Hotărârea nr. 73/2015

Hotărârea.nr. 73 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Județul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum interjudeţean Braşov – Covasna, care face legatură între drumul naţional DN12 şi DN13”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.73

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum inteijudețean Brașov - Covasna, care face legătură între drumul național DN12 și DN13”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.1635/11.02.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică -Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea modernizării în comun a unor drumuri județene;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 23/2015 privind aprobarea asocierii județului Covasna cu județul Brașov în vederea modernizării în comun a unor drumuri județene;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 91 alin. (1) lit.”e” și alin (6) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 35 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum interjudețean Brașov - Covasna, care face legătură între drumul național DN12 și DN13”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă modelul Acordului Cadru de Asociere, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se împuternicește domnul Mihail Veștea, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să semneze Acordul Cadru de Asociere.

Art.4 - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean nr. 100/2014 și 423/2014, se revocă.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Serviciul Administrare Drumuri și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


p.Președinte

Vicepreședinte

Veștea Mihail

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr._____I 2015

Lista drumurilor județene propuse pentru modernizare prin asocierea județelor Covasna și Brașov

Sef S.A.D.


Județul Covasna

Județul Brașov

Drum județean

traseu

Poziții kilometrice

lungime (km)

traseu

Poziții kilometrice

lungime (km)

DJ122

Micfalău (DN 12)- Bățanii Mari - Baraolt

km 0+000 -

26+544

26,544

DJ122B

DN 12-Malnaș Băi -DJ122

km 0+000 -

3+830

3,830

DJ131

limită județ Brașov - Aita Mare-DJ 122 (Baraolt)

km 8+150 -

23+666

15,516

Măieruș (DN 13) -

Apața -limită județ Covasna

km 0+000 -

8+150

8,150

DJ131B

limită județ

Brașov -intersecția cu DJ 131 și DC 38 (Racoșul de Sus)

km 12+978-

14+318

1,340

Apața (DJ 131) -Ormeniș -Augustin -gara Augustin -limită județ Covasna

km 0+000 -

12+978

12,978

Comp.A.C.P.

Arhip orina

i$anr 2 la Hotărârea nr. 2.3 /2015

Art. 1. Părțile:


 • 1. JUDEȚUL BRAȘOV prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în municipiul Brașov,

B-dul Eroilor nr. 5, jud. Brașov, Cod fiscal 4384150, reprezentat prin dl.____________

-_____________, având calitate de partener,

 • 2. JUDEȚUL COVASNA prin Consiliul Județean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății Nr. 4, Cod fiscal 4201988, reprezentat prin Tamăs Săndor, în calitate de președinte și Ferencz Ludovic, Director executiv, având calitate de lider de proiect,

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul:

 • 2.1. Prin semnarea prezentului Acord Cadru, părțile își exprimă acordul de asociere în vederea realizării proiectului "Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov, care face legătura între drumul național DN 12 și DN 13".

 • 2.2. Părțile au înțeles că prezentul acord reprezintă o convenție privind cooperarea părților în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art. 3. Rolurile și responsabilitățile partenerilor:

 • 3.1. Liderul de proiect este județul Covasna pe toată durata implementării proiectului.

 • 3.2. Părțile pun la dispoziție propriile experiențe pentru a participa la elaborarea și punerea în aplicare a proiectului de infrastructură rutieră;

 • 3.3. Părțile vor constitui un grup de lucru în care vor fi desemnați proprii reprezentanți și care va avea competențe specifice;

 • 3.4. Părțile vor organiza întâlniri comune la care vor participa, în afară de membrii grupului de lucru, și reprezentanții fiecărei unități administrativ-teritoriale;

 • 3.5. Părțile colaborează și susțin financiar pregătirea și implementarea proiectului în procent de 60,4%, echivalentul a 696.000 euro de către județul Covasna și în procent 39,6%, echivalentul a 456.000 euro de către județul Brașov.

 • 3.6.1. Părțile realizează documentațiile tehnico - economice conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 și a celorlalte acte normative în vigoare.

 • 3.6.2. La întocmirea documentațiilor preliminare se va ține cont de documentațiile întocmite în prealabil de județul Covasna, respectiv PT și DEE pentru:

-Tronsonul I: Drum județean DJ 122, km 0+000-12+000 între localitățile Micfalău-Bățanii Mari;

-Tronsonul I: Drum județean DJ 122, km 12+000-23+960 între localitățile Bățani Mari-Baraolt.

Art. 4. Finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

 • 4.1. Partenerii vor asigura contribuția de finanțare a cheltuielilor totale ale proiectului din bugetul național, bugetul local, programele de finanțare 2014 - 2020 și alte surse legal constituite.


Art. 5 Perioada de valabilitate a acordului

 • 5.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către toate părțile semnatare și rămâne în vigoare până la finalizarea obiectivului comun propus.

Art. 6 Drepturile și obligațiile liderului de

 • 6.1. Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerilor furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect.

 • 6.2. Liderul de proiect va coordona activitățile de implementare în conformitate cu prevederile Programului de finanțare, în colaborare cu partenerii de proiect.

 • 6.3. Liderul de proiect va consulta partenerii cu regularitate, și va informa despre progresul în implementarea proiectului.

 • 6.4. In cazul în care partenerii nu duc la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care îi revin, liderul de proiect va depune toate diligențele pentru îndeplinirea acestor obligații.

Art. 7 Drepturile și obligațiile partenerilor

 • 7.1. Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului.

 • 7.2. Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului.

Art. 8 Dispoziții finale

 • 8.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de părțile semnatare.

 • 8.2. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • 8.3. Părțile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

SEMNĂTURA PĂRȚILOR

Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna

Președinte


Tamâs Sândor Președinte

Director executiv


Director executiv Ferencz Ludovic