Hotărârea nr. 69/2015

Hotărârea.nr. 69 – privind aprobarea modificării Art.2 şi Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014 privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum şi desemnarea reprezentanţilor Judeţului Braşov şi a persoanelor care vor semna Contractul de finanţare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA.

România
Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.69

din data de 20.02.2015


- privind aprobarea modificării Art.2 și Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014 privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum și desemnarea reprezentanților Județului Brașov și a persoanelor care vor semna Contractul de finanțare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.511//16.01.2015 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Achiziții Publice Urmărire Lucrări, prin care se propune aprobarea modificării Art.2 si Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014 privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum și desemnarea reprezentanților Județului Brașov și a persoanelor care vor semna Contractul de finanțare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA;

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l lit b, alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.59 - 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă modificarea Art.2 și Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014 privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum și desemnarea reprezentanților Județului Brașov și a persoanelor care vor semna Contractul de finanțare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA, care vor avea următorul cuprins:

Art.2. - Se desemnează domnul Claudiu Coman, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și doamna Viorica Olteanu, director executiv al Direcției Economice, reprezentanți ai Județului Brașov în Contractul de Credit de Investiții ce se va încheia cu CEC Bank SA.

ArL3. - Se desemnează următoarele persoane care vor semna Contractul de Credit de Investiții ce se va


încheia cu CEC Bank SA, după cum urmează:


Claudiu Coman Mihail Veștea Maria Dumbrăveanu Viorica Olteanu Daniela Anca Boboc Claudia Crăciun


Art.II, - Celelalte neschimbate.


  • - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

  • - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov

  • - secretarul Județului Brașov

  • - director executiv Direcția Economică

  • - director executiv Direcția Tehnică

  • - director executiv Direcția Juridică și Relații cu Publicul


articole din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014, rămânContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu