Hotărârea nr. 65/2015

Hotărârea.nr. 65 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate de Judeţul Braşov ca membru fondator al Clubului Sportiv Ţara Bârsei 2011 Braşov, aferentă anului 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.65

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea cuantumului cotizației datorate de Județul Brașov ca membru fondator al Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, aferentă anului 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr. 690/23.01.2015 întocmit de Direcția Juridică și Relații Publice -Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea cuantumului cotizației datorate de Județul Brașov ca membru fondator al Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, aferentă anului 2015, la valoarea de 600.000 lei

Ținând cont de:

-Amendamentul formulat de către Comisia de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe a județului Brașov de micșorare a cuantumului cotizației datorate de Județul Brașov ca membru fondator al Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, aferentă anului 2015 la suma de 500.000 lei, în concordanță cu constrângerile bugetare din acest an;

-Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 268/16.09.2010 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Județean Brașov, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică precum și Hotărârea Adunării Generale a Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011, nr. 2/20.01.2015 privind stabilirea cotizației Județului Brașov, aferentă anului 2015, la valoarea de 600.000 lei;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 15/20.02.2015 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015 și art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă cuantumul cotizației datorate de Județul Brașov ca membru fondator al Clubului Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, aferentă anului 2015, la valoare de 500.000 lei,

Art.2.-Presedintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Relații Publice - Serviciul Juridic Contencios și Direcția Economică.