Hotărârea nr. 76/2015

Hotărârea.nr. 76 – privind desemnarea doamnei CRACIUN CLAUDIA -CORINA, director executiv în cadrul Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul, ca reprezentant al Judeţului Braşov în AGA S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16 HOTĂRÂREA NR»76

din data de 20.02.2015

- privind desemnarea doamnei CRĂCIUN CLAUDLA - CORINA, director executiv în cadrul Direcției Juridice și Relații cu Publicul, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.677/20.01.2015 întocmit de Direcția Juridică și Relații Publice - Serviciul Juridic Contencios prin care se propune desemnarea domnului ȘTEFANIUC 1OAN, consilier în cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. APĂ CANAL SIBIU și împuternicirea domnului Ștefaniuc Ioan de a reprezenta interesele Județului Brașov în organimele de conducere al S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU;

Luând în considerare propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov formulată de domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov privind desemnarea d-nei Crăciun Claudia -Corina ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU si discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 121/29.05.2009 prin care s-a aprobat participarea Județului Brașov prin Consiliul Județean Brașov la capitalul social al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l și alin.2 lit. d și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.94 alin 2 1 lit.b din Legea nr. 161/2003

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna CRĂCIUN CLAUDIA - CORINA, director executiv în cadrul Direcției Juridice și Relații cu Publicul, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Eschil, nr.6.

Art2. - Se împuternicește doamna Crăciun Claudia - Corina, ca să reprezinte interesele Județului Brașov în organismul de conducere al S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU.

Art3. - Datele de indentificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.253/3.06.2014.

*Anexa are caracter confidențial
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Nr.

Numele și prenumele-CRĂCIUN CLAUDIA CORINA Cetățenia - română

Act de indentitate -

Domiciliu -