Hotărârea nr. 60/2015

Hotărârea.nr. 60 – privind utilizarea excedentului bugetului instituţilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2015


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.60

din data de 20.02.2015

- privind utilizarea excedentului bugetului instituților publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20.02.2015

Analizând referatul nr.1641/11.02.2015 întocmit de Direcția Economică - Compartimentul Venituri prin care se propune aprobarea utilizării excedentului bugetului instituților publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2015;

Având în vedere dispozițiile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, OMFP Nr.720/2014 privind aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, OMFP nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituților publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Anexa la Hotărârea

CJBv nr.____________


p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Mihail Veștea

UTILIZAREA EXCEDENTULUI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ÎN ANUL 2015

Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2015

Excedentul anului precedent (lei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare, cod indicator: 40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.10.15.02

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

4.021.449,00

2.797.449,00

1.224.000,00

Spitalul Clinic de Copii Brașov

209.439,00

131.151,00

78.288,00

Spitalul de Boli Infecțioase

4.335.433,89

1.000.000,00

3.335.433,89

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov

3.459.905,00

2.459.905,00

1.000.000,00

Spitalul de

Pneumoftiziologie Brașov

19.012,86

14.012,86

5.000,00

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

25.463,98

25.463,98

0,00

Muzeul de Istorie Brașov

1.325,80

1.325,80

0,00

Școala Profesională Specială Codlea

11.096,11

11.096,11

0,00

Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor

8.235,54

8.235,54

0,00

Direcția de Pază și Ordine

541.541,48

541.541,48

0,00

Total

12.632.902,66

6.990.180,77

5.642.721,89

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Viorica Olteanu