Hotărârea nr. 92/2015

Hotărârea.nr. 92– privind privind privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.92

din data de 20.02.2015

- privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.Ad 1392/18.02.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune participarea unității administrativ teritoriale - Județul Brașov cu fonduri în cuantum de 10% din valoarea investițiilor solicitate de către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov pentru finanțare, Ministerului Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art.l90A5 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit. d) și alin.(5) lit.a) pct.3;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu procentul de 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Sumele la care se face referire la Art.l, vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2015, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuAnexă la Hotărârea nr....

p. Președinte

Vicepreședinte

Mihai Veștea

Valorile investițiilor propuse de Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov pentru cofinanțare de către Consiliul Județean Brașov.

mii lei

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate

(buc)

Preț total, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății

Contribuție Consiliul Județean 10%

1.

Analizor hematologie automat 5 DIFF

1

120.00

108.00

12.00

2.

Analizor biochimie

1

125

112.50

12.50

3.

Analizor tehnică ELISA automat

1

105.00

94.50

10.50

4.

Body Pletismogarf

1

225

202.50

22.50

5.

Coagulometru

1

15.00

13.50

1.5

6.

Centrifugă cu protecție aerosoli

1

20.00

18.00

2.00

7.

EKG

1

68.00

61.20

6.80

8.

Gazometru

1

40.00

36.00

4.00

9.

Microscop florescență

1

30.00

27.00

3.00

10.

Polisomnograf

1

68.00

61.20

6,80

11.

Tomograf computerizat

1

4,050.00

3,645.00

405.00

12.

Videofibrobronhoscop

1

315.00

383.50

31.50

13.

Mașină transport materiale sanitare și lenjerie

1

70.00

63.00

7.00

Total

5,251.00

4,725.90

525.10


Director GeZeral MihaiDirector Exec Dr. Gabriel/S