Hotărârea nr. 86/2015

Hotărârea.nr. 86 – privind însușirea planului strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 86

din data de 20.02.2015

-privind însușirea planului strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul Județean de Poliție Brașov și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. ad. 1153/30.01.2015 întocmit de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov privind însușirea planul strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul Județean de PolițieBrașov și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015;

Ținând cont de Hotărârea ATOP Brașov nr. 4/30.01.2015 privind aprobarea Planului Strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul Județean de Poliție Brașov și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015.

Având în vedere prevederile art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 coroborat cu cele ale art. 18, lit. „a” din Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr. 218/2002, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește planul strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Informare Relații cu Publicul și Secretariat ATOP și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov.Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 86/20.02.2015

PLAN STRATEGIC AL AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BRAȘOV PE ANUL 2015

în conformitate cu prevederile cap. IV din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, se elaborează prezentul PLAN STRATEGIC pe anul 2015.

Ordinea publică reprezintă starea de legalitate și echilibru, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale și de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor și libertăților constituționale, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează ăn principal prin starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

Siguranța publică reprezintă sentimentul de liniște și încredere, pe care îl conferă serviciul polițienesc prin aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și prin realizarea parteneriatului societate civilă-poliție, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

S-a constatat că siguranța și securitatea publică este deficitară pe întreg teritoriul României, dotarea poliției și jandarmeriei fiind învechită, de cele mai multe ori improprie exercitării la un nivel de performanță ridicat al serviciului polițienesc.

 • I. PRIORITĂȚILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ȘI ALE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ÎN ANUL 2015

 • 1. Creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni

 • 2. Combaterea criminalității economico-financiare

 • 3. Combaterea criminalității organizate

 • 4. Siguranța rutieră

II. OBIECTIVE STRATEGICE

Cele 4 priorități de acțiune stabilite la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române și implicit, la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov sunt coordonatele principale spre care se focalizează eforturile structurilor cu atribuții și competențe în domeniul ordinii publice și se fundamentează pe următoarele obiective strategice:

 • 1.  îmbunătățirea siguranței cetățeanului. Principalele domenii de intervenție subsumate acestui obiectiv strategic sunt:

Siguranța stradală și în mijloacele de transport în comun;

- Siguranța traficului rutier;

Siguranța în mediul rural.

 • 2.  Asigurarea unui climat de legalitate în mediul de afaceri. Principalele domenii de intervenție subsumate acestui obiectiv strategic sunt:

Protejarea bugetului consolidat al statului;

Combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei și fraudelor vamale;

Combaterea infracționalității în domeniul achizițiilor publice;

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

 • 3.  Consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică și situațiilor de urgență.

Principalele domenii de intervenție subsumate acestui obiectiv strategic sunt:

 • -  Perfecționarea sistemului integrat de gestionare a crizelor din domeniul ordinii publice:

 • -  îmbunătățirea mecanismelor de răspuns și de gestionare a situațiilor de urgență și asigurarea funcțiilor de sprijin, de către structurile cu atribuții în domeniul ordinii publice.

 • -  Politici în domeniul managementului stărilor excepționale.

 • 4.  îmbunătățirea calității serviciilor publice în domeniu. Principalele domenii de intervenție subsumate acestui obiectiv strategic sunt:

 • -   Creșterea transparenței și a celerității în prestarea serviciilor publice polițienești;

 • -   Optimizarea resurselor instituționale, în vederea debirocratizării, descentralizării, reducerii riscului de corupție și îmbunătățirii condițiilor socio-profesionale ale angajaților.

III.  PRIORITĂȚI LOCALE ALE INSPECTORATULUI DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI BRAȘOV

 • 1.  Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor.

 • 2.  Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale.

 • 3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice precum și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

 • 4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a Poliției Române.

 • IV.   OBIECTIVE NAȚIONALE PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE ȘI ÎN PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, PRECUM ȘI AL POLIȚIEI ROMÂNE

Strategia Națională de Prevenire a Criminalității cuprinde obiectivele și rolul autorităților locale, școlilor, familiei și societății civile în prevenirea criminalității.

Obiectivele Strategiei țin cont de factorii și condițiile care contribuie la angajarea într-un comportament infracțional ți au în vedere:

 • -   protecția comunităților locale și a școlilor;

 • -   aplicarea unor programe speciale pentru tinerii și familiile lor care trăiesc într-un loc cu ' risc infracțional ridicat ce generează vilență domenstică, abuz sexual, consum de droguri ori promovarea unei culturi infracționale, cum sunt: zonele sărace și periferice din localitățile urbane ori din zonele peri-urbane;

 • -  aplicarea unor programe special destinate personelor marginalizate ce trăiesc în zonele industrializate aflate în declin;

 • -  combatrea traficului și consumului de droguri;

 • -  programe speciale pentru tinerii cu probleme de comportament (agresivitate) ori care s-au asociat în bande pentru săvârșirea de activități infracționale;

 • -  programe speciale pentru comunitate rromilor;

 • -  implementarea mecanismelor de comunicare și parteneriat între Poliție, Jandarmerie și reprezentanții comunității locale;

 • -  infromarea publicului despre mecanismele de prevenire a criminalității.

Obiectivul fundamental este creșterea calității și eficienței activității orțelor de ordine în menținerea și asigurarea liniștii și siguranței publice, precum și angrenarea comunității la actul de combatere a fenomenului infracțional.

V.   OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI PENTRU JUDEȚUL BRAȘOV ALE STRUCTURILOR DE ORDINE PUBLICĂ

 • 1.  Brașovul județ al siguranței rutiere în scopul finalizării dispeceratului de monitorizare și a celorlalte obiective înscrise în cadrul proiectului.

 • 2.  Dotarea Poliției Rutiere cu încălțăminte și echipament termoprotector pentru protecția adecvată a elementelor de dispozitiv rutier care desfășoară atribuții de serviciu pe drumurile publice supuse intemperiilor specifice județului Brașov (temperaturi scăzute, precipitații semnificative din punct de vedere cantitativ, sezon prelungit hibernal).

 • 3.  Continuarea politicii de dezvoltare a rețelei sistemului informatic al l.P.J.Brașov prin achiziționarea de noi calculatoare și imprimante, fapt ce conduce la dezvoltarea capacității operaționale a structurilor operative și de suport decizional.

 • 4.  Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență, având în vedere relieful variat, preponderent montan al județului Brașov, prin aciziționarea unui număr de 5 autoturisme de teren de proveniență românească.

VI.   INDICATORII DE PERFORMANȚĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIȚIENESC

 • 1.  Soluționarea tuturor cauzelor de mare violență înregistrate în anul 2015, prin identificarea autorilor;

 • 2.  Scăderea cu minim 2% a infracțiunilor contra patrimoniului, sesizate;

 • 3.  Menținerea trendului descrecător al infracțiunilor stradale sesizate;

 • 4.  Creșterea numărului de patrulări în zona unităților școlare și universitare, pentru prevenirea infracțiunilor comise în mediul școlar;

 • 5.  Creșterea numărului de acțiuni desfășurate în vederea constatării infracțiunilor la regimul silvic și regimul armelor;

 • 6.  Reducerea cu 2% a numărului de persoane decedate în urma accidentelor rutiere;

 • 7.  Menținerea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov în primele 5 județe din țară, în urma însumării punctajelor obținute la cei 12 indicatori de performanță specifici investigării criminalității economice;

 • 8.  Finalizarea implementării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, accesate în perioada 2013-2014;

 • 9.  Semnarea a cel puțin 1 contract de finanțare europeană nerambursabilă pentru dezvoltarea capacității operaționale a Poliției Brașov, în anul 2015.

VII.  BUGETUL ATOP ȘI DOTAREA POLIȚIEI

Având în vedere Anexa nr. 2, capitolul I, punctul 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu cele din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității ATOP se suportă din bugetul județului;

Ținând cont că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov asigură, prin activitatea sa, reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării siguranței și securității publice, pentru anul 2015, propunem o construcție bugetară după cum urmează:

Nr. cri.

Poiectul - programul

Suma (lei)

Observații

1.

Implementarea unor sisteme de supraveghere video a traficului rutier pe arterele de intrare/ieșire în/din județ în cadrul proiectului: „BRAȘOVUL JUDEȚ    AL    SIGURANȚEI

RUTIERE” având ca parteneri Județul Brașov prin ATOP Brașov și 1PJ Brașov, proiect multianual - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 458/2014

270.000

Dezvoltarea sistemului prin achiziționarea a 17 camere video cu logistica aferentă

2.

Organizarea și executarea de acțiuni preventive-reactive și campanii stradale de informare a populației din mediul urban și rural privind fenomenele infracționale cu tendințe de creștere, în vederea educării antiinfracționale și antivictimale    a cetățenilor    pe

următoarele componente:

 • • consumului de substanțe etnobotanice și alcool;

 • • consumului de droguri;

 • • actelor de agresiune;

 • • înșelăciunilor;

 • • furturilor de/din autoturisme;

 • • tâlhăriilor.

Răspunde: I.P.J. Brașov (secțiile de poliție urban și rural), Poliția Locală, Jandarmeria, ATOP

3.

Siguranța în școli:

 • • identificarea     și     monitorizarea

persoanelor, dar și elevilor problemă cu comportament agresiv sau cu preocupări infracționele în vederea reducerii riscurilor la nivelul unităților școlare;

 • • realizarea de programe privind educația rutieră în unitățile de învățământ preșcolar din județul nostru;

 • • activități de informare a elevilor privind răspunderea contravențională și penală a minorilor și luarea măsurilor necesare ca aceștia să nu devină victimă/infractor;

 • • program de prevenire cu următorii

participanți:   poliție, jandarmerie,

poliție locală, părinți, elevi, mass-media

Răspunde: I.P.J. Brașov (secțiile de poliție urban și rural), Poliția Locală, Jandarmeria

4.

Siguranță rutieră:

-realizarea unui program de măsuri pentru popularizarea regulilor de circulație în rândul participanților la traficul rutier;

-inițierea și implementarea de campanii de informare a participanților la trafic în vederea responsabilizării acestora

Răspunde: I.P.J. Brașov (serviciul rutier)

5.

Promovarea   de parteneriate cu

organizațiile   neguvemamentate cu

privire la    prioritățile siguranței

persoanei și ordinii publice

Răspunde: ATOP

6.

Realizarea unor acțiuni de către organizația    profesională    Corpul

Național al Polițiștilor Brașov pentru creșterea autorității polițistului

Răspunde: C.N.P. Brașov

TOTAL:

270.000

întocmit,

Secretar executiv ATOP Brașov, Aurelian Mîndrescu