Hotărârea nr. 80/2015

Hotărârea.nr. 80 – privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

România


. ™..............

Consiliul juuvivan Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.80

din data de 20.02.2015

- privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 1916/19.02 2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, referatul nr.1720 din 13.02.2015 și Nota la referat, întocmit de doamna consilier județean Câju Mariana - Președinte comisiei nr, 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte , prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, precum și propunerile și discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.186 alin.(l), alin.(2) lit.”b” și alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91, alin. (1), lit. ,,d,', alin. (5), lit.'„a„ pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliul de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost

preluat de Consiliul Județean Brașov, după cum urmează:

UNITATEA SANITARĂ

MEMEBRU

MEMBRU SUPLEANT

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • 1. Puiu Loredana

 • 2. Broscățan Ramona

 • 1. Verdeș Ionel

 • 2. Schiopu Marilena

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

l.Săpunaru Alina

2.Maxim Mihaela

 • 1. Popescu Dumitru Marian

 • 2. Bucur Mariana

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

l.Schiopu Valerica

2.Kope Attila

 • 1. Iureș Octavian

 • 2. Boicu Delia Oana

Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

 • 1. Corfariu Rodica

 • 2. Ciubotaru Mariana

 • 1. Both Eniko

 • 2. Mircioiu Cristina

Spitalul Clinic de Copii Brașov

1 .Mitarcă Maria 2.Condruz Simona

 • 1. Boboc Daniela

 • 2. Lapteș Monica

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

lJidov Daniela

2.Vasioiu Adelina

 • 1. Minea Monica

 • 2. Chifu Minodora

Art.2. - Reprezentanții numiți ca membri și membri supleanți în Consiliul de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, au obligația de a consulta și informa Consiliul Județean Brașov prin Comisia de specialitate nr. 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte, lunar și ori de câte ori este nevoie, asupra deciziilor care urmează să fie adoptate și a orcăror activități desfășurate.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean nr. 151/2014 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineză persoanele numite la art.l, conducerea Spitalelor și Comisia nr. 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte.

VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea


Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbraveanu