Hotărârea nr. 63/2015

Hotărârea.nr. 63 – privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru zece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2014-2015


onsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 63

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2014-2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 20.02.2015;

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de domnii consilieri județeani Ambrus Carol, Pascu Mihai Lucian, Popa Mihai Valentin, Sarafinceanu Gheorghe și Wittstock Wolfgang și adresa Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov înregistrată sub nr. 952/26.01.2015 prin care se propune aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2014-2015;

Ținând cont de prevederile art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cooroborat cu art. 66 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 191/2014;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „b” și alin.(5), lit.”a” pct.l, 4 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă scutirea de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2014-2015.

ArL2.- Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov va nominaliza cei zece cursanți și va prezenta plenului Consiliului Județean Brașov performanțele acestora.

Art3 .- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

p.PREȘEDINTE, Vicepreședinte, Veștea MihailContrasemnează,


SECRETAR,


Dumbrăveanu Maria