Hotărârea nr. 58/2015

Hotărârea.nr. 58 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 58

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1861/17.02.2015, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune spre aprobare, utilizarea sumei de 16.299.930 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod indicator: 40.02.14) în anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, ale art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea sumei de 16.299.930 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod indicator: 40.02.14) în anul 2015, după cum urmează:

  • •   Pentru investiții spitale suma de 8.253.604.84 lei, din care:

a) Pentru reabilitarea și modernizarea Corpului B al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, suma de 7.970.729,54 lei;

  • •  Pentru reabilitarea DJ 104 Șercaia -Hoghiz km 0+000-23+830, suma de 34.548,02 lei;

  • •   Pentru alte investiții suma de 8.011.777,14 lei

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu