții:

 • 5.5.3.1. - Compartimentul Informatizare

Compartimentul Informatizare, deservit de două posturi și are următoarele atribuții:

 • -   gestionarea programului de bibliotecă Liberty;

acordă asistență tehnică pentru exploatarea tehnicii de calcul din bibliotecă;

 • -  implementează programe, upgrade-uri;

 • -   întreține pagina de internet a bibliotecii;

alcătuiește materiale publicitare;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; se conformează procedurilor specifice.

 • 5.5.3.2. - Compartimentul înscriere Unică

Compartimentul înscriere Unică este deservit de două posturi și are următoarele atribuții: realizează înscrierea unică a cititorilor în sistem informatizat,

 • -   centralizează încasările zilnice, actualizează permisele;

furnizează informații despre secțiile, filialele și fondurile de publicații ale instituției;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

 • 5.5.3.3 - Filiala nr. 5

Filiala este situată în B-dul Griviței nr.51 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți. Filiala este deservită de trei posturi.

se conformează procedurilor specifice

 • 5.5.3.4 - Compartimentul Metodic

Compartimentul este deservit de un post care are următoarele atribuții:

întocmește programele de asistență de specialitate pentru bibliotecile publice din județ și realizează îndrumarea metodologică a bibliotecarilor respectivi; centralizează indicatorii de performanță ce reflectă activitatea bibliotecilor publice;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6 - Serviciul de Informare și Formare continuă

Serviciul de Informare și Formare continuă este condus de un șef serviciu si are in subordine Centrul de informare Comunitara, Centrul Regional de Formare, Secția pentru Copii si Tineret.

 • 5.6.1- Centrul de Informare Comunitară.

 • -   asigura servicii de informare pentru toate categoriile de public pe teme locale si comunitare;

administrează si actualizeaza baza de date INFOLOCALIA;

 • -  colaborează cu Compartimentul Proiecte si Programe Europene si Biroul Relații Externe in realizarea proiectelor culturale cu parteneri interni si externi;

 • -  elaborează instrumente pentru identificarea nevoilor de informare ale utilizatorilor;

 • -   participa la realizarea de produse info-documentare;

se conformează procedurilor specifice.

Compartimentul este deservit de 3 posturi.

 • 5.6.2 - Centrul Regional de Formare

 • -   identifica nevoile de formare ale adultulor din județul Brașov;

 • -  elaborează programe de formare continua a adultilor;

 • -   organizează si susține cursuri de formare continua a adultilor;

 • -   dezvolta si administrează cursuri de e-learning;

administrează platforma de e-learning a centrelor regionale de formare de la nivelul bibliotecilor publice;

participa la reuniunile anuale ale instituțiilor si organizațiilor furnizoare de servicii si programe de formare a adultilor;

Compartimentul este deservit de 1 post.

 • 5.6.3 - Secția pentru Copii și Tineret

Secția pentru Copii și Tineret este parte a Bibliotecii Județene „George Barițiu” și este situată în str. luliu Maniu nr.6.

Scopul Secției pentru Copii și Tineret este de a promova cunoștințele și aptitudinile ce stau la baza dezvoltării armonioase și sănătoase a copiilor, prin următoarele tipuri de acțiuni:

 • -   informare și documentare pe diferite categorii și etape de vârstă și interes de studiu;

activități de educație non-formală (audiții muzicale, vizionări de filme, expoziții tematice, ateliere, cursuri, dezbateri);

 • -   colaborări și parteneriate cu grupuri, instituții, societăți, fundații la nivel național și internațional;

 • -  colaborează și diseminează la nivel național exemplele de bune practici ale secțiilor de copii, prin Centrul de excelență pentru servicii oferite copiilor cu vârste între 0-14 ani;

elaborează studii și cercetări cu privire la serviciile de bibliotecă oferite copiilor cu vârste între 0-14 ani;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Secția pentru Copii și Tineret este deservit de 3 posturi și este structurată după cum urmează:

 • 5.6.3.1- împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

Atribuții principale:

asigură servicii de împrumut la domiciliu a cărților și a documentelor multimedia;

 • -   asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă; acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

 • -   promovează fondul secției prin activități specifice: expoziții, audiții, vizionări, cercuri literar-artistice;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   întocmește statisticile zilnice, lunare, trimestriale și anuale

 • -   efectuează controlul intern;

 • -  elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.6.3.2- Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

Atribuții specifice:

asigură jocuri și jucării pentru desfășurarea activităților individuale și de grup;

 • -   asigură desfășurarea atelierelor de lucru instructiv-educative și distractiv-recreative;

organizează cursuri de inițiere în utilizarea calculatoarelor, pentru copii până la 14 ani;

coordonează activitatea clubului de internet; organizează acțiuni culturale;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

 • 5.7 - Serviciul Relații Externe.

Serviciul are următoarele atribuții principale:

elaborează programe culturale în scopul dezvoltării centrelor culturale aflate în subordine

colaborează cu Centrul de Informare Comunitară în realizarea proiectelor culturale cu partenerii interni și externi;

 • -   constituie, organizează, dezvoltă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de publicații în limbi străine;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sistem de sală de lectură, cu respectarea regimului de circulație a documentelor;

 • -   organizează acțiuni culturale care susțin activitatea centrelor culturale;

 • -  oferă serviciul de împrumut interbibliotecar pentru documentele in limbi străine;

 • -   coordonează activitatea bibliotecilor în limbi străine;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și este deservit de 7 posturi de specialitate.

