Hotărârea nr. 95/2015

Hotărârea.nr. 95 – privind aprobarea suplimentării valorii cotizaţiei anuale către Asociaţia Clusterului Regional Electronic – ASCRET, ce urmează a fi achitată de către Judeţul BRAŞOV, ca membru asociat al acesteia, ulterior modificării statutului asociaţiei

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 95

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea suplimentării valorii cotizației anuale către Asociația Clusterului Regional Electronic -ASCRET, ce urmează a fi achitată de către Județul BRAȘOV, ca membru asociat al acesteia, ulterior modificării statutului asociației

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr. 1971/19.02.2015 întocmit de către Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Județean Brașov - pentru industrie, comerț, agricultură și domeniului public și privat al județului, prin care se propune ca, în cazul modificării Statutului Asociației Gușterului Regional Electronic - ASCRET, în sensul suplimentării cu 5.000 lei a valorii cotizației anuale pentru fiecare membru al asociației, cu respectarea cerințelor legale în acest sens, Județul Brașov, ca membru asociat al asociației, să respecte statutul modificat după înscrierea modificărilor în registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripției teritorială își are sediul;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.95/20.12.2012 privind participarea județului Brașov ca membru asociat la Asociația Gușterului Regional Electronic - ASCRET, asociație care asigură managementul Gușterului Regional Electronic ETREC:

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 213/16.11.2012 privind aderarea județului Brașov la Gușterul Regional Electronic - ETREC;

în conformitate cu dispozițiile O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.91 alin.(l) lit.”b”, alin. (3), lit."a” și alin.(6), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea cu 5.000 lei, a valorii cotizației anuale către Asociația Gușterului Regional Electronic - ASCRET, ce urmează a fi achitată de către Județul BRAȘOV, ca membru asociat al acesteia, ulterior înscrierii modificării statutului, în sensul suplimentării cotizației anuale, în registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripției teritorială își are sediul asociația.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE


Mihail VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu