Hotărârea nr. 84/2015

Hotărârea.nr. 84 – privindaprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

România
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.84

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare și mandatarea în acest sens a reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.Ad.436/16.01.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Relații Publice -Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea achiziționării de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, de servicii juridice de asistență și de reprezentare în litigii de natură comercială, în dosarele nr.271310/197/2013 - Judecătoria Brașov, nr.29426/197/2014 - Judecătoria Brașov, nr. 34595/197/2014 - Judecătoria Brașov, nr.35161/197/2014 - Judecătoria Brașov, avand ca obiect contestații în executarea silită, cerere de ordonanță președințială formulată de S.C L1COFR1G SRL, precum și adresa S.C. Metrom Industrial Parc S.A, înregistrată cu nr. 436/2015;

Având în vedere prevederile art.l alin.(l) și alin (3) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă achiziționarea de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov de servicii juridice de asistență și de reprezentare în litigiile de natură comercială, în dosarele nr.271310/197/2013 -Judecătoria Brașov, nr.29426/197/2014 - Judecătoria Brașov, nr. 34595/197/2014 - Judecătoria Brașov, nr.35161/197/2014 - Judecătoria Brașov, avand ca obiect contestații în executarea silită, cerere de ordonanță președințială formulată de S.C LICOFRIG SRL.

Art.2. -Se mandatează reprezentanții Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C.Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, pentru realizarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare.

ArL3. - Prezenta hotărâre se va comunica S.C.Metrom Industrial Parc S.A. Brașov .

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea


o o L-z XiP.


a ao


Contrasem nează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu