Hotărârea nr. 71/2015

Hotărârea.nr. 71 – privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliul Judeţean Braşov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 71

din data de 20.02.2015

  • - privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliul Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1589/10.02.2015 întocmit de către Direcția Generală Administrație Publică-Serviciul Administrare Drumuri prin care se propune aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliul Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național;

Având în vedere:

  • - art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul juridic al drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998 cu completările și modificările ulterioare,

-anexele 1-2 la H.G. nr 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice;

-art. 91 alin. (1), lit. ”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite un sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliul Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică-Serviciul Administrare Drumuri.


Contrasemnează, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria p.Președinte

Vicepreședinte

Veștea Mihail —a-

Anexa nr.l La Hotărârea nr. /     2015

DATELE DE IDENTIFICARE

privind

Transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.București precum și încadrarea acestuia în categoria juncțională a drumurilor de interes național a sectorului de drum județean “DJ 102 I lim.jud.Prahova - DN 1 A Șanțuri, km 49+910 - 63+594 ”

Nr. crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine-destinație)

Lungimea Km

Provine din

1.

DN...

DJ 1021 lim.jud.Prahova - DN

1 A Șanțuri

49+910 -

63+594

13,684

DJ 1021 lim.jud.Prahova -DN 1 A Șanțuri km 49+910-63+594

Șef S.A.D.

Blaga Nicola


Comp.A.C.P.

Arhip Corina p.Președinte Vicepreședinte

Veștea Mihail

Anexa nr.l

La Hotărârea nr. /     2015

DATELE DE IDENTIFICARE

privind

Transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.București precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național a sectorului de drum județean “DJ 102 1 limjud.Prahova - DN 1 A Șanțuri, km 49+910 - 63+594 ”

Nr.

crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine-destinație)

Lungimea Km

Provine din

1.

DN...

DJ 1021 lim.jud.Prahova - DN

1 A Șanțuri

49+910 -

63+594

13,684

DJ102I lim.jud.Prahova -DN 1 A Șanțuri km 49+910 - 63+594