Hotărârea nr. 75/2015

Hotărârea.nr. 75 – privinddesemnarea domnului SĂCUIU NICOLAE, director executiv în cadrul Direcţiei, Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu şi desemnarea domnului ŞTEFANIUC IOAN, consilier în cadrul Direcţiei Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca înlocuitor al reprezentantului judeţului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.75

din data de 20.02.2015

- privind desemnarea domnului SĂCUIU NICOLAE, director executiv în cadrul Direcției, Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu și desemnarea domnului ȘTEFANIUC 1OAN, consilier în cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca înlocuitor al reprezentantului județului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.358/13.01.2015 întocmit de Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune desemnarea domnului SĂCUIU NICOLAE, director executiv în cadrul Direcției, Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu și desemnarea doamnei CRĂCIUN CLAUDIA CORINA, director executiv în cadrul Direcției Juridice și Relații Publice, ca înlocuitor al reprezentantului județului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu ;

Luând în considerare propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov formulată de domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov privind desemnarea domnului Săcuiu Nicolae ca reprezentant al Județului Brașov și desemnarea domnului Ștefaniuc Ioan ca înlocuitor al reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu precum si discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 23/2009 privind asocierea Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu ;

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l și alin.2 lit. d și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.94 alin 21 lit.b din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenire și sancționarea corupției, art.14 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu, precum și HG nr. 742/2014 privind modificarea HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se desemnează domnul SĂCUIU NICOLAE, director executiv în cadrul Direcției, Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu

ArL2. - Se împuternicește domnul SĂCUIU NICOLAE, să reprezinte interesele Județului Brașov in organismul de conducere al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu .

Art.3. - Se desemnează domnul ȘTEFAN1UC 1OAN, consilier în cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca înlocuitor al reprezentantului județului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ..Asociația de Apă” Sibiu, în cazul în care acesta nu poate participa la ședințele la care este convocat.

Art.4. -Se împuternicește domnul ȘTEFANIUC IOAN, să reprezinte interesele Județului Brașov în organismul de conducere al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu..

Art.5. - Datele de indentificare ale persoanelor desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.- Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.201/9.05.2014.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


* Anexa are caracter confidențial

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Nr.

Numele și prenumele - SĂCUIU NICOLAE Cetățenia - română

Act de indentitate -

Domiciliu -

Numele și prenumele - ȘTEFANIUCIOAN Cetățenia - română

Act de indentitate -

Domiciliu -