Hotărârea nr. 59/2015

Hotărârea.nr. 59 – privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 59

din data de 20.02.2015

- privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul nr.812/22.01.2015 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014, în sumă de 13.003.730,20 lei; acest deficit la secțiunea de dezvoltare a bugetului local a fost calculat ca urmare a stabilirii rezultatului execuției bugetare la 31.12.2014, în urma efectuării operațiunilor de regularizare a bugetului local;

Având în vedere dispozițiile art. 58, alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 5.13.3, lit. „b”, Cap. V din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1780/19.12.2014;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014, în sumă de 13.003.730,20 lei.

Art2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Mihail VesteaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu