Hotărârea nr. 1/2018

Hotărârea nr. 1– aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 ianuarie 2018

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. I

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 ianuarie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 32/25.01.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018, ora 1300,sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 4 propuneri la punctul nr. 42 - „ Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 30 ianuarie 2018.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 ianuarie 2018, a punctului nr. 28.

Art, 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 ianuarie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 32/25.01.2018.

Contrasemnează,SECRETAR Maria Dumbrăveanu

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mall: office@>iudbrasov.ro Website: viWN.judbrasov.ro


PREȘEDINTE


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR32

din data de 25.01.2018

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov in ședință de ordinară la data de 30.01.2018 ora 1300, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

DISPUNE:

Artunic. * Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30.01.2018, ora 1300, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 22.12.2017.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Dan Petrăreanu, ca urmare a demisiei.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind validarea unui mandate de consilier județean.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2018.

 • 5.   Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2018.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, a sumei din impozitul pe venit din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019 -2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 4.555.046,31 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in anul 2018. pentru reabilitarea și modernizarea Corpului B al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 9.   Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.294/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, conform Anexei 1 și Anexei 2.

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, conform Anexei 1.

 • 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform Anexei 1.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2018.

 • 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.447/2017 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.153/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-Iimita jud. Harghita) km 0+000-18+250".

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.l.A. Sbârcea” Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr. 121.

 • 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35.

 • 22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea

apartamentului nr.16 din imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.l.

 • 23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea

apartamentului nr. 6. situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae

Bălcescu, nr.l5.

 • 24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul din Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 29.

 • 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 130/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor lehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov PAVILION CENTRAL - Intervenții Aripa A (inclusiv Corp Recepție) și accese Aripa B".

 • 26. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov. însușii prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001. cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă in C.F. nr. 118357 Brașov (C.F. vechi nr. 1042 Brașov), cu nr. cad./nr. top. 1337,1338, 1339, în suprafață de 1031 m.p., domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul din Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 29, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U16 Brașov, nr. cadastral nr. top. (5667- 5668/îyi/VII.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de '/; din Cabinetul medical stomatologic nr.l situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi. nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 89/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de 72 din Cabinetul medical stomatologic nr.3 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov. str.Diaconu Coresi, nr.l. jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 90/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de 7: din Cabinetul medical stomatologic nr.10 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconii Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 92/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de '/: din Cabinetul medical stomatologic nr.l8 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 96/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de 72 din Cabinetul medical stomatologic nr.20 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l,jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 97/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.I, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de % din Cabinetul medical stomatologic nr.25 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, judJ3rașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 99/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașovși însușirea Raportului de evaluare nr. 100/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.5-RX dentar, spațiul 7, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov. str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 91/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim dc pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.l2, spațiul 2. situat in imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 93/05.12.2017 întocmit dc către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.l4 A, spațiul 3, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov. str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 95/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.l4, spațiul 4, situat in imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov. str.Diaconu Coresi, nr.l. jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 94/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008.

 • 41. Proiect de hotărâre privind participarea UAT județul Brașov la Târgul de Turism al României ediția de primăvară 2018.

 • 42. Diverse.

  PREȘEDINTE, Adrian - loan Veștea  Vizat pentru legalitate, SECRETAR,


  Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.01.2018

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov, în unele litigii, pentru anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri publice și alte surse, precum și a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții - “Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov.