Hotărârea nr. 98/2015

Hotărârea.nr. 98 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 martie 2015

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: ofrice&iudbrasov.ro Website: www..judbrasov.ro


: OV'HJl L.JUDEȚE AN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.98

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18 martie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 193/13.03.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 18 martie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea' unui număr de 12 puncte la punctul 13 -„Diverse" al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015.

Art.2. - Se aprobă propunerea privind înscrierea pe ordinea de zi a unui punct privind delegarea către domnul vicepreședinte Veștea Mihail a dreptului de semnătură, în numele și pentru domnul vicepreședinte Coman Claudiu. care exercită atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al domnului Căncescu Aristotel Adrian. în perioadele în care domnul vicepreședinte Coman Claudiu se află în concediul legal de odihnă, concediu medical, deplasări externe și alte situații prevăzute de legislația în vigoare, care permit lipsa de la locul de muncă. Limitele delegării de semnătură urmează a fi stebilite prin dispoziție pentru fiecare caz în parte.

ArL3. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a propunerii domnului consilier județean Zavarache Constantin privind desemnarea domnului Pascu Mihai Lucian, director general în cadrul Direcției Generale Administrație Publică, ca reprezentant al județului Brașov în cadrul Clusterului regional electronic ETREC.

Art.4. Se aprobă amânarea punctului nr. 11 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov.

Art»5, - S-a respins punctul 12 al ordinii de zi (privind aprobarea majorării numărului de persoane pentru delegația' formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc), neîntrunind numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.

Art6. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18 martie 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 193/13.03.2015 și propunerilor formulate.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

CABINET PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.193

din data de 13.03.2015

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 18 martie 2015, ora Îl00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 18 martie 2015, ora Îl00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.02.2015.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.02.2015.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC METROM Industrial Parc SA Brașov.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2015 - Ghidul solicitantului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Mașter Planului - versiunea definitivă din cadrul proiectului „Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județele Sibiu și Brașov” 2014-2020.

 • 6. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților (membri și membri supleanți) în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de către Consiliul Județean Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale pentru Protecția Copilului Brașov a imobilului cu destinația „Centru de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap” situat în localitatea Brâdet, Municipiul Sâcele.

 • 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea pentru o perioadă de 5 ani a unei părți din imobilul nr.3545 situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr.233, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru scoaterea la licitație a unui spațiu în incinta Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării numărului de persoane pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc.

 • 13. Interpelări, informări și diverse.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman


Consiliul Județean Brașov

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.03.2015

 • 1. Proiect de hotărâre privind apobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SC CONSILPREST SRL Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind apobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru SC CARFIL Industrial Parc SA Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la SC METROM Industrial Parc SA Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de Evaluare întocmit la data de 30.10.2014, de expert atestat ANEVAR, Ioan Palici.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de întabulare a drumurilor județene DJ131 și DJ 131B în domeniul public al Județului Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice „Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalităților în care va fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2015.

 • 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Județene Brașov, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și utilizare a fondurilor pentru anul 2015.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov prin reducerea temporară pe perioada 01.03.2015 - 31.03.2015, a unui număr de 9 paturi din cadrul Secției Clinice Pediatrie I (Afecțiuni Digestive) pentru lucrări de igienizare.

 • 9. Referat nr.3136/17.03.2015 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică , a imobilului - construcție, situat în Brașov str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5.

 • 10. Informare privind terenul aflat în domeniul privat al județului Brașov, pe care este edificată clădirea Complex Agrement Tâmpa.

 • 11. Referat nr. 1557/17.03.2015 privind completarea Hotătrârii nr.89/2009 a Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea nr.369/2011 a Consiliului Județean Brașov, referitoare la obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș”.

 • 12. Informare privind imobilul din P-ța Sfatului nr.15 - Muzeul Civilizației Urbane.