Hotărârea nr. 93/2015

Hotărârea.nr. 93 – privind privind privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.93

din data de 20.02.2015

- privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de 10%, din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.Ad 1110/19.02.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune participarea unității administrativ teritoriale - Județul Brașov cu fonduri în cuantum de 10% din valoarea aparaturii medicale solicitate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru finanțare Ministerului Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.l 90 A5 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit. d) și alin.(5) lita) pct.3j

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu procentul de 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la Art.l, vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art»3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE

Mihail VeșteaContrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


Anexă la Hotărârea nr....

p. Președinte Vicepreședinte Mihai Veștea


Valorile investițiilor propuse de Spitalul Județean de Urgență Brașov pentru cofinanțare de către Consiliul Județean Brașov.

mii lei

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate

(buc)

Preț total estimativ, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean 10%

1.

Aparat RMN

1

5740

5166

574

2.

Computer Tomograf 64 sliceuri

1

3700

3330

370

3.

AngiografMonoplan

1

2850

2565

285

4.

Aparat radiologie mobil C ARM

2

770

693

77

5.

Stație de monitorizare centrală cu 8 posturi

1

270

243

27

6.

Monitor funcții vitale

25

418,5

376,65

41,85

7.

Sterilizator cu capacitate camerei de 4001 și sistem de generare încorporat

1

324

291,6

32,4

Total

14,072,5

12.665,25

1.407,5