Hotărârea nr. 67/2015

Hotărârea.nr. 67 – privind aprobarea iniţierii unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576 E-mail: office&iudbrasov. ro Website: www.judbrasov.ro


CO NSIL i U L J1JDEȚ EAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 67

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea inițierii procedurilor privind adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1562/09.02.2015 întocmit de către Comartimentul Patrimoniu, privind aprobarea inițierii unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art. 2, alin. (4) din O.U.G . nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții ..Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav’';

Prin art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007 s-a stabilit un termen de 5 ani pentru realizarea obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”, termen care a expirat la data de 06.06.2014;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 572/09.12.2013 s-a aprobat demararea procedurilor de licitație publică în vederea continuării lucrărilor aferente investiției „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”, astfel că revenirea suprafeței de teren în domeniul public al Statului Român va împiedica finalizarea obiectivului, aducând grave prejudicii județului Brașov, care își va pierde dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate până în prezent;

Ținând cont de adresa nr. 41389/2014 a Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înregistrată sub nr.6556/2014;

Având în vedere O.U.G. nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav", aprobată prin Legea nr. 197/2009, dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE;

Art.1.- Se aprobă inițierea procedurilor privind adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art. 2, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”.

Art2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Comartimentul Patrimoniu.

P. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Mihail VeșteaContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu