Proces verbal din 31.08.2015

Proces verbal din 31 august 2015

România


CONSULJIJL JUDEȚEAN' BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 302 din data de 30.09.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.08. 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 septembrie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.08. 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 al in. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al

ședinței ordinare a Consiliului


Județean Brașov din data de 31.08.2015.Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 august 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește domnul consilier județean Braga Horațiu, doamna consilier județean Câju Mariana, domnul consilier județean Comea Claudiu, domnul consilier județean Cristei Nicolae și domnul consilier județean Kovacs Attila. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

DI. Coman Claudiu

Bună ziua declar ședința deschisă, ea este statutară, avem 28 de consilieri prezenți din 33, azi este 31 Ziua Limbii Române, considerăm că este un prilej pentru care această ședință trebuie să aibă caracter festiv, așa că o începem cu intonarea imnului de stat, urmat de un cuvânt al domnului preot-profesor Vasile Oltean.

DL Vasile Oltean

Nu cred că este bucurie mai mare ca în această zi de festivitate, desemnată și de Guvernul României să ne bucurăm că vorbim limba pe care o auzim. Nu cred că este popor în lume să nu spună că limba lui este cea mai frumoasă pentru că atunci când orice copil se naște, primele cuvinte le află de la mama lui și cuvintele mamei lui îi rămân ca qele mai frumoase ale vieții sale. Iată doar, poate asta este și explicația faptului că nu cunosc vreun popor în lume să aibă atâtea poezii dedicate limbii, să nu cunosc în kipta istorică a unui popor această dramatică aplecare spre păstrarea limbii și a lupta pentru limbă. Aveam o discuție cu un japonez specialist în limbi romanice și m-a întrebat: care este explicația pe care mi-o dai că limba din secolul XVI e aceeași cu cea de azi și eu am răspuns : din totdeauna a fost aceeași și m-a întrebat din nou, din secolul XVI până azi voi nu ați mai evoluat? Și i-am spus nu, dragul meu, până în secolul XVI am evoluat, de atunci ne-am luptat să ne-o păstrăm și sa nu acceptăm influențe din afară. Suntem singurul popor din lume care avem astăzi limba din veacul XVI. Shakespeare care se năștea în anul 1564 nu este citit de nimeni în original decât de specialiști cu dicționar. Limba română o poate citi oricine cu o condiție, să cunoască alfabetul chirilic. Este altă aberație în conștiința noastră. O mie de ani s-a folosit alfabetul chirilic și nu îl învață nimeni la nici un nivel. Asta fste lipsă de responsabilitate. Și acum să venim acasă. Oare de ce Brașovul trebuie să fie cel care Hă tribut puternic limbii române pentru că nu poate să fie oraș în țara asta mai bogat în valori ale limbii române. Faptul că toată lumea atribuie scrisoarea lui Neacșu din 1521 ca primă scrisoare românească a unui boier din Câmpulung adresată unui sas brașovean Hans Benkner fără să gândească că acela era doar un simplu boier iar germanul de la Brașov citea românește la 1521. Pe mine ca preot nu mă poate lămurii nimeni, fac zilnic liturghia lui loan Gură de Aur din secolul IV a lui Vasile cel Mare și a lui Grigore Teologul miezonoptica, utrenia și toate tainele bisericești cu texte din veacul IV. Și-a pus cineva întrebarea cum s-au transmis aceste texte liturgice care sunt aceleași dintotdeauna? Prin scriere. Și vine întrebarea dumneavoastră, de ce nu s-au păstrat acele scrieri? Și vine răspunsul meu, după 400 de năvăliri, secolul I-X, după alte sute de năvăliri secolul XI-XV, unde se păstrau toate documentele bisericești? în biserică, care erau întotdeauna din lemn. Ce făceau năvălitorii? Primul lucru ardeau o biserică. Au rămas însă două argumente pe care noi nu le folosim, limba și cultul. în cult lovim iar limba ne-o uităm și în felul acesta noi nu mai protejăm aceste valori ale existenței noastre milenare. Brașovul și-a adus o contribuție fantastică. înainte ca Neacșu să scrie scrisoarea, Popa Bratu din Șcheii Brașovului la 1495 este luat de comunitatea sibienilor pentru ca să fie preot la Rășinari și să le facă actele de cancelarie. Așa făceau și protopopul din Șcheii Brașovului pentru Cetatea Brașovului, era scriitor la cetate, alcătuia acte în cel puțin 5 limbi în germană, în latină, în maghiară, în română și probabil și în slavonă și în felul acesta scriitorul de la cetate era deja un cărturar și așa l-au luat sibienii pe Bratu și în socotelile Sibiului este consemnată scrisoarea lui Bratu în limba română de la 1495 deci mult înainte de scrisoarea lui Neacșu. Ca să mergem în cronologia acestor evenimente, Popa lane din Șcheii Brașovului, colaborator al lui Coresi, scrie prima scrisoare românească brașoveană. Nu cred că o cunoaște nimeni. Nu avem acest stil darnic de a ni le populariza, iar venirea lui Coresi la Brașov nu este un element întâmplător al poposirii unui călător oarecare spre Brașov. Avem niște circumstanțe extraordinar de complexe. Apăruse în Ardeal luterani respinși din catolici, era o luptă religioasă la care românii erau spectatori, nu aveau episcopie, nu aveau mitropolie iar venirea lui Coresi la Brașov este generată de această situație în care românii în biserică aveau limba slavonă. Nea Gheorghe mergea la biserică, popa păsărea în slavonă la altar, nu înțelegea nici nea Gheorghe dar nici popa. 500 de ani de îndobitocire și după 500 de ani vine Coresi și spune tuturor în cărțile sale pentru biserică mai vârtos e a grăi 5 cuvinte pe înțelesul meu pentru ca și alții să înțeleagă decât întunericul de cuvinte în limbă străină. Argumenta printr-un text din Pavel către corinteni 13:14, deci un text din secolul II prin care Pavel ne dovedea că degeaba ne rugăm la Dumnezeu într-o limbă străină dacă Dumneazeu nu ne poate înțelege că nu spunem pe limba noastră. Tipărind 39 de cărți, un palmares pe care nu îl întâlnim la nici un tipograf, 39 de cărți, pentru că implicarea financiară a tipăririi unei cărți era enormă și atunci în general tipografii sucombau sub puterea aspectului financiar, ori Coresi reușește să tipărească 39 de cărți într-o limbă la care nu vă așteptați. Orice filolog din lume vă spune că o limbă gramaticalizată se realizează în

termen de 1000 sau 2000 de ani. Vă citesc cum începe prima carte a Iui Coresi ; “dacă ani cetit bine am socotit și am aflat că toate tâlcuie și mie toate plăcură și am scris cu tiparul vouă fraților românilor să vă fie preînvățătură și vă rog frații mei să cetiti si bine să socotiți că veți vedea voi înșivă că e mărgăritarul și comoara ascunsă întrânsa.” Găsiți un aspect de negramaticalizare în acest text, limba e perfect gramaticalizată. Și atunci mai putem vorbi de scrisoarea lui Neacșu ca primă scrisoare? S-a scris după cum a spus academicianul Rosetti totdeauna românește, nu s-a pă^at, nu e vina noastră. E vina istoriei pe care am avut-o. Ca să ajung la o situai cu adevărat neașteptată să găsesc o scrisoare a unui cetățean oarecare ne<dstor din Șchei, un nume care nu îmi spune absolut nimic, să citesc scrisoarea de .a 1601 “adecă eu Radu Murgan datam credincios zapisul meu la mâna părintelui precum să se știe că m-am băgat eu Radu Murgan chezaș pentru cumnatul meu Costea cum că într-un an vin să nu mai bea precum și că va aduce lucrul muierii în casă și bucate ce va putea, să muncească împreună cu muierea unul de o parte, altul de altă parte, să o cinstească ca pe o muiere și mierea ca pe un bărbat iar nefăcând unele ca acestea să aibă eu Radu Murgan, stat de față înaintea părintelui și înaintea cinstitului săbor, iar bând vin să-l bag în coteț în pielea goală să șează 3 zile să-i dau 40 de toiege pe Podul Bătușelor în mijlocul târgului.” E un document uluitor și din alt punct de vedere, pe Podul Bătușelor în Piața Sfatului se judecau cei care nu se comportau familial așa cum trebuie și Radu Murgan dădea această mărturie care este de fapt și o expresie a limbii române la acea dată și atunci înțelegem ce valoare aveau grămăticii, dascălii din Șcheii Brașovului la vremea când Coresi își tipărea cărțile sale îm limba română și le transmite în tot spațiul românesc furios și neîntâlnit în lume. Mă întreba japonezul : Banatul a fost sub sârbi, Dobrogea sub bulgari, Maramureșul sub unguri, Transilvania sub austro-ungari, Moldova și Muntenia sub turci, cum de aveți acelâși cult, cum de aveți aceeași limbă și cum de aveți această unitate? Și li-am spus prin cele două argumente : limba și cultul. Suntem singurul popor din lume care avem această particularitate, ortodocși dar latini. Această particularitate ne-a creat de fapt unitatea și atunci faptul că se petrece acest fenomen al grijii față de limbă în Șcheii Brașovului, are o explicație care acolo s-a creat în jurul bisericii și al școlii. Nu întâmplător prima gramatică românească 1757 este gramatica lui Dimitrie Eustatievici care studiase la Kiev, culmea nu într-o academie slavonă, ci într-o academie latină deschisă acolo de împărăteasa Rusiei Elisaveta Petrovna fiica lui Petru cel Mare. Așa a apărut prima gramatică pe care o subordonează domnului Țării Românești. Vă dați seama eram în Transilvania. Pentru circulația ei și gramatica dacă ați citii ați vedea și ați constata, la nivelul anului 1700 ce pretențiozitate avea limba în structura ei și cât de pozitiv era făcută. Tot el a scris prima cronică cu subiect românesc din țară. 1652 este cronica care își începe evenimentele la 1292. Mergând pe lista aceasta a priorităților, culmea că și cea de a doua gramatică din țară tot din Șchei a pornit. E Gramatica lui Radu Tempea care, cu pile, să zic eu în argumentul zilelor de azi, o tipărește la Sibiu că în Brașov era interzis tiparul lui Petcu Șuanu pentru că acest Petcu Șuanu și-a îngăduit să tipărească primele calendare almanahuri în cultura românească. Erau de fapt primele cărți laice pentru că până atunci se scriau numai cărți religioase și tot Șcheiului se datorează cele 9 almanahuri-calendare care au fost interzise de autorități și nu mai este nici un exemplar și de curând, o bătrânică din Șchei având în poșetă un manuscris a venit la mine să îi dau bani pentru pâine ca să îmi dea acel manuscris. Când l-am deschis să cad jos, era almanahul lui Petcu Șoan, acum este expus în muzeul nostru. Dar primele traduceri ale celor mai mari cărți de cultură ale lumii europene s-au făcut în Șchei de dascălul C o stea în secolul XVI și început de secol XVII. Fiziologul Halima cu O mie și una de nopți, cărțile care alimentau spiritual sufletele populației românești, sătești la vremea aceea și aș putea continua enorm de mult pe linia aceasta a priorităților în Șcheii Brașovului dar cum am înțeles că un sfert de oră am la dispoziție, am suplinit această criză a timpului prin faptul că în Brașovul tău am făcut un serial de trei numere cu cărturari și dascăli din Șcheii Brașovului, ctitori de limbă românească. Iar la ora 18 în Șcheii Brașovului acolo unde le este locul va fi un simpozion la care am mulți participanți vorbitori care vor dezbate aceste teme ale începuturilor scrisului românesc, al limbii române în zi de sărbătoare. Eu vă mulțumesc că ați găsit timpul ca să dedicăm în acest moment festiv celei mai frumoase trăiri ale spiritualității noastre, limbii române. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Da este un eveniment care sper să fie mult mai bine marcat și acum și pe viitor, Ziua Limbii Române, el se marchează în România și în Republica Moldova. Este un eveniment comun. înainte de a intra în ordinea de zi aș vrea să transmit un mesaj al plenului consiliului județean, al consilierilor județeni, al executivului consiliului județean către Parlamentul României, către Senat și Camera Deputaților. începe o nouă sesiune parlamentară, există pe ordinea de zi a Senatului o nouă propunere de alocare a celor 200 de hectare pentru AIBG, dacă propunerea inițială care era legată de prelungirea termenului nu a trecut pentru că nu a intrat în dezbateri datorită faptului că s-a considerat că nu se poate prelungii ceva ce expirase, cu toate că demersurile au fost începute, înainte de a expira termenul, acum este o altă inițiativă pe care desigur că o susținem, am arătat acest lucru și în plen în momentul în care am modificat propunerea noastră de hotărâre prin care am spus nu mai mergem pe prelungirea termenului, mergem pe modificarea termenului și acesta este mesajul pe care îl transmitem și prin hotărârea respectivă și prin ceea ce spunem astăzi, susținem noul termen de 10 ani de zile prin care acest teren să ne fie acordat în așa fel încât să putem să finalizăm investiția. Până ce nu va aproba Senatul, Camera Deputaților și nu va fi promulgată legea noi nu putem să facem alte investiții pentru că se consideră că am face investiții pe trenuri care nu ne sunt în proprietate. In momentul în care și acest teren ne reintră în proprietate, o să demarăm, avem totul pregătit pentru demararea procedurilor pentru canalizarea la pistă și pentru suprafețele de mișcare în așa fel încât ceea ce noi mai putem să facem cu banii consiliului județean, să facem, pentru că tot ceea ce înseamnă căi de rulare pe urmă intră în patrimoniul statului. Prin urmare dacă noi terminăm investiția terenul ne rămâne nouă, adică ne rămâne aeroportului internațional iar căile de rulare în totalitate aparțin Statului Român, faza a doua fiind după cum bine știți, dar vreau să vă reamintesc, licitație publică internațională, pentru finalizarea restului investiției și partea de operare. Deci încă odată, profit de acest moment, că începe și sesiunea parlamentară, pentru a lansa acest apel colegilor noștri parlamentari să purceadă la treabă și să meargă mai departe cu acest proiect de hotărâre pe care dânșii îl au, îl avem aici pentru cei care nu îl știu și sunt interesați, după ședință vi-1 punem la dispoziție.

Ordinea de zi de astăzi cuprinde 24 de puncte, la punctul 24 interpelări, informări și diverse avem următoarele puncte care au fost trecute prin comisii:

  • 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare în unele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Brașov.

  • 2 Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Federația Română de Tenis pentru organizarea celei de a 20-a ediții a Competiției Internaționale de Tenis „FUTURES 2015” în imobilul situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2.

  • 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea nr.271/.2O15 a Consiliului Județean Brașov.

  • 4 Referat privind declararea de utilitate publică de interes județean a investiției „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov - Săcele” și împuternicirea Companiei Apa SA Brașov pentru realizarea tuturor demersurilor necesare exproprierii terenurilor aferente investiției.

  • 5 Referat privind acceptarea Comunei Tel iu ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din Județul Brașov.

  • 6 Referat privind Hotărârea de recomandare nr.6/4.08.2015 a ATOP privind susținerea campaniei „Jandarmeria Montană în Sprijinul Cetățenilor”.

  • 7 Referat privind aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov și alocarea sumei de 17.575 lei.

Dacă mai sunt alte propuneri? înainte de a vă da cuvântul domnul consilier județean Vasile Ungureanu a cerut niște informații legate de activitatea Direcției de Pază, o să fac la punctul 8 de la diverse această informare iar la punctul 9 de la diverse o informare cu privire la strategia de sănătate. Punctul 10 de la diverse domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Mulțumesc domnul președinte, aș dori să iau cuvântul la diverse cu două probleme, o luare de poziție politică privitor la ceea ce se întâmplă în Europa în aceste luni și încă o luare de poziție privitor la ceea ce se întâmplă în una din localitățile din județul Brașov și ceea ce ar trebui și văd că nu prea se întâmplă să facă instituțiile publice acreditate privitor la ceea ce se întâmplă acolo. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Acolo unde domnul Ungureanu?

DL Vasile Ungureanu

în Codlea, e vorba de Protan.

DL Claudiu Coman

Am înțeles, dacă mai sunt alte propuneri? Domnul Danu.

DL Aurelian Danu

Analizând la comisie stimați colegi, propun amânarea pentru o următoare ședință de plen a punctului 6 de pe ordinea de zi referitor la completarea anexei „Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2015”, la Hotărârea nr. 188/2015 a Consiliului Județean Brașov și această propunere este însoțită de faptul că aș dori să avem o întâlnire cu toate GAL-urile de pe teritoriul județului Brașov să ne aducem aminte că în urmă cu două ședințe de plen noi am devenit membri în aceste GAL-uri iar scopul acestei ședințe ar fi aceste întâlniri nu numai cu Camera Agricolă, cu toți reprezentanții Gal-urilor și aș invita și Direcția Agricolă și respectiv Direcția Sanitar Veterinară pentru a începe să definim o strategie în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii în județul Brașov și promovarea fondurilor și programelor europene. Din analiza făcută pe materialul pe care l-am avut la dispoziție există puncte care interferează cu atribuțiile altor instituții. Ca atare vă propun amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru următoarea ședință după ce invităm toți reprezentanții pe care i-am enumerat. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Dacă mai sunt astfel de discuții propun să votăm ordinea de zi așa cum este și la punctul respectiv să vedem dacă mai sunt și alte puncte și le discutăm la ordinea de zi.

DL Vasile Ungureanu

Chiar privitor la ordinea de zi aș dori să schimbăm titulatura că am și discutat înainte, deci la punctul 10.

DL Claudiu Coman

O să schimbăm reglementarea la Muzeul Județean de Istorie.

DL Vasile Ungureanu

Și la punctul 19 am înțeles că se amână.

DL Claudiu Coman

O să le discutăm pe toate la momentul respectiv. Deci domnul Danu să fiți de acord ca să votăm ordinea de zi în această formă, urmând ca pe urmă unde sunt discuții și se solicită amânarea să amânăm. Toată lumea e de acord aici cu amânarea dar sigur o să facem acest lucru în plen. Domnul Manea.

DL Manea Ion

Avem un material, un referat discutat în luna iunie în comisia de cultură, repartizarea unor sume conform OG 82/2001.

DL Claudiu Coman

O să discutăm punctul respectiv când aprobăm comisia pentru că s-ar putea să fie o chestiune de antepronunțare, deci la fel aceeași rugăminte, când ajungem la punctul respectiv o să detaliem. Deci dacă nu mai sunt alte propuneri vă rog să votăm ordinea de zi, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.07.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Avem trei puncte de buget, să purtăm discuțiile la toate trei punctele, eu le citesc pe rând, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, conform OGR nr. 20/2015, proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform HGR nr.638/2015. înainte de a începe discuțiile și a îi da cuvântul în primul rând domnului vicepreședinte Veștea aș dori să fac câteva precizări. In ceea ce privește rectificarea bugetară sigur că noi am dorit într-o măsură cât mai mare să reuși să dăm bani atât la nivelul consiliului județean cât și la nivelul instituțiilor subordonate pentru salarii pentru plata arieratelor, adică a sentințelor și dacă este posibil și pentru măriri de salarii în limita acelui 12% pe care Guvernul îl propunea. Bani fizic am fi avut pentru a rezolva aceste probleme, din păcate nu am avut plafon. Pentru cei care nu știu plafonul pe care tot Guvernul îl stabilește pe care nu poți să îl depășești în legătură cu cheltuielile de salarii, aceasta a făcut ca noi să dăm la maxim conform plafonului respectiv bani iar de asemenea poate cea mai delicată situație, cele mai nenorocite salarii poate la noi în sistemul bugetar sunt la DGASPC. Acolo noi am suplimentat o sumă de 1900 dacă nu mă înșel, maximum posibil, lăsându-i pe dânșii să stabilească prioritățile adică să acopere salariile, să dea bani pentru sentințe, urmând ca la rectificarea din octombrie să vedem ce mai putem face. De asemenea ne-am întâlnit în repetate rânduri cu cei de la direcție și facem demersuri împreună cu dânșii pentru mărirea acestui plafon în așa fel încât să se poată aloca fondurile respective. De asemenea am făcut demersuri la Guvern pentru alocarea a 12% pentru direcție. Cred că toate județele au făcut demersuri și răspund în acest fel și unei adrese pe care am primit-o de Ia direcție care ne întreba dacă am făcut aceste demersuri. Am făcut aceste demersuri, plafonul este cel care ne-a împiedicat să dăm mai mulți bani. Acum în ceea ce privește banii pentru drumuri, aici au venit de la Guvern sume între 6,4 milioane am primit noi și 8,68 de milioane la nivelul întregii țări, adică nu apar discrepanțe mari între județe, totuși sigur că acești bani dându-se în funcție de contribuția fiecărui județ, noi având o contribuție mai mare la bugetul de stat, sigur că am primit bani mai puțini, dar cred că toți au fost dați după formulă și v-am spus nu există discrepanțe. Cred că oricine ar fi fost la guvernare cred că cam aceleași sume ar fi dat, dacă utiliza formula respectivă pentru că am văzut în presă că Brașovul este din nou defavorizat. Sigur Brașovul într-un anumit fel are încasări bugetare foarte bune, tot timpul va fi din păcate defavorizat dar nu sunt diferențe mari. Deci e vorba de 6 milioane și ceva la Brașov și județul care a primit cel mai mult a primit 8 milioane și ceva. Ne-am întâlnit executivul cu comisiile și am împărțit acei bani în două, bani pentru drumurile județene și 2281800 pentru drumuri comunale în funcție de solicitări. Noi am trimis o adresă către toate primăriile și în funcție de solicitările pe care le-am primit de la primării și în funcție de ceea ce legea spune foarte clar, lungimea drumurilor, problemele care sunt pe drumurile respective și finanțarea care a fost până atunci oferită localităților, de aceea am făcut și o sinteză cu toți banii pe care i-a primit fiecare localitate și s-a făcut împreună cu direcția de specialitate și cu Comisia de buget finanțe o împărțire cât mai rațională a acestor bani în așa fel încât aceste lucrări să poată să fie și executate. In ceea ce privește excedentul, pentru că datorită insistențelor noastre și aici trebuie să îl felicităm și pe domnul vicepreședinte Vestea, pentru că dânsul a fost cel care în nenumărate rânduri s-a dus la Guvern pentru a sensibiliza Guvernul cu privire la faptul că sunt uat-uri care nu pot să își cofinanțeze proiectele europene și atunci suntem în pericol să pierdem finanțarea europeană și atunci în legea bugetului, e vorba de punctul 2 de pe ordinea de zi, a apărut art.84 care spune foarte clar că putem, sigur din păcate numai pentru acest exercițiu bugetar să finanțăm și uat-urile pentru proiecte europene aflate în derulare și atunci am reușit și vă spun imediat cum să prindem o sumă, inițial am prins 4,8 milioane pentru aceste finanțări, pe urmă am văzut că noi mai avem posibilitatea ca investițiile să le votăm din excedent și atunci la punctul de excedent am trecut toate investițiile pe care le aveam de votat în ședința de astăzi și am deblocat acei bani pentru cofinanțări pentru uat-uri și am ajuns Ia o sumă de 6793700 care la fel a trecut prin direcția de specialitate și prin Comisia de buget finanțe pentru a avea o formă finală. Aici sigur am discutat cu domnul Gabor, cu președintele Comisiei de buget, ca acești bani să fie alocați după ce dânșii vor veni cu documentele certificate, la fel și la drumurile comunale cele două anexe trebuie să facă parte integrantă din hotărârea pe care noi o să o votăm. Pentru alte amănunte tehnice o să-1 rog pe domnul Mihail Veștea să facă câteva precizări și pe urmă desigur domnul Gabor și cine mai dorește să mai intervină, nu înainte de a face o corectură pe care din nou am agreat-o la ședința de astăzi de dimineață, să diminuăm de la cotizații unde avem 1.200.000 cu 100.000 de la poziția nr.l cotizație pentru ADI Apa și acești bani 100.000 să se întoarcă în bugetul consiliului județean pentru investiția legată de GIS. Sigur că tot de la consiliul județean s-a făcut scoaterea acestui 100.000 dar noi suntem de părere că trebuie să facem totuși eforturi măcar documentația să reușim să o facem în acest an. Deci asta ar fi față de materialele care sunt prezentate, singura modificare vă rog domnul Veștea.

DI. Mihail Veștea

O să încerc să vorbesc cât mai puțin pentru că domnul vicepreședinte Claudiu Coman a trecut în revistă cam toate problemele. Ceea ce pot să spun este că îi mulțumesc pentru faptul că m-a lăudat. Clar că am intervenit la Ministerul de Finanțe și domnul ministru Teodorovici care a fost și ministrul fondurilor europene a înțeles că anul acesta este un an deosebit pentru că se închide exercițiul financiar 2007-2013 și dacă beneficiarii nu reușesc să finalizeze lucrările, pot apărea disfuncționalități și să dea înapoi finanțarea europeană și atunci la insistențele noastre am fost în audiență de mai multe ori, au prins acest articol în OUG de modificare a bugetului de stat, articol care ne permite nouă să alocăm din banii consiliului județean către unitățile teritoriale care au proiecte pe fonduri europene, să îi sprijinim pe partea de cofinanțare. Mulțumesc încă odată pentru recunoaștere dar cred că este un lucru important și asta este o dovadă că până la urmă noi, apropo și de situația aeroportului și noi de aici putem să facem lobby și să facem în așa fel încât atunci când avem o problemă să reușim să o rezolvăm, ori la nivelul guvernului ori la nivelul Parlamentului. Sunt întru totul de acord în ceea ce privește plafonul de cheltuieli pentru salarii, suntem într-o situație delicată, Direcția Finanțelor a solicitat vreo 45 de milioane de lei pentru acoperirea plafonului de salarii și s-a obținut numai vreo 15 milioane. In ce privește zona noastră la salarii, noi am diminuat plafonul astfel încât să putem să ajutăm celelalte instituții de sub autoritatea noastră, în special DGASPC, să mărim plafonul acolo pentru că cele mai mari probleme sunt la direcția aceasta. Ceea ce aș mai vrea să subliniez este că referitor la drumuri județene, pentru că avem pe ordinea de zi și modificarea planului de reparații și întreținere, am reușit să alocăm sume mai mari decât anul trecut, avem vreo 9 milioane și ceva per total pentru întreținere și reparații dar lucrul foarte important și o să vedeți și pe materiale, este că acum începem să demarăm totuși documentații și lucrări de investiții pentru că până în momentul de față noi nu aveam lucrări de investiții în derulare. Cel mai important lucru este să dăm drumul și la astfel de lucrări de investiții și ca o paranteză vă informez că miercuri am fost la Alba lulia și am avut o discuție pe tema drumurilor județene pe fonduri europene, este bătut în cuie clar că cele trei drumuri județene despre care vorbim vor fi finanțate în perioada 2014-2020, ghidul solicitantului a fost în dezbatere publică până la 31 august, în perioada imediat următoare se va da drumul la ghid și prima sesiune de depunere va fi undeva la sfârșitul lui martie anul viitor pentru depuneri pe fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor județene. Noi suntem deja pe SEAP cu documentația pentru realizarea SF-urilor pentru toate cele trei drumuri și în ce privește partea de patrimoniu la sfârșitul lui septembrie sperăm să avem toate documentațiile gata astfel încât să le depunem în prima sesiune. în ce privește alocările vreau să subliniez doar un lucru, sigur că nu există diferențe mari între alocări pe drumuri comunale și județene între județe de la 6 milioane la 8 milioane, dar totuși noi suntem pe penultimul loc, am avut și o discuție cu județul Sibiu care este pe ultimul loc și sigur că vom face adrese pentru a încerca să reglementăm pentru că nu este numai o problemă referitoare la aportul și puterea financiară a județului ci este o problemă legată de lungimea drumurilor județene. Unele au mai puțin chiar dacă au mai puțini bani. Deci vom face adresă și în senul acesta către Ministerul de Finanțe și către Ministerul Dezvoltării Regionale. Cam acestea sunt informările, tot ce propunem sunt lucrate cu Comisia de buget și cu celelalte comisii așa cum am spus și cu colegul Coman și nu am ce să vă mai spun altceva. Vă mulțumesc.

DL Adrian Gabor

Două probleme tehnice în legătură cu cofinanțările pentru finalizarea proiectelor, să facem o hotărâre separată conform discuției din Comisia de buget

DL Claudiu Coman

Am discutat cu doamna secretar să facem o anexă. în momentul în care citesc și prezint la vot să completez cu anexă cu partea de cofinanțări.

DL Adrian Gabor

în regulă și al doilea lucru la fel la drumurile comunale cu sumele pe care le dăm ca să reiasă conform discuției care a și apărut în ordonanță să fie stabilite cele 12 sau 14 localități la care se dau pe drumuri comunale.

DL Claudiu Coman

Sigur, la fel la punctul 4, cu anexa respectivă. Doamna Olteanu Luminița. Dna. Luminița Olteanu

Mulțumesc domnilor vicepreședinți, vreau să revin la ceea ce înseamnă DGASPC. Exact cum ați spus dumneavoastră ne aflăm într-o situație delicată în sensul că din punct de vedere financiar am putea să îi ajutăm pe oameni dar nu avem plafon. Din acest motiv aș vrea să reglementăm acum această sumă care ne este dată nouă din buget pentru salarizare. Ați primit din partea direcției o adresă prin care noi să hotărâm cât la sută întră pe salarizare și cât pe plata sentințelor definitive și irevocabile deoarece acest lucru nu poate să îl facă direcția având în vedere faptul că suma care este alocată nu acoperă salarizarea până la sfârșitul anului. De fapt aici este marea problemă și nu vă ascund faptul, marea nemulțumire a colegilor mei, care stau ca pe un butoi de pulbere având în vedere condițiile grele în care dumnealor lucrează și salarizarea este foarte mică, pentru că nu li se pare normal având în vedere faptul că, am tot respectul pentru ei și mă bucur că colegii noștri din administrație pot să aibă această mărire dar dumnealor nu. Sper că împreună cu dumneavoastră demersurile pe care le-am început la Guvernul României să poată să le dea posibilitatea măririi plafonului salariat. Din informațiile pe care eu le am poate reușim să mărim având în vedere cerința pe care am făcut-o de 45.000 și primim doar 15 și revin cu rugămintea de a da acest procentaj către titluri executorii pentru că altfel ordonanța are o mică problemă acolo și nu vreau ca acești colegi ai noștri să se găsească în imposibilitatea de a primii și acești bani. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Suma este fixată din plen, într-adevăr am discutat și cu domnul vicepreședinte Veștea în timpul intervenției dumneavoastră direcția noastră economică să se întâlnească cu direcția economică a dânșilor și în două zile să stabilim cât se poate da pentru sentințe și cât se poate da pentru salarii în aceeași cifră pe care noi o votăm acum.

Dna. Luminița Olteana

Da în aceeași cifră pentru că altfel ordonanța spune foarte clar condițiile, din acest motiv vă rog asta.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm punctul 2 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015, conform OGR nr. 20/2015, cu mențiunea cofinanțările pentru fondurile europene ca anexă sunt parte integrantă a hotărârii de rectificare bugetară, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, conform HGR nr.638/2015, completată la propunerea domnului Adrian Gabor cu anexa cu împărțirea solicitată de uat-uri conform anexei aprobate. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Ca o precizare suplimentară, încă odată, eu am spus în momentul în care eu am făcut prezentarea, vă rog să rețineți că fondurile pentru cofinanțări votate în această formă trebuie să fie confirmate și după verificarea documentelor. Deci ca să nu existe discuții. Noi am creat cadrul pentru a oferii acești bani pe baza propunerilor care au venit de la primării. Domnul Maxim.

DL Adrian Maxim

Stimate domn vicepreședinte, văd că cele bune rămân în continuare, deci nu am vrut să iau cuvântul înainte ca să se voteze liniștit. Eu cred că 80% dintre colegii noștri, aceste liste nu le-au văzut. Le-am votat pentru că așa ni se cere. Deci eu vă rog frumos, ne sună primarii din județ, astăzi de dimineață a fost ședință de comisie, sunt membru supleant și acolo, nu mă cheamă nimeni. Deci ca atare vă rog frumos să se consemneze în procesul verbal ca toate aceste liste pe care noi le votăm acum, să ridice mâna din sală cine le cunoaște. Noi le-am votat că ne-ați cerut. Vă mulțumim.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, știți că ați fost ieri la delegația permanentă, vă rog domnul Veștea.

DL Mihail Veștea

Ridicasem mâna tocmai ca să subliniez încă odată ceea ce domnul vicepreședinte Coman a spus de la început, noi am făcut o adresă la toate localitățile, nu noi personal ci aparatul de specialitate, am și sunat la localități și am discutat cu fiecare primar să facă propuneri și după aceea, împreună cu comisia, am stabilit niște plafoane. Totul l-am făcut discutând și cu primarii. Mulțumesc.