 • 5.7.1- Biblioteca Engleză

asigura asistenta beneficiarilor in procesul de informare si lectura, pe baza colecției de documente in limba engleza;

 • -  asigura acces gratuit la internet prin intermediul programului Biblionet;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba engleză, indiferent de suport;

 • -  îndrumă și oferă informații specifice utilizatorilor despre burse de studiu, edituri britanice precum si materiale pentru pregătirea examenelor de limba engleză (IELTS, TOEFEL, Cambridge);

propune și organizează acțiuni culturale specifice;

 • -   colaborează cu cadre didactice de specialitate de nivel preuniversitare și universitar pentru realizarea obiectivelor centrului și pentru satisfacerea cerințelor de informare ale beneficiarilor (gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru elevi, in scoli generale si licee prin intermediul bibliobuzului;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

Are două posturi.

 • 5.7.2- Biblioteca Maghiara

dezvoltă și conduce proiecte culturale pentru conservarea și comunicarea moștenirii culturale a minorităților;

promovează, prin acțiuni specifice, dialogul interetnic;

 • -   întreține parteneriate cu instituții și asociații culturale locale, care au obiective similare;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba maghiară, indiferent de suport;

oferă informații bibliografice;

 • -   asigură acces internet gratuit pe calculatorul provenit din programul Biblionet;

 • -   efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și a utilizatorilor;

 • -   consultă cataloage de librării și site-uri în vederea întocmirii propunerilor de achiziții

Are un post.

 • 5.7.3- Biblioteca Franceză

 • -   asigură desfășurarea parteneriatului cu Alianța Franceză din Brașov

pentru a servi cerințele de informare, studiu și lectură ale utilizatorilor, facilitând accesul publicului la documente și lucrări francofone;

 • -   asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba franceză, indiferent de suport;

gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru copii, din colecția secției, în școli prin intermediul bibliobuzului;

organizează manifestări culturale specifice în domeniul francofoniei (cine-club, expoziții, spectacole, serate muzicale, concursuri școlare, ateliere de lectura si creativitate);

 • -   colaborează cu profesorii de limba franceză din școli și universități pentru realizarea obiectivelor secției și pentru satisfacerea necesităților bibliografice ale cititorilor;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

 • -   asigură acces internet gratuit, la internet gratuit pe calculatoarele provenite din programul Biblionet

indruma si oferă informații specifice utilizatorilor despre examenele de limba franceza (TEF, TEFaQ, TCF, DELF, DALF), testele de evaluare si cursurile de limba franceza organizate de Alianța Franceza

Consulta cataloage de librarii si site-uri in vederea întocmirii propunerilor de achiziții

Are trei posturi.

 • 5.7.4 - Filiala nr. 1 - Bibliotecă Mobilă

Filiala este situată în str. Anghel Saligny nr. 15 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii.

Din fondul de carte de la această filială se asigură serviciile Bibliotecii Mobile care împrumută periodic publicații in limba romana si in limbi străine, bibliotecilor publice din județ.

Filiala este deservită de un post.

se conformează procedurilor specifice

 • 5.8 Serviciul Bibliografic. Revista ASTRA

Serviciul este condus un șef de serviciu și este deservit de 7 posturi și are următoarele atribuții principale:

 • -   elaborează bibliografia Brașovului și bibliografia retrospectivă a Brașovului;

 • -   organizează acțiuni culturale;

 • -   elaborează studii care valorifică colecțiile bibliotecii și bibliografii tematice;

 • -  asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în gestiunea biroului „Bibliografic”, în regim de sală de lectură cu acces liber la raft;

 • -  organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

 • -  efectuează controlul intern;

 • -  se conformează procedurilor specifice.

Colegiul de redacție stabilește :

 • -  strategia și direcțiile de dezvoltare ale editurii;

 • -  tarifele pentru plata colaboratorilor;

 • -  prețul de vânzare al revistei;

 • -  stabilirea numărului de colaboratori.

Revista ASTRA apare, într-o serie nouă, bianual având programul și direcția de orientare a unei reviste de cultură, literatură și artă.

Revista ASTRA utilizează permanent colaborări cu autori din țară și din străinătate.

Angajații responsabili cu revista ASTRA au următoarele obligații:

 • -  să contacteze și să atragă colaboratori valoroși;

 • -  să pregătească la timp materialele pentru tipar;

 • -  să întocmească sumarul fiecărui număr al revistei.

Materialele proprii ale acestor angajați , care nu sunt cuprinse în sarcinile de serviciu, se plătesc în regim de colaboratori.

 • 5.8.1 Compartimentul Colecții Speciale

în cadrul Serviciului Bibliografic. Revista ASTRĂ funcționează Compartimentul Colecții Speciale cu următoarele atribuții :

asigurarea serviciului de consultare pe loc a documentelor aflate în depozitul de la Colecții speciale ,în regim de sală de lectură

 • -  se conformează procedurilor specifice.

 • 5.8.2 - Filiala nr. 3

Filiala este situată în str. Soarelui nr. 6 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți. Filiala este deservită de un post.

 • 5.8.3 - Compartimentul Legatorie

Compartimentul este deservit de un post si:

asigura legarea documentelor si publicațiilor bibliotecii

 • -  se conformează procedurilor specifice

CAPITOLUL VI

Regulamentul Serviciilor Pentru Public

 • 6.1 - SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Art. 20.- Biblioteca Județeană "George Barițiu” - Brașov, în calitatea ei de instituție de profil cu funcții de informare, educație, cultură, cercetare și recreere asigură următoarele servicii pentru public:

 • 6.1.1 - Secțiunea I - Servicii prestate gratuit:

 • 6.1.1.1. - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secțiile de împrumut la domiciliu;

 • 6.1.1.2 - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură și spații special amenajate în acest scop;

 • 6.1.1.3 - Oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date (în sistem tradițional sau informatizat);

 • 6.1.1.4. - Salvarea documentelor consultate pe suport electronic (memory stick);

 • 6.1.1.5. - Navigare pe Internet; accesul nelimitat la internet pe calculatoarele personale prin conexiune Wl -FI;

 • 6.1.1.6 - Audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, diapozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-urilor, CD-urilor, DVD -urilor în sala amenajată în acest scop;

 • 6.1.1.7 - împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituției;

 • 6.1.1.8 - Studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților rare, iconografiei, hărților etc., în original sau facsimil, fotografii, microfilme, în sala Compartimentului “Colecții Speciale”;

 • 6.1.1.9. - Asistență de specialitate pentru cercetarea și consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem informatizat;

 • 6.1.1.10. - Consultații biblioteconomice și privitoare la tehnica muncii intelectuale la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate;

 • 6.1.1.11. - Informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii sau, în perspectivă, prin accesul on-line la resursele disponibile în rețeaua națională și internațională;

 • 6.1.1.12. - Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative etc.

 • 6.1.1.12. - Eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare pentru copiii și tinerii până la 18 ani, șomeri și pensionari;

 • 6.1.1.13. - Cursuri de IT pentru utilizatorii de diferite categorii de vârstă și socio-profesionale.

 • 6.1.2 - Secțiunea II - Servicii prestate contra cost:

 • 6.1.2.1. - Taxa pentru eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare:

 • 6.1.2.1.1 - pentru elevii peste 18 ani si studenti se aplica o reducere de 50%;

 • 6.1.2.1.2 - pentru persoanele sub 18 ani, pensionari, șomeri si persoane cu nevoi speciale se aplica o reducere de 100%;

• categoriile de cititori menționați la punctele 6.1.2.1.1 si 6.1.2.1.2 beneficiază de reducere in baza unor acte doveditoare (carnet de elev/student, copie certificat de nastere/CI, cupon de pensie, carnet șomer sau a certificatului de persoana cu nevoi speciale)

 • 6.1.2.2. - Imprimarea de acte normative din baza de date legislativă;

 • 6.1.2.3. - Imprimarea de documente privind informații europene și locale și de pe Internet.

 • 6.1.2.4. - Fotocopierea și multiplicarea documentelor existente în colecțiile bibliotecii, respectându-se prevederile Legii nr.8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • 6.1.2.5. - Inscripționarea CD-ROM cu informații europene și locale;

 • 6.1.2.6. - închirierea de spații: mansarda Casei Baiulescu, camere de oaspeți;

 • 6.1.2.7. - Tarifele se stabilesc prin hotărâre de către Consiliul Județean Brașov și se regăsesc în Anexa 6.

 • 6.2 - ÎNSCRIEREA Șl ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE ÎN BIBLIOTECĂ

Art. 21.- Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza "Fișei contract de împrumut" care se încheie la data înscrierii la bibliotecă (anexa nr. 3)

Art. 22.- în baza încheierii " Fișei contract de împrumut" si a taxei menționate in secțiunea 6.1.2.1, se eliberează permisul de intrare.

Art. 23.- Semnarea fișei contract de împrumut implică acceptarea de către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a bibliotecii, referitoare la serviciul de împrumut la domiciliu și consultare a publicațiilor în sălile de lectură.

Fisa contract de impumut se intocmeste in doua exemplare si are rol de titlu executoriu.

 • 6.2.1 CATEGORII DE PERMISE

Ărt. 24.- Permisul galben se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1.2.1.2)

 • •  și actelor de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate) cu dovada domiciului stabil sau flotant în județul Brașov. în cazuri excepționale, cu aprobarea direcțiunii (cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat în secții) și altor categorii de persoane.

Art. 24.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu -specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria_____nr.______”, iar permisul va fi eliberat pe numele

tânărului.

Art. 24.2- Permisul este valabil în toate secțiile și filialele bibliotecii

Art. 24.3 - Permisul de intrare este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 24.4.. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 25.- Permisul alb se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  a bonului fiscal pentru achitarea permisului (excepție persoanele prevăzute la punctul 6.1.2.1.2)

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pașaport) indiferent de domiciliu.

Art. 25.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria_____nr.______”, iar permisul va fi eliberat pe numele

tânărului.

Art. 25.2 - Permisul alb este valabil în toate sălile de lectură și InfoSal® și numai dacă este însoțit de actul de identitate.

Art. 25.3. - Permisul alb este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 25.4. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Ărt. 26.- Permisul verde este gratuit și se obține în baza :

 • •  semnării "Fișei contract de împrumut",

 • •  actelor de identitate (buletin de identitate/carte de identitate/pașaport) indiferent de domiciliu.

Art. 26.1 - Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria______nr.______”, iar permisul va fi eliberat pe numele

tânărului.

Art. 25.2 - Permisul verde este valabil la InfoSal© și la calculatorele - donație IREX din celelalte secții și filiale ale bibliotecii, numai dacă este însoțit de actul de identitate.

Art. 25.3. - Permisul verde este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

Art. 25.4. ■ Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art.28.- Pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate, se pot elibera permise valabile doar în filialele emitente, în conformitate cu art. 22 și art. 24 din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

 • 6.3 - CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR LA

DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTAREA PE LOC

 • 6.3.1- Secțiunea I - împrumutul documentelor la domiciliu

Art. 29.- împrumutul documentelor la domiciliu se realizează prin Serviciul de împrumut carte, Mediatecă, Filialal, Filiala2, Filiala3, Filiala4, Filiala5, Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleză, Centrul Cultural Maghiar și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia.

Art. 30.- Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar posesorii permisului de bibliotecă cu acces general (permis galben), pe care îl vor prezenta bibliotecarului la intrarea în secție. După alegerea publicațiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar, împreună cu permisul de bibliotecă și actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate), pentru a-i fi înregistrate în fișa personală și pentru a i se comunica data de restituire.

 • a. Timpul de staționare în sectoarele împrumut carte și împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia este de aproximativ 20 minute.

 • b. Pe parcursul unei zile se pot face maxim două împrumuturi de către un utilizator.

Art. 31.- Accesul la baza de date a bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarilor.

Art. 32.- Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documente de bibliotecă.

Art. 33.- împrumutul se acordă pe o perioadă de 14 zile. împrumutul publicațiilor se poate prelungi de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal, prin telefon sau e-mail, în termenul împrumutului inițial.

Art. 34.- Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecțiile bibliotecii, pot fi obținute de la alte biblioteci, prin împrumut interbibliotecar.

Art. 35.- Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de efectuarea împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conținut schimbat etc.) vor fi semnalate bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-și răspunderea.

Art. 36.- Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 37.- Angajații Bibliotecii Județene "George Barițiu” beneficiază de împrumutul a până la 10 documente, acesta fiind evidențiat în fișele "bibliotecari". împrumutul se acorda pe o perioada de cel mult 6 luni.

Art.38.- în cazul utilizatorilor studenți, fișa de lichidare va fi semnată la Serviciul împrumut carte numai după restituirea tuturor unităților de bibliotecă împrumutate din toate secțiile și filialele și după achitarea penalităților pentru întârziere, dacă acestea există în fișa utilizatorului.

 • 6.3.2 - Secțiunea II - Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

Art. 39.- Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, audiere sau vizionare se face în baza "Permisului de intrare" și a actului de identitate, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.

Art. 40.- Pentru obținerea documentului de bibliotecă, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea documentului de bibliotecă solicitat, utilizatorul va semna de primire.

Art. 41.- Documentele de bibliotecă care fac parte din fondurile depozitului "Colecțiilor speciale", Depozitul general, Depozit legal, precum și din fondurile de referință ale compartimentelor și secțiilor, cat si cele provenite din imprumutul interbibliotecar, pot fi consultate doar pe loc, în regim de sală de lectură, neputând face obiectul împrumutului la domiciliu. Publicațiile Depozitului Legal nu fac obiectul împrumutului sau schimbului interbibliotecar, reprezentând fondul intangibil al patrimoniului cultural național mobil.

Ărt. 42.- Discurile, casetele video, CD-urile, CD-ROM-urile și DVD-urile se pot împrumuta la domiciliu. De asemenea, acestea se pot viziona și studia în săli special amenajate; pentru obținerea fiecărui document de bibliotecă solicitat se completează un buletin de cerere tipizat.

 • 6.3.3 - Regulament de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public

Biblioteca Județeană “George Barițiu,, Brașov oferă utizatorilor săi înscriși serviciul de acces la ...iiternet pentru înlesnirea activităților educaționale.

Biblioteca încurajează accesul gratuit la informare al oricărui membru al comunității, dar recunoaște faptul că această sursă poate fi folosită și în scop abuziv sau nelegitim.

Prezentul regulament precizează condițiile de utilizare a calculatoarelor și de accesare a Internetului în biblioteca publică.

 • 6.3.3.1- Accesul la calculatoare și la Internet

Art. 43.- Utilizatorii au acces la calculatoare și Internet pe baza Permisului de intrare actualizat și a Buletinului de identitate sau a permisului special, de culoare verde, însoțit de Bl/CI; fiecare utilizator va semna de luare la cunoștință a prezentului Regulament și va completa în Registrul de evidență a persoanelor care au acces la internet toate rubricile existente .

\rt. 44.- Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către angajatul de la InfoSal®.

Art. 45.- Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat. Userul și parola fiecărui calculator sunt informații strict confidențiale și sunt deținute numai de către personalul de specialitate al bibliotecii.

Art. 46.- Angajatul de la InfoSal® va verifica în prezența utilizatorului, la închiderea sesiunii de lucru, integritatea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB)

Art. 47.- Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:

 • •  cercetarea catalogului bibliotecii

 • •  acces Internet

 • •  consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecțiile bibliotecii)

 • •  procesare/tehnoredactare

 • •  înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet și baze de date

 • •  scanarea (reproducerea digitala) a documentelor provenite din fondul bibliotecii

Ărt. 48.- Calculatorul nu poate fi folosit decât de către persoana care a semnat de luarea lui în folosință pentru intervalul precizat în registrul de evidență a utilizatorilor care au acces la Internet.

Ărt. 49.- Accesul la Internet este monitorizat; se fac verificări aleatorii ale site-urilor vizitate.

Ărt. 50.- Biblioteca folosește mecanisme de filtrare și control al accesului la informații pe Internet, dar nu poate fi responsabilă pentru conținut. Unele informații disponibile pe Internet pot fi de natură sexuală explicită, controversate sau ofensatoare. Părinții și tutorii trebuie să-și asume responsabilitatea e a decide ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor și să-i îndrume în folosirea Internet-ului și a materialelor la care pot avea acces.

Ărt. 51.- Este interzisă accesarea site-urilor cu natură pornografică și de comercializare a substanțelor interzise prin lege.

Ărt. 52.- Salvarea datelor

 • a. Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru documentele salvate de către utilizatori pe stațiile locale.

 • b. Toți utilizatorii adulți și părinții sau tutorii utilizatorilor cu vârste între 16 - 18 ani vor fi responsabili, conform legislației pentru drepturile de autor, pentru orice informație preluată de pe Internet, prin intermediul computerelor de la InfoSal®, care prejudiciază drepturile de autor.

 • c. Biblioteca nu este responsabilă pentru natura sau acuratețea datelor ori informațiilor preluate și tocate pe Web.

 • d. Biblioteca nu este responsabilă pentru problemele tehnice, care nu depind de ea, ce pot împiedica accesul la Internet.

 • e. Materialele preluate de pe Internet și salvate pe dispozitive de stocare (memory stick) pot conține viruși. Biblioteca nu este responsabilă pentru nici un fel de daune ulterioare provocate de către acești viruși asupra computerelor personale ale utilizatorilor.

Ărt. 53.- Protecția datelor

Nu vor fi dezvăluite informații privind sursele specifice de Internet folosite de către utilizatorii bibliotecii decât la cererea organelor abilitate de lege, cu scopul de a proba comiterea unui delict.

 • 6.3.3.2-Drepturile utilizatorilor

Art. 54.- Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită de o oră, după care se poate prelungi in limita

locurilor disponibile, fără a depăși însă intervalul de 2 ore.

Ărt. 55.- Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru a înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet sau baze de date.

Ărt. 56.- Sunt permise descărcarea și salvarea documentelor pe desktop.

Art. 57.- Documentele descărcate sau create în timpul sesiunii de lucru nu se păstrează în memoria calculatorului. Utilizatorii și le pot transmite prin e-mail.

Art. 58.- Este permisă imprimarea informațiilor la cerere, atunci când serviciul dispune de consumabile, de maxim 5 pagini (CV-uri, scrisori de intenție, bilete de avion, analize medicale, referate, copie după C.l, buletin de identitate, certificate de naștere, de deces, căsătorie)

Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru scanarea documentelor provenite din fondul bibliotecii in limita a maxim 5 pagini

- Utilizatorii elevi pot utiliza facilitățile IT ale bibliotecii doar in afara programului școlar

 • 6.3.3.3- Obligațiile utilizatorilor

Art. 59.- Utilizatorii trebuie să respecte condițiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public.

Art. 60.- Este interzisă accesarea și distribuirea materialelor ilegale sau inacceptabile, cum ar fi forme abuzive de marketing, violență, pornografie sau a materialelor care pot instiga la ură ori discriminarea rasială, religioasă sau sexuală ori accesarea sit-urilor de jocuri de noroc.

Art. 61.- Este interzisă influențarea modului de funcționare a programelor de protecție împotriva virușilor sau orice alt software, hardware sau echipament IT instalat.

Art. 62.- Este interzis cu desăvârșire transferul și facilitarea accesului la informații și date aflate sub protecția dreptului de autor. De asemenea persoanele care folosesc acest serviciu sunt obligate să respecte legile României și să ia la cunoștință legislația privind aspectele legate de Internet (comerț electronic, respectarea vieții private, criminalitate informatică, semnătura electronică etc.).

Art. 63.- Este interzisă cu desăvârșire bruscarea și distrugerea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască, cameră web, cablu USB)

Art. 64.- în zona de acces la PC, nu este permis să se consume alimente, băuturi și semințe.

TI

Ărt. 65 - Utilizatorii au obligația de a se comporta civilizat fata de ceilalți utilizatori si sa le respecte dreptul la intimitate

6.3.3.4 - Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor și

Internetului de către public atrage după sine suspendarea pe o perioadă de un an a dreptului de acces, pe la facilitățile IT ale bibliotecii. Această sancțiune administrativă nu exclude răspunderea materială și penală față de lege și terți în cazul în care aceștia urmează calea juridică.

în caz de bruscare, deteriorare și distrugere a echipamentelor puse la dispoziția utilizatorilor, precum si a unui comportament neadecvat fata de angajați si utilizatori, biblioteca își rezervă dreptul de a suspenda dreptul de acces pe o perioada de 1 an.

Persoanele responsabile de distrugerea echipamentelor sunt obligate la plata contravalorii acestora.

 • 6.3.4 - Regulamentul de funcționare a Compartimentului Colecții Speciale. Sala de studiu

Ărt. 65.- Accesul la sala de studiu a Compartimentului Colecții Speciale va fi permis pe baza buletinului de identitate și permisului de bibliotecă actualizat în baza de date, conform orarului afișat: luni, miercuri, vineri - 8,00-16,00, marți și joi - 12,00-20,00.

Art. 66.- a. Colecțiile speciale sunt accesibile arhiviștilor, bibliotecarilor, cercetătorilor, profesorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

 • b. Accesul la forndul Colecțiilor speciale este deschis și altor categorii de public, în condițiile unei cereri de lectură și studiu, temeinic motivate.

 • c. Sunt admise persoane de vârsta majoratului, cu studii, cunoscători ai limbilor și alfabetelor vechi și a căror temă să justifice consultarea colecțiilor. Elevii sunt admiși doar dacă solicită publicații românești după 1862 și subiectul lucrării necesită studiul direct pe izvoare.

