Hotărârea nr. 97/2015

Hotărârea.nr. 97 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Pascu Mihai Lucian, ca urmare a demisiei

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.97

din data de 20.02.2015

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Pascu Mihai Lucian, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.1891/18.02.2015, prin care, domnul Pascu Mihai Lucian solicită încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean;

Ținând cont de referatul constatator nr.ad. 1891/18.02.2015 privind, încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Pascu Mihai Lucian, ca urmare a demisiei, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit.”a”, precum și art.12, din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Pascu Mihai Lucian, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul Pascu Mihai Lucian.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu