Hotărârea nr. 96/2015

Hotărârea.nr. 96 – privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, ca urmare a reorganizării acestuia


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 96

din data de 20.02.2015

aparatului de specialitate al


- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Consiliului Județean Brașov, ca urmare a reorganizării acestuia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr.1906/18.02.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, în vederea îmbunătățirii calității decizionale la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Văzând Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 8516/2015;

Având în vedere dispozițiile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a reorganizării acestuia, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 451/17.12.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


F94


p.Președinte Vicepreședinte Claudiu_ComanSTAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov


pentru anul 2015

M

Funcții de demnitate publică

3

17.920

1

Președinte

s

1

6.616

2

Vicepreședinte

s

2

11.304

îjsftHjEjgttîrt

jgggis

3

Administrator public

s

1

6.616

Total funcții publice

141

414.113

4

Secretar

s

II

1

6.525

5

Manaqer Public

s

superior

2

12.526

Funcții publice de conducere

20

86.787

6

Arhitect sef

s

II

1

4.023

Director general

s

II

1

4.766

7

Director executiv

s

II

5

23.203

8

Director exec adjunct

s

II

2

9.281

8

Sef serviciu

s

II

10

41.070

9

Sef birou

s

II

1

4.444

Funcții publice de execuție

118

308.275

10

Consilier

s

1

superior

85

233.677

11

Consilier

s

1

principal

11

18.175

Consilier

s

1

asistent

1

1.186

12

Auditor

s

1

superior

4

13.497

13

Auditor

s

1

principal

1

2.155

14

Consilier juridic

s

1

superior

11

30.828

15

Consilier juridic

s

1

principal

1

1.469

16

Referent

M

III

superior

4

7.288

Posturi in regim contractual

43

69.770

17

Sef Cabinet Președinte

s

1

3.313

18

Sef Birou

s

II

1

2.720

19

Consilier

s

IA

7

17.197

20

Consilier

s

1

1

2.286

21

Consilier

s

II

3

5.045

Consilier

s

D

1

975

22

Inspector de specialitate

s

IA

1

2.231

23

Inspector de specialitate

s'

1

3

6.486

24

Inspector de specialitate

s

II

4

6.046

25

Referent

M

IA

2

2.852

26

Casier

M/G

1

1.320

27

Magaziner

M/G

1

1.193

28

Șofer

1

5

6.222

29

Muncitor calif (telefonista)

III

2

2.142

30

Muncitor calif, (legator)

II

1

1.151

31

Funcționar

M/G

1

975

32

Inqrijitor

3

2.925

33

Paznic

4

3.540

34

Muncitor calificat

II

1

1.151

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

185

490.499

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

188

508.419

Consiliul Județean Brașov


Funcții de demnitate publică:

Total posturi aparat de specialitate: 185 Administrator public

Total funcfii publice

Secretar

Manager public:

Funcții publice de conducere :

Funcții publice de execuție:

Total posturi personal contractual:

Posturi de conducere :

Posturi de execuție:


p. Președinte, Vicepreședinte Mihail Veștea


Aprobat cu HCJBv nr. în ședința din data de:

1

COMPARTIMENTUL

exec.

COORDONARE. STRATEGII

p.c.

INTEGRATE DE DEZVOLTARE


COMPARTIMENTUL DE ANALIZA,

1

PLANIFICARE Șl MONITORIZARE A

cxcc.

UNIlAlILOR DE SUB AUTORITATEA

p.c.

CJBv
șpSef St


Director executiv Ț adjunctSERVICIUL

ACHIZIȚII PUBLIE

COMPARTIMENTUL INVESTIȚII. URMĂRIRE. CONTRACTE Șl LUCRĂRI

1 sef

5

serv

exec

7 exec

f-P

»P


COMPARTIMENTUL

DE CONTROL AL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

COMPARTIMENTUL PROGRAME PENTRU INCLUZIUNE MEDICO-SOCIALA

4 exec 3 f.p 1p.c.

4 exec 2t.p. 2 p.c