Hotărârea nr. 62/2015

Hotărârea.nr. 62 – privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiş, pentru anul 2015

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 62

din data de 20.02.2015

- privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș, pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 20.02.2015;

Analizând referatul nr. 1129/16.02.2015 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri prin care se propune spre aprobare stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș, în sumă de 2.084 lei/persoană, pentru anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 54 alin. (l)-(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 33, alin. (1) și art. 53, alin.(l) și (2) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, precum și art. 91, alin. (1), lit?‘d** și alin. (5), lit. “a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilește costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș, în sumă de 2.084 lei/persoană, pentru anul 2015.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică-Compartimentul Venituri și Complexul de Servicii Timiș.


Vizat pentru legalitate, SECRETAR, Dumbrăveanu Maria