 • d. în toate situațiile prevăzute la punctele a-b, biblioteca își rezerva dreptul de a lua toate măsurile pe -care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr.8/14.03.1996 privind dreptul de

autor și drepturile conexe. De asemenea, biblioteca își rezervă dreptul de a refuza să permită accesul la publicațiile a căror stare de conservare este deteriorată și se impune păstrarea și restaurarea lor.

Art.67.- Documentele trebuie solicitate pe baza completării buletinului de cerere și trebuie să corespundă temei indicate.

Art.68.- Numărul de publicații care poate fi cerut într-o zi: cinci cărți vechi; cinci manustcrise; cinci periodice; 10 dosare; 12 documente istorice; 20 scrisori; 10 cărți poștale ilustrate; trei hărți.

Art.69.- Utilizatorul poate comanda, contra cost, reproduceri (xerox) după documentele cercetate. Comanda va fi preluată de custodele secției. Reproducerile vor fi executate numai în laboratoarele și de către personalul bibliotecii, fără ca documentele să fie scoase din secție de către cititori.

Art.70.- Sunt exceptate de la reproducere și copiere documentele care fac obiectul dreptului de autor prevăzute în Legea 8/1996, cele aflate într-o stare de conservare fragilă și ziarele, întrucât manipularea lor frecventă deteriorează publicațiile. Utilizatorii sunt rugați să rețină informațiile care îi interesează pe fișe și în notițele personale.

Art.71.- Utilizatorii au datoria să completeze buletinele de cerere, să semneze în registrul de prezență, să predea documentele zilnic, să semnaleze orice lipsă bibliotecarului, să manifeste un comportament civilizat în relațiile cu personalul secției.

Art.72.- Este interzis:

 • a) accesul în depozitul Colecțiilor Speciale

 • b) scoaterea documentelor din sala de studiu

 • c) accesul cu însoțitori pentru transcrieri sau traduceri

 • d) îndoirea, sublinierea, corectarea, degradarea, sustragerea, distrugerea documentelor

 • e) schimbul de dosare sau documente între cercetători

Art.73.- Utilizatorul fondului Colecțiilor speciale trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de funcționare la sala de studiu :

 • -   să predea bibliotecarului custode permisul de bibliotecă, buletinul / cartea de identitate, să lase hainele și lucrurile personale la garderobă și să completeze buletinul de cerere;

 • -   să predea materialul studiat custodelui, cu mențiunea reținut sau restituit;

 • -  să nu se sprijine cu coatele sau palmele pe cărți, manuscrise, documente, etc.

 • -   să nu răsfoiască cu putere și cu degetul umed, ci să dea foile cu grijă și folosind buretierele din dotare;

 • -   să folosească doar creioanele și hârtia pusă la dispoziție, nu stilourile și pixurile;

 • -   să nu noteze nimic pe original, ceea ce este strict interzis;

să nu țină hârtia de scris sau fișele peste manuscrise sau cărți sau să scrie deasupra;

 • -  să nu consume alimente sau băuturi în sala de studiu;

 • -   să nu întrețină discuții cu voce tare și/sau să primească vizite în sala de studiu; să nu așeze obiecte sau materiale peste documente.

 • 6.3.5 - Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică :

Art.74.- Sectorul de Informare Bibliografică preia obligatoriu, la prima oră, toate exemplarele din ziarele locale, pentru ca să fie asigurată prelucrarea bibliografiei locale a presei și să nu mai existe riscul de a nu avea la prima oră presa din ziua respectivă. în timp util, exemplarele în plus vor fi predate secțiilor interesate (Periodice, Resurse Umane.Secretariat, Administrativ și achiziții publice).

Art. 75.- Pentru întocmirea bibliografiilor, utilizatorii vor completa un formular de cerere tip.

 • 6.3.6 - Regulamentul de funcționare a Serviciului de Comunicarea colecțiilor- Sala de Lectură

Art.76.- Cititorii care frecventează sălile de lectură sunt obligați să prezinte bibliotecarului buletinul de identitate și permisul de intrare la sală, actualizat în baza de date. Aceste acte vor rămâne în păstrare la bibliotecara de serviciu, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art.77.- Cititorii sunt rugați să aștepte în liniște, în sala de lectură, timp de pana la 15 minute publicațiile solicitate, iar în cazul în care, după scurgerea acestui interval de timp, publicațiile nu au sosit, să reclame bibliotecarei acest fapt. Dacă cititorii nu vor asigura liniștea necesară unei săli de ectură, vor fi obligați să părăsească imediat această secție.

Art.78.- Cititorii au dreptul de a solicita max. trei publicații între orele 900-1430 și alte trei în intervalul 1430-2000. Ei pot completa mai multe buletine de cerere în cazul în care cărțile se află în raftul de referință. De la Compartimentul Periodice pot fi solicitate șase numere dintr-o publicație sau din publicații diferite. Pot fi solicitate altele șase după ce primele au fost restituite.

Art. 79.- compartimentul Sală de lectură carte și Compartimentul Sală de lectură Periodice se consultă numai în sălile de lectură. Se pot împrumuta și la domiciliu, cu cerere aprobată de către direcțiune, înregistrată în prealabil la secretariatul instituției.

Art. 80.- Cititorii pot solicita multiplicarea paginilor dorite la fotocopiatoarele din secțiile respective; centru aceasta bibliotecarul va reține buletinul de identitate al utilizatorului, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art. 81.- Prin Serviciul Comunicarea colecțiilor, biblioteca facilitează împrumutul interbibliotecar, atunci când publicațiile solicitate nu se află în colecțiile instituției.

Art. 82.- Pentru studenții din ultimul an de studiu Sala de lectură asigură serviciul de rezervare de carte.

Art. 83.- în sălile de lectură utilizatorii sunt obligați să nu deterioreze publicațiile, să păstreze integritatea locului în care studiază și să nu îi deranjeze pe ceilalți cititori cu activități neadecvate.

Art. 84.- Este interzis accesul utilizatorilor în sălile de lectură cu telefonul mobil deschis.

Art. 85.- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, adoptarea unui ton și/sau a unei atitudini necivilizate atrag după sine ridicarea și anularea permisului de acces în bibliotecă.

 • 6.3.7- Regulamentul de organizare și funcționare a Secției pentru Copii și Tineret

Art. 86.- Pentru utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoarelor, biblioteca încheie contracte (Fișe contract de înscriere) cu tutorii legali în condițiile prevăzute deja în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 87.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă sunt copii instituționalizați / grădinițe / școli / copii și tineri individuali, după cum urmează:

 • •   Sector jocuri 0 - 10 ani

 • •   Sala calculatoare 5 - 16 ani

Art. 88.- Biblioteca achiziționează jocuri și jucării pentru grupe de vârstă 0-10 ani, având avizul OJPC.

Art. 89.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă și Sala Calculatoare vor respecta următoarele reguli: grupele de copii (instituționalizați / grădinițe / școli) au o programare zilnică prealabilă;

 • -   numărul de copii din grupele programate se trece în contractele de parteneriat;

 • -   timpul lor de staționare în Jucăriotecă este de 1 oră, sau cel specificat în contract;

 • -   însoțitorii lor (responsabilii de grup) au obligația de a:

 • ■  lua la cunoștință de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • ■   răspunde de acțiunea fiecărui copil din grup;

 • ■  supraveghează sănătatea și securitatea corporală a copiilor din grup;

 • ■  suporta consecințele distrugerii unui element de inventar, achitând contravaloarea acestuia;

 • ■  participă efectiv, răspunzând de buna desfășurare a acțiunii pe care și-o propun a o desfășura;

 • -  Jucăriotecă deține în gestiune elemente de joc pentru grupe de vârstă cuprinse între 0 - 10 ani pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

 • -  Jucăriotecă deține în gestiune calculatoare și jocuri pe calculator pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

calculatorul se poate utiliza nelimitat în cadrul programului, dacă nu mai așteaptă nimeni; prelungirea timpului de exploatare se poate face numai dacă nu mai așteaptă nimeni, dar nu mai mult de 2 ore;

 • -   dacă mai așteaptă cineva, calculatorul se poate folosi 1 oră;

 • -   este permis să se copieze pe dischete ceea ce se lucrează pe calculator; copierea o execută personalul filialei;

este interzis utilizatorilor să folosească alte accesorii în afara celor aflate în dotarea secției; rezervarea pentru calculator se face cu cel puțin o zi înainte de utilizare;

 • -   timpul de rezervare expirat nu poate fi schimbat dacă există altă rezervare imediat următoare; responsabilul-coordonator oferă îndrumare și control utilizatorului

 • -  în acest timp însoțitorul va supraveghea utilizatorul;

numărul utilizatorilor individuali este limitat de spațiul util și de eventuala programare autorizată;

SERVICII PRESTATE GRATUIT

împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu;

oferirea de informații, documentații, în cadrul secției;

audierea, vizionarea documentelor de mediatecă în zona amenajată în acest scop;

asistența de specialitate pentru consultarea fondului de audiție; organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.

 • 6.3.8- Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare

Comunitară

Art. 90.- Informațiile care pot fi accesate pe Internet în cadrul Centrului de Informare Comunitară sunt locale (informații despre Brașov), comunitare (informații despre Uniunea Europeană, Consiliul Europei și CEDO) și culturale (interne și internaționale).

<rt.91.- Accesul la Internet se face pe baza permisului de bibliotecă și este gratuit.

Art.92.- La solicitarea utilizatorului, bibliotecarul îi acordă asistență în utilizarea calculatorului.

Art.93.- Utilizatorul poate solicita imprimarea sau inscripționarea informațiilor pe CD, conform tarifelor în vigoare.

Art.94.- Utilizatorii au obligația să păstreze integritatea echipamentului de lucru și să anunțe bibliotecarului orice problemă ivită.

 • 6.3.9- Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

Art.95.- Publicațiile împrumutate din secțiile cu sală de lectură pot fi fotocopiate numai la aparatele Jin incinta instituției, contra cost.

Art.96.- Utilizatorii sunt obligați să solicite avizul bibliotecarilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicație. Este obligatorie completarea tabelului din registrul de evidență al fiecărei secții.

Art.97.- Xerocopierea și reproducerea digitală a publicațiilor sunt permise numai utilizatorilor care și-au rezervat un loc într-una din sălile de lectură.

Art.98.- Xerocopierea și reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Art,99.- în vederea protejării colecțiilor bibliotecii, sunt excluse de la xerocopiere următoarele categorii de publicații:

 • a) albume, atlase, hărți, planuri, planșe;

 • b) manuscrise, corespondență, ex-libris-uri;

 • c) ziare legate în volum;

 • d) cărți care au peste 500 de pagini, având o legătură slăbită și o stare de conservare nesatisfăcătoare;

 • e) cărți care au formatul mai mare decât Â3;

 • f) cărți cu anexe mai mari decât coperțile (planuri, planșe, hărți etc.)

 • g) cărți cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperți sau cu coperți rupte.

Art. 100.- Cărțile tipărite înainte de 1900 și/sau bibliofile, coligatele nu pot fi xerocopiate. în acest caz este permisă doar reproducerea digitală, numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de conducerea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Aprobarea va fi acordată în funcție de motivația solicitării utilizatorului.

Art.1O1.- Pentru toate publicațiile, este permisă reproducerea digitală, cu aparatul personal al stilizatorului, cu aprobarea și sub supravegherea bibliotecarului din sala de lectură. în cazul în care utilizatorul nu dispune de un aparat propriu, biblioteca poate pune la dispoziție varianta pe suport digital și hârtie, executată cu aparatura instituției.

 • 6.4 - DREPTURILE UTILIZATORILOR

Art. 102.- Utilizatorii au dreptul să beneficieze de toate serviciile oferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” - Brașov, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 103.- Utilizatorii au dreptul să solicite asistarea de către bibliotecar asupra modului de regăsire a informațiilor în baza de date electronică, precum și prin intermediul cataloagelor și al lucrărilor de referință.

 • 6.5 - OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 104.- Utilizatorii au obligația să respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 105.- Utilizatorilor nu li se permite:

 • •  să acceseze site-uri cu natură pornografică, de comercializare a substanțelor interzise prin lege, cele care promovează violența și abuzurile de orice natură

 • •  să modifice configurarea calculatoarelor

 • •  să descarce și să instaleze programe

 • •  să ruleze fișiere aduse pe dischete și/sau CD-ri personale altele decât cele produse de firme specializate

Art. 106.- La schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a actelor de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile.

Ărt. 107.- Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăvește de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca o dată cu restituirea lor să anunțe conducerea bibliotecii pentru a se lua măsuri de dezinfecție sau distrugere, după caz.

Art. 108.- în sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu publicații proprii, cu mape, sacoșe, serviete, paltoane etc., acestea urmând a fi depuse la garderobă sau în spațiile special amenajate. Utilizatorii sunt obligați să păstreze ordinea publicațiilor expuse la raftul liber și integritatea acestora.

Ărt. 109.- Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, care să permită activitatea

de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă; de asemenea, utilizatorii sunt obligați să păstreze integritatea și igiena publicațiilor consultate. Comportamentul necivilizat (murdărie,ebrietate, zgomot, violență fizică și verbală) și nerespectarea prezentului regulament aduc după sine suspendarea permisului de acces în bibliotecă pe o perioadă stabilită după caz și în baza unui referat întocmit de către bibliotecarul care a constatat faptele și aprobat de către conducerea instituției.

Ârt. 110.- Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori.

Art. 111.- Utilizatorul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunțe pierderea permisului de acces în bibliotecă, în caz contrar urmând să răspundă pentru eventualele operațiuni de împrumut efectuate în baza acelui permis.

Ârt. 112.- Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanților legali (părinți, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Art. 113.- în cadrul Secției de Copii și Tineret tutorii și supraveghetorii copiilor și tinerilor sunt răspunzători de securitatea acestora înainte și după expirarea timpului petrecut efectiv în instituție și au obligația de a nu expune pe ceilalți utilizatori la posibile îmbolnăviri de boli contagioase.

 • 6.6 - SANCȚIUNI

Art. 114.- Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obligat să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a documentului, denominată conform legii în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 2 ori față de prețul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art. 115.- Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicată gradual, conform Anexei nr.2 la rezentul Regulament, până la 50% din valoarea de inventar, denominată conform legislației în vigoare, și actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi. Pana la recuperarea prejudiciului, orice operațiune de imprumut este suspendata.

Art. 116.- în cazul nerespectării termenului de împrumut, se expediază prin poștă, la domiciliul utilizatorului restanțier, o somație. Contravoloarea somației precum si plata aplicata documentelor de biblioteca nerestituite la termen de către utilizatorul restantier, vor fi suportate de către acesta, urmând a fi achitate la Serviciul de Informatizare si Biblioteca Mobila.

Ârt. 117.- în cazul unor abateri de la disciplină și de la regulamentul sălii jucăriotecă, a sălii calculatoare, a sălii de audiție, bibliotecarul poate să ceară părăsirea spațiului și poate să propună anularea permisului.

Deteriorarea, distrugerea jucăriilor, jocurilor se sancționează conform contractului încheiat cu supraveghetorul și tutorele legal (anexă).

în cazul deteriorării jocurilor, jucăriilor între reprezentantul instituției și tutorele legal al utilizatorului se încheie un proces verbal care să cuprindă date despre eveniment (data, locul, fapta, valoarea de inventar a obiectului distrus, numele utilizatorului și a tutorelui, nr. Fișei contract încheiate între părți, semnăturile acestora), fiind elemente de constituire a unui dosar de acționare în judecată, dacă utilizatorul (tutorele) nu achită contravaloarea obiectului distrus sau nu-l înlocuiește în termen de 14 zile.

Ărt. 118.- Utilizatorii acționați în instanță vor trebui să suporte cheltuielile de judecată și cheltuielile efectuate de instituție în vederea urmăririi lor.

CAPITOLUL VII

Obligațiile generale ale utilizatorilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Art. 119.- în sensul Legii 307/2006, prin utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce folosește un bun, cu orice titlu, în interesul său, sau al altuia sau în interes public.

Utilizatorul are următoarele obligații principale:

 • a. să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de conducătorul instituției

 • b. să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de conducătorul instituției

 • c. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară

 • d. să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 120- Prezentul regulament se întregește cu prevederile din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, precum și cu prevederile Legii 334/2002.

Art. 121.- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Secției pentru Copii și Tineret, face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 123.- Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Consiliul Județean Brașov.


\ZARE

* i