Hotărârea nr. 72/2015

Hotărârea.nr. 72 – privind aprobarea încadrării unui sector de drum de interes local în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, județul Brașov, precum și modificarea lungimii și traseului unui drum de interes județean situat în județul Brașov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

HOTĂRÂREA NR. 72

din data de 20.02.2015

  • - privind aprobarea încadrării unui sector de drum de interes local în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, județul Brașov, precum și modificarea lungimii și traseului unui drum de interes județean situat în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1726/13.02.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea încadrării unui sector de drum de interes local în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, județul Brașov, precum și modificarea lungimii și traseului unui drum de interes județean situat în județul Brașov;

Având în vedere:

  • - art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul juridic al drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu completările și modificările ulterioare,

-anexele 2-3 la H.G. nr 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice;

-art. 91 alin. (1), lit. ”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se încadrează un sector de drum de interes local în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, județul Brașov în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean, identificat potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se modifică lungimea și traseul unui drum de interes județean situat în județul Brașov, identificat potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică-Serviciul Administrare Drumuri.


Contrasemnează,

SECRETAR, Dumbrăveanu Maria


p.Președinte

Vicepreședinte

Veștea Mihail —-âr

Anexa nr. 1

La Hotărârea nr. /     2015

DATELE DE IDENTIFICARE

privind

încadrarea unui sector de drum de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș -jud.BrașovNr.

crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine-destinație)

Lungimea Km

Provine din

1.

DJ 131

DN 13 - Intersecția cu drum local - str.Brașovului (sens giratoriu)

0+000-

0+836

0,836

Sector drum local -strada Brașovului în lungime de 836 ml situat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș

p.Președinte

Vicepreședinte


Anexa nr.2

La Hotărârea nr. /     2015

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum de interes județean, situat în județul Brașov, care își modifică lungimea și traseul

Nr.

crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine-destinație)

Lungimea Km

Provine din

1.

DJ 131

DN 13 - Măieruș - Apața -lim.jud.Covasna

0+000-

8+150

8,150

Drum local - strada Brașovului în lungime de 836 ml DJ 131 - Măieruș -Apața -lim.jud.Covasna 7,314 km

ȘefS.A.D. Nicolae Blae


Comp.A.C.P.

Corina Arhip