DL Ștefan Aranyosi

In contextul celor spuse de colegul meu de bancă, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău dacă vă reamintesc că la un moment dat s-a spus că de acum încolo va fi ordine și mă gândesc la acei ani în care era ordine. Știam fiecare că ședința comisiei de buget e marți la ora X, că ședința comisiei de învățământ e miercuri la ora Y, deci știau și colegii puteau să își facă un program, dar știau și cetățenii când găsesc anumite comisii. Acum e o situație specială, lumea a fost în concediu dar acest lucra se întâmplă de câteva luni bune. Și atunci sunt două variante, ori nu e nevoie de votul consilierilor județeni, ori dacă este nevoie atunci poate nu ar strica dacă ceea ce s-a enunțat printre obiective, adică ordine, să se instaureze, fiindcă nu se poate să primești dimineață un mesaj sau să primești duminică că a doua zi e ședință între, nici cel puțin o oră fixă și nu e prima dată și nu e nici a doua oară și atunci atât aș mai corecta, la ceea ce a spus Adi Maxim, că noi de fapt nu am votat, eu cel puțin nu am votat fiindcă așa s-a dorit, ci am votat ca cel puțin să nu sufere UAT-urile. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Tot ce pot să vă spun, imediat îi dau cuvântul domnului Vasile Ungureanu, este că toate aceste chestiuni tehnice legate de drumuri, au fost făcute la nivelul executivului pe criterii foarte clare. De altfel ordonanța prin care au fost dați banii, venită de la finanțe spune și subliniază, coordonatorul principal de credite răspunde, deci el oricum răspunde dar se subliniază că răspunde de corecta împărțire a acestor bani. Și tocmai de aceea s-a mers cu absolut toate cu toate că este perioadă de concedii, au fost primari care au fost solicitați din vacanță, de la mare de unde erau fiecare, toți au fost contactați, toți au trimis informări cu privire la dramurile respective și poate că singurul accident nefericit să spunem vis-a-vis de consultarea dumneavoastră este legat de faptul că ultima ședință a Comisiei de buget finanțe pentru ultimele ajustări a fost făcută în această dimineață. în rest la delegația permanentă s-au discutat toate aceste chestiuni, așa cum am promis tocmai pentru o deplină transparență. Pe de altă parte vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră, am convenit cu colegii, pentru că a mers foarte bine acest sistem cu ședința miercuri, ca de acum înainte ședințele să se desfășoare toate în ziua de miercuri în ultima săptămâna a lunii, așa că puteți să vă notați deja, miercuri 30 septembrie ședință de consiliu județean. Au fost foarte multe probleme, ultimele anexe ne-au venit cu câteva zile înainte, este evident că am mizat pe buna dumneavoastră credință și dumneavoastră să mizați pe buna noastră credință pentru că nu ne putem permite să votăm sau să vă rugăm să votați ceva și după ce analizați, cei care nu ați reușit să vizualizați dispozițiile respective să puteți să considerați că vreo sumă a fost dată arbitrar sau după alte criterii. Domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Da domnule președinte, doresc să spun că parțial domnul Maxim are dreptate dar aici suntem de vină și noi președinții de comisii, liderii de grup care nu ne-am informat colegii din comisie sau din grup că la sfârșitul săptămânii trecute, vineri, a avut loc acea dezbatere a delegației permanente, în paranteză vreau să spun că Comisia juridică și administrație publică locală s-a întrunit de două ori săptămâna trecută pentru a dezbate aceste puncte de pe ordinea de zi iar vineri am discutat, cine a dorit să discute, să vadă din cei prezenți acolo, ceea ce astăzi ni s-a supus votului. Că între timp a mai fost o ajustare care a fost făcută astăzi de către Comisia economică, asta am aflat-o acum. Dar toți colegii, așa cum ne-am înțeles ar fi trebuit informați de către președinții de comisie sau de liderii de grup. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă nu mai sunt comentarii vă rog să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi și aici îi dau cuvântul domnului Aurelian Danu pentru completări, a venit avizul ANFP, este un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind completarea anexei „Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2015”, la Hotărârea nr.188/2015 a Consiliului Județean Brașov. Domnul Danu.

DL Aurelian Danu

Așa cum subliniam mai devreme am făcut o analiză vis-a-vis de atribuțiile Camerei Agricole Județene la nivelul comisiei noastre și le-am comparat cu tipurile de servicii. Totodată această analiză a avut la bază și ultimele modificări din plenurile anterioare care se refereau la faptul că am devenit membri în Gal-urile care funcționează pe teritoriul județului Brașov. în momentul de față conform Legii 215 avem ca și atribuție și sarcină principală, mă refer la plenul consiliului județean, să elaborăm și să votăm strategia pe acest domeniu la nivelul județului Brașov. Ca atare fac un apel către colegii din comisia de specialitate ca în cursul lunii septembrie, dacă se poate în prima jumătate a lunii, să invităm Camera Agricolă Județeană care are atribuții strict legate de promovarea programelor specifice domeniului de referință respectiv fondurile destinate agriculturii și fermierilor și la această întâlnire să invităm reprezentanții tuturor Gal-urilor pentru că pe exercițiul 2014-2020 vor fi foarte mulți bani care vor trebui alocați iar această strategie i-ar putea ajuta astfel încât să avem niște eforturi foarte bine armonizate. De asemenea la această întâlnire, fac un apel la executivul consiliului județean, să invităm și instituțiile care au sarcini specifice în domeniul agriculturii respectiv Direcția Agricolă, Direcția Sanitar Veterinară, respectiv APIA, pentru a pune la punct și a corela o strategie în domeniul agriculturii. Acestea au fost motivele pentru care solicităm amânarea acestui punct de pe ordinea de zi și în situația în care vom avea o clarificare foarte clară pe tipul de servicii pe care Camera Agricolă Județeană le poate furniza, atunci în plenul următor le vom supune dezbaterii. Vă mulțumesc.

DL Adrian Maxim

Susțin și eu amânarea pentru că dacă citim primul punct 1.1 servicii de elaborare și multiplicare, păi mult mai mult lucrezi să elaborezi un document decât să îl multiplici și mai e dată acolo ceva care nu se poate citi în românește, pe suport de hârtie sau pe suport magnetic 2 lei pe pagină. Păi pe suport magnetic cum măsor pagina? Am dori ca totuși aceste tarife să fie cumva calculate de niște oameni care știu ce scriu acolo că dacă noi votăm ce scrie acolo să nu râdă toată lumea de noi. Deci susțin amânarea fără să mai citim materialul.

DL Claudiu Coman

Total de acord. Domnul Danu vă rog.

D1. Aurelian Danu

Dacă tot a deschis Adi cutia Pandorei putem vedea că la un moment dat avem servicii referitor la elaborarea documentelor justificative pentru aplicarea măsurilor de agro-mediu în procent de 2-5% din subvențiile încasate de fermier, însă APIA, cea care realizează aceste plăți oricum verifică și are inspectori de specialitate care verifică aceste lucruri. Acesta a fost motivul pentru care punând în balanță raportat la statutul și regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Agricole constatăm că sunt foarte multe inadvertențe.

DL Claudiu Coman

Se pare că aceste criterii de performanță care sunt legate de încasări mai sunt și prin alte părți. Domnul Veștea vă rog.

DL Mihail Vestea

In ce privește rolul GAL-urilor pentru următorul exercițiu financiar 2014-2020 pe Programul de Dezvoltare Rurală, aceste lucruri vor avea un rol esențial în ce privește promovarea investițiilor și integrarea investițiilor. Drept urmare susțin încă odată că noi, consiliul județean în sine, este bine să ne implicăm ca membru în toate GAL-urile și să le sprijinim pentru că dacă GAL-ul care este pe Țara Bârsei unde este și Agenția Metropolitană este mai puternic financiar și poate să își rezolve anumite aspecte, GAL-urile din zona Făgăraș și zona Rupea sunt mai sărace din punct de vedere financiar și atunci cu atât mai mult cred că este important ca noi ca și consiliu județean să ne implicăm ca și membri în toate aceste GAL-uri și să le sprijinim având în vedere rolul lor atât de important. La nivelul ADDJB am avut discuții pe tema aceasta și am rugat și Agenția pentru Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov să se implice și ea în tot ce privește GAL-urile pentru că rolul lor așa cum am spus va fi foarte important. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc și o să îl rog pe domnul vicepreședinte Veștea să se ocupe de această problemă, să fixeze această întâlnire și să și coordonați. Mulțumesc, să votăm cu da pentru amânarea acestui proiect de hotărâre pentru ședința următoare, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru am amânat punctul 6 de pe ordinea de zi. Și sigur implicăm și comisiile de specialitate și prin asta consider că din punctul de vedere al legislativului, împreună cu domnul Mihail Veștea, domnul Aurelian Danu și domnul Adrian Maxim, să coordoneze această activitate. Punctul 7 proiect de hotărâre privind avizarea concursului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. LA. Sbârcea”Brașov pentru ocuparea funcției vacante de Șef Secție Obstetrică și Ginecologie I. Deci este vorba de un concurs pentru ocuparea unui post de șef secție. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. în continuare vor fi niște puncte în care solicităm majoritate calificată așa că vă rog prin metode specifice să comunicați colegilor care sunt afară dacă doresc să revină în sală. Punctul 8 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov, pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69. Dacă sunteți în sală să și votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov, pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului, nr.28. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind reglementarea denumirii „Muzeului Județean de Istorie Brașov”, instituție de cultură subordonată Consiliului Județean Brașov. Domnul Vasiie Ungureanu.

DI. Vasiie Ungureanu

Domnule președinte la acest punct cei care s-au aplecat asupra lui și au văzut documentele știu despre ce este vorba. Din păcate nu am înțeles de ce parte din presa brașoveană, nu știu ce documente li s-a pus la dispoziție, ar trebui să li se pună la dispoziție documente pe care executivul le avea sau cel puțin toate documentele pentru a se înțelege că de fapt că și până acum i se spunea Muzeul Județean de Istorie Brașov. Problema a fost o încurcătură legislativă generată de două hotărâri, am putea să le spunem contrare, date de reprezentanții Guvernului la momentul respectiv cu mul ți ani în urmă 2005 și 2006 parcă. Ei se contraziceau între ei dar practic titulatura acestei instituții a fost, este și va fii Muzeul Județean de Istorie Brașov. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Noi trebuie să luăm o hotărâre, hotărârea noastră este suficientă pentru a reîncepe sau a începe demersurile pentru acreditare. Avem și opinia legală, nu are rost să o mai citim noi, din nou această opinie legală o punem la dispoziția presei. Deci avem aici Camera Deputaților, Senatul României, propunerea legislativă pentru aeroport și toate documentele de care presa are nevoie pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov. La punctul 10 de pe ordinea de zi, acest proiect de hotărâre care privește reglementarea denumirii Muzeul Județean de Istorie Brașov sub forma următoare denumirea Muzeul de Istorie Brașov, instituție de cultură de interes județean, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, este Muzeul Județean de Istorie Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului brut al salariilor de bază, cu un procent de 12%, începând cu data de 01.09.2015, pentru personalul angajat al Muzeului Județean de Istorie Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din Județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Noi aici am inceput colectarea cererilor, după reglementările in vigoare. Dar, datorită faptului că, la fel ca la orice atribuire de fonduri, trebuie să respectăm o procedură care să fie procedura Consiliului Județean, așa cum am făcut cu finanțările nerambursabile pentru cultură, la fel cum vom face anul viitor cu finanțările nerambursabile pentru sport și, sper eu, și pentru educație, trebuie să avem aceasta procedură de selecție după un ghid al nostru, chiar dacă ghidul este după lege, în așa fel încât să existe o transparență foarte clară în ceea ce privește alocarea acestor bani. Eu vă fac o sinteză a discuțiilor care au avut loc de principiu, și anume a faptului ca oricum, și după lege, trebuie un aviz al Mitropoliei, dar asta nu înseamnă și că acest aviz dat de Mitropolie spune ce sumă de bani se acordă. Pe de altă parte, noi, executivul, în decursul acestei perioade de timp am comunicat cu primarii și le-am spus că și dânșii vor fi consultați. Avizul lor nu este înainte de depunerea dosarelor ci în momentul în care Comisia 1 și Comisia 4, conform propunerii pe care noi am făcut-o, lucrează pentru a aloca sumele de bani pentru aceste instituții de cult. Au mai fost și următoarele discuții: să intre și Comisia 5 la această alocare, Comisia de administrație publică locală. Dacă votăm sau nu votăm în plenul următor aceste sume de bani și am căzut de acord ca, după ce sunt alocate, aceste sume să fie aprobate prin hotărâre de consiliu județean, deci în plenul următor intră această alocare. Și ceea ce solicită dl. Manea, acest proces este unul început pe lege, dar pe care trebuie să îl finalizați până la ședința din plenul viitor pe acest ghid, acest cadru pe care noi îl vom aproba astăzi.

DL Maxim Adrian

Acest regulament ar trebui să țină cont de Legea 215 în integralitatea ei. 215 spune că noi ne asociem cu instituțiile de cult. Ca primarul să dea o viză, nu mi se pare corect și vă aduc foarte multe argumente. Intr-o localitate sunt 3 biserici. Primarul are si el o credință. Dacă cererea e de la cele doua biserici care nu sunt cu primarul, mi se pare aberant să implicăm primarul să dea o viza. Rog ca acest vot să fie uninominal. Pentru că este foarte important ca fiecare om care are libertatea de exprimare, libertatea de credință, tot felul de libertăți. De ce trebuie să legam noi libertatea unei biserici prin viza unui primar ?

DL Claudiu Coman

Primarii nu votează. E vorba de consultarea primarilor. Și Mitropolitul este consultat. La fel cum Finanțele consultă consiliul județean în momentul în care dau banii. Nu există aviz scris.

DL Ștefan Aranyosi

Stimați colegi, 12 ani de activitate în comisia 4 fac să vă spun din experiență de câte ori a trebuit să echilibrăm și să umblăm cu tot felul de măsuri diplomatice fiindcă primarul x sau y nu a fost de acord și încerca să intervină să îi dăm bani pentru biserica x. Chiar în cadrul aceluiași cult. Sau invers. Intervenții la consiliul județean să nu dăm la biserica x, că primarul sau preotul e de altă culoare. Intra în atribuțiile CJ si cred că e frumos, corect și diplomatic să ne consultăm cu primarii, dar este mai important să asigurăm echilibrul. Nu este cazul să amestecăm politicul prin primar.

DL Claudiu Coman

Era o propunere. In urma dezbaterilor o să votăm propunerea pe care o să o agreăm.

DL Vasile Ungureanu

Pentru că e vorba de culte. Are dreptate si dl. Maxim si dumneavoastră. Primarii nu își pot impune punctul de vedere dacă e vorba despre un anumit cult din care nu fac parte, dar, totodată, așa cum ați subliniat dumneavoastră, primarii au rol consultativ, pe care eu îl consider absolut corect și normal, pentru că primarul reprezintă practic toată comunitatea respectivă. Nu putem vorbi cu tot consiliul local. Deci un om este suficient. Atâta timp cât rolul lor este strict consultativ și Comisia este cea care decide, consider că este cât de cât corect să fie așa. Comisia juridică și de administrație publică locală dorește să facă parte din aceasta mare Comisie.

DL Wittstock Eberhard-Wolfgang

Consider că acest regulament este bun și necesar. Am un amendament de completare la Capitolul II care descrie activitățile eligibile. Sunt aici pct. 1 și 2, care se referă la construcții. Fie amenajări, fie reparații, fie reparații capitale sau construcția de clădiri noi. Propun însă, în concordanță cu cadrul legislativ existent, propun pct. desfășurarea unor activități de asistența socială și medicală ale unităților de cult.

DL Claudiu Coman

Care este pe lege.

DL Wittstock Eberhard-Wolfgang

Da, care este pe lege.

DL Claudiu Coman

Adică poate fi introdusă.

DL Wittstock Eberhard-Wolfgang

Bineînțeles, da. Atât în OG 82/2001 cât și HG 1470/2002 care se referă la normele metodologice aferente.

DL Manea Ion

Privitor la acest regulament, sunt de cord cu propunerea dlui Wittstock. Și noi, la fel. A fost centrul de la Homorod de asistență socială, deși ținea de un cult anume, a intrat pe această lege. Trebuie spus că suntem al doilea județ care aprobăm acest regulament. Primul județ a fost Sălajul, care îl are de anul trecut și mai funcționează regulamentul acesta la municipiul Bacău. In rest toți, până și lașiul, care vă dați seama cât contribuie la culte, ne-au cerut nouă să le trimitem aceste materiale ca să își formeze acest regulament. Asta nu înseamnă că toate celelalte virări de fonduri, anterioare apariției regulamentului, au fost vreodată ilegale.

DL Coman Claudiu

Vorbim că în acest moment este poate mai benefic pentru administrație să mergem în felul acesta.

DL Manea Ion

Vis-ă-vis de avizul primarului sunt cu totul de acord cu colegii care au vorbit înainte.

Dl. Coman Claudiu

In privința avizului și noi suntem contra, executivul. Am vorbit de consultarea primarilor.

DL Manea Ion

Primăria vine și semnează acel proces verbal de recepție a lucrărilor, conform legii. Pe de altă parte, consilierii, suntem cam împărțiri pe zone. Fiecare cunoaște și poate spune de bună cuviință dacă biserica aceea are necesar sau nu are necesar. Și chiar i-am chemat la Comisie pe cei de la Făgăraș, și am vorbit cu fiecare în parte. Vis-ă-vis de acest regulament, încă de la începutul anului am vorbit, banii veneau cum veneau, de multe ori inițial se făcea lista și apoi se întocmeau dosarele, am trimis la fiecare protopopiat chiar acest regulament. La începutul anului au fost doar de la cultul ortodox 400 de cereri. 14 milioane RON. După ce am trimis la protopopiate regulamentul, plus toate avizele necesare, de la cultul ortodox avem 34 de cereri. Eu consider că s-au selectat de nu se poate. Toate consiliile județene la care am căutat, până în luna iunie au dat banii. Noi o să dăm banii undeva la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie. O să vină perioada în care nu o să se mai poată lucra. în primăvară vine Curtea de Conturi, care, primul lucru, cere acte justificative de la lucrările de la culte. Care nu vor fi. Pentru că așa se întâmplă. Eu consider că, așa cum ați făcut și la drumuri și la cofinanțări, cererile care au venit la Comisie, le-am selectat fără niciun parti pris, nu am ținut cont de zone, nu am ținut cont de partid, n-am ținut cont de nimic. Ca si la celelalte repartizări. Sunt complete. Acestea sunt doar cereri complete : 34 de la ortodox și 4 de la diferite culte de confesiune maghiară. Rugămintea mea este ca, după ce votăm acest regulament, la diverse la pct. 13, să dăm drumul și acestui centralizator pe care l-am făcut. Unde noi am semnat. Acolo unde s-ar putea să fie neconcordanțe, cum ați spus dumneavoastră. Cum s-a votat și la drumuri și la cofinanțări, sumele în principiu, ei urmând să completeze dosarul. E posibil juridic și doamna deja a început să îi sune pe preoți să vină cu o cerere updatată, știți, ca să nu se bată ca și timp. Dar, încă o data va spun. Și fără regulament, atâta vreme cât s-au dat pe lege...

DL Claudiu Coman

Mai aveți ceva de spus ?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu este vorba de opinie juridică strict de specialitate, este vorba de o rugăminte. Regulamentul intră acum cu amendamentele aduse de dumneavoastră, cu faptul că încă o comisie intră la analiză, nu ne putem antepronunța pentru că nu am crea același sistem de selecție cu care o să vină și ceilalți care vin în concurență, dacă mă pot exprima așa. în plus, există acum amendamentul că se dau bani pentru așezăminte de asistență socială. Se dă din același fond. Trebuie să avem grijă. Rugăminte în plus. Atunci când este vorba de finanțarea acelor așezăminte de asistență socială, să se încadreze strict la ce prevede legea. Pentru că nu absolut toate cheltuielile pe asistență socială se pot finanța. Este vorba de asistența socială strict de medicamente și de reparație clădiri și tot ce ține. Rugămintea este să țină cont comisiile că, atunci când este vorba de cereri pentru sprijin financiar pe asistență socială, să fie strict pe lege. Pentru că am avut discuții contradictorii pe temele astea cu Curtea de Conturi și aici va trebui o atenție specială.

DL Manea Ion

Modalitatea în care s-au acordat atâția ani a fost una legală. Curtea de Conturi s-a luat de cheltuieli anterioare finanțării. Dăm banii prea târziu și iar intrăm în balamuc. Intrăm cu regulamentul acesta, mă uitam cum fac celelalte județe care au regulamente. Sălajul. Dă drumul la regulament și pune termene. Până în aprilie cererile. Noi acum dacă așteptăm, sunt oameni care au depus (din 400, 34). Ăștia au umblat. Au umblat după documentații, probabil chiar strigă problema la ei. Și să îi lăsăm acum până în octombrie? Pe urmă o să intre banii în sold. Iar o să arate televiziunea câți bani are biserica pe care nu am putut să îi folosim. Atâta vreme cât banii sunt legali, munca noastră a fost în litera acestui regulament, problema e că se întârzie. Mai ales la monumente istorice, în luna octombrie, noiembrie nu mai lucrezi.

DL Adrian Gabor

După ce votăm regulamentul, pe suplimentare putem să trecem pe ordinea de zi. S-a făcut conform regulamentului. Nimeni nu ne interzice. Iar problema cu primarii, 100% din banii pe care i-am pus, i-am pus pe reparații. Și are dreptate părintele, că, dacă îi dăm la sfârșitul lui septembrie, nu mai are când să îi cheltuie. Ii dăm astăzi, iar primarii, discuția pe care am avut-o cu dl. Veștea, să urmărească și ei aceste lucrări. Să scriem la hotărâre : va fi dusă la îndeplinire de către consiliul județean și primarul din comuna respectivă. Ca să fie și el implicat.

Dna. Olteana Luminița

Eu consider că primarii, conform legii, ar trebui totuși consultați și nu cred că își permite vreunul să facă diferențe între culte religioase pentru că de bun simț, așa ar trebui. Până la urmă actele sunt cele care dovedesc necesitatea intervenției. Dacă dosarul care se cere conform regulamentului este complet, atunci e clar că hotărârea de plen va fi către reparațiile respective. Ceea ce ar mai trebui, din ceea ce am văzut eu, este ca informația să fie direct către preoți pentru că foarte mulți dintre dumnealor nu își depun actele, deși au toate facturile care să demonstreze această activitate. Vine Curtea de Conturi și nefiind depuse, le cer să depună banii înapoi cu dobândă la zi. Și eu zic, ca și părintele Manea, că ar fi normal să dăm acum drumul la acești bani pentru ca regulamentul, din acest moment, intră. Pentru că până acum, dacă este pe lege, s-a făcut intrarea. Din 400 au rămas 34, au urmărit cadrul legal, eu nu cred că trebuie să mai așteptăm acum să mai vina încă 5 cereri și ne ducem în decembrie. Că banii sunt degeaba.

DLVasile Oltean

Susțin ceea ce a zis părintele. Majoritatea care au cerut bani dețin monumente istorice. Ca să repari un monument istoric trebuie să facă deviz și aprobare de la Comisia de Patrimoniu. Actele merg foarte greu. Ori un preot nu își face deviz pentru asta, până nu știe ce bani are în folosință. Dacă îi dați în octombrie, degeaba îi mai dați.

DL Manea Ion

Ei au documentele și avizele. Dar acestea sunt valabile 1 an. Și să te duci iar la Comisia de Cultură la anul.. .dosarele care sunt, sunt complete.

DL Mihail Vestea

Referitor la regulament, am și eu niște propuneri. La Capitolul III, elemente necesare întocmirii dosarului, pct. p, documente care să ateste faptul că solicitantul nu are obligații de plată eligibile privind impozitele și taxele către stat. Eu propun să îl scoatem, (discuții în sală - neinteligibil). Bine. Capitolul IV, ultima propoziție înainte de capitolul V, cererile de alocare a sprijinului financiar se depun anual, după publicarea regulamentului pe site. Se depun anual. Fără « după ». ok. Cererile se depun anual. Fiecare când are nevoie. Că nu trebuie să îi spun la unul că trebuie să depună în ianuarie când el are nevoie în vară. Anual. Și nu trebuie comisia să facă o singură selecție, poate să facă mai multe selecții, în funcție de cereri. Mai am una. Cap. VI, încheierea contractului de finanțare, ultima propoziție. Ultima frază. Valoarea finanțării nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. In cazul în care valoarea totală a lucrării crește față de valoarea sumei din contract, diferența rezultată față de finanțarea aprobată este suportată în întregime de către beneficiar. Nu este corect. Pentru că este posibil să ai la o biserică lucrări pe mai mulți ani, tu îi dai anul asta ceva și anul viitor nu mai poți să îi dai. Propun ca acest alineat să îl scoatem. Acord o finanțare în ianuarie și în octombrie mai are nevoie. Deci, de ce să nu îi dai ? Pentru că tu astăzi, consiliul județean, și cu asta închei, nu avem o sumă mare de împărțit. Suma este mică. Eu înțeleg faptul că toți colegii sunt implicați, dar suma pe care până la urmă o alocăm este o sumă mică. Și în primă fază, nici măcar nu este împărțită în totalitate. Dacă eu la începutul anului aprob bugetul și am o anume sumă și am alocat și nu mai pot să îi dau cât a solicitat, îi dau cât pot. Pe urmă, când am rectificare de buget în august, eu nu mai pot să îi dau suplimentar ?

Dna. Maria Dumbrăveanu

E alt contract.

DL Vasile Ungureanu

Vis’ă-vis de propunerile dlui Vestea. în afară de prima propunere, restul sunt corecte cu specificarea că la acest ultim punct, vă rog să îl lăsați acolo. E posibil în timp să se dărâme un zid să fie nevoie de sume suplimentare. Dar atunci să se facă o expertiză, să se depună la Comisie. Cu aprobarea Comisiei.

DL Mihail Vestea

Eu vorbesc de valoarea finanțării. O biserică îmi cere 30 mii lei. Eu nu pot să îi dau astăzi decât 10. Adică în august să nu mai pot să îi dau 20? Cum adică să nu mai pot ?

Dl. Vasile Ungureanu

Ba da, dar cu aprobarea Comisiei, asta am spus.

Dl. Paul Enache

Eu înțeleg că a început campania electorală. Sunt ortodox, nu am nimic împotrivă. Dar vă rog ca de la ședința următoare să se aprobe aceeași sumă și pentru sport. Pentru că Brașovul are zero lei. Ar fi cazul să ne îndreptăm și spre sport privirea și să ajutăm pe regulamentul care s-a votat.

Dl. Claudiu Coman

La educație nu am aprobat nimic anul ăsta, cu greu luăm 40 mii lei pentru programul “Fiecare copil în grădiniță”.

Dna. Olteana Luminița

Eu consider că legal e scris foarte bine. Pentru că lucrările eventuale ascunse pot mării valoarea finanțării. Nu vorbește de finanțarea noastră directă, eu așa înțeleg. Ci vorbește pe lege. Dacă e vorba de mărire, se cere expertiza, că legea spune foarte clar că orice contract poate fi mărit cu 10% din valoarea contractului.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Vă rog frumos să țineți cont de faptul că este un proiect de regulament. Se referă la un exercițiu de finanțare. Exercițiul de finanțare este pe un an bugetar. Ca să dai transparență și șanse egale este nevoie de o dată la care se depune documentația pentru finanțare. Contractul de finanțare are un obiect. Poate să vină acel cult la rectificare sau poate să vină anul următor cu propuneri de colaborare pe un alt contract. Nu pot să modific obiectul contractului. Obiectul contractului este finanțare cu atât. Este sarcina unității de cult care este titularul de contract de lucrări să își asigure sursa de finanțare alta decât cea pe care o poate aloca CJB V. Vă rog să fiți de acord, că a trecut pe la colegii mei din oficiul juridic. Acest contract a fost studiat și intrăm ... dacă dumneavoastră considerați că mergeți pe această hotărâre, eu o voi semna cu obiecțiunile pe care le-am zis.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumim, doamna Dumbrăveanu.

La punctul 6 nu ați făcut precizări. La punctul 4, cu se depun anual am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. La punctul 6 unde e vorba de finanțare. Eu sunt de acord cu dl. Vestea. E bine să scoatem acest alineat.

Dna. Maria Dumbrăveanu

De ce să îl scoatem ?

Di. Claudiu Coman

De ce să îl lasam ?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este obiectul contractului. Finanțarea cu suma de.

DL Mihail Vestea

Cu data, și pe fonduri europene se pune o dată limită până la care poți să depui. Dar nu te oprește nimeni să depui înainte.

DL Claudiu Coman

La punctul 6 vă rog.

Dl. Mihail Vestea

Vorbim despre lucrări. Unul are nevoie și începe lucrările în ianuarie. Altul începe în februarie. Altul în septembrie. Pentru ce să stabilesc eu ? pe parcurs, când oamenii au nevoie, fac solicitări și, în limita fondurilor, noi, conform regulamentului, aprobăm.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Dar care este momentul în care se trage linie ? pentru că cel care vine în ianuarie și cere 200 de milioane ...

DL Mihail Vestea

Momentul când se trage linie este când se termină banii.

DL Claudiu Coman

.A.

Valoarea finanțării nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. In cazul în care valoarea totală a lucrării crește față de valoarea sumei din contract, diferența rezultată față de finanțarea aprobată este suportată în întregime de către beneficiar. Noi aici ar trebui să completăm și, în situația în care, în același an bugetar sau în alt an bugetar....facem un alt contract ca atuncea să poată suporta diferența din contractul respectiv.

Dl. Vasile Ungureanu

Din nou trebuie să fac pe rabinul și au dreptate amândoi. Și doamna Dumbrăveanu și domnul vicepreședinte Veștea. Este evident că în timpul unui exercițiu financiar nu poți să faci decât ceea ce ai prevăzut pentru acel exercițiu la momentul când s-a votat. Problema este ce se întâmplă dacă intervine o lucrare ascunsă. E, atunci pur și simplu nu mai poți continua lucrările. Degeaba ai finanțat-o dacă tu nu o poți continua, daca ea evident depășește suma solicitată. Ei, in cazul respectiv, v-am propus ca în urma unei expertize, să prevedem acolo pentru situații excepționale, în urma unei expertize, Comisia poate să majoreze suma cu bani din exercițiul financiar viitor.

DL Mihail Veștea

Dar nu este treaba noastră să aprobăm investiția. Treaba lor. Beneficiarul își aprobă. Noi putem să îi dăm cât putem să îi dăm. Atât.

DL Manea Ion

Noi am ajuns să ne întrebăm câți îngeri pot să stea în vârful unui ac. Nu asta e problema. Un preot cât a cerut, e mulțumit cu suma aceea. Și dacă anul următor se întâmplă ceva, nu îl oprește nimeni să facem un alt contract. Ce-i regulament, e regulament. Ei oricum vin aici cu teama, dacă au sprijinul politic al lui x, y sau nu. Noi am trecut de pasul ăsta. Mergem pe un regulament obiectiv.

DL Claudiu Coman

Noi aici încercăm și vrem să credem că respectăm legea. Legea e mai bună sau mai proastă. Nu discutăm acum despre cât de bună este legea. Noi avem niște reglementări în care trebuie să intrăm. Și dați-mi voie să propun următoarele : vis-ă-vis de ce spuneți dumneavoastră, cu antedatare, mă scuzați, dar nu vreau să ajungem la DNA, procuratură sau în altă parte. Daca este cazul să grăbim puțin lucrurile, o să convocăm o ședință excepțională la solicitarea unei treimi dintre consilieri. Nu este nicio problemă. Și în ședința respectivă să aprobăm această chestiune.

Dacă noi astăzi facem o Comisie, păi în comisia asta noi schimbăm că intră și asistența socială, să vedem dacă colegii sunt de acord sau nu. Este propunerea să intre și colegii de la administrație publică. Și eu sunt de acord cu chestiunea asta. Cu cât sunt mai mulți care doresc să se implice, cu atât mai bine. Este mai transparent.

Care e problema? Iar primarii pot să fie consultați. Dacă nu vreți, nu îi consultați. Hai să o luăm pe rând. In ceea ce privește componența comisiei, să intre și comisia de administrație publică locală. In ceea ce privește propunerea dlui Wittstock, să intre asistența socială și medicală a unităților de cult conform legislației în vigoare. La propunerea dlui Veștea, punctul 4 « se depun anual » nu « până la » și virgulă, în conformitate cu legea. La pct. 6 nu se scoate alineatul ci rămâne dar cu precizarea că « poate fi continuata cu alta finanțare aprobată de Comisie ». Și atunci am rezolvat toate aceste chestiuni. Cu aceste amendamente, vă rog să votam, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Manea înțeleg ce înseamnă celeritate dar gândiți-vă din punctul meu de vedere dumneavoastră sunteți preot și respectăm preoții, eu am o relație excepțională cu amândoi preoții din această instituție, dar respectăm și pe cei de la asistență socială și pe cei de la sport și pe cei din învățământ. Haideți să încercăm, că noi facem cu puterile noastre ceea ce putem în așa fel încât să nu vină nimeni și să spună la un moment dat că nu am cheltuit banii cum trebuie. Deci v-am spus asta este legislația, așa mergem. Nu suntem mai catolici decât papa. Vă rog să vă întâlniți de urgență comisia, vă rog să analizați toate cererile, aveți bugetul și să ne solicitați dacă este cazul ședință extraordinară și cred că toată lumea este de acord că putem să facem o ședință extraordinară ca să nu se piardă cumva aceste finanțări.

Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare DJ 132 (Rupea - Homorod - limita de jud.Harghita) km 2+470 - 3+620 (L=l,150km); km 7+880 - 9+390 (L=l,510km); kml6+370 - 18+250 (L= l,880km); L total=4,540 km. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare DJ 101, Râșnov - UM 01454, km 0+650-2+950”. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L. pentru unele trasee. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s~a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia. V-aș propune să îl scoatem din nou de pe ordinea de zi pentru că nu am primit de la Direcția Economică toate datele de care aveam nevoie pentru a fi sigur că niciodată această asociație nu a fost finanțată de către consiliul județean. Avem certitudinea într-o săptămână că vom primii aceste date, dacă facem ședință extraordinară pentru culte introducem și acest punct pe ordinea de zi. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Propunem amânarea, pot să vin și eu cu niște documente că am păstrat de pe vremea aia toate hârtiile că știam că or să fie probleme.

DL Mihail Vestea

Am o întrebare, dar nu există o situație a hotărârilor de consiliu județean? De acolo știm exact dacă s-a dat sau nu s-a dat.

DL Claudiu Coman

Deci amânăm și toată lumea care poate să ajute vă rog frumos să ajute. Deci punctul 19 de pe ordinea de zi, să votăm cu da amânarea, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a amânat pentru ședința următoare. Punctul 20 proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU. Domnul Dorin Crizbășan.

DL Dorin Crizbășan

Domnule președinte, stimați colegi, eu revin asupra propunerii mele din ședința trecută în care vă solicit organizarea unui concurs în care să nu limităm participarea la concurs decât a consilierilor județeni. Să lăsăm liber să participe oricine, pe baza unui caiet de sarcini pe care să-1 facem.

DL Mihail Vestea

Reprezentantul consiliului județean și în alte consilii de administrație nu este neapărat un angajat al serviciului de specialitate sau al executivului consiliului județean.

DL Crizbășan Dorin

Deci pe bază de CV, de selecție, se poate face o selecție pentru depunerea de candidaturi.

DI. Claudiu Coman

O procedură de selecție. Cine să se ocupe de ea?

DL Aurelian Danu

Comisia de specialitate și aparatul de specialitate.

DL Claudiu Coman

De acord, deci Comisia de administrație publică să se ocupe. Doamna Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

îmi cer scuze dar nu cred că avem în 215 un regulament sau o trimitere la o prevedere legală care ne poate pune în fața unei proceduri de organizare de concurs, în plus v-aș ruga să țineți cont de un lucru, persoana desemnată este desemnată de către plenul consiliului județean. Opinia mea dacă vreți să mi-o acceptați este că trebuie să existe o relație. Nu știu dacă putem lua orice persoană din județ din numărul de locuitori ca să reprezinte interesele județului într-o asociație de gen ISO Mediu, când dumneavoastră știți mai mult decât mine care sunt competențele și ce înseamnă răspunderea pe proiecte europene.

DL Claudiu Coman

Chiar dacă nu scrie cu subiect și predicat în 215 nu văd ce ne oprește să venim în întâmpinarea vremurilor care sunt acum și să facem o procedură de selecție. Domnul Danu.

DL Aurelian Danu

Dacă ne punem să facem o selecție pe criterii de profesionalism și competență este clar că aparatul de specialitate al consiliului județean trebuie să se ocupe de organizarea unui concurs care să stabilească criteriile de selecție, modalitatea de selecție și în concordanță cu legislația referitoare la funcționarii publici sau contractuali. Este indicat ca și comisia de specialitate, respectiv comisia de mediu să audieze acea persoană care este desemnată câștigătoare și ulterior să vină cu un punct de vedere pe care noi plenul consiliului județean putem să îl aprobăm. Nu consider oportun și nu cred că comisia de administrație publică are vreo competență pe domeniul mediului, ci comisia de mediu după ce se face procedura pe bază de competență și pe bază de profesionalism și de specialitate.

DL Claudiu Coman

Am înțeles, doamna Olteanu vă rog.

Dna. Luminița Olteanu

Eu consider că este normal, din punctul meu de vedere, să fie prezent în această comisie un om din punct de vedere profesional foarte bun, deci selecția se poate face pe dosar și pe un interviu pe care îl pot da specialiștii din consiliul județean. Eu fac parte din comisia juridică, chiar vreau să particip aici pentru că eu mi-am dat teza de mediu și mă interesează să văd acest lucru.

DL Vasile Ongureanu

Văd ca am deranjat niște viespi. Am înțeles acum 6 luni când colegul nostru si-a dat demisia, că trebuie numit un consilier județean. M-am oferit și știți prea bine că m-am oferit să fac această muncă gratuit. Am mai discutat acest lucru de nenumărate ori și Lam amânat de fiecare dată acest punct de pe ordinea de zi. Nu înțeleg pe cine și de ce deranjez dar este în regulă, nu țin să fiu eu acolo, Repet, am vrut să ajut. Problema este că acolo, cu siguranță, nu se întâmplă un lucru bun și asta nu știu cine poate să mă contrazică, cu argumente atâta timp cât acolo știm cu toții că nu s-a desfășurat ce ar fi trebuit să se desfășoare, finanțare a fost. Domnule președinte, așa cum am discutat că o să propun, am să vă rog să fiți de acord, practic nici este atributul plenului dar aș dori să se ia măcar act ca dumneavoastră să opuneți un audit privitor la partea de finanțare care a fost făcută la consiliul județean la acea instituție iar privitor Ia cine și cum va conduce această entitate, depinde de plenul consiliului județean.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, propun să amânăm punct de pe ordinea de zi și de asemenea anunț în ședință, mâine cu executivul voi solicita un audit ad-hoc la ISO Mediu, sigur pe partea care ține de consiliul județean. Să votăm cu da pentru amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, împreună la fel cu executivul, tot mâine o să vedem dacă este oportun să facem o selecție. Deci la punctul 20 cu da, amânarea acestui punct, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 19 voturi s-a amânat. Domnul Maxim.

Di. Adrian Maxim

Deci având în vedere că s-au cheltuit niște bani și acum s-au luat 1 miliard, eu nu cred că ne-am gândit să dăm niște bani unde nu avem reprezentant. Deci vreau să vă spun că propunerea pe care ați făcut-o să luăm banii respectivi, miliardul, este foarte bună și consider că trebuie să băgăm acești bani abia în momentul în care avem un reprezentant. Sunt perfect de acord cu colegii noștri că trebuie un profesionist, dar acest profesionist reprezintă consiliul județean și i se alocă niște fonduri. Eu nu știu unde mai avem noi reprezentanți care nu au legătură cu consiliul județean ca să ne reprezinte pe noi.

DI. Claudiii Coman

La Compania Apa.

DL Adrian Maxim

E foarte bine, mergem numai cu specialiști care nu au nici o legătură cu consiliul județean.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, punctul 21 informare privind aderarea CJBV Ia valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție și asumarea obiectivelor și mecanismului de monitorizare al acesteia. Aici este un program început din anul 2012 care se derulează până în 2015, am constatat împreună cu colegii din executiv că făceam parte din 5 județe care nu aderaseră la această strategie, chiar dacă ea se finalizează în 2015, având în vedere că pe proceduri și pe problemele tehnice în momentul în care am solicita executivului să aderăm, 90% din materiale le aveam făcute și imediat am putut să finalizăm. Am considerat că este normal să facem acest lucru, mai ales că pe perioada 2016-2020 din nou se va merge pe o astfel de strategie. Acesta este motivul pentru care am făcut această aderare și atenție aici este vorba de chestiuni tehnice, este vorba de controlul intern managerial, este vorba de fișa postului, este vorba de registrul riscurilor, pe care noi oricum le facem și era normal să le integrăm în acest program.

Punctul 22 informare privind folosința spațiului situat în Brașov, str. Lungă nr.231, în care își desfășoară activitatea Direcția de Sănătate și Asistență Medicală. Aici din luna august ni s-a solicita să plătim chirie de către Centrul Militar Zonal, la solicitarea celor de la București care răspund de centrele militare. De asemenea am fost informați că putem să participăm la licitația pentru a ocupa acel spațiu dacă noi vom câștiga licitația de la 1 septembrie și vă informăm că am luat executivul următoarele decizii că nu participăm la o astfel de licitație, doi, că în mod sigur la un moment dat vom fi evacuați de acolo dacă așa se pun lucrurile și atunci am în bugetul de venituri și cheltuieli modificat în urma consultării direcției de sănătate și asistență medicală și a Comisiei de sănătate am identificat un spațiu pe Diaconu Coresi care poate fi reabilitat, am virat o sumă de 500.000 pentru a se face reabilitarea acolo în cel mai scurt timp în așa fel încât Direcția de Sănătate și

A.

Asistență Medicală să o putem muta pe Diaconu Coresi. In al treilea rând am semnat împreună cu colegii, cu domnul Veștea, cu doamna Dumbrăveanu, am semnat o adresă prin care am informat încă odată CMZ-ul care este valoarea investițiilor pe care consiliul județean le-a făcut acolo și sigur dacă dânșii așa doresc, să ne evacueze de acolo, o să mergem pe cale legală să ne recuperăm și acele fonduri pe care noi le-am investit.

Punctul 23 Informare privind ordinea de zi a AGA ordinară a acționarilor societății Compania Apa Brașov SA, care va avea loc la data de 15.09.2015. Deci noi avem un reprezentant în AGA, este șeful serviciului administrativ din consiliul județean, domnul Negoescu. Dânsul ne-a informat că există această AGA la Compania Apa Brașov, noi avem 42% din acțiuni, primăria Brașov 42% și mai sunt 5 acționari care au restul de 18%. Compania Apa este administrată de un consiliu de administrație, consiliul de administrație de câte ori este cazul trebuie să convoace AGA pentru hotărârile pe care trebuie să le ia acționarul și nu poate să le ia consiliul de administrație. De ce am dorit să facem această informare? Pentru că nouă executivului nu ne este foarte clar care este raportul dintre noi, executiv, dintre consiliul județean ca legislativ și AGA. Adică dacă noi avem 42% am crezut că plenul trebuie să hotărască cum votează reprezentantul nostru. în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții Companiei Apa, s-a ajuns la concluzia că așa cum este statutul la ora actuală, statut care nu ne-a fost pus la dispoziție de altfel decât în această dimineață, pentru că noi am fi trebuit să îl căutăm pe site, se pare că nu am reușit să îl găsim pe site în formă actualizată, deci conform acestui statut votul reprezentantului este votul așa cum îi dictează conștiința. Păi dacă e votul cum îi dictează conștiința de ce mai reprezintă o instituție? Eu cred că votul așa cum îi dictează conștiința este votul membrilor consiliului de administrație pentru că înțelegem că Compania Apa funcționează cu un consiliu de administrație pe 109, adică recrutat printr-o procedură de selecție și atunci fiind recrutat printr-o procedură de selecție, de aceea există un contract de mandat, pentru consiliul de administrație există un contract de management și un contract de mandat al directorului instituției. Deci suntem într-o situație în care am dori să facem această informare pentru că sunt foarte multe neclarități. Doamna Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Mă surprinde cum nu avem nici un control asupra acestei Compania Apa și noi pompăm bani publici berechet măria ta acolo? Care-i cadrul legal? Revin iarăși la DGASPC, noi nu putem să dăm 12% dar sunt informată că ei au în contractul colectiv de muncă primă de miel și primă de gogoșar. Foarte bine, dar să le dăm și la toți bugetarii atunci. Adică noi dăm foarte mulți bani către o societate care, aflu acum, este 42% a noastră, 42% a primăriei, deci 80% bugetară dar ei fac ce vro acolo, deci mie nu mi se pare corect.

DL Claudiu Coman

E 100% bugetară pentru că restul de 18% sunt alte 5 primării din județul Brașov.

Dna. Luminița Olteanu

Păi și atunci cum fac ei ce vor?

DL Maxim Adrian

Dacă ne uităm în denumire se numește Compania Apa SA. Se lucrează după legea societăților comerciale, deci în legea societăților comerciale se spune că deciziile se iau proporțional cu procentele, deci eu cred că ceea ce fac ei la Compania Apa nu respectă legea și aș propune, noi nu avem nici un drept la un audit sau ceva, dar aș propune o discuție între reprezentanții consiliului județean și conducerea Companiei Apa să înțeleagă și ei că legile în România trebuie aplicate de toți. Știu ce discuții au fost când s-a constituit, când s-a transformat din regie în societate, deci societățile comerciale lucrează după legea 31 și ca atare trebuie să respecte și ei această lege. 42% din decizie aparține consiliului județean. Deci este normal să fie voința celor care au fost aleși în consiliul județean. Nu văd de ce la ei trebuie să fie altfel.

DL Claudiu Coman

în sală este prezent și domnul Dorn Popa care este directorul economic al Companiei Apa și domnul Doru Șoptărean dar domnul Doru este tot director pe partea de dezvoltare, dânsul este pentru un punct de la ordinea de zi la suplimentare. Noi am J?vut niște discuții cu toată conducerea, ne-am mai lămurit, tot nu ne-am lămurit total, dar oricum de asta am și convenit ca dânsul să fie prezent la ședință pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Domnul Paul Enache

DL Paul Enache

Domnul președinte am dori să cunoaștem și noi reprezentanții consiliului județean care sunt în AGA.

DL Claudiu Coman

Este unul singur, este domnul Negoescu care a fost votat în plenul anterior.

DL Paul Enache

Avem date că sunt unii care au câte 750 de milioane, bani vechi pe an, din indemnizații.

DL Claudiu Coman

Indemnizațiile sunt pe 109 și aceste indemnizații au două părți, o parte fixă și o pMe variabilă și ca să intru în subiect, de fapt despre ce este vorba, normal această AâA se solicită acționarilor și să fie de acord cu trei chestiuni, o chestiune care este legată de mărirea părții de variabile, indexarea ei în funcție de numărul de încasări care au loc

Dna. Luminița Olteanu

Dar'ați mărit prețul la apă.

A doua chestiune este legată de mărirea bugetului de cheltuieli pentru un departament care a fost înființat, eu personal aici am avut un punct de vedere împotriva acestei chestiuni datorită faptului că prima oară trebuie să prevezi banii și după aia să înființezi departamentul. Acum există niște argumente și cred că domnul Popa poate să ni le spună că trebuia înființat de urgență. Chiar dacă trebuia înființat de urgență, la fel CA-ul trebuia de urgență să convoace AGA și a treia chestiune unde* din păcate acolo era un contract care era confidențial și care dacă toate documentele îi vor fi puse la dispoziție reprezentantului nostru, pentru amânarea tragerilor respective. Eu sper ca acolo să nu fie absolut nici o problema. Pe de altă parte, că asta am întrebat și noi cum funcționează consiliul de administrație și acest consiliu de administrație, noi nu suspectăm pe nimeni doar doream să avem informații foarte clare și foarte pertinente ca să știm, am numit noi sau cum s-a întâmplat acest lucru? Și am fost informați că pe ordonanța societăților corporative 109 s-a făcut o selecție de către o firmă independentă și acea firmă independentă a selectat cei 5 membri ai consiliului de administrație. De aceea s-a făcut observația ia început că noi nu controlăm CA-ul, CA-ul pare să fie un organism care conduce Compania Apa ca și societate comercială. Dar noi ar trebui să controlăm AGA pentru că suntem acționari și supărarea personală pe care o am eu este una singură, reprezentantul pe care noi îl avem în AGA, dacă noi deținem 42% din acțiuni, cred că 100% din patrimoniu, sunt discuții diferite. Noi plenul nu putem să spunem reprezentantului cum să voteze? Și am înțeles că nu. Domnul Enache.

DL Paul Enache

Noi de fapt avem cea mai scumpă apă din toate județele din țară din județul Brașov

DL Claudiu Coman

Nu e cea mai scumpă

DL Paul Enache

Intre primele trei, suntem pe podium oricum. Mă uit aici pe un site de la Al Jazera 500 din 2014 indemnizație, 570 de milioane și o indemnizație de 750 de milioane două persoane soț și soție care fac parte din consiliul de administrație.

DL Claudiu Coman

Consiliul județean nu a numit pe nimeni în consiliul de administrație. Deci noi avem legătură cu Compania Apa, nu am știut acum am aflat, avem odată cu această chestiune, credeam că și consiliul de administrație depinde cumva de acționari, am aflat că nu depinde de acționari, el administrează societatea ca societate comercială pe legea 34 și 31 și a fost o selecție dar AGA depinde de acționari, iar consiliul de administrație convoacă AGA de câte ori este cazul și competențele sale sunt depășite. Sigur că se pare că nu avem o legătură directă cu consiliul de administrație dar avem în mod cert o legătură directă cu AGA. Domnul Enache

DL Paul Enache

Deci cei care au această indemnizație reprezintă interesele consiliul județean. Care AGA? Fac parte din consiliul de administrație cele două persoane. Sunt angajații consiliului județean.

DL Claudiu Coman

Dar nu au fost nominalizați de către consiliul județean în consiliul de administrație. Au fost selectați. O să ne răspundă domnul Popa.

DL Paul Enache

I-o fi selectat lordănescu pentru următorul joc cu Ungaria de la Budapesta de vineri. In loc să-l pună pe domnul profesor Aranyosi. In următoarea ședință o să vă dau toate datele.

DL Maxim Adrian

Stimate domn președinte, având în vedere că avem 42% putem să vedem cum se gestionează patrimoniul nostru, pentru că această Companie Apa, era o regie a consiliului județean. Tot ce are această companie care este condusă de un CA foarte bine ales și cu rezultate alese. Cer acum, ori auditului nostru intern, ori o comisie să vedem ce sunt cu banii noștri, ce-s cu bunurile noastre, ce se întâmplă cu Compania

Apa. Pentru că dacă reprezentantul nostru acolo nu are drepturi, noi cei 42% avem dreptul să cerem să știm ce se întâmplă acolo. Nu ce ne spun ei. Sigur ce ne spun ei este ce vor să auzim. Dar eu nu cred pe nimeni. Eu vreau să cer o comisie constituită din specialiști să știm și noi ce se întâmplă cu banii noștri.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc și uitați aici articolul 14, conducerea societății reprezentarea punctul 1 acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin reprezentanții lor legali care la rândul lor pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Noi în plen avem un reprezentant legal pe care l-am votat și mie mi s-a părut normal când am văzut că problemele sunt foarte delicate ca plenul să îi spună reprezentantului cum să voteze. Se pare că nu putem să îi spunem, noi plenul, reprezentantului cum să voteze.

DL Paul Enache

Să-l dăm afară atunci. Să-l schimbăm. Care e problema?

DL Claudiu Coman

Nu e vorba, că reprezentantul este cel care a venit și ne-a spus uitați care sunt problemele, eu ce fac? Domnul Neag.

DI. Neag Adrian

Stimați colegi cred că problema este foarte simplă și așa cum a spus și colegul Maxim trebuie să ne bazăm deciziile noastre pe Legea 31 a societăților comerciale și anume așa cum este prezentată și în informare, în data de 14 septembrie are loc o ședință AGA, cu cel puțin 48 de ore adică până în data de 11 vă propun să organizați o ședință a consiliului județean extraordinară, poate odată cu celelalte probleme puse astăzi pe ordinea de zi în care plenul să aibă cunoștință de problemele care se discută la această adunare generală și să voteze mandatul pe care îl dau reprezentantului său în AGA. Și este perfect legal și nimeni nu poate să vină să ne spună care este contra argumentul legal pentru care noi nu putem să îi dăm acest mandat.

DL Aranyosi Ștefan

Stimați colegi, colegul Adi Maxim a spus foarte bine că 42% fiind ale noastre așa și pe dincolo. Bun! Toți consilierii județeni și locali de la consiliul local sunt reprezentanții cetățenilor și pot să vă spun și adresez întrebarea reprezentanților Companiei Apa aici, revolta în oraș este foarte mare și o să citez pensionarii din zona în care locuiesc eu, cum se explică acel sediu atât de luxos în condițiile în care nouă ni se măresc contravaloarea apei, metrul cub într-una. Care an de an? Deci revolta să știți că este tot mai mare, oamenii nu știu cui să se adreseze și de aia am citat. Care este concordanța între creșterea vertiginoasă a prețurilor și compania aceea extrem de luxoasă ca sediu, mergând pe la Piața Dacia. Mulțumesc.

Dna. Luminița Olteanu

Eu am impresia că aici sunt două probleme. Reprezentantul AGA care nu este plătit a avut curajul să vină să spună lucrurilor pe nume. Eu am văzut că domnul Enache a spus că sunt în consiliul de administrație două persoane, din consiliul județean, care primesc sume colosale și care culmea, sunt soț și soție. Am impresia că acolo este un conflict de interese. Dar până la urmă haideți să ne gândim că totul înseamnă banul public. Nu cred că consiliul județean nu are puterea de a face un audit sau a chema la discuție conducerea Companiei Apa pentru că vedeți dumneavoastră, exact cum spunea domnul Aranyosi, toată lumea înjură și până la urmă înjură reprezentanții consiliului județean care suntem noi. Ce dracu faceți voi acolo când ni se mărește apa în fiecare zi. Păi văd că noi dormim pe noi dacă reprezentantul nostru nu este, avem și oameni în consiliul de administrație, pentru că nu cred că există un cadru legal și acum mai nou, după ce că au sumele astea de nu îți vine să crezi, stupefiant, vin să își mărească acești bani. Deci eu cred că aici trebuie să gestionăm foarte bine problema.

DL Claudiu Coman

Da, domnul Mihai Popa după care o să-l rog pe domnul Doru Popa să vină în față și să poată să răspundă la unele din chestiunile care au fost discutate până acum. Domnul Mihai Popa a renunțat la dreptul său la cuvânt, domnul Mihail Vestea.

DL Mihail Vestea

Apropo și de discuțiile intense de la punctul anterior eu cred că tot ce face omul este un proces. Niciodată nu este un început și un sfârșit. Tot timpul trebuie să gândim ca un proces lucrurile. Nu trebuie să privim numai părțile care ni se par nouă mai puțin bune în ce privește funcționarea Companiei Apa. Noi trebuie să privim și părțile pozitive adică lucrurile și investițiile care se fac, dar, încă odată, și eu sunt de acord că trebuie permanent să fim într-un proces în care să analizăm și să îmbunătățim de la caz la caz. O problemă care a apărut apropo de colegul nostru, referitor la mandatul pe care îl are reprezentantul nostru în AGA este cel legat de bugetul de venituri și cheltuieli, ceea ce facem și noi aici și ați văzut că este o dezbatere, discuții și chiar dacă avem multe și multe discuții la comisie tot mai apare o discuție în plus. Același lucru referitor la bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Apa și de acolo poți să generezi priorități în ce privește partea de salarii, în ce privește partea de investiții, în ce privește partea de venituri adică partea de prețuri și, și eu cred că analiza trebuie făcută dar nu trebuie făcută cu patos și cu supărări ci trebuie făcută având în vedere o gândire progresivă, pentru că totul este într-un proces de desfășurare. Lucrurile care se întâmplă astăzi nu sunt la fel cu lucrurile care se întâmplau acum 5 ani, condițiile se modifică tot timpul și noi trebuie să avem capacitatea și înțelegerea că totul este progres. Dar și eu sunt de acord că trebuie făcută o analiză și mai ales pe partea de buget de venituri și cheltuieli. Dar să nu uităm pe de altă parte compania derulează investiții importante și multe locuri s-au schimbat pozitiv.

Dna. Luminița Olteanu

Eu consider că trebuie să fim foarte atenți, nimeni nu contestă activitatea desfășurată dar gândili-vă și dumneavoastră că sunt bani publici în totalitate iar dumnealor își permit să dea niște salarii foarte mari. Excepțional și noi vrem dacă suntem bugetari, toată lumea vrea lucrul acesta, dar mai mult reprezentanții în consiliul de administrație li se pare că nu este suficient. Mie nu îmi vine să cred suma pe care a spus-o domnul Enache și vrem să mai mărim. Deci acest lucru trebuie foarte bine gândit iar ca să discutăm o altă problemă, toate problemele care sunt vis-a-vis de Compania Apa, am participat Ia o discuție la diverse în care dumnealor vor ca noi să expropriem și să plătim noi, consiliul județean. Păi de ce să plătim noi consiliul? De ce nu își plătesc dânșii dacă își gestionează foarte bine bugetul de venituri și cheltuieli pe care îl au?

DL Claudiu Coman

O să discutăm la punctul respectiv. Domnul Popa.

DL Doru Popa

Bună ziua, mă bucur să ne revedem în calitatea aceasta după câțiva ani și am să vă spun de ce, după 2008 nu ne-ați mai văzut pe aici. După cum bine știți societatea pe acțiuni a rezultat în urma reorganizării fostei regii autonome. Din 95 până în 2008 am fost regia autonomă a consiliului județean, iar AGA o reprezenta chiar plenul. Atunci aveam întâlniri obligat forțat de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv aprobarea situațiilor financiare, ne întâlneam pe comisii, sigur era o interacțiune mult mai mare și vă aduceți aminte aveam chiar 11, 13 consilieri în cadrul CA. Evident era o informare mult mai bună și o comunicare mult mai bună decât există astăzi. După 2008 s-a solicita tuturor regiilor să se transforme în societăți pe acțiuni și au intrat sub incidența Legii 31a societăților comerciale, care creează niște mecanisme care fac ca distanța dintre acționari să fie mai mare față de companii. Se caută și există și o intenție a legislativului și la nivel european de a se crea o independență astfel încât aceste societăți să lucreze pe principiul societăților comerciale. Aș vrea de la bun început să știți că acționari sunt următorii: consiliul județean 42% Primăria Municipiului Brașov 42%, 16% sunt localitățile care la acea dată beneficiau de serviciu Rupea, Ghimbav, Sânpetru, Hălchiu și Apața. Patrimoniul societății este compus numai din clădirile administrative, echipamente, mașini, utilaje. Restul bunurilor, rețele de apă și canalizare, uzina de apă, stații de epurare și așa mai departe sunt toate proprietate publică. Cu toate acestea societatea nu primește și nu a primit nici un leu, bani publici, pentru funcționare. Este o confuzie care se creează. Nu suntem bugetari, suntem proprietate publică 100%, proprietate a autorităților publice locale, ceea ce creează o diferență în funcționarea noastră. Strict, că am ajuns aici, crearea unui compartiment sau desființarea unui compartiment se face prin CA și atât. AGA s-a întrunit până acum cred că de 10-12 ori, nu mai îmi aduc aminte. Nu au fost probleme niciodată de informare, acum se pare că au apărut și le regretăm cu tot sufletul. Consiliul județean are un reprezentant care în momentul în care votează are 42%. Nu există că dumneavoastră nu puteți transmite reprezentantului dumneavoastră opiniile pe care dumnealui să le susțină și să le voteze. Eu înțeleg, fără a fi jurist, că nu i se poate da mandat imperativ, adică să plece cu o hotărâre de la dumneavoastră scrisă cum să voteze, dar dumnealui vine cu opinia dumneavoastră acolo și votează combinând ceea ce primește de la județ cu judecata proprie. Asta înțeleg, nu vine cu un mandat în care dumneavoastră să vă însușiți, de exemplu modificare buget, modificare organigramă, nu este răspunderea dumneavoastră în acest caz. în ceea ce privește informarea probabil că va trebui să găsim un mecanism mai bun de a discuta. Domnul vicepreședinte Vestea ne-a cerut la un moment dat să avem câteva întâlniri. Le-am avut, din păcate și dumnealui are timp puțin, de două ori ne-am întâlnit la noi, am discutat niște planuri de investiții și așa mai departe, nu cred că cineva ne poate suspecta că facem ceea ce vrem noi sau că nu punem la dispoziție informațiile necesare. E posibil ca această comunicare să fi fost mai grea în ultima parte dar nu există o rea voință la nivelul companiei. în ceea ce privește următoarea ședință avem trei puncte creditul BERD care asigură finanțarea programului POS-Mediu de peste 150 de milioane de euro și care este luat de societate ca să pună pentru fiecare dintre investițiile care se realizează în mai multe localități ale județului, acestea fiind scutite de a pune suma aceea. Creditul BERD prevedea că până în anul acesta se fac trageri. Lucrurile se prelungesc din motive pe care dacă doriți să le cunoașteți putem să începem să le detaliem, ca urmare trebuie să începem o decalare de termene, am cerut la BERD să ne mai lase să tragem încă o perioadă de timp bani. Nu există alte implicații. Ne-am însușit critica cu privire la faptul că în documentația pentru AGA lipsește o hârtie care a fost prezentată la CA care prezintă în cuvinte mai puține și a apărut numai actul adițional care are 15 pagini și este scris într-adevăr într-o păsărească. Acea pagină lipsește și am pus-o la dispoziția reprezentantului dumneavoastră în această dimineață când am reluat și am discutat. Apropo de actul constitutiv al societății, acesta a fost făcut de la momentul 2008, el nu a mai suferit modificări decât în ceea ce privește componența administratorilor. O modificare de buget, noi cum v-am spus mai devreme, datorită prelungirii proiectului am avut nevoi de consultanță, nu am reușit să facem procedurile de licitație necesare pentru că am fost cumva obstrucționați și am luat hotărârea ca să aducem câțiva ingineri responsabili pe cele 10 lucrări, dacă putem și am reușit cu 6 din ei să îi aducem în cadrul companiei și să ne asigure continuarea urmăririi lucrărilor. Asta este tot. Aceasta are o implicație de buget, am profitat de faptul că aveam AGA pentru a o introduce pe ordinea de zi. Dacă nu era aceasta probabil că veneam în anul următor. Că am avut sau nu am avut, nu știm sigur dacă vom face o depășire a întregului fond de salarii. Am considerat oportun să facem acel lucru. La fel și pentru contractele de mandat și de reprezentare. Noi vă stăm la dispoziție cu bună credință, mi-a plăcut acest cuvânt care a fost la începutul ședinței, din păcate nu mai avem acea relație în care dumneavoastră erați trup și suflet, noi am fost copii dumneavoastră ca să zic așa, până în 2008, iar informația legată de soț soție în CA nu este adevărată.

DL Drotleff Dieter Walter

Domnul director am o întrebare, s-a auzit, sunt foarte multe nemulțumiri din partea locuitorilor din oraș și din județ care beneficiază de serviciile dumneavoastră. De ce nu vă opuneți ca să se încheie contracte între furnizori, deci Regia Apa și consumatorul individual, cum este la gaz, cum este la curent în cadrul blocurilor, pentru că vă convine probabil acest lucru, că nu se încheie aceste contracte pentru că locuitorii suportă toate pierderile. Mulțumesc.

DL Doru Popa

în primul rând aș vrea să vă spun că noi facturăm 100% pe baza indicațiilor controlului, deci nu se pune problema ca vreun consumator să plătească pierderile. Doi, noi funcționăm în cadrul unei legislații respectiv legea serviciilor comunale și legea apei. Vă informez că acea lege a apei a suferit o modificare și așteptăm în aceste momente niște precizări astfel încât să putem da curs la anumite separări. Consider că pe această temă trebuie să avem o discuție serioasă și să nu vindem cumva iluzii locuitorilor ori că având contracte cumva separate vor plătii cumva mai puțin. Plătesc tot cât consumă și s-ar putea să fie cu niște costuri suplimentare dar compania nu se opune, compania trebuie să aplice legea apei care vă repet acum a suferit o modificare și pe care o analizăm.

DL Aranyosi Ștefan

Domnul director fiindcă nu ați spus nimic legat de scumpirea apei dar în ceea ce a spus colegul nostru domnul Drotleff aș mai adăuga eu o întrebare, spuneți că nu vă opuneți contractelor individuale, vă pot spune n situații, este adevărat că este vorba de locuitori din blocuri unde vă opuneți și v-ați opus permanent pentru aceste contracte individuale, creindu-se proleme sociale deosebite fiindcă în funcție de componența locuitorilor dintr-o scară anume, sunt oameni care plătesc corect și în regulă și sunt cetățeni pe care nu îi pot convinge colocatarii să plătească dintr-un motiv foarte simplu, că dacă nu se poate face contract, atunci individual ce să facă ceilalți? Aș putea să vă spun pe concret, o adresă la blocurile vechi din Steagul Roșu unde într-o scară, unde cea mai tânără persoană, cu excepția unei familii, este de 70 de ani și plătesc apă. De ce? Pentru că nu li s-a admis să facă contracte individuale.

