Hotărârea nr. 79/2015

Hotărârea.nr. 79 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în consiliile de administrație ale instituţiilor de învăţământ special din județul Brașov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 79

din data de 20.02.2015

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1879/18.02.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din județul Brașov;

Având în vedere propunerea formulată de domnul vicepreședinte Veștea Mihail privind desemnarea domnului consilier județean Mareș Ioan în locul doamnei consilier județean Olteanu Luminița Nicoleta ca reprezentant al consiliului județean în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

Ținând cont de:

-art. 4, alin. (2), lit. ’*a” și ”b” din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

-art. 12, alin (3), lit. ”b” din Ordinul nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97, art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare.Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 79/20.02.2015

Reprezentanții Consiliul Județean Brașov în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ special din județul Brașov

Nr crt

Unitatea de învățământ special

Nr. membri Consiliul de Administrație

Reprezentanți în Consiliul de Administrație

1

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

9

Danu Aurelian Leonard Co jocaru Re mus

2

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov

7

Munteanu George Octavian

3

Școala Profesională Specială Codlea

9

Fliundra Ionel Iacob Paul

4

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele

7

Zavarache Constantin

5

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

7

Mareș Ioan

6

i

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

7

Motoc Alexandru

7

Centrul Județean de Resurse și Asistentă Educațională Brașov î_________________________1__________________________________2________________

9

Farkaș Anna-Lili