Hotărârea nr. 64/2015

Hotărârea.nr. 64 – privind stabilirea indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii echipelor Serviciului Public Județean Salvamont Braşov pe anul 2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 64

din data de 20.02.2015

- privind stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov pe anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 84/16.01.2015 întocmit de către întocmit de către Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Serviciului Public Județean Salvamont Brașov pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art.19 din H.G.R. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, dispozițiile O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, aprobată prin Legea nr. 28/2014 precum și dispozițiile art. 91 alin. (5), lit.”a”, pct. 8 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se stabilește cuantumul indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont Brașov, pe anul 2015, la nivelul acordat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 12/20.01.2014, după cum urmează:

  • • pentru intervențiile pe pârtiile de schi

  • • pentru intervenții în alte zone

  • • pentru patrulare

30 lei/acțiune/persoană

45 lei/acțiune/persoană

35 lei/zi/persoană

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare și Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

p.PREȘEDINTE,

Contrasemnează,

Vicepreședinte,

a

<\ A

SECRETAR,

Vestea Mihail       j

l/o

W\ <11

Dumbrăveanu Maria

—Qt"

Ai \vooA “■ 1