DL Popa Doru

Vă repet, separarea la blocuri nu a fost posibilă tehnic de la bun început și nu a existat nici un cadru legal. în ceea ce privește situația la blocurile vechi dânșii aveau un sistem să zic așa, aparte la care nu au vrut să renunțe, nu erau nici contorizați și mergeau pe un număr de persoane declarat și primeau acum câțiva ani, primeau facturi în paușal. Trebuie să vă menționez faptul că avem 2000 de asociații de locatari cu care avem contracte și cred că numai trei sau patru întâmpină greutăți, în rest nu avem probleme cu dânșii. într-adevăr sunt familii care nu își pot permite sau nu doresc să plătească apa și creează probleme celorlalți. Am încercat să ne abținem la a lua măsuri radicale și am colaborat cu dânșii și vă repet, din 2000 cred că sunt 3-4 asociații unde se înregistrează datorii.

DL Aranyosi Ștefan

Domnul președinte vă rog frumos, nu pot să las această discuție neîncheiată. Vă informez, domnul director, nu întâmplător am dat acea scară exemplu, sunt multe altele unde dacă sunt toți locatarii, că așa sunt blocurile vechi, multe, toți pensionari, toți peste 70 de ani, nici asociație nu au, sigur că nu e problema dumneavoastră că nu se poate constitui asociația legal pentru că din toți locatarii nu există nimeni care să întrunească acele condiții și multe asemenea situații sunt. Sigur, nu este problema dumneavoastră, dar cum bine menționa un coleg, veniți cu probleme tehnice. Păi dacă gazul, care este incomparabil o substanță mai periculoasă decât apa, s-a putut tehnic separa, apa nu se poate?

DL Enache Paul

Am rămas dator cu un răspuns domnului Popa. Este adevărat că doamna respectivă nu este angajată a consiliului județean, este șef de birou la Apa. 57.303 lei domnule Popa și mai aveți un director executiv 42306 care este și membru în CA la Apă, 78089. Nu mă confundați cu vreun papuaș care a venit din munți acum și comitetul de direcție 160 de milioane.

DL Popa Doru

Cele menționate cu separările, cunoaștem această problematică, tehnic sigur orice este posibil, rămâne o problemă în ceea ce privește canalizarea de exemplu, în ce măsură serviciul de canalizare se poate separa, aceasta este aproape imposibil. Există de asemenea o discuție pe care am deschis-o mai demult pe partea de sănătate, nu știu cine dorește să locuiască într-un bloc cu cineva care nu are servicii de alimentare cu apă. In rest am să mă abțin de la a face referiri la veniturile unor colegi sau membri CA.

DL Neag Adrian

Domnule director tot ne învârtim în jurul cozii și în jurul problemei care a fost ridicată și de domnul vicepreședinte Coman și de alți consilieri cu privire la mandatul pe care reprezentantul consiliului județean îl are în adunarea generală. Vă rog frumos să ne răspundeți punctual care este cadrul legal sau prevederea legală care interzice mandatul imperativ.

DL Popa Doru

Nu sunt jurist, sunt inginer, nu cred că există în statut dar cred că există în legea societăților comerciale, eventual în legea administrației dar nu vreau să greșesc. Vă repet, nu există ca un reprezentant al AGA să nu vină, nu a existat până acum, să vină numai cu ideile proprii și să nu vină cu mesajul de la dumneavoastră. E o chestiune falsă. Deci dumneavoastră îi transmiteți mesajul, am înțeles că nu poate fi o hotărâre scrisă în care dumneavoastră spuneți la punctul 1 respingi, la punctul 2 admiți, dacă nu faci așa îți tăiem capul.

DL Neag Adrian

Domnule director v-am înțeles foarte clar, dar atâta timp cât o lege nu îmi interzice să îi dau un mandat imperativ reprezentantului meu, cel care mă reprezintă și reprezintă interesele consiliului județean în adunarea generală, acest lucru este permis. Faptul că au existat cazuri, așa cum spune un coleg de al meu, când reprezentantul consiliului județean a refuzat sau nu a vrut să își asume răspunderea pentru o anumită hotărâre și a dat-o scăldată este cu totul altceva. Deci revenim la punctul cel mai important, faptul că noi membrii consiliului județean avem puterea legală să îi dăm mandat cum să voteze. Dacă consiliul județean, prin comisia de specialitate, prin Direcția Economică constată că anumite prevederi ale bugetului nu sunt corecte și ar trebui făcute alte modificări, are această putere să mandateze reprezentantul său, să voteze așa cum hotărăște. Mulțumesc.

DL Maxim Adrian

Vreau să îi amintesc domnului Popa că tot ce ne spune, este un termen frumos, se numește abureală și să știe foarte clar că ne-am săturat de asemenea lucruri. Dânsul tot spune că este inginer și economist, dacă nu este pregătit îl rog să noteze întrebările și să vină cu răspunsuri pertinente și argumentate pe lege. Ii dau două exemple ca să înțeleagă foarte clar, dacă dânsul ar avea o societate comercială SA unde sunt banii lui și s-ar duce în CA ce ar face? Ar lua deciziile conform a ceea ce dorește. Noi aici suntem reprezentanții a 600.000 de oameni din județul Brașov, 300.000 sunt în municipiu, 300.000 sunt în județ. Consilierii municipali și cu consilierii județeni care sunt 84% reprezintă interesele acestor cetățeni. Cei 16% sunt tot locuitori ai județului Brașov. Deci în total 100% decizia la Compania Apa aparține locuitorilor județului Brașov. Locuitorii județului Brașov ne-au votat pe noi, acești 34 de oameni să îi reprezentăm. Deci după o deducție logică, de inginer, de economist, noi cei de aici suntem 100% responsabili de ce se întâmplă în Compania Apa. Ca atare să nu ne spună dânsul că nu avem drept să dăm mandat. I-am explicat foarte clar și mai repet, noi reprezentăm toți locuitorii județului Brașov. Toți aceștia fac parte din Compania Apa prin noi. Deci ca atare reprezentantul consiliului județean votează 42%, reprezentantul municipiului 42%, ceilalți reprezentanți 16%. Ca atare îi rog, Compania Apa să respecte deciziile pe care le luăm noi aici. In caz că nu le respectă avem căi legale de atac și îi rog de acum, când vine la ședințe să primească și dânsul un mandat de la CA-ul lui pentru că nouă ne cere să nu putem da mandat. Dânsul are mandat la ora actuală să ne dea răspunsurile pe care ni le-a dat din partea CA-ului Companiei Apa? II rog să ne răspundă.

DL Popa Doru

Domnul Maxim eu nu am spus, am spus că nu sunt sigur 100%. Eu știu că așa este. Dacă consiliul județean dorește să scoată hotărâre pe această temă, nu este nici o problemă, nu este vorba că noi nu vom ține cont. Reprezentantul dumneavoastră își exprimă la punctele respective, votează, se adună voturile și ce iese noi punem în aplicare. Să nu se înțeleagă greșit. Noi încercăm să înțelegem un pic care este situația, despre ce vorbim astăzi. Am întrebat despre ce vorbim: venim cu fiecare punct votăm să scoatem o hotărâre pe cele trei puncte? Și mi s-a spus că există o informare, consiliul județean dorește să fie informat cu privire la această adunare generală. Deci vă repet nu cunosc 100%, dacă doriți să dați mandat dați mandat și să voteze așa. Nu avem nici o problemă. Nu aș vrea să intrăm în discuții, noi am plecat întotdeauna de la bună credință și de la un respect. Am primit și o înjurătură am primit și nu știu ce mandat. Sunt angajatul acționarilor și angajatul dumneavoastră prin intermediul acestor structuri care sunt prevăzute de lege și vin în fața dumneavoastră și eu și ceilalți colegi de câte ori ne chemați și avem mandat și răspunderea vorbelor noastre. Răspundem chiar patrimonial.

DL Vasile Ungureanu

Doream să intervin în problema pe care colegul nostru Aranyosi a ridicat-o, cea privitoare la contorizare. De ce o fac din nou? Că am mai avut această problemă atât în plen cât și în comisia juridică, cât și în discuțiile cu reprezentanții Companiei Apa. Dacă nu s-a modificat nimic în legislație și după știința mea nu s-a modificat, cum se face contorizarea de către furnizorii de utilități? Contorizarea se face la limita de proprietate, ce este în interiorul unei proprietăți este treaba proprietarului dar așa cum cei de la gaz pot să preia în proprietatea, atenție, preiau în proprietate toate lucrările interioare pe care oamenii și le-au făcut pe banii lor, deci în interiorul unei scări de bloc, pentru că asta este în primul rând discuția dar și la case private, ceea ce se lucrează în interior este treaba proprietarului. Furnizorul de servicii are obligația să ducă acel element apă, gaz, curent, până la limita de proprietate. Inclusiv cei de la gaz au aplicat aceeași lege. Dacă s-au înțeles cu proprietarii, au putut monta pe banii lor acele contuare după care de la contuar înspre exterior e proprietatea regiei de gaz sau cum Dumnezeu se cheamă, dar nu se fac aceste lucrări interioare în interiorul proprietății, de asta mă refer încă odată să fiu foarte clar, pe banii furnizorului de servicii. Acesta are, după părerea mea, posibilitatea, nu știu și dacă obligația, are posibilitatea să facă un contract cu persoana, cu asociația, să preia acel contuar care este făcut pe banii respectivilor locatari. Asta este valabil și pentru case.

DL Mihail Vestea

Eu cred că este bine că a apărut această discuție, noi am stabilit reprezentantul nostru în AGA, este corect că reprezentantul pe care l-am stabilit a venit la conducerea executivului consiliului județean și a informat despre subiectele care sunt pe ordinea de zi a ședinței AGA și eu cred că este bine ca reprezentantului nostru în AGA să îi stabilim prin hotărâre și lungimea mandatului pe care îl are. Să știm exact când votează și când trebuie să aibă mandat de la proprietar care proprietar este Județul Brașov reprezentat prin consiliul județean. Deci cred că trebuie să facem această analiză, eu aș susține propunerea care a fost de a face o ședință extraordinară, de a face o analiză și eu aș propune să fie implicate două comisii Comisia Economică și Comisia juridică, pentru că problemele pe funcționarea unei societăți comerciale sau a unei regii, sunt legate de probleme economice, probleme juridice sau probleme de patrimoniu care țin de juridic. Și eu aș propune ca să avem această ședință extraordinară, cumva înainte de AGA pentru că e corect că din discuția aceasta vedem exact care îi va fi lungimea mandatului pe care îl dăm sau competențele de mandat.

Dl. Ambrus Carol

Am pe undeva senzația vagă a faptului că nu interpretăm corect legea. Societatea comercială informează, nu reprezentantul acționarului ci informează acționarul despre ce se întâmplă în societate drept urmare, conform legii, are obligația ca să trimită în timp util toate informațiile legate de evenimentele care necesită prezența reprezentantului acționarului la acele evenimente iar acționarul are obligația legală ca să îi dea mandat și acolo să voteze conform mandatului și acest mandat este scris. Deci v-aș ruga să țineți cont de aceste precizări și de acum încolo să precizăm așa, iar referitor la lungimea mandatului retragem oricând când considerăm că nu își face datoria și numim un alt reprezentant sau din contră dacă este ok activitatea, îl menținem în continuare.

DL Claudiu Coman

Cred că domnul Veștea se referea atât la lungimea mandatului cât și la lungimea sau dimensiunea competențelor pe care le are acest mandat.

DL Sarafinceanu Gheorghe

Un minut, trebuie să sar în ajutorul domnului director Popa, m-am gândit dacă să îl ajut sau nu, eu care am fost membru în CA, chiar președinte la un moment dat, vreau să vă informez că dumnealor, după părerea mea citesc corect. La blocuri există un contor în exterior care este cu cheie, citesc fiecare contor din interiorul, din apartament și îl citesc și pe cel din exterior. Cetățenii plătesc mai mult, pentru că nu își rezolvă problemele, pierderile care sunt la subsolul blocurilor, dar blocul e proprietate, dânsul nu poate să îmi rezolve mie țevile. Dânsul vine și ia citirea de la bloc și facturează unde există asociație de locatari. Unde nu există asociație de locatari împarte la numărul de apartamente diferența ce apare și facturează. Iar apropo de prețuri, pentru că acolo am avut destule probleme când eram în CA, nu le stabilește Compania Apa după bunul lor plac. Ei se duc la ANRP la București, au tot felul de intervenții și numai cu aprobarea acelora fac prețurile. Eu cunosc bine colectivul de acolo, e un colectiv vechi și un colectiv care zic eu își face datoria.

DL Claudiu Coman

Este o chestiune clară atât ca imagine cât și ca obiective, strategie și dezvoltare a județului, județul Brașov și Consiliul Județean Brașov este legat în mod direct de Compania Apa. Chiar dacă în momentul în care a devenit din regie autonomă, când era doar a județului, cu toate că la un moment dat fusese a primăriei, acum este și a județului și a primăriei și a celorlalte comunității, în mod clar deservește comunitatea în ansamblul ei. Dar dacă întrebați oamenii, oamenii asociază Compania Apa, marea majoritate doar cu județul Brașov. Cele mai mari investiții din ultimii ani au fost făcute de către Compania Apa sau sunt în derulare. Sigur că și aici avem să spunem neîmpliniri pentru că era vorba de sume în jur de 200 de milioane de euro și datorită acelorași legi probabil pe care noi le votăm și pe care le criticăm și altor chestiuni, din păcate aceste investiții nu au fost finalizate. Tocmai acesta este motivul pentru care se cere amânarea acelor trageri din credit. Pe de altă parte, sigur cu toții știți și noi și celelalte comunități, primim profitul de la Compania Apa și pe urmă îl întoarcem înapoi Companiei Apa pentru a fi reinvestit. Acesta este încă un motiv în plus pentru ca comunicarea dintre noi și Compania Apa să fie cât mai bună pentru că ar trebui și cred că avem același interes. Acum nu trebuie nici să demonetizăm ceea ce înseamnă investițiile Companiei Apa, nici să spunem că s-au făcut numai lucruri rele sau s-au făcut numai lucruri bune. Eu nici nu pot să îmi asum acum, înainte să facem aceste comisii, să emit vreo judecată. Pot să spun un singur lucru, nu s-a comunicat cum trebuie. Așa cum spunea domnul Ambrus nu cu reprezentantul se comunică, se comunică prin intermediul reprezentantului cu acționarul și acționarul suntem noi. Deci noi cred că trebuie să corectăm niște chestiuni. Uitați consiliul de administrație informează acționarii în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Acum dincolo de toate aceste lucruri, la fel, am lucrat într-un fel, nu știu cum am lucrat, că e bine, că e rău, important este ca de acum înainte să lucrăm cât mai transparent ca să nu mai existe astfel de lucruri, că unele sunt ascunse, că unele sunt nu știu cum. Și revenim asupra modului de lucru, în săptămâna aceasta, sau în săptămânile în care am avut foarte dese întâlniri să spunem că executivul cât de cât ne-am mai lămurit cu privire la unele aspecte, dar pe de altă parte trebuie să vedem clar care este mandatul pe care noi îl avem în AGA. Trebuie ca tot plenul consiliului județean să se lămurească care e legătura între companie, CA și AGA și trebuie, așa cum spunea Mihail Veștea, să vedem și să stabilim noi clar, dar în conformitate cu statutul pe care dânșii l-au votat, care este întinderea și calibrarea mandatului reprezentantului nostru. Și atunci pentru a rezolva aceste chestiuni vin cu următoarele propuneri, prima să facem cele două comisii, Comisia de buget finanțe cu toți membrii fie că sunt membri supleanți sau membri cu drepturi depline și Comisia de administrație publică și juridică până pe 11 cu obiectiv până pe 11 septembrie, să analizeze punctual ceea ce face obiectul acestei AGA de pe data de 15 și acelorași comisii să le dăm un mandat de 45 de zile pentru a analiza modul în care acționarul, Județul Brașov, care din profitul pe care îl primește îl dă înapoi Companiei Apa care este solidar cu Compania Apa în ceea ce privește aceste obiective de investiții, este reprezentat și interesele sale sunt reprezentate și se regăsesc în cadrul Companiei Apa. în urma acestei analize, dacă vedem că sunt lucruri care nu funcționează, să le corectăm în așa fel încât totul să intre în normal. Deci dacă sunteți de acord să avem două propuneri de hotărâre, o propunere de hotărâre cu nominalizarea celor două comisii până pe 11.

DL Neag Adrian

Dacă îmi permiteți domnule președinte, v-aș propune să modificați termenul din data de 11 care este vineri în data de 10 joi în așa fel încât să poată să fie posibilă convocarea ședinței extraordinare de consiliu județean în 11 pentru că în 15 este AGA, este luni și noi în 11 avem ultimul termen de predare a mandatului.

Dl. Claudiu Coman

Deci nu se pune problema, noi oricum convocăm ședința extraordinară de consiliu județean în data de 11 pentru că avem niște probleme rămase în urmă, problema legată de culte, problema legată de mandatul pe care îl are reprezentantul nostru pentru data de 14 sau 15 septembrie. De asemenea stimați colegi de la Compania Apa, dumneavoastră puteți să amânați ședința de AGA din 15 conform legii încă 15 zile.

DL Popa Doru

Domnul vicepreședinte aș vrea să rețineți că nu Compania Apa convoacă

DL Claudiu Coman

Prin intermediul dumneavoastră, am repetat de 3 sau 4 ori astăzi, CA trebuie să convoace AGA de câte ori este cazul. Pentru că dumneavoastră sunteți aici vă rog să transmiteți care este modalitatea legală, dacă este cazul sigur și de amânare.

DL Popa Doru

O să verificăm. Ce trebuie să știe toată lumea este că anunțul ședinței este publicat în M.O. de mai bine de 30 de zile și ședința este convocată cu o lună și jumătate înainte. Deci nu există că nu a fost timp să se ia toată informația necesară. Ședința, din ce am verificat, se poate ține numai dacă se face cvorum și sigur de acolo pleacă alte consecințe. în ceea ce privește amânarea rog colegii juriști să vadă care este procedura din perspectiva noastră.

DL Coman Claudiu

Deci pentru prima comisie până pe 10 septembrie, cine este pentru? Culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat și aceeași comisie, aceeași componență de data asta cu 45 de zile începând cu ziua de astăzi pentru a analiza modul în care putem să îmbunătățim funcționarea și colaborarea noastră. Deci 45 de zile aceleași comisii, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 1 de la diverse proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare în unele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Brașov. Pentru că noi suntem acționar unic Consilprest trebuie să ni se adreseze nouă pentru când dorește să achiziționeze servicii de consultanță juridică. Domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Acest proiect de hotărâre, practic noi acum dacă ne constituim în AGA Consilprest putem să îl votăm. Dacă nu, nu are nici un rost pentru că e vorba de achiziționarea unui serviciu la o firmă subordonată care are o AGA. Noi nu avem nici o treabă, să votăm, noi consiliul județean, aici.

Dna. Maria Dumbrăveanu

îmi cer scuze este OG 26/2012 care ne impune acolo unde există un angajat consil ier juridic la o societate comercială în care acționar este unitatea administrativ-teritorială cum este cazul Consilprestului, achiziționarea de servicii juridice se aprobă prin hotărârea forului tutelar, adică Consiliul Județean Brașov. Suntem perfect pe lege așa cum am procedat și în cazul Metromului și am aprobat același lucru.

DL Vasile Ungureanu

Dar această entitate are o AGA, nu consiliul județean, AGA, că din întâmplare sunt aceiași. Deci acea entitate nu este instituție publică, deci acea entitate trebuie să se hotărască ce face acolo de către AGA nu de către consiliul județean. Este simplu tare de tot.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Nu e vorba de AGA, ordonanța, actul normativ al Guvernului spune exact cine și în ce condiții aprobă. Pentru orice societate comercială în care unitatea administrat!v-teritorială este acționar majoritar sau unic acționar. îmi pare rău că nu am adus textul de lege dar dacă vreți

DL Claudiu Coman

Deci numai un pic, haideți să vorbim pe rând, deci care e textul de lege? Ca să fim lămuriți de ce consiliul județean și nu AGA.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Dați-mi un minut.

DL Claudiu Coman

Haideți să trecem la vot, domnul Ungureanu se abține, culegem voturile, cu 15 voturi pentru s-a aprobat pentru că e vorba de majoritate simplă. Punctul 2 proiect de hotărâre privind asocierea Județului Brașov cu Federația Română de Tenis pentru organizarea celei de a 20-a ediții a Competiției Internaționale de Tenis „FUTURES 2015” în imobilul situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2. Domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Domnule președinte stimați colegi, înțeleg că noi nu suntem atât de importanți pentru organizatorii acestui turneu. De ce spun asta? Au ținut o conferință de presă în care nu au informat pe unul din, pot să spun organizatori, noi? Nu pot să spun, unul din cei ce îi sponsorizează și anume noi. Cred că suntem sponsorul principal datorită faptului că le punem la dispoziție toată baza sportivă. Au ținut acea conferință de presă în care au chemat alți sponsori printre care unii care le dau mici, cârnați, bere și ăia au fost prezenți. S-au exprimat acolo ce mari și tari sunt ei. Pe noi nu ne-au băgat în seamă.

Dl. Claudiu Coman

Ba da, suntem băgați în seamă, este un proiect de asociere, noi le punem la dispoziție

DL Vasile Ungureanu

Domnule președinte, v-au chemat pe dumneavoastră sau pe cineva de la consiliu? Da? Bine.

DL Claudiu Coman

Vă rog să votăm la punctul 2, culegem voturile, cu 16 voturi pentru nu s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă5’ pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea nr.271/.2O15 a Consiliului Județean Brașov. Vă rog să votăm programul de reparații, culegem voturile, cu 18 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 referat privind declararea de utilitate publică de interes județean a investiției „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apa potabilă Brașov -Săcele” și împuternicirea Companiei Apa SA Brașov pentru realizarea tuturor demersurilor necesare exproprierii terenurilor aferente investiției. Am avut discuții foarte lungi aici, timp de două săptămâni am găsit această variantă pentru a debloca situația. Noi împuternicim Compania Apa Brașov să facă toată documentația necesară pentru exproprierea terenurilor. Sigur noi solicităm și am trimis și o adresă ca să ne trimită în scris demersurile pe care le-au făcut pentru a obține într-o primă fază a acordurilor notariale urmând ca în acest fel să putem să facem această operațiune. Noi trebuie să o facem, a ridicat doamna Olteanu această chestiune, nu avem ce să facem pentru că noi suntem proprietarul, noi trebuie să facem exproprierea, dânșii ne ajută cu toată documentația și pentru a putea face exproprierea conform legii trebuie să o declarăm ca utilitate publică de interes județean. Domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Din nou iau cuvântul dar în cadrul Comisiei juridice împreună cu domnul Șoptărean ca reprezentant al Companiei Apa și alt reprezentant al Companiei Apa, am ajuns la concluzia că cel puțin, așa cum am discutat și cu doamna secretar Dumbrăveanu, cel puțin pe acea suprafață de teren care este paralelă cu drumul de aproximativ 3000 de metri lungime pe 5 metri lățime, trebuie să facem acest lucru, este strict necesar datorită faptului că cetățenii care au proprietatea de drept asupra terenului, nu toți au dorit să facă un contract notarial prin care să pună la dispoziție Companiei Apa acest lucru și doamna Dumbrăveanu aș dori, dacă domnul președinte îngăduie, să spună două vorbe. Cred că e important pentru toată lumea.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Două precizări, am primit înainte de a intra în plen adresa de la Compania Apa în care ne face cunoscut demersurile care nu s-au finalizat cu încheierea unor înțelegeri notariale. Aș vrea să vă rog având în vedere că avem referat pentru ordinea de zi la acest punct, este vorba de declararea investiției de interes județean, este vorba de faptul că prin legea 213/1998 care reglementează situația domeniului public, județele sunt întotdeauna proprietare pe rețelele de aducțiune. în cazul de față este necesar să adoptăm această hotărâre pentru că nu se specifică clar în lege că suntem proprietari asupra terenului pe care sunt aceste rețele și ne însușim această lucrare.

Dl. Claudiu Coman

Da, mulțumesc, vă rog să votăm.

Dl. Mihail Veștea

Votăm declararea de utilitate și cei de la companie să facă situațiile pe care tot noi le aprobăm. Nu asta ați spus?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Declarația de interes județean.

Dl. Mihail Vestea

9

Declararea de interes județean a investiției, asta nu e o problemă de patrimoniu

Dl. Claudiu Coman

Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. A doua hotărâre împuternicirea Companiei Apa pentru documentație, mandatarea Companiei Apa să pregătească documentația. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat.(domnul Vasile Ungureanu s-a abținut de la vot). Punctul 5 referat privind acceptarea Comunei Teliu ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din Județul Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 referat privind Hotărârea de recomandare nr.6/4.08.2015 a ATOP privind susținerea campaniei „Jandarmeria Montană în Sprijinul Cetățenilor”. La ATOP vă rog să amânăm, am constatat că lipsește un protocol, deci nu sunt toate documentele, o să amânăm pentru ședința următoare. Deci vă rog să votăm pentru amânare, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a amânat. Punctul 7 referat privind aprobarea proiectului „Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean Brașov și alocarea sumei de 17.575 lei. Vrem să facem o acțiune care să devină tradițională în fiecare lună octombrie a anului, ați citit referatele, și de asemenea să facem și ziua consiliului județean tot ca tradiție începând din aprilie anul viitor. Vă rog să votăm culegem voturile, cu 19 voturi s-a aprobat. Informare cu privire Ia Direcția de Pază și Ordine, deci la Direcția de Pază am avut o interpelare de la domnul consilier județean Ungureanu, am constatat că dânșii fiind sub autoritatea noastră au închiriat un imobil în care își desfășoară activitatea, considerăm că există toate elementele constituite ca dânșii să își desfășoare activitatea la Carfil în spațiile care ne aparțin pentru că în felul acesta ne eficientizăm cheltuielile. Deci vă informez și îi informez și pe dânșii să se ocupe de relocarea cât mai grabnică.

DL Vasile Ungureanu

Pentru a fii corecți să știți că informarea și ideea a venit de la domnul Gabor.

DL Claudiu Coman

Da, mulțumim domnul Gabor, ca să fim imparțiali. Informare cu privire la strategia de sănătate, vă informăm că până în momentul de față au fost semnate contractele cu 4 manageri, se va semna cu al cincilea manager în cursul acestei luni, cu al șaselea manager luna viitoare după ce se va da concursul. De asemenea o să rugăm în plenul următor comisia de sănătate să vegheze modul în care se lucrează la strategia de sănătate care trebuie făcută de către experți în așa fel încât până la sfârșitul anului să putem să votăm o strategie de sănătate care are până în momentul de față un singur punct fixat, acela că toate cele 6 spitale brașovene dorim să fie spitale clinice universitare și o să facem demersurile în acest sens. Deci acum terminăm cu managerii, managerii primesc misiunea să facă concursurile pentru comitetele directoare după care se elaborează strategia, după care începem demersurile pentru spitalele clinice universitare care sperăm să se termine anul viitor.

DL Vasile Ungureanu

Domnul președinte dacă noi nu ne respectăm între noi, atunci locuitorii județului Brașov, cum să spună despre noi că suntem oameni demni? Uitați-vă în sală câți am rămas. Chiar toți avem probleme? Chiar toți nu reușim să stăm 3 ore aici? Odată pe lună trebuie să venim.

DL Claudiu Coman

Deci stimați colegi vă rog să rămâneți în sală până la sfârșitul ședinței.

Dna. Minea Luana

Vroiam să spun că poziția Comisiei de sănătate în ceea ce privește elaborarea strategiei pe sănătate este că trebuie să fie în primul rând implicată comisia, deci reprezentanții consiliului județean care suntem noi consilierii, sigur lucrând împreună cu experții pentru că cei din executiv sunt cei care execută, cei care fac programe și creează strategii este legislativul. Deci să nu uitați că suntem implicați în această strategie.

DL Mihail Vestea

Nu vă supărați, cei care aprobă programe și strategii sunt legislativul, cei care fac programele sunt cei din executiv.

Dna. Minea Luana

Considerăm că trebuie sa lucrăm la această strategie.

Dl. Mihail Vestea

Sunt întru totul de acord cu din acest punct de vedere.

Dna. Minea Luana

Ideea este să nu ne excludeți.

Dl. Claudiu Coman

Am spus foarte clar sub atenta supraveghere și îndrumare. Domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Da domnule președinte, suntem o mână de papagali care stăm la tot plenul. Fiecare își găsește câte ceva de făcut. Sunt convins că toți avem câte ceva de făcut dar nu este corect să nu ne respectăm între noi. Aveam două puncte pe ordinea de zi, o să încerc să fiu foarte scurt având în vedere că amândouă sunt de o gravitate excepțională. Primul dintre puncte se referă la localitatea Codlea și la firma Protan care își desfășoară activitatea acolo. Este evident că această firmă nu respectă în nici un fel prevederile de mediu pe care ar trebui să le respecte. Sunt convins că toți care am trecut și cred că majoritatea am trecut toți prin Codlea, vara asta nu am putut să respirăm un aer curat dar codlenii nu pot să mai trăiască acolo. Vreau să vă spun că administrația publică locală prin reprezentanții ei, prin conducători, prin primărie a făcut toate demersurile care le stăteau în puteri din punct de vedere legal ca această firmă să nu mai polueze atmosfera de acolo. Mulți dintre noi, cei care am venit la consiliul județean, în ultima vreme, am observat că miroase foarte urât în hol. Știți de unde miroase atât de urât da? Un reprezentant al comunității din Codlea, atâta 1-a dus capul, a luat de pe câmp ceea ce deversează cei de la Protan și nu a luat o cantitate mare, ceva înjur de vreo 7-8 litri și a aruncat pe ușile de la intrare. Și acum pute, după 10 zile. închipuiți-vă să locuim acolo în Codlea unde acei nesimțiți deversează acea nu știu ce este dar efectele sunt groaznice. Domnule președinte, noi ca și reprezentanți ai tuturor locuitorilor județului Brașov, cred că trebuie să cerem instituțiilor abilitate, Gardă de mediu și tot ce înseamnă mediu, dar nu numai, să se ducă și să își facă treaba. Ei cred că se duc în altă parte pentru că acolo nu poate să stea. Acel locuitor al Codlei care a avut nesimțirea să arunce pe ușile prefecturii și ale consiliului județean acea soluție a filmat noaptea, dacă este adevărat că a postat pe youtube, a filmat cum o cisternă care ieșise de la Protan, deversa pe câmp noaptea la ora 4 această soluție. Reprezentanții instituțiilor de ce nu își fac treaba? Cum este posibil să se întâmple așa ceva în aceste vremuri la noi? Rugăminte, încercați să dați reprezentanții abilitați ai instituțiilor respective să își facă treaba

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, împreună cu domnul prefect o să avem azi sau mâine o întâlnire și o să facem adresele corespunzătoare.

Dl. Ungureanu Vasile

Al doilea punct, practic este un punct de vedere la ceea ce se întâmplă în aceste zile în aceste luni în Europa. Ar fi fost un material mai lung dar voi fi foarte, foarte scurt. Se cheamă Europa trezește-te și tot ceea ce a rezultat acum este în urma primăverii arabe, acea acțiune prost gestionată de către capitalele lumii care s-au implicat în ea. Dictatorul Gadafi înainte să fie linșat a spus că dacă ei dictatorii vor dispărea, nu vom fi în stare, noi lumea civilizată, să gestionăm valul de emigranți, ceea ce se întâmplă clar, dar nu este corect ca Europa să sufere pentru prostiile unora. Vreau să vă spun că atât în Anglia, unde se manifestă de către musulmani, în acest moment vor să se instaureze șaria cât și în toate țările Europei de Est unde vin imigranți, se întâmplă acțiuni musulmane împotriva creștinilor și din ce în ce mai puternice. Nu e corect ca România și alte țări din Europa să preia valul de emigranți deoarece nu sunt numai cu probleme economice și politice. 100% între ei se află și soldați ai ISIS. Ar fi mult de spus dar văd că plictisesc

DL Claudiu Coman

Mulțumim domnule consilier, stimați colegi declarăm ședința închisă.

p. Președinte,                                         Secretar,

Vicepreședinte                             Dumbrăveanu Maria

Coman Claudiu                                             â ... <   .