Hotărârea nr. 74/2015

Hotărârea.nr. 74 – privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului aprobat prin HCJ nr. 154/2008 privind „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în judeţul Braşov” , până la data de 31.12.2015


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.74

din data de 20.02.2015

- privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului aprobat prin HCJ nr. 154/2008 privind .Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în județul Brașov” , până la data de 31.12.2015.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la fata de 20.02.2015

Analizând referatul nr.603/19.01.2015 întocmit de către Compartimentul management de proiecte finanțate din fonduri internaționale prin care se propune prelungirea perioadei de implementare a proiectului aprobat prin HCJ nr. 154/2008 privind ..Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în județul Brașov” . până la data de 31.12.2015 și cofinanțarea cu suma de 111.663 lei (echivalentrul a 25.320 euro) a proiectului „Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată de județul Brașov/ Regiunea Centru, în perioada 2014 - 2020;

Ținând cont de HCJ nr. 154/16.12.2008 pentru asigurarea finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în județul Brașov” reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.300.000 euro, care urmează a fi eșalonată în perioada 2009-2014, HCJ nr. 116/29.05.2009 privind completarea contribuției Județului Brașov la proiectul „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată din județul Brașov” cu echivalentul în lei a sumei de 215.400 euro și Actul adițional nr. 3 din data de 17.07.2013 la contractul de finanțare nr.89853/21.07.2009;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”d” și alin.5 lit.”a”, pct.13 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 44 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a proiectului aprobat prin HCJ nr. 154/2008 privind .Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în județul Brașov ”. până la data de 31.12.2015.

Art.2. - Se aprobă cofinanțarea cu suma de 111.663 lei (echivalentrul a 25.320 euro) în vederea realizării proiectului .Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/ Regiunea Centru, în perioada 2014 — 2020;

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul management de proiecte finanțate din fonduri internaționale


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu