Hotărârea nr. 10/2018

Hotărârea nr.10 – aprobarea utilizării sumei de 4.555.046,31 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-l6

HOTĂRÂREA NR. 10

din data de 30.01.2018

privind aprobarea utilizării sumei de 4.555.046,31 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. 1217 din data de 25.01.2018 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1217 din data de 25.01.2018, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 4.555.046,31 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, sumă destinată obiectivului de investiții “Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență - Corp B)”; în raport se menționează că suma provine din vânzări spitale;

Având în vedere dispozițiile art. 58, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 4.555.046,31 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, provenită din vânzări spitale, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 destinată obiectivului de investiții “Proiectare și execuție, reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență - Corp B)”.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Adrian - Ioair^eștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu